GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
voor Canon Mini Cam

Laatst bijgewerkt: woensdag 6 november 2019

BELANGRIJK, LEES ONDERSTAANDE ZORGVULDIG DOOR:

Het gebruik van deze App is onderworpen aan deze gebruiksrechtovereenkomst. Als u akkoord gaat met deze voorwaarden, klik dan op "Accepteren" hieronder. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, klik dan op "Weigeren" hieronder en verwijder deze App onmiddellijk van uw apparaat. Deze gebruiksrechtovereenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen U (als individu of als een enkele bedrijfsentiteit) en Canon Europa N.V., met maatschappelijke zetel aan de Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland, als de licentieverlener ('Licentieverlener' of 'Canon') van de app 'Canon Mini Cam' (de 'App') die kan worden gebruikt in combinatie met de Canon IVY REC Outdoor Camera (de 'Buitencamera'). Het hierin gebruikte 'U' of 'Uw' omvat het individu aan wie of de enkele bedrijfsentiteit waaraan een licentie wordt verleend op grond van deze gebruiksrechtovereenkomst. Het gebruik van deze app is onderworpen aan de bepalingen van deze gebruiksrechtovereenkomst. U mag de gebruiksrechtovereenkomst niet overdragen aan derden.  

DOOR DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST TE ACCEPTEREN OF DOOR DE APP OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U KENNIS HEEFT GENOMEN VAN ONDERSTAANDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN EN DEZE BEGRIJPT, ERMEE INSTEMT EN ERAAN GEBONDEN BENT: (1) DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST; (2) ENIGE LICENTIES VAN DERDEN VOOR RESPECTIEVELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN DIE KAN WORDEN GEBRUIKT IN OF MET DE HIERONDER BESCHREVEN APP. U BEVESTIGT VOORTS DAT U TEN MINSTE DE LEEFTIJD VAN DE WETTELIJKE MEERDERJARIGHEID IN UW RECHTSGEBIED HEEFT EN DAT U DE BEVOEGDHEID HEEFT OM VOOR UZELF AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST EN/OF NIET BEVOEGD BENT OM NAMENS UW BEDRIJF IN TE STEMMEN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST, INSTALLEER OF GEBRUIK DE APP DAN NIET.

1. Mobiele applicatie.

Zoals gebruikt in deze gebruiksrechtovereenkomst wordt onder de term 'App' verstaan (i) de softwareapplicatie die door Canon wordt aangeboden onder de merknaam 'Canon Mini Cam' die u tracht te downloaden van de Google Play™-applicatiewinkel die wordt beheerd door Google LLC ('Google'), voor gelicentieerd gebruik met of op een mobiel Android™-apparaat of een ander Android™-softwareplatform voor mobiele apparaten dat werkt op een draagbaar apparaat of van de App Store® die wordt beheerd door Apple Inc. ('Apple'), voor gebruik onder licentie met of op een mobiel Apple®-apparaat of een ander Apple®-softwareplatform voor mobiele apparaten dat werkt op een draagbaar apparaat (elk een 'Apparaat') en (ii) alle gerelateerde elektronische documentatie voor de App.

2. Licentieverlening.

Canon verleent U een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de App te downloaden, te installeren en te gebruiken op één enkel Apparaat dat door U wordt beheerd en om de App te openen en te gebruiken op een dergelijk Apparaat dat strikt in overeenstemming is met de bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksrechtovereenkomst. Deze gebruiksrechtovereenkomst is van toepassing op updates van of aanvullingen op de originele App die door Canon worden geleverd, indien dergelijke updates of aanvullingen hieronder worden geleverd, maar Canon en haar licentiegevers zijn niet verplicht om U updates of aanvullingen te verstrekken.

3. Beperkingen.

U zult: (i) de broncode van de App niet decompileren, reverse engineeren, demonteren, proberen af te leiden of decoderen; (ii) geen wijziging, aanpassing, verbetering, uitbreiding, vertaling maken of afleidend werk van de App maken; (iii) enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving met betrekking tot Uw toegang tot of gebruik van de App niet overtreden; (iv) enige kennisgeving van eigendom (met inbegrip van enige kennisgeving van copyright of handelsmerk) van Canon of van haar gelieerde bedrijven, partners, leveranciers of de licentieverleners van de App niet verwijderen, wijzigen of verdoezelen of op andere wijze de App wijzigen; (v) de App niet installeren, gebruiken of toestaan dat deze bestaat op meer dan één (1) Apparaat tegelijk of op een ander mobiel apparaat of computer, anders dan door middel van Uw afzonderlijke downloads van de App, die elk onderworpen zijn aan een afzonderlijke licentie (deze beperking beperkt echter niet Uw recht om de App opnieuw te installeren op het specifieke Apparaat waarvoor de App is gedownload); (vi) de App niet distribueren of koppelen aan meerdere Apparaten of andere diensten; of (vii) de App niet beschikbaar stellen via een netwerk of een andere omgeving die toegang geeft tot of gebruik door meerdere Apparaten of gebruikers tegelijkertijd.

