Voorwaarden voor het gebruik van Canon-logo's

Lees eerst dit document voordat u het Canon-logo, productlogo's of andere logo's die op deze website zijn te downloaden ('Canon-logo's), gaat gebruiken. Door de Canon-logo's te gebruiken, stemt u ermee in te zijn gebonden aan de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door Canon worden bijgewerkt. Canon maakt de aangepaste voorwaarden openbaar zonder u daarvoorafgaand een afzonderlijke kennisgeving van te sturen.

Acceptatie
Dit zijn de voorwaarden van Canon Europa N.V., kantoor houdend in Nederland (Bovenkerkerweg 59-61, 1185XB Amstelveen), hier 'Canon' genoemd, betreffende het gebruik van de Canon-logo's die voor downloaddoeleinden beschikbaar worden gesteld op deze website.

Gebruik
Canon geeft u (individu of bedrijf) als journalist, persorganisatie of lid van de pers toestemming om Canon-logo's te gebruiken in hun originele vorm in Europa, het Midden-Oosten en Afrika en op internet voor niet-commerciële persdoeleinden, in onder andere de volgende media:

a) geschreven pers (inclusief tijdschriftcovers)
b) televisie
c) online media
d) kranten

  • Binnen het kader van het toegestane gebruik mogen de Canon-logo's op geen enkele manier worden gewijzigd. De Canon-logo's moeten altijd op een consistente manier en in overeenstemming met de gegeven richtlijnen worden weergegeven

  • De Canon-logo's mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verkoopbevordering, POS-materiaal, posters, billboards of andere handelsdoeleinden

  • De Canon-logo's mogen niet worden gebruikt op een manier die afbreuk doet aan hun waarde, Canon of haar dochterondernemingen in diskrediet brengt of voor verwarring zorgt over de relatie tussen u, het bedrijf Canon en/of de bedrijven uit de Canon-groep. Als Canon naar haar eigen inzicht van mening is dat een Canon-logo op een dergelijke manier wordt gebruikt, dient u op verzoek van Canon het gebruik van Canon-logo's op deze manier onmiddellijk te stoppen

U erkent en stemt ermee in dat u geen recht hebt op of aanspraak kunt maken op, of belang hebt bij, de Canon-logo's, behalve voor zover dat uitdrukkelijk in deze voorwaarden is vastgelegd en dat het recht of de aanspraak op, of het belang bij, de Canon-logo's uitsluitend berust bij Canon en/of de bedrijven van de Canon-groep. Verder erkent u en stemt u ermee in dat niets in deze voorwaarden mag worden opgevat als een toekenning of verlening van een recht of aanspraak op, of belang in, de Canon-logo's of enig auteursrecht, handelsmerk of industrieel-eigendomsrecht van Canon of bedrijven van de Canon-groep, met uitzondering van het beperkte recht dat u wordt toegekend op grond van deze voorwaarden. Canon en bedrijven uit de Canon-groep, en de bestuurders, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten daarvan, sluiten, voor zover maximaal is toegestaan door de wet, alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elke vorm of mate van door u of derden geleden verlies of schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle directe, indirecte, punitieve of gevolgschade, gederfde inkomsten en winsten, en verlies van goodwill, gegevens, contracten en middelen) voortvloeiend uit, of op enigerlei wijze verband houdend met, het downloaden of gebruiken van de Canon-logo’s, de onmogelijkheid om deze te downloaden of te gebruiken of de resultaten van het downloaden of gebruiken ervan. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten of aan eventuele aansprakelijkheid jegens u of uw recht op schadevergoeding of reparatie waarvoor uitsluiting niet mogelijk is volgens de toepasselijke wetgeving.

Beëindiging
Canon behoudt zich het recht voor u te verzoeken om het gebruik van Canon-logo's onmiddellijk te stoppen als u zich niet houdt aan deze voorwaarden of om welke andere reden dan ook. Wanneer u een dergelijk verzoek krijgt, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Canon-logo's en dient u alle niet-gepubliceerde kopieën van de Canon-logo's te vernietigen.

Algemeen
De opzet, geldigheid en toepassing van deze voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht en beide partijen, Canon en u, stemmen ermee in zich te zullen onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Amsterdamse rechtbanken.

Als Canon op basis van deze voorwaarden geen recht of bepaling uitoefent of afdwingt, betekent dat niet dat Canon afstand doet van dat recht of die bepaling en is dat op geen enkele wijze van invloed op het recht van Canon om dat recht of die bepaling later uit te oefenen of af te dwingen.

Als door een rechtbank of een bevoegd gerecht wordt vastgesteld dat een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is, stemmen de partijen ermee in dat dit niet van invloed is op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of rechten, die onverminderd van kracht blijven, behoudens een dergelijke ongeldige of onuitvoerbare bepaling of een deel daarvan.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de plaatselijke Public Relations-afdeling van Canon.