MABI_Maintenance

Service- en reparatievoorwaarden voor Canon Factory Service Centre

Als u uw Canon-product naar ons moet opsturen voor service of reparatie, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

SERVICE- EN REPARATIEVOORWAARDEN

Deze Service- en reparatievoorwaarden bepalen de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de aan u geleverde Service of Reparatie voor producten van Canon ('Producten') door het Canon Factory Servicecentrum (FSC) van Canon Europa N.V. to You. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u een Service of Reparatie aanvraagt bij het FSC. Door het plaatsen van een order verklaart u zich akkoord met deze Service- en reparatievoorwaarden.


1. INFORMATIE OVER CANON

Canon Factory Servicecentrum (FSC) van Canon Europa N.V. ('Canon', 'we', 'ons', 'onze') Canon is geregistreerd in Nederland onder nummer 33166721. Het bedrijf is gevestigd op Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen. Canon's btw-nummer is NL005916343B01. 


2. SERVICES EN REPARATIES AANVRAGEN BIJ CANON

2.1 De volgende stappen zijn vereist om een Service of Reparatie bij Canon aan te vragen en een overeenkomst tussen u en Canon aan te gaan:

 1. Meld u aan bij uw zakelijke account of uw Canon-account (zoals van toepassing) en ga naar het gedeelte 'Support' waar u uw service- of reparatieaanvragen kunt indienen.
 2. Als u een Consument bent (zonder Canon-account), volgt u de stappen voor ‘Een reparatie regelen’ of ‘Een service regelen’ via onze Support-website
 3. Voor een Service- of reparatieaanvraag gebruikt u het aanvraagformulier door aan het einde van het aanvraagproces op de knop 'Indienen' te klikken. Een serie eenvoudige instructies op de website leidt u door het proces voor het plaatsen van een bestelling. Houd er rekening mee dat er door uw aanvraag voor Service of Reparatie nog geen overeenkomst tussen u en Canon wordt aangegaan, totdat de order is verwerkt en door Canon is aanvaard. Noteer het nummer en de datum van uw order voor het geval u deze in de toekomst nodig hebt.
 4. Bij aankomst van uw Product(en) in Canon's Factory Servicecentrum ontvangt u een bevestiging dat Canon deze heeft ontvangen
 5. Zodra uw order is verwerkt en uw Product(en) zijn beoordeeld, voert Canon de Service of Reparatie uit (conform de Service- en reparatievoorwaarden van Canon) of, indien van toepassing, wordt er contact met u opgenomen om uw goedkeuring te vragen voor Service of Reparatie (d.w.z. in het geval van een Offerte voor tijd en kosten).
 6. De orderacceptatie en voltooiing van het contract voor de aankoop van de service en reparatie vindt plaats wanneer Canon de verzochte service of reparaties start, tenzij Canon u heeft meegedeeld dat uw order niet kan worden geaccepteerd. De Voorwaarden van uw overeenkomst worden door Canon bewaard en u ontvangt een kopie bij uw orderbevestiging.

2.2 Canon kan orders weigeren om een van de volgende redenen:

 1. De Product(en) waarvoor u een Service of Reparatie hebt aangevraagd, worden niet meer ondersteund (d.w.z. Reserveonderdelen zijn niet meer beschikbaar).
 2. Er is sprake van een inbreuk op een van Canon's Service- en reparatievoorwaarden of andere toepasselijke bepalingen.
 3. U hebt achterstallige betalingen op uw Account (indien van toepassing).


2.3 In het geval dat Canon een order voor Service en Reparatie ontvangt zonder voldoende (of met gedeeltelijke) informatie en Canon er niet in slaagt contact met u op te nemen en vervolgens ook u geen contact legt met Canon en u uw Product(en) niet ophaalt, kan Canon de Product(en) niet naar u retourneren en behoudt Canon zich het recht voor om de Product(en) drie (3) maanden na ontvangst naar eigen goeddunken af te voeren.


3. BESCHIKBAARHEID, BESCHRIJVINGEN EN TARIEVEN VAN SERVICE EN REPARATIE

3.1 Canon informeert u zo spoedig mogelijk na ontvangst van de order als, om welke reden dan ook, de Service of Reparatie die u hebt aangevraagd, niet beschikbaar is of onaanvaardbare vertraging oploopt.