4. Door de gebruiker gegenereerde inhoud.

4.1 Alle inhoud die U verzendt of uploadt via of naar de App in welke vorm of op welk medium dan ook, wordt beschouwd als 'Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud'. U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om alle Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud op de App vanaf Uw Apparaat te gebruiken en te verzenden. Door het genereren, verzenden, indienen of plaatsen, in welke vorm of op welk medium dan ook, van Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud via de App, verleent U hierbij aan Canon, haar gelieerde bedrijven of dochterondernemingen en de bijbehorende platforms en dienstverleners voor mobiele apparatuur en derden die door Canon zijn geautoriseerd om de via de App gescande en geüploade informatie te distribueren, een expliciete, permanente, onherroepelijke, rechtenvrije, wereldwijde en niet-exclusieve licentie om al deze Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud aan te passen, te wijzigen, op te maken, te verwijderen, te vertalen, te verzenden of te gebruiken, zonder enige verplichting, kennisgeving of compensatie aan u, uitsluitend met het doel om Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud te uploaden, te gebruiken, te bekijken, te delen of op andere wijze te verwerken via Platformen van Derden (zoals hieronder gedefinieerd). Deze licentie wordt verleend aan Canon, haar gelieerde bedrijven of dochterondernemingen en de bijbehorende platforms voor mobiele apparaten, dienstverleners en dergelijke geautoriseerde derden met betrekking tot het gebruik van dergelijke Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud in verband met de App en eventuele latere versies of wijzigingen daarvan. Canon is geen eigenaar van Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud.

4.2 U gaat ermee akkoord, aanvaardt en erkent dat Canon, haar gelieerde bedrijven of dochterondernemingen en de bijbehorende platforms en dienstverleners voor mobiele apparaten en derden die door Canon zijn geautoriseerd om de informatie die via de App wordt verzonden of geüpload te distribueren, Uw Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud te wijzigen, aan te passen, opnieuw op te maken en op andere wijze te wijzigen of te gebruiken om te voldoen aan de normen, protocollen, indelingen en vereisten die compatibel zijn met de App en om Uw Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud te bekijken, te uploaden, te gebruiken, te delen of op andere wijze te verwerken met de desbetreffende Platformen van Derden.

4.3 Naast de Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud kan de App ook bepaalde andere informatie verzamelen. Deze informatie kan: (i) technische informatie bevatten over het Apparaat waarop de App wordt gebruikt, (ii) nodig zijn voor de optimale werking van de App en (iii) worden gebruikt in verband met de technische ondersteuning die Canon biedt.

5. Kennisgeving van intellectuele-eigendomsrechten.

De App en alle rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsrechten daarin (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, broncode, objectcode, afbeeldingen, foto's, animaties, video's, audio, muziek, tekst en 'applets' die zijn opgenomen in de App, maar met uitzondering van Software van Derden of Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud), de gedrukte begeleidende materialen en alle kopieën van de App en alle daarin vervatte intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en publicatierechten) zijn eigendom van of in licentie bij Canon, haar gelieerde bedrijven of licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig hierin voorzien, bezit U geen uitdrukkelijke of impliciete rechten (door implicatie, uitsluiting of anderszins) in of op dergelijke intellectuele-eigendomsrechten en worden al deze rechten behouden door Canon, haar gelieerde bedrijven of haar licentiegevers. U erkent en stemt ermee in dat u, en niet Canon, Google, Apple of een platform of dienstverlener van de App, als enige verantwoordelijk bent voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de afhandeling van een vordering of rechtszaak wegens inbreuk op intellectueel eigendom, of enige andere schade die voortvloeit uit Uw gebruik van of toegang tot de App.

6. Voorbehoud van rechten.

Canon en haar gelieerde bedrijven of dochterondernemingen en licentiegevers behouden zich alle rechten voor die in deze gebruiksrechtovereenkomst niet uitdrukkelijk aan U zijn verleend met betrekking tot de App en de Buitencamera.

7. Beëindiging.

Deze gebruiksrechtovereenkomst is van kracht vanaf de eerste datum waarop u erkent dat u deze gebruiksrechtovereenkomst accepteert of de App op andere wijze gebruikt. Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten van een 'leverancier' (zoals gedefinieerd in artikel 9 hieronder) of zoals anderszins hierin uiteengezet, zal deze gebruiksrechtovereenkomst automatisch en onmiddellijk zonder kennisgeving aan U worden beëindigd indien U zich niet houdt aan enige bepaling of voorwaarde van deze gebruiksrechtovereenkomst. U gaat akkoord met en accepteert deze voorwaarde. In een dergelijk geval moet U onmiddellijk alle kopieën van de App, alle gerelateerde materialen en alle onderdelen daarvan verwijderen of vernietigen. U kunt deze gebruiksrechtovereenkomst beëindigen door de App van Uw Apparaat te verwijderen.

8. Documentatie afdrukken.

De App bevat documentatie die alleen in elektronische vorm wordt verstrekt. Het is U toegestaan kopieën van deze elektronische documentatie af te drukken. U dient de vermeldingen van auteursrecht te reproduceren en op te nemen op alle toegestane kopieën die U van dergelijke elektronische documentatie of de App maakt, in overeenstemming met de instructies die in de relevante corresponderende elektronische documentatie worden uiteengezet. 

