Gebruiksvoorwaarden v2.0

Laatst bijgewerkt op 21 augustus 2018

Canon Professional Services-lidmaatschap

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het Canon Professional Services ("CPS")-lidmaatschap en het gebruik van CPS-lidmaatschapsvoordelen, zoals hierin uiteengezet. Canon kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U dient de huidige gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen door uw CPS-account online te bezoeken of door het administratieteam voor CPS-lidmaatschappen te verzoeken om een kopie van de huidige gebruiksvoorwaarden.

Het CPS-lidmaatschap wordt u aangeboden door Canon Europa N.V, statutair gevestigd te Bovenkerkerweg 59, Postbus 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33166721

1. CPS-lidmaatschap

1.1 Lidmaatschap van CPS biedt u voordelen - zoals verbeterde reparatie- en uitleenfaciliteiten, geleverd door Canon's eigen gespecialiseerde reparatiecentra ("Canon-centra voor service en reparatie") of servicefaciliteiten die door Canon zijn geautoriseerd om CPS-services te leveren ("CPS-geautoriseerde servicepartners"), toegang tot een specifieke CPS-helpdesk binnen Canon, aanvullende informatie over foto- en videoproducten en -diensten van Canon, productondersteuning voor geaccrediteerde fotografen bij grote internationale evenementen, uitnodiging voor het bijwonen van evenementen voor leden in de EMEA-regio of speciale aanbiedingen van Canon.

1.2 CPS-lidmaatschap is beschikbaar in de CPS-deelnemende landen voor klanten boven de 18 jaar, die zich als CPS-leden willen registreren.

1.3 De lidmaatschapsniveaus variëren, afhankelijk van de Canon-apparatuur die u bezit ("Canon-apparatuur"). U kunt lidmaatschapsniveau Rood, Zilver, Goud of Platina hebben, afhankelijk van de Canon-apparatuur die u registreert. Voor lidmaatschapsniveau Rood hoeft u echter geen Canon-apparatuur te registreren. Meer informatie over de lidmaatschapsniveaus kunt u hier vinden. Houd er rekening mee dat niet alle Canon-producten die u registreert, van invloed zijn op uw CPS-lidmaatschapsniveau en lidmaatschapspunten voor u opleveren.

1.4 CPS-lidmaatschap biedt leden verschillende services, afhankelijk van de regio waar ze wonen. U kunt hier controleren welke services beschikbaar zijn in uw land

1.5 Wanneer u zich registreert als CPS-lid en de status Zilver, Goud of Platina bereikt, komt u in aanmerking voor een welkomstpakket met uw lidmaatschapskaart. U kunt het welkomstpakket aanvragen via uw account. Het wordt vervolgens verzonden naar het opgegeven adres. Als uw lidmaatschapsniveau na ontvangst van uw lidmaatschapskaart op enig moment verandert, wordt niet automatisch een nieuwe kaart verstrekt.

1.6 Op uw lidmaatschapskaart en online accountpagina vindt u uw CPS-lidmaatschapsnummer dat u moet opgeven als u gebruikmaakt van CPS-voordelen, zoals het boeken van een reparatie of productkortingen.

1.7 Uw CPS-lidmaatschap heeft geen vervaldatum. U kunt een hoger of lager lidmaatschapsniveau krijgen als u geregistreerde Canon-apparatuur toevoegt of verwijdert. Het aantal lidmaatschapspunten dat uw geregistreerde Canon-apparatuur oplevert, kan dalen wanneer uw geregistreerde Canon-apparatuur komt te vervallen of niet langer door ons kan worden gerepareerd of onderhouden. Er geldt een minimumperiode van 30 dagen. Dit betekent dat als we punten op uw geregistreerde Canon-product in mindering brengen, gedurende 30 dagen wordt voorkomen dat u onder uw huidige niveau zakt. Dit wordt weergegeven op uw dashboard wanneer u toegang krijgt tot uw CPS-account.


2. CPS-lid worden

2.1 Registratie voor CPS-lidmaatschap is eenvoudig: registreer online uw gegevens en de producten die u bezit via https://www.canon.nl/pro/canon-professional-services/


3. CPS-lidmaatschapsaccount

3.1 Uw lidmaatschapsaccount moet op uw naam staan en zijn geregistreerd op uw eigen e-mailadres (dat door Canon kan worden gebruikt om met u te communiceren en voor identificatiedoeleinden). U bent verantwoordelijk voor het registreren van de juiste gegevens voor communicatie over het lidmaatschap.

3.2 U dient te zorgen dat uw CPS-profiel wordt bijgewerkt in geval van wijzigingen aan uw geregistreerde apparatuur of in uw persoonsgegevens


4. CPS-lidmaatschap - voordelen wat betreft service, reparatie en uitlenen

4.1 De services en voordelen waar u recht op hebt, staan vermeld op uw lidmaatschapsdashboard, overeenkomstig uw land en niveau.

