Warranty_Page_Image

Informatie over het European Warranty System van Canon

Indien een fout ontstaat in een Canon-product, valt reparatie hiervan onder het European Warranty System (EWS) van Canon. Binnen een beperkte tijd na aankoop wordt de fout gratis opgelost (zie voorwaarden).

Het EWS bestaat uit twee verschillende services. De service die voor u van toepassing is, is afhankelijk van uw locatie en van het product dat u hebt aangeschaft. Voor de meeste consumentenproducten van Canon geldt een Return To Base-service. Indien binnen de garantieperiode een productiefout ontstaat in een Canon-product, moet het product worden geretourneerd aan een door Canon goedgekeurd reparatiecentrum. De fout wordt dan gratis opgelost door bevoegde technici. Uw product wordt naar u geretourneerd zodra de reparatie is voltooid.


Voor in aanmerking komende laser- en inkjetproducten (alleen in geselecteerde landen) geldt een On-Site-service. Raadpleeg de On-Site-voorwaarden hieronder voor de lijst met in aanmerking komende producten.

Als er tijdens de garantieperiode in een product dat in aanmerking komt, een productiefout ontstaat, dan wordt de on-site garantieservice op een van de volgende manieren verstrekt:

 • On-site reparatie (door een technicus)

 • On-site vervanging (via een koerier)

Indien de On-Site-voorwaarden hieronder niet worden weergegeven, is de On-Site-service niet beschikbaar in uw land. In dat geval is alleen de Return To Base-garantie van toepassing.

Return To Base EWS

Klik hieronder op de relevante garantie om de volledige voorwaarden voor alle garantietypen te bekijken.


European Warranty System (EWS) voor beeldverwerkingsproducten


Canon en de landen die onder het EWS vallen, garanderen dat de hardware van dit product gedurende de garantieperiode goed werkt. In het geval dat de hardware binnen de garantieperiode defect blijkt te zijn, wordt de hardware kosteloos gerepareerd op een of meer erkende Canon-servicecentra in de landen die onder het EWS vallen.

Deze Return To Base Garantie geldt voor producten van Canon, die bestemd zijn voor en aangeschaft zijn binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") plus Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

De EWS service kan alleen gratis worden verkregen tegen voorlegging van deze garantiekaart samen met de originele factuur/bon die door de detailhandelaar aan de klant is verstrekt, en als het volgende op de garantiekaart staat: (a) de naam van de koper, (b) de naam en het adres van de detailhandelaar, (c) de modelnaam en het serienummer van het aangeschafte product, indien van toepassing, en (d) de aankoopdatum van het product. Canon behoudt zich het recht voor garantieservice te weigeren als deze informatie niet volledig is, verwijderd is of gewijzigd is na de oorspronkelijke aankoop van het product door de consument bij de detailhandelaar.

Canon heeft het recht Canon-producten te herstellen of vervangen met nieuwe of herstelde onderdelen of producten die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe producten. Canon kan ook producten vervangen door vergelijkbare modellen wanneer het origineel niet meer leverbaar is. Herstelde onderdelen of producten worden alleen gebruikt indien dat is toegestaan volgens de wetgeving van het land waarin de garantie wordt toegepast.

1. Garantieperiode

Deze garantie is twee jaar* geldig vanaf de datum van aankoop door de consument, zoals blijkt uit de bovengenoemde documenten.

* PIXMA G serie: twee jaar of 30.000 prints, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.

PIXMA G550/650: twee jaar of 10000 afdrukken, al naargelang wat het eerst optreedt.


2. Garantieservice verkrijgen

Garantieservice is beschikbaar in de erkende Canon-servicecentra.

Eventuele kosten voor veilig transport van het product van en naar een Canon-servicecentrum komen voor rekening van de klant. Als het product naar een land wordt gebracht dat niet onder het EWS valt en dat de garantiekaart niet accepteert, moet het product worden geretourneerd naar het land waar het werd gekocht om van de garantie te kunnen profiteren.

3. Landen die onder het EWS vallen:

Neem voor volledige informatie over de in afzonderlijke landen geboden garantie contact op met het desbetreffende land dat onder het EWS valt.

