PRIVACY

Canon Privacy Trust Centre

Canon is een toonaangevende vernieuwer en leverancier van beeldverwerkingsoplossingen
a man looking at a tablet

Hoe Canon privacy benadert

Respect voor mensen is altijd de kern van Canon geweest. Deze basis heeft de vier pijlers van onze benadering van privacy gecreëerd.

 • Respectvol

  Canon zet zich continu in om de persoonsgegevens van haar klanten en werknemers te beschermen. Kyosei staat altijd centraal: samen leven en werken voor het algemeen belang.

 • Betrouwbaar

  Als internationaal merk dat mensen vertrouwen, begrijpt Canon dat het continu moet werken om dit vertrouwen te behouden door middel van krachtige technische en organisatorische maatregelen.

 • Ethisch

  Het Canon Privacy Accountability Framework zorgt ervoor dat we consistent de juiste dingen doen ten voordele van de individuen die hun persoonsgegevens aan ons toevertrouwen.

 • Stimuleren

  Canon verwacht van partners en leveranciers hetzelfde niveau van respect, vertrouwen en ethisch gedrag met betrekking tot gegevensbescherming en privacy dat we van onszelf verwachten.

een afbeelding van een professional die op een laptop werkt

Principes voor gegevensbescherming

Het naleven van de principes voor gegevensbescherming is een fundamenteel onderdeel van de manier waarop Canon privacy benadert. Ontdek hoe ze de kern vormen van onze inspanningen voor gegevensbescherming.

Hoe Canon haar verantwoordelijkheid neemt

We tonen naleving aan door middel van systeemdocumentatie, terwijl we onze klanten ondersteunen met hun eigen verantwoordingsverplichtingen.

two work professionals looking at a document

BERICHT VAN GROUP DPO

"Onze privacyvisie, 'Bescherming van uw persoonsgegevens', in combinatie met de ethische zakelijke praktijken die Canon nastreeft, vormt het fundament van hoe Canon met privacy omgaat. En daar ben ik trots op. We gaan met persoonsgegevens om zoals wij zouden willen dat anderen met onze gegevens zouden omgaan."

Fred Oberholzer, EMEA Privacy Director en Group Data Protection Officer
een man die aan een computer werkt

Privacybeheer

Lees hoe Canon met haar Privacy Accountability Framework helpt uw persoonsgegevens consistent te beschermen.

Privacyverklaringen

Privacyverklaringen zijn voor elk land in Europa, het Midden-Oosten en Afrika beschikbaar in de lokale taal.

Vragen, klachten en verzoeken over privacy

Uw individuele rechtenverzoeken, vragen en klachten kunnen bij Canon worden ingediend via de onderstaande link. Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor privacygerelateerde zaken. In geval van algemene vragen en verzoeken aangaande technische assistentie voor uw Canon -producten en -services dient u een ander formulier te gebruiken.

Marketingvoorkeuren

Als u uw marketingvoorkeuren wilt bijwerken, kunt u dit doen door hieronder de selfservicefunctie te selecteren.

Technische en organisatorische maatregelen

Lees meer over de technische en organisatorische maatregelen die we nemen om te garanderen dat we onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming naleven.

een groep mensen rond een tafel
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Canon als gegevensverwerker

Dankzij ons krachtige portfolio van producten, services en oplossingen kan Canon klanten ondersteunen als verwerker van hun gegevens.

Hoe Canon zich inzet voor duurzaamheid en innovatie

Lees hier meer over de inspanningen van Canon op het gebied van duurzaamheid

a group of work professionals working in an office

Veelgestelde vragen

Lees meer over hoe Canon omgaat met privacy en gegevensbescherming. Voor meer informatie of om een vraag te stellen die hier niet is beantwoord, kunt u contact met ons opnemen via DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Hoe kunnen personen contact opnemen met Canon om hun rechten als betrokkene uit te oefenen (bijv. recht op toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering)?

Personen kunnen hun rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Als ik een vraag heb of een klacht wil indienen, hoe doe ik dat dan?
U kunt uw vragen of klachten over privacy indienen door een e-mail te sturen naar DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Wat is een Data Protection Officer?
Een Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) ziet er op onafhankelijke wijze op toe dat de organisatie de wetten toepast die de persoonsgegevens van individuen beschermen.

