Algemene voorwaarden - Canon Free Your Story-wedstrijd

Doe nu mee met de wedstrijd >

1. ORGANISATOR EN DEELNEMERS
1.1. De organisator van de actie is Canon Europa N.V., geregistreerd op het adres Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen ('Canon').
1.2. Alle deelnemers ('deelnemers') moeten inwoners zijn van België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en 18 jaar of ouder zijn op het moment van de deelname aan de wedstrijd. De winnaar kan worden gevraagd een bewijs van leeftijd te overleggen.
1.3. Werknemers van Canon en haar dochterondernemingen, hun familieleden, agenten en andere partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij deze wedstrijd, komen niet in aanmerking voor deelname.
1.4. Door deelname aan deze wedstrijd worden alle deelnemers geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is meegedeeld.

2. DE WEDSTRIJD
2.1. Canon organiseert deze fotowedstrijd waarbij deelnemers kans maken om Canon-fotocamera's te winnen zoals vermeld in sectie 6 van deze algemene voorwaarden en om deel te nemen aan een praktische masterclass met een Canon Professional ('wedstrijd').
2.2. Er is geen aankoop noodzakelijk en het is gratis om deel te nemen aan deze wedstrijd.
2.3. Door afbeeldingen in te zenden om aan deze wedstrijd mee te doen, worden alle deelnemers geacht:
2.3.1 Canon toestemming te hebben gegeven om de Media die voor de wedstrijd worden ingezonden, te gebruiken op internetsites van Canon (inclusief intranet en extranet), sociale media en andere accounts die nu of in de toekomst beschikbaar zijn, waaronder TikTok, Pinterest, Twitter, Facebook en Instagram, en om deze zonder beperking te gebruiken in verband met deze wedstrijd (dit kan ook toekomstige publicaties, artikelen of hoofdartikelen omvatten in verband met deze wedstrijd); en
2.3.2 deel te nemen aan een interview en/of persbericht op een door Canon en de deelnemer in onderling overleg overeengekomen tijdstip.

3. DEELNEMEN
3.1. Om aan de wedstrijd mee te doen, ga je naar de wedstrijdpagina, vul je het formulier in en moet je: (i) je favoriete foto of, indien van toepassing, een video uploaden die jouw interpretatie van 'de selfie in de spiegel' en 'geforceerd perspectief' ('uitdaging(en)') weergeeft en het formulier indienen tussen 24 augustus 2020 om 09:00 CEST en 21 september 2020 om 23:59 CEST ('wedstrijdperiode').
3.2. Deelnemers mogen maximaal 1 foto of video ('media') per uitdaging insturen, maar de prijzen zijn strikt beperkt tot één per persoon;
3.3. Onvolledige, ongeldige of ongepaste inzendingen, of inzendingen die na de sluitingsdatum van 21 september 2020 worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor publicatie of een prijs;
3.4. Alle inzendingen moeten tijdens de hierboven beschreven wedstrijdperiode worden ontvangen. Alle inzendingen die buiten de wedstrijdperiode worden ontvangen, worden niet geaccepteerd voor deelname aan de wedstrijd.

4. WEDSTRIJDVOORWAARDEN
4.1. De media moeten origineel zijn en door de deelnemers zelf worden gemaakt;
4.2. De media die door de deelnemers worden ingediend, mogen het volgende niet bevatten:
i) herkenbare personen, tenzij deelnemers kunnen aantonen dat die personen toestemming hebben gegeven voor het gebruik en de publicatie in de media van hun foto door Canon volgens artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden; of
ii) kunstwerken, tenzij deelnemers kunnen aantonen dat zij toestemming hebben om deze kunstwerken te gebruiken en te laten publiceren in de media door Canon volgens artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden; of
iii) logo's en merknamen tenzij u kunt aantonen dat deelnemers toestemming hebben om deze logo's of merknamen te gebruiken en te laten publiceren door Canon volgens artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden;
iv) naaktbeelden of andere elementen die kunnen worden beschouwd als obsceen, immoreel of anderszins ongepast of illegaal; of
v) elementen die mogelijk de rechten van enige derde partij schenden;
vi) inhoud die beledigend is of een negatieve invloed kan hebben op de naam, reputatie of goodwill van Canon of een merkpartner
vii) het in diskrediet brengen, verkeerd voorstellen of beledigen van andere mensen of bedrijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Canon (met inbegrip van haar partners); of het aanhalen van een politieke agenda.
4.3. Je gaat er daarnaast mee akkoord dat Canon contact met je opneemt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd of in het geval dat Canon andersoortig gebruik wil bespreken van de media die voor de wedstrijd zijn ingezonden. 4.4. Canon behoudt zich het recht voor om onvolledige of onduidelijke inzendingen, of inzendingen die op andere wijze niet aan bovengenoemde eisen voldoen, te diskwalificeren.
4.5. Canon aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onvolledig of beschadigd zijn of Canon niet op de sluitingsdatum bereiken om welke reden dan ook (met inbegrip van eventuele problemen met netwerken of online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur of software, storingen vanwege technische problemen of verkeerscongestie op internet, telefoonlijnen of op een website, of een combinatie hiervan.)
4.6. De deelnemers moeten een geldig Instagram-account hebben.

