CO2-prestatieladder

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Doelstellingen voor bedrijven

  • Inzicht: Kennis verwerven over de eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers.
  • Reductie:
    • Permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.
    • Uitvoeren van de gekozen reductiemaatregelen.
  • Communicatie: Transparant delen van de verworven kennis.
  • Participatie: Samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. (Overzicht participatie sector- en keteninitiatieven)
Canon Benelux zet sterk in op CO2-reductie en zal in 2024 van start gaan met de beklimming van deze ladder. Wat dit certificaat betekent en welke doelstellingen hieraan verbonden zijn, ontdek je hier!

CO2-prestatieladder binnen Canon Benelux

In afwachting van de interne audit die gepland staat in mei 2024 zal het certificaat daaropvolgend ook hier gepubliceerd worden.

Hoewel Canon Inc. en Canon EMEA al aanzienlijke inspanningen leveren om de CO2-uitstoot te verminderen zoals op deze pagina beschreven, willen we binnen Canon Benelux nog een stap verder gaan. We streven ernaar om op lokaal niveau concrete maatregelen te nemen voor CO2-reductie, zoals het 100% vergroenen van ons wagenpark en het implementeren van energiebesparende maatregelen in onze gebouwen. Elke stap hierbij wordt nauwgezet bijgehouden, geanalyseerd en geoptimaliseerd zodat de vooropgestelde doelen daadwerkelijk behaald kunnen worden.


Canon beschikt over een communicatieplan (intern/extern) waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld alsook de wijze waarop wordt gecommuniceerd.

Registratie als certificaathouder alsook extra informatie is te vinden op bij SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

Project gunningsvoordeel: Nederlandse belastingdienst