9. UITSLUITING VAN GARANTIES

9.1 DE APP WORDT GELEVERD OP BASIS VAN 'ZOALS DEZE IS', ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN ENIGE SOORT, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE APP LIGT BIJ U. INDIEN DE APP GEBREKEN VERTOONT, NEEMT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR UW REKENING VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUDS-, REPARATIE- OF HERSTELWERKZAAMHEDEN. BEPAALDE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. U HEEFT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE PER STAAT EN JURISDICTIE VERSCHILLEN.

9.2 NOCH CANON, haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven, hun licentiegevers, GOOGLE, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE BEDRIJVEN OF LICENTIEGEVERS, APPLE, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE BEDRIJVEN OF LICENTIEGEVERS, NOCH EEN VAN DE VERWANTE LEVERANCIERS VAN PLATFORMS OF DIENSTEN VAN CANON (GEZAMENLIJK 'LEVERANCIERS'), GARANDEREN DAT DE APP (I) AAN UW EISEN VOLDOET OF DAT DE WERKING VAN DE APP ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN; OF (II) COMPATIBEL OF INTEROPERABEL IS MET UW APPARAAT OF ANDERE HARDWARE, SOFTWARE, UITRUSTING OF APPARATUUR DIE IS GEÏNSTALLEERD OP OF WORDT GEBRUIKT IN VERBAND MET UW APPARAAT. BOVENDIEN ERKENT U DAT PROBLEMEN MET DE COMPATIBILITEIT EN INTEROPERABILITEIT ERTOE KUNNEN LEIDEN DAT DE PRESTATIES VAN UW APPARAAT AFNEMEN OF VOLLEDIG UITVALLEN EN DAT DIT KAN LEIDEN TOT PERMANENTE SCHADE AAN UW APPARAAT, VERLIES VAN DE GEGEVENS OP UW APPARAAT EN BESCHADIGING VAN DE SOFTWARE EN BESTANDEN OP UW APPARAAT. U ERKENT, AANVAARDT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT GEEN ENKELE LEVERANCIER (MET INBEGRIP VAN DIENSTVERLENERS OP HET GEBIED VAN AIRTIME OF TELECOMMUNICATIEMAATSCHAPPIJEN) JEGENS U AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF ONTSTAAT DOOR PROBLEMEN MET COMPATIBILITEIT OF INTEROPERABILITEIT.

9.3 VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GARANDEERT OF WAARBORGT GEEN ENKELE LEVERANCIER DAT DE INHOUD DIE U VIA DE APP OPSLAAT OF RAADPLEEGT NIET ONDERHEVIG ZAL ZIJN AAN ONOPZETTELIJKE SCHADE, CORRUPTIE, VERLIES, AANVAL, VIRUSSEN, STORING, HACKEN, INBRAAK OP DE BEVEILIGING OF VERWIJDERING IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. GEEN ENKELE LEVERANCIER IS AANSPRAKELIJK EN ELKE LEVERANCIER WIJST ELKE DAARMEE VERBAND HOUDENDE AANSPRAKELIJKHEID AF, INDIEN ZULKE SCHADE, CORRUPTIE, VERLIES, AANVAL, VIRUSSEN, STORING, HACKEN, INBRAAK OP DE BEVEILIGING OF VERWIJDERING ZICH ZOU VOORDOEN.

9.4 ENIG MATERIAAL DAT IS GEÜPLOAD EN VERZONDEN VANAF UW APPARAAT OF OP EEN ANDERE MANIER IS VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE APP, IS TOEGANKELIJK NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW APPARAAT OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE APP. U ERKENT VOORTS DAT DE APP NIET BEDOELD OF GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK IN ALLE SITUATIES OF OMGEVINGEN WAAR HET FALEN OF TIJDSVERTRAGINGEN VAN, OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN, DE INHOUD, GEGEVENS OF INFORMATIE DIE VIA DE APP WORDEN VERSTREKT, DOOR DE WET OF REGELGEVING VERBODEN IS.

10. NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE.

10.1 IN GEEN GEVAL IS EEN LEVERANCIER AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN ZAKELIJKE OF PERSOONLIJKE WINSTEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE OF PERSOONLIJKE INFORMATIE, BEDRIJFSSCHADE OF ANDERE COMPENSERENDE SCHADEVERGOEDING, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF EXEMPLAIRE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN BESTRAFFENDE WERKING DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE APP TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN ÉÉN OF MEER VAN DE LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN OF VERBAND HOUDEND MET DE VOLGENDE ZAKEN: (I) DE ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN, GEGEVENS, DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE INHOUD OF UW APPARAAT; (II) HET VERWIJDEREN, DE CORRUPTIE OF HET NALATEN OM OP TE SLAAN EN/OF TE VERZENDEN OF TE ONTVANGEN VAN UW OVERDRACHTEN, GEGEVENS, DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE INHOUD OF UW APPARAAT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE APP; (III) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE APP, MET INBEGRIP VAN UW TOEGANG TOT DIENSTEN VAN DERDEN, OF (IV) ALLE ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DE APP.

