Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers

Dit document betreft een overeenkomst tussen de eindgebruiker ("u") van de in licentie gegeven toepassing die u uit onderstaande lijst hebt gedownload en alle gerelateerde elektronische documentatie ("in licentie gegeven toepassing") en Canon Europa N.V., gevestigd aan de Bovenkerkseweg 59 in 1185 XB Amstelveen ("leverancier van de toepassing") (en/of diens externe leveranciers, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen). Onder de in licentie gegeven toepassing wordt mogelijk verstaan en begrepen Canon Photo Companion en bijgewerkte versies daarvan of Lens Guru (tenzij sprake is van specifieke voorwaarden).

U mag de in licentie gegeven toepassing downloaden vanaf een door Apple Inc. ("Apple") geëxploiteerde website voor gelicentieerd gebruik met of op een mobiel apparaat van het merk Apple® (zoals een iPhone®, iPad® of iPod®) of ander eigendomsrechtelijk beschermd Apple-softwareplatform dat draait op een draadloos handheld apparaat (een "Apple-apparaat"); of vanaf een website die wordt geëxploiteerd door Google Inc. ("Google") voor gelicentieerd gebruik met of op een mobiel apparaat van het merk Android TM of ander eigendomsrechtelijk beschermd Android-softwareplatform dat draait op een draadloos handheld apparaat (een "Android-apparaat") (gezamenlijk het "apparaat").

DOOR DEZE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, INSTALLEER OF GEBRUIK DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING DAN NIET.

In het geval dat u de in licentie gegeven toepassing probeert te downloaden van de website van Apple, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Apple en de dochterondernemingen van Apple externe begunstigden zijn van de EULA en dat uw aanvaarding van de EULA betekent dat Apple het recht heeft (en wordt geacht te hebben ingestemd met dat recht) als externe begunstigde toe te zien op uw naleving van de EULA. Bovendien verklaart u en stemt u ermee in dat u zich zult houden aan de nieuwste servicevoorwaarden van Apple, zoals vermeld op https://www.apple.com/legal/sla/docs/xcode.pdf. Uw informatie wordt te allen tijde behandeld overeenkomstig het privacybeleid van Apple, dat u kunt zien op http://www.apple.com/legal/privacy/

Wanneer u de in licentie gegeven toepassing downloadt van een website die door Google Inc wordt gebruikt, bevestigt u bovendien en stemt u ermee in dat u zich zult houden aan de meest recente servicevoorwaarden van Google, waaronder https://cloud.google.com/maps-platform/terms/. In het bijzonder erkent u dat uw gebruik van Google Maps onderworpen is aan de dan geldende aanvullende servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth op https://maps.google.com/help/terms_maps.html en aan het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Bepaalde onderdelen van de Google-services (met inbegrip van open source software) zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals gespecificeerd in: (a) de Google Maps/Google Earth Legal Notices op https://www.google.com/help/legalnotices_maps.html; en (b) aparte, openbaar beschikbare licentie van derden, welke Google u op aanvraag verstrekt.

De in licentie gegeven toepassing wordt in licentie gegeven, niet verkocht, voor gebruik uitsluitend volgens de voorwaarden van deze licentie, tenzij een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten tussen u en de leverancier van de toepassing, in welk geval de voorwaarden van die afzonderlijke overeenkomst bepalend zijn voor het gebruik van de in licentie gegeven toepassing, mits u daaraan voorafgaand die afzonderlijke overeenkomst hebt aanvaard. De leverancier van de toepassing behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend.