4.2 CPS-leden in de landen waar CPS-reparatie of het uitlenen van vervangende apparatuur niet beschikbaar zijn, kunnen profiteren van Fast Track-reparaties naargelang hun niveau wanneer zij een CPS-land bezoeken dat reparatievoordelen biedt. Of dergelijke reparaties worden verricht, is afhankelijk van de bereidheid en capaciteit van de betreffende reparatieservice. Er is momenteel geen uitleenservice beschikbaar voor deze leden, ongeacht hun lidmaatschapsniveau of bezoek aan een ander deelnemend land.

4.3 De servicetijd genoemd in de beschrijving van de onderhouds-, reparatie- en uitleenservices geldt voor maximaal drie (3) producten die op enig moment voor een afzonderlijk lid worden gerepareerd of onderhouden.

4.4 De servicetijden worden niet gegarandeerd. Zowel Canon als de reparatieservices die bevoegd zijn om CPS-services te leveren, zullen echter proberen om zich aan de bovengenoemde servicetijden te houden.

4.5 Genoemde servicetijden zijn gebaseerd op werkdagen (maandag tot en met vrijdag, exclusief feestdagen in het betreffende land) en worden geacht aan te vangen op de werkdag na ontvangst van het product door het reparatiecentrum en te eindigen op de dag waarop het product klaar is om het reparatiecentrum te verlaten. Niet inbegrepen is de duur van transport of de tijd die verstrijkt met wachten op de nodige klantgegevens om de reparatie te voltooien, zoals ontbrekende documentatie of aanvaarding van geschatte reparatiekosten van apparatuur waarvan de garantie is verstreken.

4.6 Indien van toepassing en op basis van beschikbaarheid, zal vervangende apparatuur te leen worden aangeboden in het geval de beoogde servicetijd niet kan worden gehaald. Dit aanbod zal onderworpen zijn aan de standaard uitleenvoorwaarden van Canon (waarvan een voorbeeld is opgenomen in de bijlage) die u wordt geacht te hebben aanvaard als u een leenproduct via uw CPS-lidmaatschap accepteert of aanvraagt.

4.7 Service- en uitleentijden zijn alleen van toepassing op reparaties die naar behoren zijn gefiatteerd voor reparatie onder CPS-lidmaatschap en als zodanig zijn geïdentificeerd, zoals bepaald in onderstaand artikel 5.

4.8 Alle reparaties op grond van deze service zijn onderworpen aan Canon's algemene voorwaarden voor reparatie en die van erkende servicepartners die dergelijke services verlenen.

4.9 In geval van reparaties die buiten de garantie vallen, dient u alle kosten te betalen die zijn verbonden aan het onderhoud van de apparatuur, inclusief (maar niet beperkt tot) leveringskosten en belastingen, kosten en heffingen die gelden in het land waar de apparatuur wordt ingeleverd voor reparatie, tenzij deze kosten worden gedekt als onderdeel van uw lidmaatschapsvoordelen.

4.10 Alle voordelen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijziging en kunnen te allen tijde geheel naar eigen goeddunken van Canon worden ingetrokken of gewijzigd. Canon behoudt zich, zonder beperking, het recht voor om uitsluitingen of uitzonderingen te maken wat betreft de beschikbaarheid van voordelen. Lokale wijzigingen in de gepubliceerde lidmaatschapsvoordelen kunnen ook van toepassing zijn.

4.11 Voordelen zijn persoonlijk voor u en niet overdraagbaar. Alleen geregistreerde CPS-leden kunnen aanspraak maken op voordelen op grond van hun lidmaatschap en alleen met betrekking tot de apparatuur die op naam staat van en juridisch eigendom is van dat lid. U kunt geen aanspraak maken op voordelen voor een andere persoon of niet-geregistreerde of gedeeltelijk geregistreerde apparatuur, noch enige andere persoon toestaan om aanspraak te maken op voordelen namens u. Voor volledige registratie van een product moeten productnaam, serienummer, land van aankoop, datum van aankoop en winkel van aankoop zijn ingevuld en moeten de productpunten (indien van toepassing) zijn gevalideerd en opgeteld bij het puntentotaal.

4.12 Er kan geen aanspraak op voordelen worden gemaakt met terugwerkende kracht, d.w.z. u kunt geen aanspraak maken op een voordeel waarop u rechtens aanspraak kon maken, maar geen aanspraak maakte op het moment dat u daartoe gerechtigd was.

