Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers

Dit document betreft een overeenkomst tussen de eindgebruiker ('u') van de in licentie gegeven toepassing die u uit onderstaande lijst hebt gedownload en alle gerelateerde elektronische documentatie ('in licentie gegeven toepassing') en Canon Europa N.V, kantoorhoudend te Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen ('leverancier van de toepassing') (en/of diens externe leveranciers, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen). Onder de in licentie gegeven toepassing wordt tevens mogelijk begrepen de EOS Companion of Lens Guru applicatie en bijgewerkte versies daarvan (tenzij sprake is van specifieke voorwaarden).

U mag de in licentie gegeven toepassing downloaden vanaf een door Apple Inc. ('Apple') geëxploiteerde website voor gelicentieerd gebruik met of op een mobiel apparaat van het merk Apple® (zoals een iPhone® , iPad® of iPod®) of ander eigendomsrechtelijk beschermd handheld Apple-softwareplatform dat draait op een draadloos handheld apparaat (elk een 'Apple-apparaat'); of vanaf een website die wordt geëxploiteerd door Google Inc. ('Google') voor gelicentieerd gebruik met of op een mobiel apparaat van het merk Android TM of een ander eigendomsrechtelijk beschermd handheld Android-softwareplatform dat draait op een draadloos handheld apparaat (elk een 'Android-apparaat') (gezamenlijk het 'apparaat').

DOOR HET INSTALLEREN OF GEBRUIKEN VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING GAAT U ERMEE AKKOORD TE ZIJN GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, INSTALLEER OF GEBRUIK DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING DAN NIET.  Indien u de toepassing probeert te downloaden vanaf een door Apple geëxploiteerde website accepteert u en gaat u er mee akkoord dat Apple en dochterondernemingen van Apple, externe begunstigden zijn van de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers en dat Apple vanaf het moment dat u de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers accepteert, het recht heeft (en geacht wordt dit recht te hebben aanvaard) de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers als externe begunstigde jegens u af te dwingen.

De in licentie gegeven toepassing wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht, voor gebruik enkel in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie, tenzij u een afzonderlijke overeenkomst bent aangegaan met de leverancier van de toepassing, in welk geval de voorwaarden van die afzonderlijke overeenkomst van toepassing zijn op het gebruik van de in licentie gegeven toepassing, onder voorbehoud van uw voorafgaande acceptatie van die afzonderlijke overeenkomst. De leverancier van de toepassing behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend.

a. Omvang van de licentie

Deze licentie, die u door de leverancier van de toepassing is verleend voor de in licentie gegeven toepassing, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de in licentie gegeven toepassing op elk apparaat dat u bezit of beheert. Deze licentie staat niet toe dat u de in licentie gegeven toepassing gebruikt op een apparaat dat u niet bezit of beheert, en u mag de in licentie gegeven toepassing niet verspreiden of beschikbaar stellen via een netwerk waar de in licentie gegeven toepassing door meerdere apparaten op hetzelfde moment kan worden gebruikt. U mag de in licentie gegeven toepassing niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, verspreiden of in sublicentie geven. U mag geen kopie (behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze licentie en de Gebruiksregels) decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, demonteren, trachten de broncode ervan af te leiden, wijzigen of afgeleide versies maken van de in licentie gegeven toepassing, van updates, of enig deel daarvan (behalve als en slechts voor zover de bovenstaande beperking is verboden volgens de toepasselijke wetgeving of de omvang kan worden toegestaan door de licentievoorwaarden voor het gebruik van open source-componenten die de in licentie gegeven toepassing bevat). Iedere poging daartoe is een schending van de rechten van de leverancier van de toepassing en haar licentiegevers. Schending van deze beperking kan leiden tot strafvervolging of schadeclaims. De voorwaarden van de licentie zullen gelden voor eventuele upgrades die worden geleverd door de leverancier van de toepassing en die de oorspronkelijke in licentie gegeven toepassing vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade wordt vergezeld door een aparte licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie zullen prevaleren.