3.2 Orders voor Service of Reparatie kunnen worden vertraagd wanneer deze buiten het oorspronkelijke land van aankoop worden uitgevoerd vanwege mogelijke beperkte beschikbaarheid van Reserveonderdelen of lokale technische verschillen tussen modellen.

3.3 Canon heeft het recht Producten te herstellen of vervangen met nieuwe of herstelde onderdelen of producten die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe producten. Canon kan ook Producten vervangen door vergelijkbare modellen wanneer het origineel niet meer leverbaar is. Herstelde onderdelen of Producten worden alleen gebruikt indien dat is toegestaan volgens de wetgeving van het land waarin de reparatie wordt uitgevoerd.

3.4 Alle tarieven staan aangegeven in de lokale valuta van het Canon Professioneel servicecentrum, inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De tarieven van Services of Reparaties kunnen periodiek veranderen, maar wijzigingen zijn niet van invloed op orders die Canon reeds heeft aanvaard.

3.5 Canon zal normaal gesproken de tarieven controleren van de Services en Reparaties zoals die staan vermeld op de Canon-website als onderdeel van de orderverwerkingsprocedure zodat, wanneer de juiste prijs van een Service of Reparatie lager is dan de vermelde prijs, het lagere bedrag aan u in rekening wordt gebracht.

3.6 Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, is Canon niet verplicht om u de Service of Reparatie te leveren tegen een verkeerde (lagere) prijs, als de prijsfout overduidelijk is en u deze redelijkerwijs had kunnen herkennen als een fout in de prijsstelling.


4. REPARATIES ONDER COMMERCIËLE CANON-GARANTIE

4.1 Voor veel Canon-producten biedt Canon vrijwillige Commerciële Garanties van de Canon-fabrikant, naast de wettelijke rechten die gelden voor consumenten. Op deze garanties zijn de volledige algemene voorwaarden van toepassing. Indien van toepassing wordt de relevante Garantie-informatie bij uw product geleverd of kunt u deze vinden via de Canon Garantiehub.

4.2 Garantiereparaties worden alleen uitgevoerd na ontvangst van de relevante documentatie die vereist is om de garantiestatus te valideren, zoals bepaald in de specifieke Commerciële Garantievoorwaarden van Canon die van toepassing zijn op uw Product.

4.3 Als Canon een order voor garantiereparatie ontvangt, maar de garantie ongeldig blijkt, zal Canon u hiervan op de hoogte stellen, met vermelding van de aard van het defect, met fotografisch bewijs (indien van toepassing) en (indien reparatie mogelijk is) een aanbieding voor Reparatie tegen een vaste prijs en/of een Offerte voor tijd en kosten. Als u vervolgens de aanbieding voor Reparatie tegen een vaste prijs of Offerte voor tijd en kosten afwijst, worden er geen afwijzingskosten in rekening gebracht.

4.4 Als Canon een order voor garantiereparatie ontvangt, maar de garantie ongeldig blijkt te zijn als gevolg van duidelijke impactschade of verkeerd gebruik, worden er geen afwijzingskosten in rekening gebracht als u vervolgens de Offerte voor tijd en kosten afwijst. Canon kan echter wel verzendkosten voor retournering in rekening brengen.

4.5 Als Canon een order voor garantiereparatie ontvangt, maar na technische diagnose geen defect wordt vastgesteld, worden uw Product(en) ongerepareerd naar u geretourneerd en kan Canon hiervoor verzendkosten in rekening brengen.

4.6 Bij het uitvoeren van garantiereparaties zal Canon de Product(en) repareren volgens de specificaties van de fabrikant.


5. WETTELIJKE RECHTEN EN GARANTIE VAN DE CONSUMENT

Wanneer u Product(en) als consument hebt gekocht, hebt u ook wettelijke rechten onder de wetgeving van de Europese Unie (EU) en nationale wetgeving betreffende de verkoop van goederen die gebreken vertonen of niet beantwoorden aan de specificaties. Deze rechten (waaronder het recht op reparatie, vervanging of terugbetaling van de prijs in bepaalde situaties) gelden voor alle consumenten, maar de duur ervan is afhankelijk van het land van aankoop. Deze rechten gelden voor alle goederen die u koopt bij de verkoper van de producten, en u kunt deze rechten afdwingen bij de verkoper, ongeacht of uw goederen vallen onder de garantie van Canon of enige andere commerciële garantie. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed door wat er in deze voorwaarden of ergens anders staat. Neem contact op met uw verkoper als u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen.