4. Beperkingen

Canon en de landen die onder het EWS vallen, garanderen het volgende niet
- Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage
- Verbruiksartikelen.
- Software.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage (bijv. videokoppen, optische onderdelen van projectoren, absorbeerders van inktafval en geleiderollen) en benodigdheden en accessoires (zoals batterijen en opnamemedia), waaronder, maar niet beperkt tot, tapes, DVD's, geheugenkaarten en afneembare HDD's die met dit product worden gebruikt, vallen niet onder deze garantie.
- Defecten veroorzaakt door wijzigingen die zijn aanbracht zonder toestemming van Canon.
- Door Canon-serviceproviders gemaakte kosten voor aanbrengen van aanpassingen aan of wijzigingen in een product om te voldoen aan landspecifieke technische normen of specificaties of veiligheidsnormen of -specificaties, of andere kosten om het product aan te passen als gevolg van sinds de levering van het product gewijzigde specificaties.
- Schade als gevolg van het feit dat het product niet voldoet aan landspecifieke normen of specificaties in een ander land dan het land van aankoop

Reparatieservice krachtens de garantie wordt uitgesloten als de schade of het defect is veroorzaakt door:
- Het op onjuiste wijze of buitensporig gebruiken, behandelen of bedienen van het product, zoals aangegeven in de gebruiks- of bedieningshandleidingen en/of relevante gebruikersdocumentatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het op onjuiste wijze opbergen van het product, het laten vallen van het product, het blootstellen van het product aan excessieve schokken en schade als gevolg van corrosie, vuil, water of zand.
- Reparaties, wijzigingen of reiniging uitgevoerd door een niet door Canon erkend servicecentrum.
- Schade veroorzaakt door het gebruik van reserveonderdelen, software of verbruiksartikelen (zoals lampen, lenzen of batterijen) die niet compatibel zijn met het product. Compatibiliteit met uw specifieke Canon-projector moet zijn vermeld op de verpakking, maar is verzekerd bij gebruik van officiële reserveronderdelen, software of verbruiksartikelen van Canon aangezien deze allemaal zijn getest. U wordt geadviseerd om compatibiliteit voorafgaand aan het gebruik te controleren;
- Het aansluiten van het product op apparatuur die niet door Canon voor aansluiting is goedgekeurd.
- Gebrekkige verpakking van het product bij retournering naar het door Canon erkende servicecentrum.
- Ongevallen, calamiteiten of andere oorzaken waarop Canon geen invloed heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bliksem, overstroming, brand, verstoringen van de openbare orde en ondeugdelijke ventilatie.

5. Overig

De reparatieservice kan vertraagd raken wanneer deze wordt uitgevoerd buiten het oorspronkelijke land van aankoop doordat het product nog niet in dat land wordt verkocht of doordat er in dat land een landspecifiek model van wordt verkocht. Bijgevolg zijn bepaalde reserveonderdelen voor de projector mogelijk niet in voorraad in het land van de reparatie.

Het is de volledige verantwoordelijkheid van de klant om voorafgaand aan de reparatie een back-up te maken van softwarebestanden en -programma's en deze te bewaren en het genoemde na een dergelijke reparatie te herstellen.

Canon neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor claims, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van verlies van opnamemedia, verlies van gegevens enz. die niet specifiek in deze garantie zijn vastgelegd. Wanneer u het product retourneert voor garantieservice, verzoeken wij u het voorzichtig in te pakken, het te verzekeren, het bewijs van aankoop en de garantiekaart bij te sluiten, evenals instructies voor reparatie en (indien van toepassing) een exemplaar van de opnamemedia waarop de foto's genomen door het product zijn opgeslagen. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument krachtens toepasselijke nationale wetgeving en de rechten van de consument jegens de wederverkoper voortvloeiend uit de verkoop-/koopovereenkomst. Bij ontstentenis van toepasselijke nationale wetgeving vormt deze garantie het enige en exclusieve rechtsmiddel van de consument en Canon noch haar dochterondernemingen of landen die onder het EWS vallen, zullen aansprakelijk zijn voor enige incidentele schade of gevolgschade wegens schending van eventuele uitdrukkelijke of geïmpliceerde garanties op dit product.
On-Site EWS

Serviceplan voor On-site garantie (laser- and inkjetproducten)


Klik hier om alle desbetreffende modellen te zien.


Hartelijk dank voor de aankoop van dit Canon Office product. Wanneer u gebruik dient te maken van uw On-site garantie, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing.Uw On-site garantie is geldig gedurende 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van uw nieuwe Canon Office product.

