Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op alle door Canon Nederland N.V. beheerde internetsites. Het is aan te raden kennis te nemen van deze voorwaarden voordat u gebruik maakt van deze sites. Het bezoeken van deze sites houdt in dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden.

1. Aanvaarding


Canon Nederland N.V. (in het vervolg aan te duiden als 'Canon') stelt zijn websites ter beschikking op basis van de volgende voorwaarden ("Voorwaarden"). Het bezoeken van één of meerdere sites houdt automatisch in dat u deze Voorwaarden accepteert. Canon kan deze Voorwaarden geregeld aanpassen en zal de aldus aangepaste voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op zijn websites publiceren. Controleert u voorafgaand aan elk bezoek, of zich wijzigingen in de Voorwaarden hebben voorgedaan.

2. Canon Websites


Op de Canon websites vindt u informatie over bepaalde producten en diensten van Canon en kunt u bijkomende informatie aanvragen. De website www.canon.nl is de hoofdsite van Canon voor Nederland. De op deze site genoemde links naar dealers en distributeurs dient u te gebruiken om aanvullende informatie over onze producten en diensten te krijgen.

3. Informatie over cookies


Meer informatie over ons cookiebeleid.

4. Gebruik


De Canon Websites en de informatie die zij bevatten, worden gratis ter beschikking gesteld en zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle gegevens op deze website dienen uitsluitend ter informatie. Canon behoudt zich het recht voor de Canon Websites te wijzigen of vragen niet te beantwoorden indien deze door Canon als niet relevant met betrekking tot de inhoud van de sites of de activiteiten van Canon in het algemeen worden beschouwd.

In een aantal gevallen zal Canon u vragen uw persoonlijke gegevens via de site aan ons door te geven als deze nodig zijn voor het uitvoeren van persoongebonden activiteiten. Dit wordt van tevoren duidelijk kenbaar gemaakt. Behoudens de verplichtingen van Canon in het raam van de Privacy Policy wordt alle informatie of al het materiaal dat via de Canon Websites naar Canon wordt gestuurd, beheerd met inachtname van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Door informatie of materiaal (anders dan persoonsgebonden informatie) naar Canon te sturen, geeft u Canon het onbeperkte, onomkeerbare recht deze informatie of dit materiaal te gebruiken, te reproduceren, ten toon te stellen , uit te voeren, aan te passen, door te sturen en te verspreiden. U geeft Canon tevens de vrijheid om gebruik te maken van de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons, om welke reden ook, toestuurt.

U verbindt zich ertoe via de websites geen materiaal te publiceren of te versturen dat redelijkerwijze kan worden beschouwd als: (i) lasterlijk, smadelijk, obsceen, agressief, grof, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend of godslasterlijk; (ii) in strijd met vertrouwelijkheids- of privacy-verplichtingen, of handelsgeheimen; (iii) een inbreuk op de eigendomsrechten van derden, of waarvoor u niet over alle nodige licenties en/of goedkeuringen beschikt; (iv) een andere wetsovertreding.

U verbindt zich er ook toe via de websites geen informatie te verzenden die zou kunnen beschouwd worden als, of aanzettend tot, misdadig gedrag, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op een andere manier in strijd zou zijn met de wet van een bepaald land of een bevoegde autoriteit, of een in breuk zou vormen op de rechten van een derde partij die om het even waar ter wereld afdwingbaar zijn.

Canon behoudt zich het recht voor elk materiaal waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het verboden is door deze Sectie 3, of dat in andere opzichten ongepast is, van de website te verwijderen. Niettegenstaande de vorige bepalingen erkent u dat Canon geen controle heeft over de inhoud van de websites die ter beschikking worden gesteld door andere gebruikers, en dat Canon niet beweert de inhoud van dergelijke websites te controleren om de nauwkeurigheid, de geschiktheid of de conformiteit ervan met de in deze Voorwaarden vermelde principes te garanderen.

U mag vanaf andere websites naar de Canon websites linken mits de inhoud van deze sites niet kan worden beschouwd als immoreel, ongepast of op andere wijze conflicterend met de belangen van Canon, zulks ter beoordeling van Canon. Indien Canon u daarom verzoekt dient elke link naar een Canon website onverwijld te worden verwijderd.

Alle informatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) tekst, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, video, databestanden, digitale downloads en software) die deel uitmaakt van de door Canon beheerde Websites, is eigendom van Canon en zijn leveranciers en wordt beschermd door Europese, Japanse en internationale auteursrechten.

Canon geeft u enkel toestemming om de Informatie uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden op voorwaarde dat u geen enkele van de Informatie afgeleide creatie wijzigt of maakt, deze reproduceert, publiekelijk vertoont, uitvoert, distribueert of op enige andere manier gebruikt voor enig publiek of commercieel doel. Het gebruik van de Informatie op enige andere website of computernetwerk voor eender welk doel is verboden.