b. Toestemming voor gebruik van gegevens

U gaat ermee akkoord dat de leverancier van de toepassing technische gegevens en gerelateerde informatie mag verzamelen en gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem, toepassingssoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de levering van software-updates, productondersteuning en andere diensten aan u (indien van toepassing) met betrekking tot de in licentie gegeven toepassing, te vergemakkelijken. De leverancier van de toepassing mag deze informatie gebruiken, mits in een vorm waarin u niet persoonlijk identificeerbaar bent en uitsluitend voor zolang dit noodzakelijk is om diens producten te verbeteren of u te voorzien van diensten of technologieën. Bij het gebruik van de in licentie gegeven toepassing wordt u mogelijk gevraagd uw apparaat een naam te geven. U gaat ermee akkoord een naam, beschrijving of overige gegevens te verstrekken die u niet persoonlijk kunnen identificeren.

c. Beëindiging

De licentie is van kracht totdat deze door u wordt beëindigd door het verwijderen of ongedaan maken van de installatie van de in licentie gegeven toepassing of totdat deze wordt beëindigd door de leverancier van de toepassing. Uw rechten onder deze licentie worden echter automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving van de leverancier van de toepassing beëindigd als u niet voldoet aan een of meer voorwaarden van deze licentie. Bij beëindiging van de licentie dient u het gebruik van de in licentie gegeven toepassing te stoppen en alle kopieën, volledige of gedeeltelijke, van de in licentie gegeven toepassing te vernietigen.

d. Diensten

Materialen van derden. De in licentie gegeven toepassing kan de toegang mogelijk maken tot diensten en websites (gezamenlijk en individueel aangeduid als "diensten") van de leverancier van de toepassing en van derden. Voor gebruik van de diensten kan internettoegang vereist zijn en kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

U beseft dat u door het gebruik van de diensten, content kunt tegenkomen die kan worden beschouwd als beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk, waarbij wel of niet kan worden aangegeven of er sprake is van expliciet taalgebruik, en dat de resultaten van een zoekopdracht of het invoeren van een bepaalde URL mogelijk automatisch en onbedoeld koppelingen of verwijzingen genereren naar aanstootgevend materiaal. Niettemin gaat u ermee akkoord om op eigen risico gebruik te maken van de diensten en dat de leverancier van de toepassing hiervoor niet aansprakelijk is jegens u. Bepaalde diensten kunnen content, gegevens, informatie, toepassingen of materialen van derden ("materialen van derden") bevatten of beschikbaar maken, of koppelingen bieden naar bepaalde websites van derden. Door gebruik te maken van de diensten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de leverancier van de toepassing niet verantwoordelijk is voor onderzoek of beoordeling van content, juistheid, volledigheid, actualiteit, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke materialen of websites van derden. De leverancier van de toepassing garandeert noch onderschrijft, en is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk jegens u of enige andere persoon voor enigerlei diensten, materialen of websites van derden, noch enige andere materialen, producten of diensten van derden. Materialen van derden en koppelingen naar andere websites worden uitsluitend aangeboden als service aan u. Financiële informatie, weergegeven door diensten, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld om te worden beschouwd als beleggingsadvies. Voordat u een effectentransactie aangaat, gebaseerd op informatie die is verkregen via de diensten, dient u een financieel adviseur te raadplegen. Locatiegegevens die worden verstrekt door de diensten, zijn bestemd voor eenvoudige navigatiedoeleinden en zijn niet bedoeld om te worden toegepast in situaties waar exacte locatie-informatie nodig is of waar verkeerde, onjuiste of onvolledige gegevens kunnen leiden tot overlijden, lichamelijk letsel, materiële schade of milieuschade. Noch de leverancier van de toepassing, noch zijn contentproviders, garanderen de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie over aandelen of locatiegegevens die door diensten worden weergegeven.

U gaat ermee akkoord dat de diensten eigen inhoud, informatie en materialen bevatten die door geldende intellectuele eigendomsrechten en andere wettelijke voorschriften worden beschermd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het auteursrecht, en dat u dergelijke auteursrechtelijk beschermde inhoud, informatie of materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, met uitzondering van toegestaan gebruik van de diensten. Geen enkel deel van de diensten mag in welke vorm of op welke manier dan ook worden gereproduceerd. U gaat ermee akkoord de diensten niet te wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren, of daarvan afgeleide werken te maken, op welke manier dan ook, en u mag niet op ongeautoriseerde wijze profiteren van de diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overtreding of overbelasting van de netwerkcapaciteit.