5. WARRANTIES
Door de inzending in te dienen,
garanderen de deelnemers dat:
- de deelnemer de enige auteur van de media is;
- de deelnemer de eigenaar is van de eigendomsrechten van de media;
- de media en alle daarin voorkomende elementen geen inbreuk maken op de rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van derden;
- in het geval dat er een persoon of een beeld van een persoon in de media voorkomt, heeft de deelnemer van die persoon/personen schriftelijke toestemming verkregen om Canon zijn/haar afbeelding(en) te laten gebruiken zoals beschreven in deze algemene voorwaarden; en
- in het geval dat de media in een ander land dan het land van de woonplaats van de deelnemer zijn gemaakt, heeft de deelnemer zich gehouden aan het recht dat op dat land van toepassing is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele wettelijke vereisten inzake intellectuele eigendom en eigendomsrechten.
- het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat de relevante toestemming is aangevraagd, dat de quitclaims naar tevredenheid zijn ingevuld en dat het auteursrecht niet wordt geschonden.
Canon garandeert dat:
- zij handelt binnen het kader van de rechten die krachtens deze voorwaarden worden verleend;
- onder voorbehoud van artikel 9 behoudt Canon zich het recht voor om een inzending opnieuw te plaatsen, te tonen, te reproduceren of te publiceren, of toestemming te geven om een inzending volledig te reproduceren of te publiceren zonder betaling aan de auteur van de media.

6. DE PRIJS
6.1. De winnaars ontvangen:
6.1.1 Er zullen twee (2) winnaars voor de eerste plaats zijn en elk ontvangt de volgende prijzen;
i) Canon EOS M200, Canon Zoemini S, 2 Canon ZINK™ 2"x3" fotopapier x 50 vel, Canon IVY REC;
ii) Een masterclass met een door Canon gekozen professionele fotograaf ('Canon Professional'); en
iii) Je winnende verhaal wordt getoond op de mediakanalen van Canon ('prijs').
6.1.2 Er zullen dertig (30) winnaars voor de tweede plaats zijn en zij zullen willekeurig een van de volgende producten ontvangen:
i) SELPHY QX10 of Canon Ivy Rec of Zoemini S of Zoemini C of Canon Zoemini of Canon CP1300 ('prijs').
6.2. Canon behoudt zich het recht voor om de naam en het land van de winnaars bekend te maken of presentaties van de prijsuitreiking te publiceren na de datum van de wedstrijd. Canon zal de winnaars hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Als de winnaars niet willen dat dergelijke gegevens worden gepubliceerd, moeten zij op het moment dat ze ervan op de hoogte worden gesteld dat ze gewonnen hebben, Canon hiervan op de hoogte stellen.
6.3. Bovendien heeft Canon het recht om 'achter de schermen' video's en foto's te maken van de masterclass-sessie zoals beschreven in clausule 6.1.1(ii) hierboven en deze video's geheel of gedeeltelijk te gebruiken naar eigen goeddunken, maar uitsluitend voor wettelijke doeleinden.
6.4. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden geruild tegen contant geld of andere middelen. In het geval dat de aangeboden prijs door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is, behoudt Canon zich het recht voor om een alternatieve prijs aan te bieden van dezelfde of grotere waarde.
6.5. De prijs wordt binnen 30 dagen na de bekendmaking van de winnaars naar de winnaars verzonden, tenzij een levering wordt vertraagd door overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een natuurramp of een pandemie. 6.6. De naam van de winnaars wordt op 7 oktober 2020 op Canon's website gepubliceerd, mits de winnaars hiervoor toestemming geven aan Canon.
6.7. De prijs is uitsluitend zoals hierboven vermeld en is niet overdraagbaar en er is absoluut geen geld, krediet of andere alternatieve prijs beschikbaar ter vervanging van de aangeboden prijs.
6.8. Elke afgewezen of niet geclaimde prijs kan worden toegekend aan andere deelnemers volledig naar eigen goeddunken van Canon.
6.9. Een winnaar van de eerste plaats krijgt waar mogelijk de masterclass met een Canon Professional in het land waar hij/zij woont. Canon is, indien nodig, verantwoordelijk voor de reisarrangementen en -kosten tot 100 euro.
6.10. De masterclass moet plaatsvinden in de maand oktober 2020. Als de masterclass vanwege de voortdurende mondiale COVID-19-pandemie niet kan plaatsvinden als gevolg van omstandigheden waarop Canon geen controle heeft, zoals reisbeperkingen of richtlijnen van de lokale overheid, zal de masterclass plaatsvinden in een online omgeving zoals Microsoft Teams.