4.13 Behalve de hierboven genoemde voordelen kan Canon extra voordelen bieden of aanbiedingen doen aan CPS-leden op basis van lidmaatschapsstatus en het niveau van gebruik van services voor CPS-leden, waaronder (maar niet beperkt tot): reparatieservices, uitleenapparatuur; verzendings- en leveringsacties; enquêtes en productaanbiedingen.

4.14 NOTA BENE: CPS-LIDMAATSCHAP HEEFT GEEN INVLOED OP UW RECHTEN EN VERLEENT GEEN RECHTEN OP GROND VAN ENIGE COMMERCIËLE GARANTIE VAN CANON DIE BIJ UW PRODUCT IS GELEVERD OP HET MOMENT VAN DE AANKOOP OF OP GROND VAN UW WETTELIJKE RECHTEN.


5. Gebruik van CPS-lidmaatschapsservices en -voordelen

5.1 Reparatieservices:

5.1.1 Om gebruik te maken van de CPS-lidmaatschapsreparatie- of onderhoudsservices kunt u uw apparaat gewoon naar uw lokale CPS-servicecentrum sturen. Sluit een ingevuld reparatieformulier met specificatie van uw verzoek, uw naam, CPS-lidmaatschapsnummer en CPS-lidmaatschapsstatus bij en plak op de verpakking een CPS-identificatiesticker (aan u verstrekt in het welkomstpakket) op een duidelijk zichtbare plaats. In het geval van reparatie onder garantie dient u een kopie van de garantiedocumentatie en het aankoopbewijs bij te sluiten.

5.1.2 Alleen Canon en door Canon geautoriseerde servicefaciliteiten voor CPS-services kunnen worden gebruikt voor reparaties op grond van uw CPS-lidmaatschap. Een volledige lijst van lokale faciliteiten vindt u hier

5.2 Uitlenen van vervangende apparatuur:

5.2.1 Als uw lidmaatschap u recht geeft op het lenen van vervangende apparatuur (zie bovenstaand artikel 3) wanneer u uw apparatuur laat repareren of onderhouden, zal, in het geval de gewenste servicetijd niet kan worden gehaald, uw lokale Canon-centrum voor service en reparatie of CPS-geautoriseerde servicepartner rechtstreeks contact met u opnemen om afspraken te maken.

5.2.2 Alle apparatuur die op grond van deze bepaling wordt uitgeleend, wordt strikt geleverd op basis van de standaard uitleenvoorwaarden van Canon (zie BIJLAGE voor voorbeeld) die bij de leenapparatuur worden verstrekt en die u wordt geacht te hebben aanvaard bij acceptatie van een uitlening via uw CPS-lidmaatschap.

5.2.3 Geleende vervangende apparatuur kan worden geleverd op elk opgegeven adres binnen de CPS-deelnemende landen volgens afspraak met uw lokale servicefaciliteit en kan ook op verzoek beschikbaar zijn voor ophalen.

5.2.4 U bent verplicht de geleende vervangende apparatuur binnen vijf (5) dagen na ontvangst van uw eigen apparatuur te retourneren op het adres opgegeven door Canon of de CPS-faciliteit die de vervangende apparatuur heeft geleverd (of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen met Canon).

5.2.5 U dient te zorgen dat elk leenitem wordt geretourneerd in dezelfde staat als waarin het werd bezorgd, en u bent verantwoordelijk voor verlies of diefstal van of schade aan een aan u uitgeleend apparaat en mogelijk aansprakelijk om Canon schadeloos te stellen voor reparatie of vervanging. U wordt geadviseerd om een geschikte verzekering af te sluiten op apparatuur die aan u wordt uitgeleend.

5.2.6 Canon aanvaardt voor zover wettelijk toegestaan geen enkele aansprakelijkheid jegens u aangaande aan u uitgeleende apparatuur.


6. Annulering van lidmaatschap

6.1 U hebt het recht om uw CPS-lidmaatschap te allen tijde te beëindigen. U kunt dit doen door schriftelijk per e-mail contact op te nemen met het lokale administratieteam voor CPS-lidmaatschappen of via Contact opnemen met CPS Priority Support in uw account.

6.2 Uw CPS-lidmaatschap en -account kunnen direct door Canon worden uitgeschakeld of beëindigd wanneer u inbreuk hebt gemaakt op deze gebruiksvoorwaarden of wanneer Canon heeft geoordeeld dat u uw lidmaatschap en/of de uit hoofde hiervan geboden services op enig moment op ongepaste wijze hebt gebruikt.

6.3 Bovendien behoudt Canon zich het recht voor om een lidmaatschap naar eigen inzicht te beëindigen in geval van een vermoeden van diefstal of fraude.


7. Persoonsgegevens

Lees het Privacybeleid voor klanten van Canon om te weten te komen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en hoe u uw individuele rechten kunt uitoefenen.