Krachtens deze garantie hebt u recht op het verkrijgen van ondersteuning van Canon zoals hieronder beschreven. Op alle krachtens de On-site garantie geleverde diensten zijn de hierin vastgelegde voorwaarden van toepassing. Deze On-síte garantie is van toepassing in aanvulling op eventuele andere garanties van Canon die u mogelijk voor het betreffende product hebt en in aanvulling op eventuele wettelijke rechten die u als consument hebt onder de toepasselijke lokale wetgeving. Deze On-Site garantie is van toepassing op bepaalde Canon Office producten, die bedoelt zijn voor en aangeschaft zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Canon garandeert dat de hardware van dit product gedurende de garantieperiode goed werkt. In het geval dat de hardware binnen de garantieperiode defect blijkt te zijn, zal "On-site service" toegepast worden op de door u geregistreerde locatie binnen de Regio (zoals hieronder gedefinieerd).

De kosteloze On-site garantie is alleen verkrijgbaar na het overleggen van een origineel aankoopbewijs waarop de datum van aankoop van het product duidelijk vermeld staat. Canon kan producten met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen repareren of zelfs voor een nieuw of gereviseerd product met gelijkwaardige prestaties en betrouwbaarheid omruilen. Canon kan ook producten vervangen voor soortgelijke modellen wanneer het oorspronkelijke model niet meer leverbaar is. Gereviseerde onderdelen of producten zullen enkel en alleen ingezet worden worden wanneer het wettelijke recht van een land waar de garantie toegepast wordt, dit ook toestaat.


1. Garantieperiode

De On-site garantie is geldig gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum van uw nieuwe Canon Office product, zoals blijkt uit het aankoopbewijs.

2. Garantieservice verkrijgen

U kunt On-site garantieservice verkrijgen door telefonisch contact op te nemen met de helpdesk van Canon (klik hier voor de contactgegevens).

On-site Garantieservice zal op de volgende manieren verstrekt worden:

 • On-Site Reparatie (via een servicemonteur)*, die alle bijbehorende arbeidskosten gedekt zijn (inclusief voorrijkosten, reis- en reparatietijden) en de kosten van alle service-onderdelen dekt
 • On-Site Uitwisseling (via een transportbedrijf) die kosten van vervanging van het product en alle bijkomende verzendkosten dekt

De servicemethode wordt bepaald door het model en wanneer u de Canon helpdesk contacteert, zal er meegedeeld worden hoe het verder gaat.

*De diensten krachtens deze On-site garantie mogen namens Canon door een derde partij worden uitgevoerd volgens redelijke maatstaven van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

3. Beperkingen

De garantie van Canon is niet van toepassing op:

 • Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage.
 • Consumables & accessories waaronder netspanningsadapters..
 • Software.
 • Aan slijtage onderhevige onderdelen, evenals benodigdheden en accessoires.
 • Defecten veroorzaakt door zonder toestemming van Canon aangebrachte wijzigingen.
 • Door Canon gemaakte kosten voor aanbrengen van aanpassingen aan of wijzigingen in een product om te voldoen aan landspecifieke technische normen of specificaties of veiligheidsnormen of - specificaties, of andere kosten om het product aan te passen als gevolg van sinds de levering van het product gewijzigde specificaties.
 • Schade als gevolg van het feit dat het product niet voldoet aan landspecifieke normen of specificaties in een ander land dan het land van aankoop.

Garantieservice is uitgesloten wanneer de schade of het defect veroorzaakt zijn door:

 • Het op onjuiste wijze gebruiken, behandelen of bedienen van het Product, zoals aangegeven in de gebruiks- of bedieningshandleidingen en/of relevante gebruikersdocumentatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het op onjuiste wijze opbergen van het product, het laten vallen van het product, het blootstellen van het product aan excessieve schokken en schade als gevolg van corrosie, vuil, water of zand;
 • Reparaties, wijzigingen of reiniging uitgevoerd door een niet door Canon erkend servicecentrum;
 • Beschadiging die een direct gevolg is door het gebruik van onderdelen, software en gebruiksartikelen (zoals inkt, papier, toner, batterijen of printkoppen) , die niet compatibel zijn met het product. Compatibiliteit met uw specifieke Canon product moet worden aangetoond op de verpakking, maar wordt gegarandeerd bij gebruik van originele Canon onderdelen, software of gebruiksartikelen die zijn getest. U wordt geadviseerd de compabiliteit vóór gebruik te controleren.
 • Het aansluiten van het product op apparatuur die niet door Canon voor aansluiting is goedgekeurd;
 • Ongevallen, calamiteiten of andere oorzaken waarop Canon geen invloed heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bliksem, overstroming, brand, verstoringen van de openbare orde en ondeugdelijke ventilatie.