Voor meer informatie over consumentenrechten neemt u contact op met een plaatselijke adviesdienst voor consumenten.


6. SERVICES TEGEN EEN VASTE PRIJS EN REPARATIES TEGEN BETALING

6.1 Voor veel Canon-producten biedt Canon een reeks Services tegen een vaste prijs en Reparaties tegen betaling (Reparatie tegen een vaste prijs, Reparatie met maximumprijs of Offerte voor tijd en kosten). Op deze aanbiedingen zijn aanvullende specifieke voorwaarden van toepassing, zoals bepaald in Artikel 7, 8, 9 en 10.

6.2 Na uw aanvraag worden de Services tegen een vaste prijs en Reparaties tegen betaling (alleen Reparaties tegen een vaste prijs en Reparatie met maximumprijs) uitgevoerd zodra de technische diagnose is uitgevoerd en er geen reden voor weigering is vastgesteld. In het geval van Offertes voor tijd en kosten zullen reparaties alleen worden uitgevoerd nadat u de offerte die Canon aan u verstrekt, hebt aanvaard.

6.3 Alle Services tegen een vaste prijs die u worden aangeboden, zijn inclusief arbeid, standaardlevering en btw. Services tegen een vaste prijs zijn exclusief de kosten van Reserveonderdelen (tenzij anders aangegeven in Omvang van de service).

6.4 Alle Reparaties tegen betaling (Reparatie tegen een vaste prijs, Reparatie met maximumprijs of Offerte voor tijd en kosten) zijn inclusief Reserveonderdelen, arbeid, standaardlevering en btw.

6.5 Bij het uitvoeren van Reparaties tegen betaling (Reparatie tegen een vaste prijs, Reparatie met maximumprijs of Offerte voor tijd en kosten) zal Canon alles in het werk stellen om de reparatie uit te voeren zoals gespecificeerd. Canon behoudt zich echter het recht voor om de overeenkomst te laten vervallen als Canon vaststelt dat de reparatie om welke reden dan ook niet kan worden uitgevoerd (d.w.z. als er geen Reserveonderdelen meer beschikbaar zijn). In dit geval zal Canon contact met u opnemen en u alternatieve opties bieden (indien van toepassing).

6.6 Als Canon een order voor Reparatie tegen betaling (Reparatie tegen een vaste prijs, Reparatie met maximumprijs of Offerte voor tijd en kosten) ontvangt, maar na technische diagnose geen defect wordt vastgesteld, worden uw Product(en) ongerepareerd naar u geretourneerd, maar kan Canon wel verzendkosten voor retournering in rekening brengen.

6.7 Bij het uitvoeren van Reparaties tegen betaling zal Canon de Product(en) repareren volgens de specificaties van de fabrikant.

6.8 Voor werkzaamheden en materialen die door Canon worden gebruikt voor Reparaties tegen betaling (Reparatie tegen een vaste prijs, Reparatie met maximumprijs of Offerte voor tijd en kosten) geldt een garantie van zes (6) maanden vanaf de reparatiedatum waarbij wordt gegarandeerd dat Producten vrij zijn van defecten bij normaal gebruik. Canon’s verplichting uit hoofde van deze reparatiegarantie blijft beperkt tot het repareren van de oorspronkelijke defecten voor Reparatie met maximumprijs of Offerte voor tijd en kosten. Bij Reparaties tegen een vaste prijs wordt deze garantie uitgebreid met dekking van eventuele elektro-/mechanische defecten.

6.9 De reparatiegarantie komt te vervallen als reparaties worden uitgevoerd door onbevoegde servicecentra, als de apparatuur verkeerd is gebruikt, is verwaarloosd of beschadigd, of als een defect is ontstaan door lekkage van de accu of vloeistofschade.


7. SERVICES TEGEN EEN VASTE PRIJS

7.1 Voor veel Canon-producten biedt Canon een reeks Onderhoudsservices. Voor elk van de Onderhoudsservices kunt u de Omvang van de service (inclusief belangrijke informatie) vinden op de Canon-pagina Onderhoudsservices. Door een order voor een Onderhoudsservice te plaatsen, geeft u Canon toestemming om de Onderhoudsservice uit te voeren. Er wordt geen offerte verstrekt. Als er tijdens de door u aangevraagde Onderhoudsservice een defect aan uw product wordt vastgesteld, neemt Canon contact met u op om een kopie van uw aankoopbewijs op te vragen om uw Commerciële Canon-garantie te valideren (als u die nog niet had meegestuurd) of, als uw product niet meer onder de Commerciële Canon-garantie valt, om opties voor Reparatie tegen betaling (d.w.z. Reparatie tegen een vaste prijs, Reparatie met maximumprijs of Offerte voor tijd en kosten) te bespreken.