10.2 U GAAT ERMEE AKKOORD ALLE VERANTWOORDELIJKHEID TE NEMEN VOOR HET BEREIKEN VAN DE BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR HET INSTALLEREN, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN VAN DE APP. BEPAALDE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID VAN EEN LEVERANCIER IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

11. Toepasselijk recht/exportbeperkingen/wettelijke naleving.

Op deze gebruiksrechtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

U verklaart hierbij dat U de App, enig deel daarvan of daarmee verband houdende informatie, media of App die in strijd zijn met alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving of verordeningen op het gebied van export, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Export Administration Act 1979 van de Verenigde Staten van Amerika, de van toepassing zijnde nationale of EU-wet- en regelgeving, zoals gewijzigd, en hun uitvoeringsvoorschriften, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten die moeten worden uitgevoerd op grond van deze overeenkomst niet direct of indirect zult, noch zult laten, exporteren, herexporteren, overbrengen of overdragen.

U verklaart en garandeert dat U niet (i) gevestigd bent in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat "terrorisme steunt" of (ii) vermeld staat op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid met inbegrip van de lijst van speciaal aangewezen onderdanen (Specially Designated Nationals) van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de lijst van afgewezen personen of entiteiten (Denied Person's List of Entity List) van het Amerikaanse ministerie van Handel.

12. Andere gebruiksvoorschriften, beperkingen, verplichtingen, rechten en kennisgevingen met betrekking tot de mobiele applicatie.

12.1 U erkent (i) dat deze gebruiksrechtovereenkomst uitsluitend tussen U en Canon is aangegaan en niet met Google, Apple of een ander platform of een andere dienstverlener van de App en (ii) dat Canon, en niet Google of Apple, als enige verantwoordelijk is voor de App en de inhoud daarvan. Uw gebruik van de App met een Apparaat is zonder beperking onderworpen aan de door Google of Apple vastgestelde gebruiksvoorschriften (afhankelijk van de voorschriften waaraan uw Apparaat onderworpen is), met inbegrip van, voor een Android-Apparaat, de regels die zich bevinden op https://play.google.com/intl/nl_nl/about/play-terms/ of toegankelijk zijn via Google Play of, voor een Apple-Apparaat, de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Algemene voorwaarden van de Apple App Store® die zich bevinden op https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/nl/terms.html, waarvan de van toepassing zijnde bepalingen hierin zijn opgenomen door deze verwijzing.

12.2 In geen geval zullen Google, haar de dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of licentiegevers, Apple, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of licentiegevers, of enig ander platform of andere dienstverleners voor de App (met inbegrip van dienstverleners op het gebied van airtime of telecommunicatiemaatschappijen) aansprakelijk zijn voor enigerlei claim van U of enige andere partij die betrekking heeft op de App (met inbegrip van de verkoop en distributie van de App) of Uw bezit of Uw gebruik van de App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) enige claim inzake productaansprakelijkheid; (ii) enige claim dat de App niet voldoet aan enige toepasselijke wet- of regelgeving; en (iii) claims die voortvloeien uit wetgeving inzake consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.

12.3 Met uitzondering van het bepaalde in dit artikel 12.3, is niets in deze gebruiksrechtovereenkomst bedoeld of mag niets in deze gebruiksrechtovereenkomst worden geïnterpreteerd als het verlenen van rechten, voordelen of rechtsmiddelen van welke aard dan ook aan enige persoon of enkele bedrijfsentiteit (anders dan de partijen waarop deze overeenkomst betrekking heeft) of als het tot stand brengen van verplichtingen of aansprakelijkheden van een partij jegens een dergelijke persoon. Niettegenstaande het voorgaande erkent en stemt U ermee in dat Apple en haar dochterondernemingen derden zijn van deze gebruiksrechtovereenkomst en dat Apple na Uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden het recht heeft (en wordt geacht dit recht te hebben aanvaard) om deze gebruiksrechtovereenkomst tegen U als derde van deze gebruiksrechtovereenkomst te handhaven.

12.4 Google, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en licentiegevers, Apple, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en licentiegevers, zijn niet aansprakelijk voor claims van U of enige andere partij die betrekking heeft op de App of Uw bezit of Uw gebruik van de App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) enige claim inzake productaansprakelijkheid; (ii) enige claim dat de App niet voldoet aan enige toepasselijke wet- of regelgeving; en (iii) claims die voortvloeien uit wetgeving inzake consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.

12.5 Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor uw gebruik van de App. Canon is niet verantwoordelijk voor mobiele kosten of tarieven die verband houden met uw gebruik van de App. Neem contact op met Uw telefoonprovider om te controleren of er mobiele kosten voor U van toepassing zijn.

13. Schadeloosstelling.

13.1 U gaat ermee akkoord om elke leverancier en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enige claim of eis, met inbegrip van alle verliezen, aansprakelijkheden, claims, eisen, schadevergoedingen, kosten of onkosten, rechtszaken, vorderingen, procedures, vonnissen, toekenningen, executies en pandrechten, met inbegrip van honoraria en advocatenkosten, al dan niet van derden, als gevolg van of voortvloeiend uit: (i) Uw schending van een verklaring, garantie, afspraak of verplichting zoals uiteengezet in deze gebruiksrechtovereenkomst (of een andere schending van Uw overeenkomst met Canon op basis van deze gebruiksrechtovereenkomst); (ii) enige informatie, Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud of ander materiaal dat door U via Uw Apparaat wordt verzonden, ingediend of verstrekt; of (iii) Uw schending van een wet of Uw schending van de rechten van derden, met inbegrip van de schending door U van enig intellectueel eigendom of ander recht van enige persoon of entiteit.