Bovendien gaat u ermee akkoord de diensten niet te gebruiken om op enigerlei wijze te intimideren, misbruiken, stalken, bedreigen, mishandelen of anderszins inbreuk te maken op de rechten van enige andere partij of deze te schenden, en dat de leverancier van de toepassing op geen enkele manier verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik door u, noch voor intimiderende, bedreigende, lasterlijke, beledigende of illegale berichten of zendingen die u mogelijk ontvangt als gevolg van het gebruik van de diensten.

Bovendien is het mogelijk dat diensten en materialen van derden die kunnen worden gebruikt op, weergegeven op of verbonden met het apparaat, niet beschikbaar zijn in alle talen of in alle landen. De leverancier van de toepassing geeft geen garantie dat dergelijke diensten en materialen van derden geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. De mate waarin u dergelijke diensten of materialen van derden gebruikt, bepaalt u zelf en u bent zelf verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot geldende lokale wetten. De leverancier van de toepassing en zijn licentiegevers behouden zich het recht voor, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, diensten te wijzigen, schorsen, verwijderen of ontoegankelijk te maken. In geen geval zal de leverancier van de toepassing aansprakelijk zijn voor de verwijdering of het ontoegankelijk maken van dergelijke diensten. De leverancier van de toepassing kan ook te allen tijde beperkingen opleggen voor het gebruik van of de toegang tot bepaalde diensten, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

e. Geen garantie

U AANVAARDT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING GEHEEL OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT EEN BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIE, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ U LIGT. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING EN EVENTUELE DOOR DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING VERRICHTE OF VERSTREKTE DIENSTEN ("DIENSTEN") IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD ("AS IS") EN ZOALS BESCHIKBAAR ("AS AVAILABLE"), EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EN DE LEVERANCIER VAN DE TOEPASSING EN ZIJN LICENTIEGEVERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE GELICENTIEERDE TOEPASSINGEN EN DIENSTEN AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, RUSTIG GENOT, EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. DE LEVERANCIER VAN DE TOEPASSING BIEDT GEEN GARANTIE DAT U ONGESTOORD KUNT GENIETEN VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING, DAT DE FUNCTIES VAN, OF VERRICHTE OF VERSTREKTE DIENSTEN DOOR DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING VOLDOEN AAN UW EISEN, DAT DE WERKING VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING OF DIENSTEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, OF DAT GEBREKEN IN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN DIE WORDEN VERSTREKT DOOR LEVERANCIER VAN DE TOEPASSING OF ZIJN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VORMEN EEN GARANTIE. INDIEN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSINGEN OF DIENSTEN DEFECT BLIJKEN TE ZIJN, NEEMT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, REPARATIES OF CORRECTIES OP ZICH. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

U erkent dat de in licentie gegeven toepassing niet is ontwikkeld om te voldoen aan uw specifieke eisen en dat het dus uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de voorzieningen en functies van de in licentie gegeven toepassing, zoals beschreven in de documentatie, aan uw eisen voldoet.

U erkent dat de in licentie gegeven toepassing mogelijk niet vrij is van fouten of bugs en u gaat ermee akkoord dat het bestaan van kleine fouten geen schending vormt van deze licentie.

U erkent verder dat gebeurtenissen buiten de redelijke controle van de leverancier van de toepassing, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, het gebruik van of de toegang tot de in licentie gegeven toepassing tijdelijk of definitief kunnen beïnvloeden, beperken of verhinderen.

f. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL DE LEVERANCIER VAN DE TOEPASSING IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIEZEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING, OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) EN ZELFS ALS DE LEVERANCIER VAN DE TOEPASSING OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR LICHAMELIJK LETSEL, OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid jegens u van de leverancier van de toepassing voor alle schade (anders dan mogelijk door de geldende wetgeving wordt vereist in geval van lichamelijk letsel) hoger zijn dan het bedrag van 50 euro (vijftig euro). In het geval dat u een vergoeding hebt betaald voor de in licentie gegeven toepassing, kunt u ook Apple of Google op de hoogte stellen, aan wie u hebt betaald voor het downloaden en het gebruik van de in licentie gegeven toepassing, waarna Apple of Google deze vergoeding restitueert volgens hun eigen van toepassing zijnde bepalingen en voorwaarden. Apple of Google dragen geen enkele andere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik, het niet-gebruik of gebreken van de in licentie gegeven toepassing. De bovengenoemde beperkingen zijn zelfs van toepassing als de hierboven vermelde verhaalmogelijkheid het wezenlijke doel niet heeft gediend.