8. Diversen

8.1 Stuur uw vragen en klachten betreffende het CPS-lidmaatschap naar het lokale administratieteam voor CPS-lidmaatschappen dat u hier kunt vinden, of via Contact opnemen met CPS Priority Support in uw account.

8.2 Het lidmaatschap van CPS is strikt onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer u op enig moment besluit dat u geen lid wenst te zijn of dat u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u uw lidmaatschap te annuleren, zoals beschreven in artikel 7 van deze gebruiksvoorwaarden.

8.3 Canon behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, met inbegrip van, zonder beperking, lidmaatschapsniveaus en voordelen, en kan van tijd tot tijd wijzigingen of updates implementeren zonder kennisgeving aan u; u dient de CPS-website derhalve regelmatig te controleren. Canon zal echter proberen om belangrijke wijzigingen in de voorwaarden te melden en te benadrukken.

8.4 Indien enige bepaling of voorwaarde op enig moment niet strikt wordt toegepast of nageleefd door Canon, zal dit Canon er niet van weerhouden om die bepaling of voorwaarde of enige andere bepaling of voorwaarde op enig ander moment strikt toe te passen of na te leven.

8.5 Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Engeland en Wales en de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbank.

Bijlage

Canon-uitleenservice - uitleenvoorwaarden (voorbeeld):

Canon Europa N.V. of haar dochteronderneming, regionaal verkoopkantoor van Canon ("Canon"), verklaart aan mij te leen te geven, zonder kosten, de aan ommezijde genoemde items en gerelateerde toebehoren, zoals beschreven in de leningsorder (tezamen, de "Apparatuur"). Ik verklaar dat mijn gebruik van de apparatuur onderworpen is aan de volgende voorwaarden:

1. De apparatuur is voor mijn persoonlijke gebruik, overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst, en ik zal de apparatuur niet uitlenen aan derden.

2. Ik erken dat Canon zich het recht voorbehoudt om apparatuur, om welke reden dan ook, op enig moment na kennisgeving terug te roepen. Alle apparatuur zal worden teruggestuurd naar Canon met gebruik van de meegeleverde verzendetiketten (indien van toepassing), binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van mijn gerepareerde product of binnen de termijn die is opgegeven in elke leningsorder, of zoveel eerder als Canon retourzending verlangt. Als de apparatuur niet wordt teruggestuurd naar Canon wanneer dit wordt gevraagd of verlangd, zal Canon de volledige door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs van de apparatuur aan mij in rekening brengen.

3. Ik zal de apparatuur op de aangegeven retourneringstijd in goede, werkende staat, met te verwachten redelijke slijtage, retourneren. Ik zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om de apparatuur te beschermen tegen schokken, stoten, waterschade, zand, vuil en andere schadelijke stoffen waardoor de apparatuur kan worden beschadigd. Ik bevestig en aanvaard dat ik alle risico's van verlies of schade aan de apparatuur draag, zolang de apparatuur in mijn bezit is en tot aan de ontvangst ervan door Canon. Ik verklaar dat ik noodzakelijke kosten van reparatie of vervanging van apparatuur als gevolg van onjuist gebruik, onachtzaamheid of nalatigheid terwijl ik de apparatuur te leen had, aan Canon zal vergoeden.

4. Ik verklaar dat ik de apparatuur zal gebruiken conform de gepubliceerde instructies van Canon. Ik zal in geen geval onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de apparatuur uitvoeren. Als onderhoud of reparatie van de apparatuur nodig is, zal ik contact opnemen met Canon voor nadere instructies.

5. Ik bevestig en aanvaard dat de apparatuur aan mij wordt uitgeleend "in de staat waarin deze zich bevindt". Er zijn geen garanties van welke aard dan ook, expliciet noch impliciet, met betrekking tot het gebruik of de werking van de apparatuur, en al dergelijke garanties worden uitdrukkelijk afgewezen, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Canon is niet aansprakelijk voor schade, met inbegrip van, zonder beperking, persoonlijk letsel, zaakschade, winstderving of andere directe, bijzondere of incidentele schade of gevolgschade, voortvloeiend uit deze overeenkomst of het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van de apparatuur.

6. Ik begrijp dat ik aansprakelijk ben voor de retourkosten en verantwoordelijk ben voor het regelen van de retourzending naar Canon, tenzij vooraf anders met Canon is overeengekomen.

Ik begrijp mijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de apparatuur, zoals vermeld in deze overeenkomst, en ik garandeer persoonlijk de retourzending van deze apparatuur, of betaling van enig niet-geretourneerd onderdeel daarvan, wanneer de apparatuur door Canon wordt teruggeroepen.

Niet gevonden wat u zocht? Pro dashboard-registratie