De On-site garantie is voorts niet van toepassing op:

 • Werkzaamheden als gevolg van het loskoppelen en opnieuw aansluiten van het Product, met inbegrip van benodigde voorbereidingen voor veilig transport anders dan door of namens Canon verricht;
 • Werkzaamheden verricht buiten reguliere werktijden van Canon (maandag tot en met vrijdag van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags, uitgezonderd nationale feestdagen), tenzij het serviceplan voor On-site garantie anders bepaalt.
 • Dienstverlening en gerelateerde service-onderdelen die nodig zijn als gevolg van een foutieve installatie of netwerkverbinding van uw product, als de installatie en de netwerkverbinding van uw product niet door Canon verstrekt is;

Gelieve er rekening mee te houden dat On-Site service door de servicemonteurs / het transportbedrijf uw product zich in de 'Regio' moet bevinden. On-Site service kan alleen verleend worden wanneer u de service-monteur / het transportbedrijft toegang tot het product verstrekt en bij de uitvoering redelijke ondersteuning verleend.

Wanneer u van plan bent uw product gedurende de looptijd van uw On-site garantie te verplaatsen naar een ander adres, dient u Canon in kennis te stellen van de nieuwe adresgegevens. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar het opgegeven "contact e-mailadres" voor de regio (e-maildressen kunt u terugvinden in de On-site garantie contactgegevens). Wanneer u het product overbrengt naar een ander land, dient u te controleren of het land waarheen u uw product verplaatst, voorkomt in de lijst met contactgegevens om te verifiëren of Canon de On-site garantie in dat land biedt.

4. Overige

Het reparatie- of vervangingsproces kan vertraging raken wanneer deze wordt uitgevoerd buiten het oorspronkelijke land van aankoop als het product in dat land nog niet verkocht wordt of als er in dat land een landspecifiek model van het product verkocht wordt. Bijgevolg zijn bepaalde reserveonderdelen voor het product mogelijk niet in voorraad in het land van de reparatie. Het ligt in de verantwoordelijkheid van de klant om, voorafgaand aan de reparatie/uitwisseling, een back-up te maken van softwarebestanden en -programma's en deze te bewaren om na de reparatie/uitwisseling te kunnen terugzetten.Canon neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor claims, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van verlies van opnamemedia, verlies van gegevens enz. die niet specifiek in deze garantie zijn vastgelegd. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument krachtens toepasselijke nationale wetgeving en de rechten van de consument tegenover de wederverkoper voortvloeiend uit de verkoop-/koopovereenkomst. Bij ontstentenis van toepasselijke nationale wetgeving vormt deze garantie het enige en exclusieve rechtsmiddel van de consument en Canon noch haar dochterondernemingen zullen aansprakelijk zijn voor enige incidentele schade of gevolgschade wegens schending van eventuele uitdrukkelijke of geïmpliceerde garanties op dit product. Neem voor volledige informatie over de in afzonderlijke landen geboden garantie contact op met de helpdesk van Canon.

Behoudens het bovenbepaalde gaat u ermee akkoord dat Canon niet verantwoordelijk is voor eventueel benodigde extra werkzaamheden of voor verlies, kosten of schade veroorzaakt doordat:

 1. U het product niet naar behoren hebt gebruikt, opgeborgen of behandeld (met inbegrip van het niet bieden van de juiste omgevingscondities) of de instructies of aanbevelingen voor het product niet hebt opgevolgd die Canon heeft gegeven of die staan vermeld in een bedieningshandleiding of een andere bepaling van de On-site garantie;
 2. U foutcorrecties, actuele upgrades of nieuwe releases van de software die door Canon of andere relevante externe leveranciers zijn geleverd of algemeen beschikbaar zijn gesteld, niet hebt geïnstalleerd of aangehouden;
 3. Uw systeem is geïnfecteerd door een virus (of vergelijkbaar) of de werking van het product nadelig wordt beïnvloed door een fout of vereiste van een product dat u aan het product hebt gekoppeld;
 4. U of een namens u handelende persoon het product hebt/heeft beschadigd of wijzigingen in het product hebt/heeft aangebracht of een ander item hebt/heeft aangesloten of geïnstalleerd op het product of op uw gekoppelde systemen die de werking van het product nadelig beïnvloeden;

Op deze On-site garantie is de relevante wetgeving van toepassing van het land waar het product wordt gebruikt en waar de diensten worden geleverd, en alle geschillen in verband met de On-site garantie zullen
worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in dat rechtsgebied.
Laatst bijgewerkt: 1 januari 2022

Als u nog andere vragen hebt met betrekking tot het European Warranty System, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen of te bellen.

Dit is wellicht ook iets voor jou...

Feedback