g. Exportwetten

U mag de in licentie gegeven toepassing niet gebruiken of anderszins exporteren of herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten en de wetten van het rechtsgebied waarin de in licentie gegeven toepassing is verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag de in licentie gegeven toepassing niet worden geëxporteerd of geherexporteerd (a) naar landen waarop een embargo van de Verenigde Staten rust, of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door de Treasury Department van de Verenigde Staten opgestelde lijst van Specially Designated Nationals of de door het Department of Commerce van de Verenigde Staten opgestelde lijst van geweigerde personen of entiteiten. Door de in licentie gegeven toepassing te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een dergelijke lijst. U gaat er ook mee akkoord dat u geen gebruik maakt van deze producten voor doeleinden die zijn verboden door de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van, zonder beperking, de ontwikkeling, het ontwerp, de vervaardiging of productie van nucleaire wapens, raketten, of chemische of biologische wapens.

h. Commercial Items

De in licentie gegeven toepassing en bijbehorende documentatie zijn "Commercial Items" (commerciële items), zoals deze term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit "Commercial Computer Software" (commerciële computersoftware) en "Commercial Computer Software Documentation" (documentatie bij commerciële computersoftware), zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, naar gelang van toepassing. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, indien van toepassing, wordt voor commerciële computersoftware en de bijbehorende documentatie licentie verleend aan eindgebruikers van de overheid van de Verenigde Staten (a) uitsluitend als commerciële items en (b) met uitsluitend de rechten die worden toegekend aan alle andere eindgebruikers overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden hierin. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten.

i. Wetgeving

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de partijen die uit deze overeenkomst kunnen ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, Nederland. De leverancier van de toepassing heeft echter als enige het recht om af te zien van deze paragraaf en op deze overeenkomst de lokale wetgeving en/of jurisdictie van de gebruiker toe te passen.

j. Contactgegevens

In het onwaarschijnlijke geval dat u niet volledig tevreden bent met de in licentie gegeven toepassing, of als u vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met uw plaatselijke Canon-kantoor of wederverkoper.

k. OSS gebruikt in de in licentie gegeven toepassing

 

De in licentie gegeven toepassing Photo Companion maakt gebruik van de volgende Open Source Software

 1. Keychain helper OSS voor iOS/Swift is in licentie gegeven onder de MIT License-Copyright (c) 2015 Marketplacer. U kunt een exemplaar van de OSS en de licentie verkrijgen op https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE

  Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


  De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


  DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


 2. ObjectMapper OSS is in licentie gegeven onder de MIT License (MIT)-Copyright (c) 2014 Hearst. U kunt een exemplaar van de OSS en de licentie verkrijgen op https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE

  Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


  De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


  DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


 3. Alamofire OSS. U kunt een exemplaar van de OSS en de licentie verkrijgen op https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE

  Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


  Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


  De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


  DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


 4. Bond OSS. U kunt een exemplaar van de OSS en de licentie verkrijgen op https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE

  Copyright (c) 2015-2016 Bond


  Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


  De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


  DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


 5. UICollectionViewLeftAlignedLayout OSS is in licentie gegeven onder https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE

  Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


  Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


  De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


  DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


 6. RFQuiltLayout OSS is in licentie gegeven onder https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md

  Copyright (c) 2012 ITV LLC


  Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


  De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


  DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


 7. ICSPullToRefresh OSS is in licentie gegeven onder https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE

  Copyright (c) 2015 Lei Wang


  Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


  De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


  DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


 8. Fabric OSS is in licentie gegeven en u kunt een exemplaar verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Gelicentieerd onder de Apache License, Versie 2.0 (de 'Licentie'); u mag dit bestand uitsluitend in naleving van de Licentie gebruiken.


  Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de software gedistribueerd onder de Licentie gedistribueerd op een "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES OF ZEKERHEDEN, hetzij expliciet of impliciet.
  Bekijk de Licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de Licentie worden beheerst.