13.2 De in bovenstaand paragraaf 13.1 uiteengezette verplichtingen tot schadeloosstelling blijven ook na beëindiging van deze gebruiksrechtovereenkomst van kracht.

14. Persoonsgegevens

Canon verzamelt en analyseert automatisch technische gebruiksgegevens van uw apparaat om de werking van uw apparaat te ondersteunen. U kunt meer lezen over de gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken in de relevante paragrafen van het Canon Consumer Privacy Notice (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=nl-NL)

Wij maken gebruik van Google Analytics om uw gebruiksgegevens te verzamelen. Lees meer over Google Analytics op www.google.com/policies/privacy/partners. Bekijk het hoofdstuk "Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites of apps van onze partners gebruikt".

15. Voorwaarden Software van Derden; kennisgevingen.

15.1 Bepaalde delen van de App kunnen Software van Derden gebruiken of bevatten die onderworpen is aan open source-licentievoorwaarden en/of licentievoorwaarden van derden ('Software van Derden'). U erkent, aanvaardt en gaat ermee akkoord dat Uw recht om dergelijke Software van Derden te gebruiken als onderdeel van of in verband met de App onderworpen is aan en wordt geregeld door de algemene voorwaarden van de open source-licentie en/of licentie van derden die van toepassing zijn op dergelijke Software van Derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke erkenningen, licentievoorwaarden en disclaimers die daarin zijn opgenomen. Bij strijdigheid van de voorwaarden van deze gebruiksrechtovereenkomst met de voorwaarden van dergelijke open source-licenties of licenties van derden met betrekking tot Uw gebruik van de relevante Software van Derden, zijn de voorwaarden van de opensourcelicentie en/of de licentie van derden van toepassing.

15.2 Bepaalde delen van de App stellen u in staat om de App te verbinden met platforms die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Canon, zoals weergegeven in de App ('Platforms van Derden'), waardoor U zich mogelijk moet aanmelden bij Uw eigen account bij het Platform van Derden. U erkent, aanvaardt en gaat ermee akkoord dat Canon op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor Uw eigen account bij het platform van derden of voor activiteiten die verband houden met Uw gebruik van de Platformen van Derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Uw aanmelding bij Uw eigen account op het Platform van Derden.

15.3 Delen van de App zijn voorzien van kennisgevingen en open source-licenties van dergelijke organisaties en derden die het gebruik van die delen regelen en alle licenties die op grond van deze gebruiksrechtovereenkomst zijn verleend, doen geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die U mogelijk heeft op grond van deze open source-licenties. De uitsluiting van garantie en de beperking van de bepalingen met betrekking tot de aansprakelijkheid in deze gebruiksrechtovereenkomst zijn echter van toepassing op alle onderdelen van de App.

15.4 Android™, Google Play™ en aanverwante handelsmerken, dienstmerken, namen en logo's zijn het eigendom van Google LLC.

15.5 Apple®, App Store® en aanverwante handelsmerken, dienstmerken, namen en logo's zijn het eigendom van Apple Inc.

15.6 De onderstaande voorwaarden van derden zijn hierin opgenomen en maken deel uit van deze licentievoorwaarden:

Als U de App downloadt, erkent U en gaat U ook akkoord met de volgende licentieovereenkomsten:

GPUImage2
Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Alle rechten voorbehouden.

Verdere distributie en gebruik in broncode- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Bij de verdere distributie van de broncode moeten de bovenstaande auteursrechtvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden opgenomen.

Bij de verdere distributie in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.

Noch de naam van het GPUImage-raamwerk, noch de namen van de contribuanten ervan mogen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DE SOFTWARE WORDT DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUANTEN VERSTREKT 'ZOALS DEZE IS' EN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OF DE CONTRIBUANTEN AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJFSPROCES) OP GROND VAN WELKE OORZAAK OF WELK AANSPRAKELIJKHEIDSBEGINSEL DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE BETROKKENEN OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

SDWebImage
Copyright (c) 2009-2018 Olivier Poitrey
rs@dailymotion.com

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de verwante documentatiebestanden (de 'Software') ontvangt om de Software zonder beperking te verhandelen, met inbegrip van, zonder beperking, het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software en om personen aan wie de Software is verstrekt, toe te staan hetzelfde te doen, onderhevig aan de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtvermelding en deze toestemmingsvermelding worden in alle kopieën of wezenlijke delen van de Software opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN 'ZOALS DEZE IS', ZONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE AANSPRAAK, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTKOMEND OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS HANDELEN MET DE SOFTWARE.

ZipArchive
Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes,
http://soff.es
Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de verwante documentatiebestanden (de 'Software') ontvangt om de Software zonder beperking te verhandelen, met inbegrip zonder beperking van het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software en om personen aan wie de Software is verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onderhavig de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtvermelding en deze toestemmingsvermelding worden in alle kopieën of wezenlijke delen van de Software opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN 'ZOALS DEZE IS', ZONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE AANSPRAAK, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTKOMEND OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS HANDELEN MET DE SOFTWARE.