7.2 Voor veel Canon-producten biedt Canon een reeks Upgradeservices. Voor elk van de afzonderlijke Upgradeservices kunt u de Omvang van de service (inclusief belangrijke informatie) vinden op de Canon-pagina Upgradeservices. Door een order voor een Upgradeservice te plaatsen, geeft u Canon toestemming om de Upgradeservice uit te voeren. Er wordt geen offerte verstrekt. Als er tijdens de door u aangevraagde Upgradeservice een defect aan uw product wordt vastgesteld, neemt Canon contact met u op om een kopie van uw aankoopbewijs op te vragen om uw Commerciële Canon-garantie te valideren (als u die nog niet had meegestuurd) of, als uw product niet meer onder de Commerciële Canon-garantie valt, om opties voor Reparatie tegen betaling (d.w.z. Reparatie tegen vaste kosten, Reparatie met maximumprijs of Offerte voor tijd en kosten) te bespreken.

7.3 Voor geselecteerde Canon-producten biedt Canon een reeks Express-services. Voor elk van de afzonderlijke Express-service-aanbiedingen kunt u de Omvang van de service (inclusief belangrijke informatie) vinden op de Canon-pagina Express-services. Door een order voor een Express-service te plaatsen, geeft u Canon toestemming om de Express-service uit te voeren. Zoals bepaald in de Omvang van de service, worden de toeslagen voor deze services niet toegepast op uw order als we de service niet binnen de aangegeven periode kunnen leveren.


8. REPARATIE TEGEN EEN VASTE PRIJS

8.1 Voor veel Canon-producten biedt Canon reparaties tegen een vaste prijs (FPR) aan voor defecten als gevolg van:

 1. Normale slijtage
 2. Het defect raken van onderdelen onder normale gebruiksomstandigheden


8.2 Na uw aanvraag wordt een reparatie tegen een vaste prijs uitgevoerd zodra de technische diagnose is uitgevoerd en er geen reden voor weigering is vastgesteld. In het geval van Reparaties tegen een vaste prijs zal Canon de aanbieding intrekken als blijkt dat het defect is veroorzaakt door andere omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot):

 1. Onjuist gebruik, schade of defecten veroorzaakt door onjuiste opslag, overmatige impact/schokken/vloeistofschade of schade door vreemde stoffen;
 2. Overmatige schade veroorzaakt door onjuiste spanningstoevoer;
 3. Ontoereikende verpakking van het product bij retourneren naar een PSC;
 4. Reparaties, aanpassingen of handelingen uitgevoerd door reparateurs die hiervoor geen toestemming hebben van Canon


8.3 Indien Canon een order voor een Reparatie tegen een vaste prijs ontvangt, maar de FPR-aanbieding wordt ingetrokken, zal Canon u hiervan op de hoogte stellen, met vermelding van de aard van het defect, met fotografisch bewijs en (indien een reparatie mogelijk is) een Offerte voor tijd en kosten aanbieden. Als u vervolgens de Offerte voor tijd en kosten afwijst, worden er geen afwijzingskosten aan u in rekening gebracht, maar kan Canon wel verzendkosten voor retourzending aan u in rekening brengen.

8.4 Als Canon een reparatie tegen een vaste prijs aanbiedt, maar de FPR-aanbieding door u wordt afgewezen (of na dertig (30) dagen door Canon geen reactie van u is ontvangen), worden uw Product(en) ongerepareerd aan u geretourneerd en kan Canon verzendkosten voor retournering aan u in rekening brengen.


9. REPARATIE MET MAXIMUMPRIJS

9.1 Voor veel Canon-producten biedt Canon u de mogelijkheid om een Reparatie met maximumprijs (d.w.z. maximale reparatiekosten) in te stellen in plaats van een Offerte voor tijd en kosten aan te vragen. Er geldt echter wel een minimumwaarde (d.w.z. ten minste € 200 inclusief btw).