 9. Tealium OSS is in licentie gegeven onder https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt Licentieovereenkomst

  Gelicentieerd onder de Apache License, Versie 2.0 (de 'Licentie'); u mag dit bestand uitsluitend in naleving van de Licentie gebruiken.


  Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de software gedistribueerd onder de Licentie gedistribueerd op een "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES OF ZEKERHEDEN, hetzij expliciet of impliciet. Bekijk de Licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de Licentie worden beheerst.


Bedankt voor uw interesse in onze Tealium iOS Library (de "Software"), eigendom van en gelicentieerd door Tealium Inc. ("Tealium", "onze", "wij" of "ons"). Lees deze licentieovereenkomst (de "Overeenkomst") aandachtig door, want het bevat de voorwaarden die gelden voor uw gebruik van en toegang tot de Software


U mag de Software niet gebruiken indien u onze directe concurrent bent, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen. Daarnaast mag u de Software niet gebruiken voor het bewaken van de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van onze producten en diensten of voor andere vormen van benchmarking of voor andere concurrentiedoeleinden.


DOOR DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN OF DOOR EEN DOOR TEALIUM VERSTREKT BESTELFORMULIER IN TE DIENEN, WAARNAAR IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERWEZEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN BENT EN VOLDOET AAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT, VERKLAART U DAT U BENT GEMACHTIGD OM DEZE ENTITEIT EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN TE BINDEN AAN DEZE OVEREENKOMST, IN WELK GEVAL DE TERMEN "U" OF "UW" BETREKKING HEBBEN OP DEZE ENTITEIT EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN. ALS U HIERTOE NIET BENT GEMACHTIGD OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN.


De duur van uw licentie voor het gebruik van de software (de 'Duur') begint wanneer u deze Overeenkomst accepteert zoals hierboven bepaald en zal voortduren tot beëindigd ingevolge de bepalingen van de onderstaande sectie 'Annulering en beëindiging'. Gedurende de looptijd verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije, beperkte licentie (zonder het recht om onderlicenties te verlenen) om de Software te gebruiken voor de volgende doeleinden:


Het ontwikkelen van softwaretoepassingen en functionaliteit die is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de producten en services van Tealium;
Het uitvoeren van kwaliteitscontroles om compatibiliteit tussen uw softwaretoepassing en de producten en diensten van Tealium te garanderen; en
Het uitvoeren van ondersteunende testen om compatibiliteitsproblemen tussen uw softwaretoepassing en de producten en diensten van Tealium op te lossen.Gedurende de looptijd verleent Tealium u bovendien een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije, beperkte wereldwijde licentie (zonder het recht om sublicenties te verlenen), om toepassingen te exploiteren, reproduceren en distribueren met de geïntegreerde software die u ontwikkelt in het kader van deze overeenkomst, zowel rechtstreeks, als via meerdere niveaus van distributeurs, aan uw eindgebruikers, maar alleen onder een licentieovereenkomst voor eindgebruikers die de rechten van Tealium in dezelfde mate beschermt als deze overeenkomst.

Wij verlenen geen andere rechten aan de software. U mag alleen gebruikmaken van de Software gedurende de looptijd, wij behouden alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in het kader van deze overeenkomst en er zijn geen impliciete rechten of andere rechten die wij hieronder verlenen, noch door uitsluiting of anderszins. Het is u niet toegestaan: (i) de Software te kopiëren of reproduceren (behalve voor redelijke archiveringsdoeleinden); (ii) de Software te wijzigen of er afgeleide werken van te maken; (iii) te decompileren, demonteren of aan reverse engineering te onderwerpen (behalve voor zover uitdrukkelijk wettelijk toegestaan onder toepasselijk recht); of (iv) enig handelsmerk, logo, copyright of andere eigendomsaanduidingen, legenda's, symbolen of etiketten in de Software te verwijderen of wijzigen. Verder kunt u de Software niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

Tealium behoudt alle rechten, eigendom en intellectuele eigendomsrechten op de Software en alle afgeleiden daarvan. 'Intellectuele Eigendomsrechten' betekent alle patentrechten, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken en andere eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten, inclusief morele rechten. De software is beschermd door het auteursrecht, andere intellectuele eigendomsrechten en door internationale verdragen. U stemt ermee in dat ons het recht toekomt van alle suggesties, verbeteringen, feedback, aanbevelingen of andere informatie die wij van u of enige andere partij met betrekking tot de software ontvangen. Met uitzondering van het gebruik dat in deze Overeenkomst uitdrukkelijk wordt toegekend, vormt deze overeenkomst noch haar prestaties een overdracht van intellectueel eigendom van Tealium van ons aan u.