Libgdx-1.6.1.zip
Copyright (c) 2013 Mario Zechner

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de Licentie. U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Firebase Analytics
Copyright (c) Google Firebase (jaar onbekend)

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de Licentie. U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

IJK Player
Copyright (c) 2017 Bilibili

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Versie 3, 29 juni 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. < https://fsf.org/>

Het is iedereen toegestaan om woordelijke kopieën van dit licentiedocument te maken en te distribueren, maar wijzigingen aanbrengen is niet toegestaan.

Deze versie van de GNU Lesser General Public License omvat de voorwaarden van versie 3 van de GNU General Public License, aangevuld met de hieronder vermelde aanvullende toestemmingen.

0. Aanvullende definities.

Zoals in dit licentiedocument gebruikt, verwijst 'deze Licentie' naar versie 3 van de GNU Lesser General Public License en de 'GNU GPL' verwijst naar versie 3 van de GNU General Public License.

'De Bibliotheek' verwijst naar een beschermd werk waarop deze Licentie van toepassing is, anders dan een Toepassing of Gecombineerd werk zoals hieronder gedefinieerd.

Een 'Toepassing' is enig werk dat gebruikmaakt van een uit de Bibliotheek verstrekte interface, maar die niet anderszins op de Bibliotheek is gebaseerd. Een subklasse van een door de Bibliotheek gedefinieerde klasse definiëren, wordt beschouwd als een gebruiksvorm van een interface die uit de Bibliotheek is verstrekt.

Een 'Gecombineerd Werk' is een werk dat wordt geproduceerd door een Toepassing te combineren met of koppelen aan de Bibliotheek. De specifieke versie van de Bibliotheek waarmee het Gecombineerde werk werd gemaakt, wordt ook de 'Gekoppelde Versie' genoemd.

Met de 'Minimaal Overeenkomende Bron' wordt voor een Gecombineerd Werk de Overeenkomende Bron bedoeld, met uitzondering van enige broncode voor delen van het Gecombineerde werk die, afzonderlijk beschouwd, op de Toepassing zijn gebaseerd en niet op de Gekoppelde Versie.

Met de 'Overeenkomende Toepassingscode' wordt voor een Gecombineerd werk de objectcode en/of doelcode voor de Toepassing bedoeld, met inbegrip van enige gegevens en hulpprogramma's die nodig zijn om het Gecombineerde werk uit de Toepassing te reproduceren, maar met uitzondering van de Systeembibliotheken van het Gecombineerde Werk.

1. Uitzondering op artikel 3 van de GNU GPL.

U kunt een beschermd werk onder artikel 3 en 4 van deze Licentie overdragen zonder te zijn gehouden aan artikel 3 van de GNU GPL.

2. Gewijzigde versies overdragen.

Indien u een kopie van de Bibliotheek wijzigt en, binnen uw wijzigingen, een faciliteit verwijst naar een functie of gegevens die dienen te worden verstrekt door een Toepassing die deze faciliteit gebruikt (anders dan als een aanvaard argument wanneer de faciliteit wordt aangeroepen), dan kunt u een kopie van de gewijzigde versie overdragen:

 • a) onder deze Licentie, mits u te goeder trouw een inspanning levert om ervoor te zorgen dat in het geval dat een Toepassing de functie of gegevens niet levert, de faciliteit nog steeds functioneert en enig deel van haar doeleinde dat zinvol blijft, uitvoert, of
 • b) onder de GNU GPL, waarbij geen van de aanvullende toestemmingen van deze Licentie op de desbetreffende kopie van toepassing zijn.

3. Objectcode waarin materiaal uit header-bestanden van de Bibliotheek is verwerkt.

De objectcodevorm van een Toepassing kan materiaal verwerken uit een header-bestand dat onderdeel van de Bibliotheek is. U kunt een dergelijke objectcode onder de voorwaarden van uw voorkeur overdragen, op voorwaarde dat u beide volgende zaken doet als het verwerkte materiaal niet is beperkt tot numerieke parameters, datastructuurindelingen en accessors, of kleine macro's, inlinefuncties en -sjablonen (met een lengte van tien regels of minder):

 • a) Bij ieder kopie van de objectcode duidelijk kenbaar maken dat de Bibliotheek erin is gebruikt en dat de Bibliotheek en het gebruik ervan onder deze Licentie vallen.
 • b) de objectcode voorzien van een kopie van de GNU GPL en dit licentiedocument.

4. Gecombineerde Werken.

U kunt een Gecombineerd Werk overdragen onder de voorwaarde van uw voorkeur die, als geheel, het wijzigen van de delen van de Bibliotheek in het Gecombineerde werk en reverse engineering voor foutopsporing bij dergelijke wijzigingen niet wezenlijk beperkt, indien u eveneens alle volgende zaken doet:

 • a) Bij ieder kopie van het Gecombineerde Werk duidelijk kenbaar maken dat de Bibliotheek erin is gebruikt en dat de Bibliotheek en het gebruik ervan onder deze Licentie vallen.
 • b) Het Gecombineerde werk voorzien van een kopie van de GNU GPL en dit licentiedocument.
 • c) Voor Gecombineerde Werken waarin auteursrechtvermeldingen worden weergegeven tijdens de uitvoering, de auteursrechtvermelding voor de Bibliotheek aan deze vermeldingen toevoegen, alsook een verwijzing voor de gebruiker naar de kopieën van de GNU GPL en dit licentiedocument.
 • d) Een van het volgende zaken doen:
  • 0) De Minimaal Overeenkomende Bron onder de voorwaarden van deze Licentie overdragen en de Overeenkomende Toepassingscode overdragen in een gepaste vorm waarmee de gebruiker, en onder voorwaarden die dit aan de gebruiker toestaan, de Toepassing opnieuw kan combineren of koppelen met de gewijzigde versie van de Gekoppelde Versie om een gewijzigd Gecombineerd Werk te produceren, op een in artikel 6 van de GNU GPL gespecifieerde manier voor het overdragen van een Overeenkomende bron.
  • 1) een geschikt mechanisme voor een gedeelde bibliotheek gebruiken om met de Bibliotheek te koppelen. Een geschikt mechanisme is een mechanisme dat (a) een kopie van de Bibliotheek die reeds aanwezig is op het computersysteem van de gebruiker op uitvoeringstijd gebruikt en dat (b) correct functioneert met een gewijzigde versie van de Bibliotheek die een compatibele interface voor de Gekoppelde Versie heeft.
 • e) Installatie-informatie verstrekken, maar uitsluitend indien u anderszins verplicht zou zijn dergelijke informatie te verstrekken krachtens artikel 6 van de GNU GPL en uitsluitend voor zover dergelijke informatie noodzakelijk is om een gewijzigde versie van het Gecombineerde Werk te installeren en uit te voeren welk werk is geproduceerd door de Toepassing opnieuw te combineren of te koppelen met een gewijzigde versie van een Gekoppelde Versie. (Als u optie 4d0 gebruikt, dient u de Minimaal Overeenkomende Bron en de Overeenkomende Toepassingscode te voorzien van de Installatie-informatie. Als u optie 4d1 gebruikt, dient u de Installatie-informatie te verstrekken op de in artikel 6 van de GNU GPL gespecifieerde manier voor het overdragen van een Overeenkomende Bron.)

5. Gecombineerde Bibliotheken.

U kunt bibliotheekfaciliteiten die een werk op basis van de Bibliotheek vormen, naast elkaar in een enkele bibliotheek plaatsen samen met andere bibliotheekfaciliteiten die geen Toepassingen zijn en die niet onder deze Licentie vallen, en u kunt een dergelijke gecombineerde bibliotheek onder de voorwaarden van uw voorkeur overdragen, indien u beide volgende zaken doet:

 • a) De gecombineerde bibliotheek voorzien van een kopie van hetzelfde werk op basis van de Bibliotheek, niet gecombineerd met enig andere bibliotheekfaciliteit, overgedragen onder de voorwaarden van deze Licentie.
 • b) Bij de gecombineerde bibliotheek duidelijk kenbaar maken dat een deel van het werk is gebaseerd op de Bibliotheek en uitleggen waar de bijbehorende niet-gecombineerde vorm van hetzelfde werk kan worden gevonden.

6. Herziene versie van de GNU Lesser General Public License.

De Free Software Foundation kan van tijd tot tijd herziene en/of nieuwe versies van de GNU Lesser General Public License publiceren. Dergelijke nieuwe versies zijn vergelijkbaar met de geest van de huidige versie, maar kunnen op detailniveau afwijken om nieuwe problemen of zorgen te ondervangen.

Iedere versie krijgt een kenmerkend versienummer. Indien in de Bibliotheek zoals u deze hebt ontvangen, wordt gespecifieerd dat een bepaalde genummerde versie van de GNU Lesser General Public License 'of enige recentere versie' van toepassing is, hebt u de mogelijkheid de voorwaarden aan te houden van hetzij de gepubliceerde versie of van enige recentere versie die door de Free Software Foundation is gepubliceerd. Indien in de Bibliotheek zoals u deze hebt ontvangen geen genummerde versie van de GNU Lesser General Public License wordt gespecifieerd, kunt u kiezen voor elke versie van de GNU Lesser General Public License die ooit door de Free Software Foundation is gepubliceerd.

Indien in de Bibliotheek zoals u deze hebt ontvangen, wordt gespecifieerd dat een gevolmachtigde kan beslissen welke toekomstige versies van de GNU Lesser General Public License van toepassing zal zijn, vormt de openbare verklaring van aanvaarding van enige versie van deze gevolmachtigde de permanente goedkeuring voor u om die versie voor de Bibliotheek te kiezen.

Android-GPUImage
Copyright 2018 CyberAgent, Inc.

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de “licentie”); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.  U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet.  Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Glide
Licentie voor alles dat niet in third_party (derden) en niet anderszins is aangeduid:
Copyright (C) 2014 Google, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verdere distributie en gebruik in broncode- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Bij de verdere distributie van de broncode moeten de bovenstaande auteursrechtvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden opgenomen.

Bij de verdere distributie in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt. DEZE SOFTWARE WORDT VERSTREKT DOOR GOOGLE, INC. 'ZOALS DEZE IS' EN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN GOOGLE, INC. OF DE BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN OF BEDRIJFSONDERBREKING) OP GROND VAN WELKE OORZAAK OF WELK AANSPRAKELIJKHEIDSBEGINSEL DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE BETROKKENEN OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

De meningen en conclusies in de software en in de documentatie zijn die van de auteurs en dienen niet te worden begrepen als een weergave van officieel beleid, hetzij expliciet of impliciet, van Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licentie voor third_party/disklrucache (derden/lru-cachevoorschijf):

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project.