9.2 Wanneer Canon een bestelling met een opgegeven Reparatie met maximumprijs ontvangt, geeft u Canon hiermee toestemming om door te gaan met de reparatie; er wordt geen offerte verstrekt. Als de reparatie kan worden voltooid tegen lagere kosten dan de Reparatie met maximumprijs, wordt alleen het lagere bedrag in rekening gebracht.

9.3 Indien Canon een order met een opgegeven Reparatie met maximumprijs ontvangt, maar na technische diagnose vaststelt dat de reparatie deze limiet zal overschrijden, ontvangt u een Offerte voor tijd en kosten en wacht Canon op uw goedkeuring om door te gaan. Als u vervolgens de Offerte voor tijd en kosten afwijst, worden er geen afwijzingskosten aan u in rekening gebracht, maar kan Canon wel verzendkosten voor retourzending aan u in rekening brengen.


10. OFFERTE VOOR TIJD EN KOSTEN

10.1 Voor veel Canon-producten biedt Canon een Offerte voor tijd en kosten. Na uw aanvraag wordt een technische diagnose uitgevoerd en ontvangt u van Canon een offerte met informatie over de verwachte kosten voor de reparatie van uw Product(en). Canon behoudt zich het recht voor om de verstrekte offerte indien nodig (d.w.z. wanneer verdere schade/defecten niet wordt/worden gemeld) te herzien.

10.2 Op de aan u verstrekte Offerte voor tijd en kosten is een tolerantielimiet van tien (10) procent (%) van toepassing wanneer de definitieve reparatiekosten worden berekend. Indien de definitieve reparatiekosten de tolerantielimiet overschrijden, neemt Canon contact met u op om een bijgewerkte Offerte voor tijd en kosten te bespreken en/of te verstrekken en wacht Canon op uw goedkeuring om door te gaan.

10.3 Als Canon een Offerte voor tijd en kosten aanbiedt, is deze geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is verstrekt.

10.4 Wanneer Canon een order voor een Offerte voor tijd en kosten ontvangt, kunt u na ontvangst van de offerte niet meer terugvallen op de aanbieding voor Reparatie tegen een vaste prijs (indien beschikbaar tegen lagere kosten).

10.5 Wanneer Canon een Offerte voor tijd en kosten aanbiedt, maar de aanbieding door u wordt afgewezen, worden afwijzingskosten van € 36,30 inclusief btw aan u in rekening gebracht voor kosten die door Canon zijn gemaakt (d.w.z. het controleren en opnieuw monteren van uw product[en]). Canon zal alles in het werk stellen om uw product(en) te monteren in de staat waarin ze zijn ontvangen, maar is niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade als het dit niet doet. De afwijzingskosten die in rekening worden gebracht, worden als volgt vastgesteld:

 1. (i) als de Offerte voor tijd en kosten meerdere producten omvat (d.w.z. een camera en een lens) en de totale offerte door u wordt afgewezen, brengt Canon slechts één bedrag in rekening voor afwijzing van de offerte (overeenkomstig het in Clausule 10.5 genoemde bedrag)
 2. (ii) als de Offerte voor tijd en kosten meerdere producten omvat (d.w.z. een camera en een lens) en de offerte gedeeltelijk door u wordt afgewezen (d.w.z. u weigert de offerte voor één (1) van de producten), brengt Canon geen kosten in rekening voor afwijzing van de offerte.
10.6 Als Canon een Offerte voor tijd en kosten aanbiedt, maar de aanbieding door u wordt afgewezen (of na dertig (30) dagen door Canon geen reactie van u is ontvangen), worden uw Product(en) ongerepareerd aan u geretourneerd en worden afwijzingskosten (indien van toepassing) in rekening gebracht en Kan Canon verzendkosten voor retournering aan in rekening brengen.
 
10.7 Wanneer Canon een Offerte voor tijd en kosten aanbiedt, maar u deze afwijst en u Canon verzoekt om de (het) product(en) namens u af te voeren, brengt Canon geen afwijzings- of verzendkosten voor retourzending in rekening.
 

11. BETALING

11.1 Na voltooiing van uw Service- of Reparatieorder zal Canon u op de hoogte stellen van de vereiste betaling voorafgaand aan de verzending van uw product(en) of bij het ophalen (indien van toepassing), tenzij u een account bij Canon hebt en Canon schriftelijk alternatieve betalingsvoorwaarden met u is overeengekomen.

11.2 Canon accepteert betaling via uw zakelijke accountCanon-account of, als u een consument bent (zonder Canon-account), kunt u uw betalingsverzoek hier openen, of betalen via bankoverschrijving naar Deutsche Bank AG.