Algemene voorwaarden en beperkingen
Uw gebruik van de software is geheel op eigen risico.
U gaat er mee akkoord dat Tealium niet verplicht is u ondersteuning te bieden voor de Software, of om u te voorzien van updates of foutcorrecties ("Updates") voor de Software. Als Tealium, naar eigen goeddunken, beslist om u te voorzien van updates, maken updates deel uit van de Software, en zijn daardoor onderworpen aan de bepalingen van deze overeenkomst.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel of functie van de Software te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren of de Software te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tealium.

Geen garantie
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT EN BESCHIKBAAR IS EN TEALIUM WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, ONGESTOORDE WERKING, NAUWKEURIGHEID OF NIET-INBREUK. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, GARANDEERT TEALIUM NIET DAT DE SERVICE VOLDOET AAN UW SPECIFIEKE VEREISTEN, DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN IS, DAT DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VOLLEDIG, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, DAT DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, SERVICES, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE SOFTWARE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN, OF DAT EVENTUELE FOUTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

Aansprakelijkheidsbeperking
U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT TEALIUM NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN WINSTEN, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE (ZELFS INDIEN TEALIUM IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), MET INBEGRIP VAN EVENTUELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE; DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN SERVICES DIE VOORTVLOEIEN UIT ALLE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF SERVICES GEKOCHT OF VERKREGEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN DOOR OF VANUIT DE SOFTWARE; ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE; BEËINDIGING VAN UW ACCOUNT; OF ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.
NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE HIER GENOEMDE STRIJDIGE BEPALING ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TEALIUM VOOR ENIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE SOFTWARE (VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT BLIJVEN TOT MAXIMAAL (1) HET DOOR U BETAALDE BEDRAG AAN TEALIUM IN DE ZES (6) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAANDE AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE VORDERING OF (2) HONDERDVIJFTIG DOLLAR (USD 150,00).

Annulering en beëindiging
Tealium kan, naar eigen goeddunken, uw licentie beëindigen, ongeacht de reden en op enig moment.
U kunt, naar uw eigen goeddunken, deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Tealium.
Na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst dient u onmiddellijk het gebruik van de Software in uw bezit of macht te staken en het origineel en alle kopieën te vernietigen. Op schriftelijk verzoek van Tealium bevestigt u schriftelijk aan Tealium te hebben voldaan aan alle bepalingen van deze Overeenkomst.
Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij bij een materiële schending door de andere partij, indien deze inbreuk niet binnen dertig (30) dagen wordt hersteld nadat de niet-overtredende partij de beweerdelijk overtredende partij schriftelijk van een dergelijke inbreuk op de hoogte heeft gesteld.

Overige
Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat van Californië zonder inachtneming van conflicten tussen wetten of bepalingen die mogelijk de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied vereist. Voor elk geschil of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken in San Diego County, Californië, en de federale rechtbanken in het Zuidelijke District van Californië. Het onvermogen van Tealium een recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Tealium en is van toepassing op uw gebruik van de service en vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen u en Tealium (inclusief, maar niet beperkt tot eventuele eerdere versies van de Overeenkomst).

l. Auteursrecht - kennisgevingen/mededelingen

Apple, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen;
Google is een handelsmerk van Google Inc.
Android is een handelsmerk van Google Inc.

Door de Lens Guru-applicatie te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat voor de diensten en/of de in licentie gegeven toepassing de volgende auteursrechtelijke bescherming geldt

1. AndroidAnnotation

AndroidAnnotations is gemaakt door Pierre-Yves Ricau en wordt gesponsord door eBusinessInformations.

Meer informatie over deze open software, vindt u op http://github.com/excilys/androidannotations/wiki

2. AFNETWORKING

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) <jaar> <houders copyright>

Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.