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de “licentie”); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie. U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de Licentie gedistribueerde software gedistribueerd 'ZOALS DEZE IS', ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licentie voor third_party/gif_decoder (derden/gif-encoder):

Copyright (c) 2013, Xcellent Creations, Inc.

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de verwante documentatiebestanden (de 'Software') ontvangt om de Software zonder beperking te verhandelen, met inbegrip van, zonder beperking, het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software en om personen aan wie de Software is verstrekt, toe te staan hetzelfde te doen, onderhevig aan de volgende voorwaarden: De bovenstaande auteursrechtvermelding en deze toestemmingsvermelding worden in alle kopieën of wezenlijke delen van de Software opgenomen. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN 'ZOALS DEZE IS', ZONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE AANSPRAAK, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTKOMEND OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS HANDELEN MET DE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licentie voor third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java (derden/gif-encoder/encodervoorgeanimeerdegifs) en third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java (derden/gif-encoder/LZW-encoder.java):

Voor de broncode van deze klasse zijn geen auteursrechten vastgelegd. Kan voor elk doeleinde worden gebruikt, maar raadpleeg het octrooi voor LZW van Unisys voor gebruiksbeperkingen van de gelieerde LZWEncoder-klasse Stuur enige correcties door naar kweiner@fmsware.com.

-----------------------------------------------------------------------------

Licentie voor third_party/gif_encoder/NeuQuant.java (derden/gif-encoder/NeuQuant.java)

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net-kwantiseringsalgoritme door Anthony Dekker, 1994 Zie "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pag. 351-367 voor een bespreking van het algoritme. Elke partij die een kopie van deze bestanden van de auteur ontvangt, rechtstreeks of onrechtstreeks, krijgt hierbij kosteloos een volledig en onbeperkt, onherroepelijk, wereldwijd, volledig betaald, royaltyvrij, niet-exclusief recht en dito licentie om de software en de documentatiebestanden (de 'Software') te verhandelen, met inbegrip zonder beperking van het recht kopieën van de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen en om personen die kopieën van een dergelijke partij ontvangen, toe te staan hetzelfde te doen, met uitsluitend de verplichting om de auteursrechtvermelding ongewijzigd te laten.

android.support.v4

Copyright (c) Google (jaar onbekend)

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de “licentie”); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie. U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Kotlin-web-site
Copyright 2000-2019 JetBrains s.r.o. en de bijdragers van Kotlin Programming Language

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de “licentie”); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie. U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Retrofit
Copyright 2013 Square, Inc.

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de “licentie”); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.  U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Dagger
Copyright 2012 De auteurs van Dagger

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de “licentie”); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.  U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet.  Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

RxJava + RxAndroid
Copyright 2015 De auteurs van RxAndroid

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de “licentie”); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.  U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet.  Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

MP4 Parser
Copyright (c) Google (jaar onbekend)

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de “licentie”); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.  U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet.  Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Grafika
Copyright (c) Google (jaar onbekend)

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de “licentie”); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.  U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet.  Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Photoview
Copyright 2018 Chris Banes

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de “licentie”); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.  U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet.  Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

GPUVideo.txt
Copyright (c) 2019 Masayuki Suda

De MIT-licentie (MIT) Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de verwante documentatiebestanden (de 'Software') ontvangt om de software zonder beperking te verhandelen, met inbegrip zonder beperking van het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software en om personen aan wie de Software is verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onderhavig de volgende voorwaarden: De bovenstaande auteursrechtvermelding en deze toestemmingsvermelding worden in alle kopieën of wezenlijke delen van de Software opgenomen. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN 'ZOALS DEZE IS', ZONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE AANSPRAAK, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTKOMEND OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS HANDELEN MET DE SOFTWARE.

16. Overige.

Deze gebruiksrechtovereenkomst, met inbegrip van de documenten die hierin zijn opgenomen middels verwijzing, vormt de volledige overeenkomst tussen U en Canon in verband met de App; (i) vervangt alle voorgaande en gelijktijdige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen ten aanzien van haar onderwerp; en (ii) prevaleert boven enige tegenstrijdige of aanvullende voorwaarde uit enige erkenning of vergelijkbare mededeling tussen de partijen gedurende de looptijd van deze gebruiksrechtovereenkomst. Indien enige bepaling van deze gebruiksrechtovereenkomst ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig, tenzij een dergelijke geldigheid het doeleinde van deze gebruiksrechtovereenkomst zou verstoren en deze gebruiksrechtovereenkomst zal worden afgedwongen voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht. Geen wijziging in deze gebruiksrechtovereenkomst is bindend, tenzij deze schriftelijk is en ondertekend is door een naar behoren bevoegde vertegenwoordiger van iedere partij. Deze gebruiksrechtovereenkomst is bindend en komt ten gunste van de erfgenamen, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de betrokken partijen. Het nalaten van een van de partijen om enig recht voortkomend uit de inbreuk op enige bepaling van deze gebruiksrechtovereenkomst door de andere partij wordt niet beschouwd als het afstand doen van enig recht in verband met een daaropvolgende inbreuk op een dergelijke bepaling of enig ander hierin opgenomen recht.


© 2019 Canon Europa NV. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder toestemming is verboden.