CANON EUROPA N.V.
3 JAAR LAMPGARANTIEPROMOTIE
ACTIEVOORWAARDEN

Actie en promotor

1. De Organisator is Canon Europa N.V., geregistreerd op Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland (hierna "Canon" genoemd).

2. Deze 3-jaar lampgarantie ('Lampgarantie') omvat voor de hieronder beschreven geselecteerde Canon-producten ('Actieproducten'):

a) Gratis nieuwe lampen voor maximaal 3 defecte lampen.

b) Gratis bezorging van de nieuwe lamp op het adres dat is opgegeven door de Deelnemer.

c) Gratis recycling bij vervanging van de lamp.

Actieperiode

3. Promotie loopt tot 29 februari 2020. Alle in aanmerking komende producten moeten vóór 29 april 2020 worden geregistreerd. Actieproducten moeten worden gekocht in het Actiegebied (hieronder gedefinieerd) bij een erkende Canon-dealer. De datum van de productaankoop moet worden bevestigd door een geldig aankoopbewijs. Producten moeten binnen 60 dagen na aankoop zijn geregistreerd.

Actiegebied

4. De Actieproducten moeten zijn gekocht in en geregistreerd voor een adres binnen een van de volgende Actiegebieden: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Actieproducten

5. Canon kan producten toevoegen aan of verwijderen uit de lijst met actieproducten. Op de actiepagina vindt u de meest actuele informatie over de actieproducten.

6. Actieproducten moeten nieuwe en originele Canon-producten zijn en moeten aan resellers zijn geleverd en gedistribueerd door bedrijven van de Canon Group binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Ga bij uw reseller na of dit het geval is om teleurstelling te voorkomen. De aankoop van tweedehands-, gereviseerde of herstelde producten of producten die imitatieproducten zijn of inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van de Canon Group van bedrijven (dit geldt voor, maar is niet beperkt tot, parallelle of 'grijze' producten) voldoet niet aan de voorwaarden van deze actie. Voor meer informatie over parallelle producten klikt u hier.

7. Actieproducten moeten binnen 60 dagen na aankoop zijn geregistreerd om voor deze Promotie in aanmerking te komen. Registreer uw product door uw aanvraag volgens onderstaande instructies in te dienen.

7.1 Deze aanbieding is alleen beschikbaar voor eindgebruikers.

7.1.1 Alle deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze algemene voorwaarden.

Uw product registreren en aanspraak maken op uw Lampgarantie

8. Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Door het indienen van een aanvraag en het registreren van uw product in het kader van deze actie, stemt u in met deze voorwaarden. U wordt verzocht geen aanspraak te maken op uw Lampgarantie als u nog geen 18 bent en/of niet akkoord wenst te gaan met de voorwaarden van deze Actie.

9. Om een product te registreren en aanspraak te maken op de Lampgarantie, dient u hier het ingevulde online aanvraagformulier in om uw product te registreren (inclusief geldige productserienummer(s)*). Dien het formulier binnen 60 dagen na aankoop in. Registraties die later dan 60 dagen na aankoop worden ontvangen, worden niet geaccepteerd door Canon. Deelnemers moeten een geldig aankoopbewijs scannen, uploaden en bij het online aanvraagformulier voegen (bijvoorbeeld een kassabon of een online bestelling en betalingsbevestiging). Let op: een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als geldig aankoopbewijs.
* Voor hulp bij het vinden van het serienummer van het product, klik hier.

10. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, ontvangen Deelnemers een e-mailbevestiging dat hun aanvraag is geaccepteerd en hun product is geregistreerd. Als u niet binnen 8 werkdagen na indiening van uw aanvraag een dergelijke e-mail ontvangt, kunt u contact opnemen met Canon via +31 20 721 9103. Bewaar uw e-mailbevestiging zorgvuldig. Deze kan later dienen als bewijs van een geldige aanvraag in het geval dat u aanspraak wenst te maken op bepaalde garantieservices. De nieuwe lamp wordt gratis naar het opgegeven adres verzonden.

11. Canon behoudt zich het recht voor onvolledige, onjuiste of niet-onderbouwde aanvragen ongeldig te verklaren.

Disclaimers

12. Voor zover rechtens toegestaan, zal Canon niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel van enige aard op welke manier dan ook veroorzaakt, geleden door Deelnemers onder deze promotie. Niets in deze regels zal echter als effect hebben dat de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van medewerkers of agenten van Canon wordt uitgesloten of beperkt.

13. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen en/of Deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de aanbieding. Canon’s beslissingen met betrekking tot de actie zijn definitief en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

14. Canon behoudt zich het recht voor deze actie op elk moment nietig te verklaren, aan te passen en/of te wijzigen zonder daarvoor enige aansprakelijkheid op zich te nemen maar zal altijd doen wat in haar vermogen ligt om het effect voor de Deelnemer zoveel mogelijk te beperken, om onnodige teleurstelling te voorkomen.

Bescherming van persoonsgegevens

15. Canon Nederland N.V. is de houder van uw gegevens voor toepassing van de relevante wetten ter bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot door Deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens ten behoeve van deze actie. De bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens, door Canon of door Canon bevoegde derden, verloopt strikt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving in verband met privacy en persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend door Canon of door Canon bevoegde derden opgeslagen en verwerkt ten behoeve van registratie van deze Actie en de services onder de Lampgarantie, tenzij anders overeengekomen. Als Deelnemers willen dat hun contactinformatie niet wordt gebruikt voor marketingdoeleinden of om Canon in staat te stellen om in de toekomst contact met hen op te nemen met betrekking tot soortgelijke acties, moeten zij bij het invullen van het aanvraagformulier het desbetreffende hokje 'opt-in' NIET aanvinken. Voor gedetailleerde informatie over hoe Canon omgaat met uw gegevens, raadpleegt u Canon's Privacybeleid voor bedrijven.

Wetgeving en bevoegdheid

16. Niets in deze bepalingen beperkt uw rechten als consument.

17. Voor zo ver rechtens toegestaan zullen op deze actie, deze voorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of met deze actie in verband staan de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn en zullen de rechtbanken in Engeland en Wales niet-exclusieve bevoegdheid hebben.

18. Als consument kunt u recht hebben op het instellen van gerechtelijke procedures in uw eigen taal en bij uw lokale rechtbanken. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze Voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.