Indien u de Gegevens wil gebruiken op een manier die hierboven niet wordt toegelaten, dient u voorafgaande toestemming te verkrijgen van de desbetreffende eigenaar van de auteursrechten op deze Informatie, d.w.z Canon, zijn leveranciers of andere partijen.

Indien u een deel van de Inhoud rechtstreeks wil citeren in eender welk gedrukt medium, zoals magazines, vraag dan toestemming aan de Webmaster via webmaster@canon.nl. Indien u een deel van de Informatie op CD of op een ander medium wil publiceren, geef dan precies aan welk deel van de informatie u wilt publiceren.

U gaat akkoord om Canon en de filialen van Canon te vrijwaren van en te vergoeden voor elke claim, eis, verlies of schade als gevolg van inbreuken op de bepalingen in deze Sectie 3.

5. Disclaimer


Canon is niet aansprakelijk voor enige voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere elementen met betrekking tot de inhoud van en de informatie op de Canon Website, de levering of de beweerde levering, het niet-leveren of de vertraging in de levering van om het even welk product en om het even welke service in verband met de Canon Website. Canon is evenmin aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de actualiteitswaarde van deze website die ook buiten de bepalingen van deze sectie 4 de relatie tussen Canon en u kunnen beïnvloeden, of die op een andere manier geïmpliceerd worden door, of opgenomen zijn in deze Voorwaarden of in een ander contract, door verordeningen, wettelijke bepalingen of op een andere manier. U begrijpt en aanvaardt dat u de Canon Websites gebruikt op eigen risico en dat Canon niet garandeert dat de Canon Websites aan uw vereisten zal voldoen, noch dat hij altijd beschikbaar, vrij van fouten of veilig zal zijn. Alle inhoud of diensten die door Canon ter beschikking worden gesteld via de Canon Websites of in verband met de Canon Websites, worden aangeboden "ZOALS ZE ZIJN" of "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN". Canon verleent geen garanties of onderschrijving, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud of diensten die via de Canon Websites, of in verband met de Canon Websites ter beschikking worden gesteld. Canon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud of diensten die in de Canon Websites worden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.

Disclaimer (externe websites)
De Canon Websites bevatten links naar websites van distributeurs van de Canon producten zoals die op onze websites te zien zijn. Deze links worden ter beschikking gesteld voor uw gemak, teneinde u toe te laten na te gaan welke uw dichtstbijzijnde distributeur is, welke van onze producten er verkrijgbaar zijn, en eventueel on-line tot bestelling over te gaan.

Deze links impliceren evenwel niet dat Canon enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze websites, hun inhoud of gebruik. Canon heeft geen enkele controle over deze websites en kan derhalve niet instaan voor hun nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid. Canon aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch uitdrukkelijk noch impliciet met betrekking tot deze websites.

6. Aansprakelijkheid


Canon, elke andere partij die betrokken is bij de Groep Canon (al of niet betrokken bij de creatie, de productie, het onderhoud of de publicatie van deze Canon Website), of bedrijven van de Groep Canon, bestuurders, directeurs, medewerkers, aandeelhouders of agenten van deze bedrijven zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor welke schade of welk verlies ook dat aan u of een derde wordt berokkend, inclusief en zonder beperking, elk direct of indirect verlies of schade, verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, financiële middelen, of elk verlies of schade ontstaan door, of in verband met het onderbreken van uw activiteiten), door onrechtmatig gebruik (inclusief nalatigheid van welke aard ook), op grond van contracten of andere gronden die verband houden met de Canon Websites, of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze Canon Website of het materiaal op dergelijke website. Dat geldt tevens voor, maar blijft niet beperkt tot verlies of schade door virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen aantasten doordat u deze Canon Websites bezoekt of gebruikt, of doordat u materiaal van deze Canon Websites of andere websites die eraan gekoppeld zijn, download. Dit alles heeft evenwel geen invloed op uw wettelijke rechten.

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Canon uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of verwondingen veroorzaakt door haar nalatigheid, (ii) fraude, of (iii) elke aansprakelijkheid die onder de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7. Privacybeleid


Ga naar Canon's privacypagina voor alle privacykennisgevingen.

Ga naar privacypagina

8. Handelsmerk


U mag de handelsmerken of logo’s van Canon of de Groep Canon op geen enkele manier tonen of gebruiken zonder voorafgaande en aantoonbare toestemming van Canon.

9. Toepasselijk recht


Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en werden opgesteld conform het Nederlands recht. Voor geschillen in verband met deze voorwaarden zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd.

10. Auteursrecht


Copyright © Canon Nederland N.V. 2003-2016. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden om het even welk materiaal of software dat zich op de Canon Websites bevindt, of op een met de Canon Websites verband houdend medium werd opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verdelen of te publiceren, of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.

Versie 1.0
Publicatiedatum: juni 2006