Algemene voorwaarden voor uitlening door Canon Professional Service Centre

Als u een product van Canon leent, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Promocja na aparaty

Voorwaarden van Canon voor uitlening

Canon Europa N.V., diens ondergeschikte nationale of regionale verkoopkantoor van Canon (zoals gedefinieerd op: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices), ('Canon') verklaart aan mij te leen te geven, zonder kosten, de aan ommezijde genoemde items en gerelateerde accessoires, zoals beschreven in de leningsorder (tezamen de 'apparatuur'). Ik verklaar dat mijn gebruik van de apparatuur onderworpen is aan de volgende voorwaarden:

1. De apparatuur is voor mijn persoonlijke gebruik, overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst, en ik zal de apparatuur niet uitlenen aan derden.

2. Ik erken dat Canon zich het recht voorbehoudt om apparatuur, om welke reden dan ook, op enig moment na kennisgeving terug te roepen. Alle apparatuur zal worden teruggestuurd naar Canon met gebruik van de meegeleverde verzendetiketten (indien van toepassing), binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van mijn gerepareerde product of binnen de termijn die is opgegeven in elke leningsorder, of zoveel eerder als Canon retourzending verlangt. Als de apparatuur niet wordt teruggestuurd naar Canon wanneer dit wordt gevraagd of verlangd, zal Canon de volledige door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs van de apparatuur aan mij in rekening brengen.

3. Ik zal de apparatuur op de aangegeven retourneringstijd in goede, werkende staat, met te verwachten redelijke slijtage, retourneren. Ik zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om de apparatuur te beschermen tegen schokken, stoten, waterschade, zand, vuil en andere schadelijke stoffen waardoor de apparatuur kan worden beschadigd. Ik bevestig en aanvaard dat ik alle risico's van verlies of schade aan de apparatuur draag, zolang de apparatuur in mijn bezit is en tot aan de ontvangst ervan door Canon. Ik verklaar dat ik noodzakelijke kosten van reparatie of vervanging van apparatuur als gevolg van onjuist gebruik, onachtzaamheid of nalatigheid terwijl ik de apparatuur te leen had, aan Canon zal vergoeden.

4. Ik verklaar dat ik de apparatuur zal gebruiken conform de gepubliceerde instructies van Canon. Ik zal in geen geval onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de apparatuur uitvoeren. Als onderhoud of reparatie van de apparatuur nodig is, zal ik contact opnemen met Canon voor nadere instructies.

5. Ik bevestig en aanvaard dat de apparatuur aan mij wordt uitgeleend "in de staat waarin deze zich bevindt". Er zijn geen garanties van welke aard dan ook, expliciet noch impliciet, met betrekking tot het gebruik of de werking van de apparatuur, en al dergelijke garanties worden uitdrukkelijk afgewezen, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Canon is niet aansprakelijk voor schade, met inbegrip van, zonder beperking, persoonlijk letsel, zaakschade, winstderving of andere directe, bijzondere of incidentele schade of gevolgschade, voortvloeiend uit deze overeenkomst of het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van de apparatuur.

6. Ik begrijp dat ik aansprakelijk ben voor de retourkosten en verantwoordelijk ben voor het regelen van de retourzending naar Canon, tenzij vooraf anders met Canon is overeengekomen.

Ik begrijp mijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de apparatuur, zoals vermeld in deze overeenkomst, en ik garandeer persoonlijk de retourzending van deze apparatuur, of betaling van enig niet-geretourneerd onderdeel daarvan, wanneer de apparatuur door Canon wordt teruggeroepen.

VERSIE: 5.0

LAATST BIJGEWERKT OP: 24 januari 2022

Canon Terms of Loan

Canon Europa N.V., its subsidiary Canon national sales office or regional sales office (- as defined by: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices), (“Canon“) agrees to loan to me, without charge, the items overleaf and related accessories as described in the Loan Order (collectively, the “Equipment”). I agree that my use of the Equipment will be subject to the following terms and conditions:

1. The Equipment is for my personal use in accordance with the terms of this agreement, and I will not lend the Equipment to any third party.

2. I recognize that Canon reserves the right to recall any item of Equipment, for any reason, at any time upon notice. All Equipment will be returned to Canon using the provided shipping labels (where applicable), either within 5 working days of receiving my repaired product or the within the period of time specified in each Loan Order, or at such earlier times time if Canon should request its return. Failure to return the Equipment to Canon when requested or required will result in Canon invoicing me for the full manufacturer’s suggested list price for the merchandise.

3. I will return the Equipment at the designated return time, in good, working condition, reasonable wear and tear expected. I agree to use my best efforts to protect the Equipment against shock, impact, water damage, sand, dirt and other harmful substances which may damage the Equipment. I acknowledge and agree that I bear all risk of loss or damage to the Equipment while the Equipment is in my possession and until its receipt by Canon. I agree to reimburse Canon for the cost of any repairs to, or replacement of, the Equipment necessitated due to mishandling, carelessness or neglect while on loan.

4. I agree to use the Equipment in accordance with published Canon instructions. Under no Circumstances will I perform any maintenance or repair on the Equipment. If maintenance or repair on the Equipment is necessary, I will contact Canon for further instructions.

5. I acknowledge and agree that the Equipment is loaned to me “AS IS.” There are no warranties of any kind, express or implied, relating to the use or performance of the Equipment, and any and all such warranties are expressly disclaimed, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Canon shall not be liable for any damages including without limitation, personal injury, property damage, lost profit or other direct, special, incidental or consequential damages, arising out of this agreement or the use or inability to use the equipment.

6. I understand that I am liable for the return costs and am responsible for arranging the shipment back to Canon, unless otherwise agreed with by Canon in advance.

I understand my responsibilities regarding the Equipment as set forth in this Agreement, and I personally guarantee the return of this Equipment, or payment for any part not returned, when recalled by Canon.

VERSION: 5.0

LAST UPDATED: 24th January 2022

Dit is wellicht ook iets voor jou...