11.3 Voor klanten met een account dient betaling plaats te vinden binnen de vastgestelde termijn (d.w.z. binnen dertig (30) dagen na de Factuurdatum) die Canon schriftelijk met u is overeengekomen. In het geval van te late betaling, heeft Canon het recht om rentekosten en/of vaste invorderingskosten aan u op te leggen uit hoofde van Canon’s overeenkomst met u. Daarnaast behoudt Canon zich het recht voor om een schadevergoeding van u te eisen als gevolg van een te laat betaalde of niet-betaalde factuur.

11.4 Indien u, na kennisgeving van Canon dat betaling vereist is, weigert binnen drie (3) maanden na kennisgeving te betalen, geldt een overnamerecht dat Canon het recht geeft om het product of de producten te verkopen ter compensatie van de kosten die Canon namens u heeft gemaakt.


12. RECHT OP RETENTIE, COMPENSATIE EN CESSIE

12.1 Het retentierecht kan niet worden uitgeoefend op grond van onze rechtsverhouding zonder dat van dezelfde contractuele verhouding met Canon sprake is.

12.2 Compensatie met enige vordering van uw kant als contractpartner is uitgesloten als die tegenvorderingen niet wettelijk erkend zijn of als er niet in rechte tegen opgekomen kan worden.

12.3 Uw vorderingen kunnen niet zonder schriftelijke instemming van Canon worden overgedragen aan derden.


13. UW GEGEVENS

13.1 Canon verwerkt informatie over u overeenkomstig Canon's Privacybeleid voor consumenten of Privacybeleid voor zakelijke klanten.

13.2 Canon neemt alle redelijke zorg in acht om de gegevens van uw aanvraag en betaling (indien van toepassing) te beschermen. Canon kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden verlies als een derde partij die niet door Canon is ingeschakeld, zich onbevoegd toegang verschaft tot gegevens die u verstrekt als u de website bezoekt of daar een Service dan wel Reparatie aanvraagt, en er geen sprake is van nalatigheid door Canon.


14. CANON'S AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U

14.1 Canon zal haar uiterste best doen om de veiligheid van uw Product(en) te waarborgen zolang deze in haar beheer zijn. Hoewel Canon alles in het werk stelt om uw Product(en) en alle gegevensdragers of accessoires te retourneren, kan Canon niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van enige gegevensdrager en zal Canon hiervoor ook geen compensatie uitkeren.

14.2 Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade aan of enigerlei verlies van uw Product(en) geleden als gevolg van de verzending van uw Product(en) aan Canon in verband met een Service- of Reparatieaanvraag of als gevolg van de retourzending door Canon van uw Product(en) na uitvoering van de Service of Reparatie, tenzij is aangetoond dat Canon nalatig is geweest. In het geval van schade of verlies tijdens het transport is het aan de vervoerder om een onderzoek daarnaar in te stellen. Canon kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei geleden indirecte of gevolgschade, verlies of onkosten.

14.3 Bij de ontvangst van uw Product(en) na Service of Reparatie moet u controleren of alle items zijn geretourneerd en nagaan of deze in goede staat verkeren. Als u Canon niet onmiddellijk op de hoogte stelt van eventuele gebreken, gaat Canon ervan uit dat u de Product(en) of item(s) in goede staat hebt ontvangen.

14.4 De aansprakelijkheid van Canon blijft op grond van deze Service- en reparatievoorwaarden beperkt tot de vervangingswaarde van het Product dat de vervoerder van Canon heeft vervoerd (bij schade of verlies) en de prijs die u Canon hebt betaald voor de Service en Reparatie (indien van toepassing) als het verlies of de schade die u lijdt daarmee verband houdt.

14.5 Canon sluit in geen geval haar aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor: a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Canon's nalatigheid; b) fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken en grove nalatigheid; (c) niet-nakoming van wettelijke bepalingen; en Canon sluit in geen geval haar aansprakelijkheid uit of beperkt deze verder dan is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Geen enkele bepaling in dit artikel of elders in deze Service- en reparatievoorwaarden begrenst of tast uw wettelijke rechten aan. Voor meer informatie over consumentenrechten, kunt u contact opnemen met een plaatselijke consumentenadviesdienst.