Wie is de Data Protection Officer van Canon?
We hebben enkele Data Protection Officers ("DPO") binnen de Canon Europe Group. De Group Data Protection Officer is Fred Oberholzer. U kunt contact met hem opnemen via DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.U kunt contact opnemen met de andere DPO's via de onderstaande e-mailadressen:

Canon Europe Group-bedrijf E-mailadres contactpersoon
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S.- GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Hoe draagt Canon zorg voor privacy?
De Group Data Protection Officer van Canon wordt ondersteund door een netwerk van DPO's en Privacy Champions, waarvan de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gedefinieerd, zodat wordt voldaan aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU en andere wetten op het gebied van privacy- en gegevensbescherming in de gehele EMEA.

De Canon Europe Group (Canon EMEA) omvat Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In deze grote regio zijn er veel verschillende privacywetten van toepassing. Het Canon Privacy Accountability Framework is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat privacyoverwegingen op een uniforme en gestandaardiseerde manier worden afgehandeld in alle markten en voor een soepele bedrijfsvoering. De vereisten van de Europese Unie en andere privacywetgeving uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika zijn opgenomen in het Canon Privacy Accountability Framework.

Voert Canon risicoanalyses uit voor persoonsgegevens?
Canon EMEA heeft goed gedefinieerde processen voor governance, risicomanagement en naleving. Deze processen omvatten:

• Beoordelingen van privacyrisico's

• Beoordeling van de impact op privacy/beoordeling van de impact op gegevensbescherming

• Risicobeoordelingen van leveranciers

• Beveiligingsbeoordelingen


Houdt Canon gegevens over verwerkingsactiviteiten bij?
Canon heeft processen ontwikkeld om te voldoen aan privacyvereisten, waaronder het bijhouden/bijwerken van gegevens over verwerkingsactiviteiten en het voltooien van privacyeffectbeoordelingen en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.

Beschikt Canon over formele processen voor het omgaan met datalekken?
Canon streeft ernaar de persoonsgegevens van alle belanghebbenden, waaronder werknemers, leveranciers en klanten, te beschermen. Om te voldoen aan deze verplichting en onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft Canon beleid voor het omgaan met datalekken geïmplementeerd. In dit beleid wordt uitgelegd wat een datalek inhoudt en welke stappen werknemers moeten nemen wanneer een vermoedelijk datalek wordt ontdekt. Er zijn een aantal operationele richtlijnen die dit beleid aanvullen.

Zijn werknemers van Canon getraind op het gebied van privacy?
Werknemers en contractanten van Canon ontvangen een verplichte training over privacy en gegevensbescherming. Er wordt aanvullende verplichte training gegeven aan de Privacy Champions die in hun specifieke organisatie speciale verantwoordelijkheden op het gebied van privacy hebben gekregen.

Zijn werknemers van Canon die persoonsgegevens inzien en verwerken verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren?
Alle werknemers van Canon, inclusief zij die werken met de persoonsgegevens van werknemers, partners of klanten van Canon, zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsbepalingen in arbeidscontracten. Het belang van vertrouwelijkheid wordt voortdurend versterkt door training en bewustwording.

Voldoen Canon-leveranciers en andere derde partijen aan de wet- en regelgeving voor gegevensbescherming?
Derde partijen die persoonsgegevens verwerken namens Canon, waaronder leveranciers en partners, moeten contractueel worden verplicht alle persoonsgegevens te beschermen die ze van Canon ontvangen en mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de services zoals gevraagd door Canon. Canon heeft ook een op risico's gebaseerde nalevingsbeoordeling geïmplementeerd voor leveranciers die de gegevens van Canon of klanten van Canon verwerken.

Hoe voldoet Canon aan de beperkingen voor gegevensoverdracht in de EMEA-regio's waarin Canon actief is?
Canon maakt gebruik van correcte overdrachtsmechanismen zoals modelcontractbepalingen, indien van toepassing. In rechtsgebieden waar er geen modelcontractbepalingen beschikbaar zijn, voldoet Canon aan de lokale privacyvereisten.

Waar kan ik meer informatie vinden over de onderwerpen die worden besproken in het 'Canon Privacy Trust Centre'?
Als u specifieke vragen hebt over de inhoud op deze webpagina's, kunt u contact opnemen met de Privacy Officer via DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Verwante onderwerpen

Lees meer over hoe Canon haar klanten ondersteunt en beschermt.