7. SELECTION
7.1 De wedstrijd wordt beoordeeld door Canon en onafhankelijke professionals met verschillende achtergronden op het gebied van beeldmateriaal.
De juryleden beoordelen deelnemers op;
Begrip van het thema van de uitdaging – Hoe goed is de uitdaging begrepen?
Creativiteit – Hoe anders is de inzending ten opzichte van wat vaak op sociale media te zien is. Is je inzending fris en origineel?
Impact – Welke emoties of reacties worden opgeroepen bij de inzending. Is de inzending grappig, emotioneel, uitdagend, vermakelijk?
Hoe vertel je je verhaal – Spreekt de inzending tot de verbeelding?
Stijl – Is de inzending origineel en biedt deze een frisse kijk op een traditionele stijl?
7.2 De winnaars worden geselecteerd tussen 22 en 25 september 2020.
7.3 De winnaars van de wedstrijd worden in de week van 28 september 2020 op de hoogte gesteld. In het geval dat selectie van de winnaar als gevolg van een technisch defect of andere reden is vertraagd, voert Canon de wedstrijd uit zodra dat redelijkerwijs uitvoerbaar is en accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele vertraging. De beslissing van de jury is definitief en hierover kan niet met Canon worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.
7.4 De winnaars moeten de aanvaarding van de prijs bevestigen binnen 5 (vijf) kalenderdagen nadat ze door Canon zijn ingelicht over het winnen van de wedstrijd.

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland is de Gegevensbeheerder van alle door de Deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER. De verzamelde persoonlijke gegevens van Deelnemers zijn onderworpen aan het Privacybeleid van Canon inzake consumentengegevens.

9. DISCLAIMER
9.1. Canon behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren of om de volledige waarde van de prijs terug te vorderen als blijkt dat er sprake is geweest van misbruik of een schending van de algemene voorwaarden van deze wedstrijd.
9.2. Canon is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, beschadiging of letsel, veroorzaakt of opgelopen door een deelnemer aan deze wedstrijd. Niets in deze regels zal echter resulteren in het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijke verwondingen of dood veroorzaakt door bewezen nalatigheid door haar werknemers of agenten.
9.3. In het geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de regels met betrekking tot de wedstrijd, zal het besluit van het bestuur van Canon bindend zijn en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
9.4. Indien enig deel van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dit deel geacht niet langer opgenomen te zijn in deze voorwaarden, die onverkort geldig blijven voor zover wettelijk toegestaan.

10. JURISDICTION
Als deelnemende consument zijn de wetten van het land waar je je verblijfplaats hebt van toepassing op deze wedstrijd en is het mogelijk dat je een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in je eigen taal bij je eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn je te informeren over je rechten. Deze voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.