Actievoorwaarden “Winter promotie” 13 - 31 december 2021

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de promotionele actie “Winter promotie” (hierna: "de Actie"). De plaats waar Deelnemer een Actiemodel koopt bepaalt welke Canon-entiteit is aan te merken als organisator van de Actie en welk territorium wordt aangemerkt als het “Promotiegebied”. Indien Deelnemer het Actiemodel bij een (internet)winkel met een handelsadres in Nederland koopt, dan verwijst het woord “Canon” in deze Actievoorwaarden naar Canon Nederland N.V. als organisator van de Actie en dan is Nederland het Promotiegebied. Indien Deelnemer het Actiemodel bij een (internet)winkel met een handelsadres in België of Luxemburg koopt, dan verwijst het woord “Canon” in deze Actievoorwaarden naar Canon België N.V. als organisator van de Actie en dan zijn België en Luxemburg het Promotiegebied.

2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart deelnemer (hierna te noemen: Deelnemer) zich akkoord met de Actievoorwaarden. De Actievoorwaarden zijn te raadplegen via de volgende Actiewebsites:

- www.canon.nl/offers/winter-promo
- www.canon.be/offers/winter-promo
o nl.canon.be/offers/winter-promo
o fr.canon.be/offers/winter-promo
- www.canon.lu/offers/winter-promo

3. De Actie vindt plaats tussen 13 – 31 december 2021 (hierna: "de Actieperiode"). Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode, in de zin dat het Actiemodel tussen 13 t/m 31 december 2021 moet zijn aangekocht.

4. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder woonachtig in de Europese Economische Ruimte, dat wil zeggen alle landen van de EU en Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Importeurs en andere resellers zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie. Het is winkeliers en dealers niet toegestaan deel te nemen namens hun klanten.

5. Voor deelname dient de Deelnemer zich uiterlijk 31 maart 2022 te registreren op de Actiewebsite. Let wel: het Actiemodel dient in de actieperiode te zijn aangeschaft. Deelnemer ontvangt na registratie een bevestigingsemail van de registratie.

6. Deze Actie is niet geldig in combinatie met de Lens Promotie en andere acties van Canon, waaronder inbegrepen kortingsacties.

7. De Actie is een eindgebruikersactie en geldt uitsluitend voor Actiemodellen die Deelnemer gedurende de Actieperiode koopt bij een aan de Actie deelnemende (internet)winkel met een handelsadres in het toepasselijke Promotiegebied. Indien van toepassing, wordt de lijst met deelnemende winkels gepubliceerd op de promotiepagina.

8. Het Actiemodel dient te worden aangeschaft in de actieperiode van 13 t/m 31 december 2021, bij een distributeur van, danwel een retailer gelieerd aan, Canon Europa N.V, of een andere Canon entiteit welke is gevestigd in het Promotiegebied: LET OP, Canon adviseert u hierover navraag te doen bij de wederverkoper waar u het Actiemodel heeft aangeschaft. Aankopen via de Canon employee store danwel aankopen via de reguliere (web)kanalen met gebruik van de Canon employee-korting zijn uitgesloten van deelname.

9. Canon is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Canon daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en/of staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Canon bekend gemaakt worden via de Actiewebsite.

10. Canon behoudt zich het recht voor Deelnemers te diskwalificeren of te weigeren wanneer deze één van de Actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven, wanneer de betreffende deelnemer de Actie probeert te manipuleren of desnoods zonder opgave van redenen.

11. Per aangekocht Actiemodel is slechts één aanvraag toegestaan. Bij meerdere aankopen van hetzelfde Actiemodel is een maximum van 5 aanvragen toegestaan.

12. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Canon kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres.

13. Indien een Deelnemer het Actiemodel, op grond waarvan hij/zij mag deelnemen aan de Actie, retourneert, vervalt het recht op deelname.

14. Occasions/tweedehands/B-stock/Veiling/Parallelle importproducten zijn uitgesloten van de Actie.

15. Registraties zonder aankoopbewijs (aankoop bon of factuur) worden niet in behandeling genomen.

16. Op het aankoopbewijs moeten de volgende elementen duidelijk zichtbaar zijn; Naam retailer, gedrukt logo retailer, aankoopperiode 13 t/m 31 december 2021, naam product, prijs van het product en de btw van het product.

17. Ingeval Canon Nederland de Actie organiseert, zal - voor zover rechtens toegestaan - op deze Actievoorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of met deze Actie in verband staan Nederlands recht van toepassing zijn en zal de rechtbank van Amsterdam bevoegd zijn. Ingeval Canon België de Actie organiseert, zal - voor zover rechtens toegestaan - op deze Actievoorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of met deze Actie in verband staan Belgisch recht van toepassing zijn en zal de rechtbank van Brussel bevoegd zijn.

18. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele zet- of typefouten in deze Actievoorwaarden of andere communicatie van Canon of in de communicatie van betrokken retailers.

De Actie
19. Deelnemer kan in verband met een Actiemodel welke hij gedurende de Actieperiode aanschaft in het Promotiegebied een deel van de aankoopprijs van een Actiemodel retour ontvangen (hierna de “Cashback”);

20. De hoogte van de desbetreffende Cashback is afhankelijk van de waarde van het desbetreffende Actiemodel. Een overzicht van eventuele Cashbackbedragen is in onderstaande tabel opgenomen.

21. Alleen de Actiemodellen in originele Canon verpakkingen doen mee met de Actie. Producten uit kitverpakkingen en losse bulkverpakkingen zijn uitgesloten van deelname.

22. De volgende modellen maken deel uit van de Actie (de “Actiemodellen”). Voor zover van toepassing, is de hoogte van de Cashback in onderstaande tabel opgenomen.

Producten Winterpromotie Cashback
EOS 90D Body € 100
EOS 90D + EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM € 130
EOS 6D Mark II € 150
EOS R Body € 150
EOS R + RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM € 250
EOS RP Body € 100
EOS RP + RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM € 200
EOS R6 Body € 300
EOS R6 + RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM € 400
EOS R5 Body € 500
PowerShot G1X Mark III € 100
PowerShot ZOOM* € 30
RF 50mm F1.8 STM € 20
* PowerShot Zoom Essential Kit


23. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.
Cashback

24. Deelnemer kan een Cashback claimen door registratie op de Actiewebsite vóór 31.03.2022. Canon spant zich ervoor in om een Cashback, na goedkeuring van de aanvraag, binnen circa 30 dagen op de door Deelnemer opgegeven bankrekening uitgekeerd. Canon verbindt zich niet tot deze termijn.

25. Bij weigering of andere reden van het niet uitbetalen van de Cashback, vervalt deze aan Canon.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
26. Canon, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en kosten.

27. Canon, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met:
a) een uitbetaalde Canon cashback;
b) het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de Actie indien de omstandigheden dit vereisen;
c) het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

28. Canon heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt Canon uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben Deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de Deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij Canon.

29. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Canon zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Persoonsgegevens
30. De persoonsgegevens van Deelnemer, die via deelname aan de Actie aan Canon worden verstrekt, worden door Canon verwerkt in overeenstemming met de thans geldende wettelijke bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming en de hierop gebaseerde lokale wetgeving en met Canon's Privacy Policy. Het Privacy Policy van Canon Nederland is te raadplegen via http://www.canon.nl/privacy-policy. Het Privacy Policy van Canon België is te raadplegen via http://nl.canon.be/privacy-policy en http://fr.canon.be/privacy-policy. Het Privacy Policy van Canon Luxemburg is te raadplegen via http://www.canon.lu/privacy-policy. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer er mee akkoord dat persoonlijke gegevens in het automatische gegevensbestand van Canon worden opgenomen. Canon kan delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan derden die betrokken zijn in verband met de administratie van deze Actie.

31. Persoonlijke informatie, waaronder, zonder beperking, de naam, afbeelding, het (mobiele) telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Deelnemer wordt uitsluitend gebruikt in verband met deze Actie en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Actie, behalve in gevallen waarbij Deelnemer uitdrukkelijk ermee heeft ingestemd om meer informatie van Canon te ontvangen (bijvoorbeeld door een hokje aan te vinken). Deelnemer heeft het recht om zijn/haar gegevens in te zien, te corrigeren, te actualiseren of te wissen.

32. In het kader van een Cashback worden persoonlijke gegevens in het kader van de afhandeling en uitbetaling van de claim verwerkt door het bedrijf Benamic, IDA Business &, Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, +353 (0)1 887 1949 / +44 (0)203 368 6832 / info@benamic.com.

Correspondentie en klachten
33. Eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunnen gesteld worden aan de organisator van de Actie.

Indien Canon Nederland de organisator is: Canon Nederland N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB in Amstelveen. De helpdesk is telefonisch bereikbaar via +31(0)20 7219 103 of via http://www.canon.nl/Support/Consumer_Products/contact_support.

Indien Canon België de organisator is: Canon België N.V. gevestigd en kantoorhoudend aan de Berkenlaan 3, 1831 in Diegem. De helpdesk van Canon België is telefonisch bereikbaar via +32 (0)26 200 197 of via http://nl.canon.be/support/consumer_products/contact_support.

Inwoners van het Groothertogdom Luxemburg kunnen telefonisch contact opnemen met +352(0)27 302 054 of via http://www.canon.lu/support/consumer_products/contact_support.

34. Klachten omtrent de Actievoorwaarden en de Actie kunnen worden ingediend bij Canon.

35. Canon kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

Slotbepaling
36. Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator van de Actie.