15. GEBEURTENISSEN BUITEN CANON'S INVLOEDSSFEER

Canon is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van Canon's verplichtingen uit hoofde van deze Service- en reparatievoorwaarden die niet kunnen worden toegeschreven aan Canon onder deze Service- en reparatievoorwaarden, andere toepasselijke bepalingen en voorwaarden of het toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebeurtenissen die in redelijkheid buiten Canon's invloedssfeer liggen, met inbegrip van natuurrampen, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, explosies, oorlog (al dan niet officieel verklaard), terrorisme, arbeidsconflicten (met of zonder betrokkenheid van Canon's medewerkers), of handelingen van lokale of centrale overheden of van andere bevoegde autoriteiten, alsmede andere overmacht krachtens het toepasselijke recht.


16. GESCHILLENBESLECHTING

16.1 Indien u een geschil met Canon hebt over Canon's overeenkomst met u, kunt u in eerste instantie contact opnemen met Canon per e-mail via TheNetherlands@cc.canon-europe.com om te proberen het geschil met Canon op te lossen. U kunt schriftelijk contact met Canon opnemen op het volgende adres: Canon Giessen GmbH, Factory Service Center, Canonstrasse 1, 35394, Giessen, Duitsland.

16.2 Indien Canon een geschil met u heeft in verband met de met u gesloten overeenkomst, zal ook Canon trachten om rechtstreeks met u contact op te nemen om de zaak op te lossen. Canon gebruikt daarvoor de contactgegevens die u hebt opgegeven bij de betreffende bestelling of het bijbehorende account dat u bij Canon hebt geregistreerd.

16.3 In het onwaarschijnlijke geval dat Canon en u niet in staat zijn een geschil op te lossen, bespreekt Canon met u een effectieve manier om het geschil onafhankelijk op te lossen. Dit doet geen afbreuk aan uw rechten om een geschil op welke manier dan ook aan de relevante lokale instantie voor consumentenbescherming of/en de bevoegde rechtbank voor te leggen.


17. WIJZIGINGEN IN DEZE SERVICE- EN REPARATIEVOORWAARDEN

17.1 Canon behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden periodiek te wijzigen of bij te werken.

17.2 De versie van de Service- en reparatievoorwaarden die op de Canon-site wordt weergegeven en beschikbaar is op het moment dat de Service- en reparatieaanvraag wordt ingediend, is de versie die van toepassing is op de overeenkomst tussen u en Canon.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

18.1 Op deze Service- en reparatievoorwaarden is het Engelse recht van toepassing. Dit betekent dat een met Canon gesloten overeenkomst voor de aankoop van Services of Reparaties en eventuele geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee in verband staan, zijn onderworpen aan het Engelse recht. Als u de overeenkomst als consument aangaat, geldt het recht van uw woonland.

18.2 Canon en u komen overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales over niet-exclusieve jurisdictie beschikken. Als u de overeenkomst als consument aangaat, hebt u het recht om het geschil voor te leggen aan de rechtbank in uw woonplaats, in uw woonland, al naar gelang van toepassing.


19. OVERIGE VOORWAARDEN

19.1 Deze Service- en reparatievoorwaarden bepalen de schriftelijke contractvoorwaarden van uw overeenkomst met Canon voor de aankoop van Services of Reparaties. Indien een artikel of een deel van deze Service- en reparatievoorwaarden onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, doet dit geen afbreuk aan enig ander onderdeel van de Service- en reparatievoorwaarden die volledig van kracht en van toepassing blijven op onze overeenkomst.

19.2 Een overeenkomst tussen u en Canon is alleen tussen u en Canon. Geen derde partij heeft het recht om één of meer voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen.

19.3 Canon kan haar rechten en plichten uit hoofde van de overeenkomst met u uitbesteden of overdragen aan een andere organisatie. Canon stelt u op de hoogte als dit gebeurt, indien dit wordt vereist door toepasselijk recht, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of Canon's verplichtingen krachtens de overeenkomst.


20. CONTACT OPNEMEN

Als u vragen of opmerkingen hebt over het proces voor service- of reparatieaanvragen of over de aankoop van Services of Reparaties, kunt u een e-mail sturen naar TheNetherlands@cc.canon-europe.com of de Canon-klantenservice bellen op +31 20 721 9103. Canon's klantenservice staat klaar om u te helpen.

VOORWAARDEN BIJGEWERKT: 1 maart 2024

Dit is wellicht ook iets voor jou...