WINACTIE CANON CLUB

Maak kans op 2 toegangstickets voor Fotofair 2023 op 10 en 11 juni, 2023 met Canon Club

1. CANON EN DEELNEMERS

1.1. Deze gratis winactie (“Fotofair winactie”) is georganiseerd door Canon Nederland N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB in Amstelveen. (“Canon”).
1.2. Alle deelnemers (“Deelnemers”) dienen woonachtig te zijn in Nederland en minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
1.3. Werknemers van Canon zijn uitgesloten van deelname.
1.4. Door deelname aan deze winactie worden Deelnemers geacht te hebben ingestemd met deze actievoorwaarden, tenzij anders schrifelijk vermeld.

2. PRIJSTREKKING EN HOE DEEL TE NEMEN

2.1. De Fotofair winactie is voor alle nieuwe Canon Club members die zich hebben aangemeld gedurende de actieperiode tussen 22 mei 2023 0.00 uur en maandag 5 juni 2023 23.59 uur (“Registratieperiode”). De prijstrekking zal geschiedde op 6 juni 2023.
2.2. Om deel te nemen aan de Fotofair winactie en kans te maken op 2 entreetickets voor Fotofair op 10 en 11 juni 2023 (“de Prijs”), moet de deelnemer (i) zich registreren als Canon Club-lid bij https://www.canon.nl/canon-club; en (iii) volledige registratie van hun in aanmerking komende Canon-product volgens de Canon Club-lidmaatschapsvoorwaarden die u hier kunt vinden https://www.canon.nl/canon-club/terms-and-conditions, tijdens de registratieperiode.
2.3. Slechts één deelname per persoon is toegestaan.
2.4. Aanmeldingen die buiten de registratieperiode vallen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de winactie. Canon behoudt zich het recht voor om onvolledige of onleesbare deelnameregistraties voor het vastleggen van gegevens te diskwalificeren.

3. DE PRIJS

3.1. Winnaars worden willekeurig getrokken uit de geldige aanmeldingen die tijdens de registratieperiode zijn ontvangen.
3.2. Elke winnaar ontvangt 2 dagtickets voor Fotofair 2023.
3.3. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten of enig tegoed. Indien de aangeboden prijs niet beschikbaar is vanwege omstandigheden waar Canon geen invloed op heeft, komt de prijs te vervallen.

4. DE TREKKING

4.1. Met behulp van een willekeurige nummergenerator wordt elke Winnaar geselecteerd uit alle in aanmerking komende aanmeldingen. De namen van de winnaars zullen door Canon worden bevestigd.
4.2. Canon zal na 5 juni zo snel mogelijk contact opnemen met de winnaars en de prijs verstrekken via het e-mailadres dat bij deelname is opgegeven.
4.3. De prijs zal uiterlijk 8 juni 2023 aan de winnaars per e-mail worden verstrekt.
4.4. De prijs is zoals vermeld bij 3.2 2 dagtickets voor de Fotofair 2023.
4.5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS

5.1. Alle persoonlijke gegevens die aan Canon worden verstrekt, worden door Canon,haar agenten of gelieerde groepsmaatschappijen verwerkt ten behoeve van het beheer van de Fotofair winactie.
5.2. Canon kan contact opnemen met deelnemers ten behoeve van het beheer van de Fotofair winactie prijstrekking of in het geval dat Canon enig ander gebruik van de informatie die is ingediend voor de Fotofair winactie wil bespreken.
5.3. De persoonsgegevens van Deelnemer, die via deelname aan de Actie aan Canon worden verstrekt, worden door Canon verwerkt in overeenstemming met de thans geldende wettelijke bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met Canon's Privacy Policy (http://www.canon.nl/privacy-policy). Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer er mee akkoord dat persoonlijke gegevens in het automatische gegevensbestand van Canon worden opgenomen. Canon kan delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan derden die betrokken zijn in verband met de administratie van deze Actie.
5.4. Persoonlijke informatie, waaronder, zonder beperking, de naam, afbeelding, het (mobiele) telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Deelnemer wordt uitsluitend gebruikt in verband met deze Actie en wordt niet aan Derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Actie, behalve in gevallen waarbij de Deelnemer het hokje heeft aangevinkt om meer informatie van Canon te ontvangen. Deelnemer heeft het recht om zijn/haar gegevens in te zien, te corrigeren, te actualiseren of te wissen.

6. DISCLAIMER

6.1. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat CNL daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens Deelnemer.
6.2. Canon behoudt zich het recht voor om deelnamete weigeren of om de volledige waarde van een prijs terug te vorderen als Canon van mening is dat er sprake is van misbruik of schending van de algemene voorwaarden van deze Fotofair winactie.
6.3. Canon is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel van welke aard dan ook, opgelopen door een Deelnemer in het kader van deze actie. Niets in deze voorwaarden heft echter tot gevolg dat Canon’s aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door bewezen nalatigheid van haar werknemers of contractanten wordt uitgesloten of beperkt.
6.4. In het geval van een geschil over de interpretatie of implementatie van de regels over een kwestie die verband houdt met de Fotofair winactie, is de beslissing van de directeuren van Canon definitief en wordt er niet over gecorrespondeerd.
6.5. A;s enig deel van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dat deel gescheiden van de rest van deze voorwaarden, die geldig blijven voor zover toegestaan volgens de wet.

7. WET EN JURISDICTIE

Op de Actievoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen exclusief te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

KLACHTEN
Klachten omtrent de Actievoorwaarden en de Actie kunnen worden ingediend bij Canon Nederland N.V. kantoorhoudend aan de Bovenkerkerweg 59, 1185 XB in Amstelveen.

SLOTBEPALING
Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator: Canon Nederland N.V., kantoorhoudend aan de Bovenkerkerweg 59, 1185 XB in Amstelveen