a. Omvang van de licentie

Deze licentie, die u door de leverancier van de toepassing is verleend voor de in licentie gegeven toepassing, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de in licentie gegeven toepassing op elk apparaat dat u bezit of beheert. Deze licentie staat niet toe dat u de in licentie gegeven toepassing gebruikt op een apparaat dat u niet bezit of beheert, en u mag de in licentie gegeven toepassing niet verspreiden of beschikbaar stellen via een netwerk waar de in licentie gegeven toepassing door meerdere apparaten op hetzelfde moment kan worden gebruikt. U mag de in licentie gegeven toepassing niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, verspreiden of in sublicentie geven. U mag geen kopie (behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze licentie en de Gebruiksregels) decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, demonteren, trachten de broncode ervan af te leiden, wijzigen of afgeleide versies maken van de in licentie gegeven toepassing, van updates, of enig deel daarvan (behalve als en slechts voor zover de bovenstaande beperking is verboden volgens de toepasselijke wetgeving of de omvang kan worden toegestaan door de licentievoorwaarden voor het gebruik van open source-componenten die de in licentie gegeven toepassing bevat). Iedere poging daartoe is een schending van de rechten van de leverancier van de toepassing en haar licentiegevers. Schending van deze beperking kan leiden tot strafvervolging of schadeclaims. De voorwaarden van de licentie zullen gelden voor eventuele upgrades die worden geleverd door de leverancier van de toepassing en die de oorspronkelijke in licentie gegeven toepassing vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade wordt vergezeld door een aparte licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie zullen prevaleren.

b. Gebruik van gegevens

Canon verzamelt en analyseert automatisch de technische gegevens van uw apparaat om uw gebruik van het apparaat mogelijk te maken. U kunt meer lezen over de gegevens die wij verzamelen en de manier waarop we ze gebruiken in de relevante delen van het privacybeleid van Canon inzake consumentengegevens (https://myid.canon/canonid/#/policy).

Wij gebruiken Google Analytics om gegevens over uw gebruik te verzamelen. U kunt meer lezen over Google Analytics op www.google.com/policies/privacy/partners; zie het hoofdstuk "Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt".

In geval van gebruik van Google Maps gaat u ermee akkoord dat: Google gegevens van u moet ontvangen en verzamelen, met inbegrip van zoektermen, IP-adressen en lengte/breedtegraadcoördinaten. U erkent en stemt ermee in dat Google en aan Google gelieerde bedrijven deze gegevens kunnen gebruiken en bewaren om producten en services van Google te verstrekken en te verbeteren, met inachtneming van het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/. Verder gaat u akkoord met de voorwaarden van Google Maps voor gegevensbescherming door verwerkers vermeld op https://cloud.google.com/maps/terms/map-controler-terms. Via de normale werking van de basisdiensten van Google Maps geeft u rechtstreeks identificatiecodes van apparaten en persoonlijke gegevens door aan Google, met inachtneming van het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

c. Beëindiging

De licentie is van kracht totdat deze door u wordt beëindigd door het verwijderen of ongedaan maken van de installatie van de in licentie gegeven toepassing of totdat deze wordt beëindigd door de leverancier van de toepassing of zijn dienstverleners. Uw rechten onder deze licentie worden echter automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving van de leverancier van de toepassing beëindigd als u niet voldoet aan een of meer voorwaarden van deze licentie. Bij beëindiging van de licentie dient u het gebruik van de in licentie gegeven toepassing te stoppen en alle kopieën, volledige of gedeeltelijke, van de in licentie gegeven toepassing te vernietigen.

d. Diensten

Materialen van derden. De in licentie gegeven toepassing kan de toegang mogelijk maken tot diensten en websites (gezamenlijk en individueel aangeduid als "diensten") van de leverancier van de toepassing en van derden. Voor gebruik van de diensten kan internettoegang vereist zijn en kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

U beseft dat u door het gebruik van de diensten, content kunt tegenkomen die kan worden beschouwd als beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk, waarbij wel of niet kan worden aangegeven of er sprake is van expliciet taalgebruik, en dat de resultaten van een zoekopdracht of het invoeren van een bepaalde URL mogelijk automatisch en onbedoeld koppelingen of verwijzingen genereren naar aanstootgevend materiaal. Niettemin gaat u ermee akkoord om op eigen risico gebruik te maken van de diensten en dat de leverancier van de toepassing hiervoor niet aansprakelijk is jegens u. Bepaalde diensten kunnen content, gegevens, informatie, toepassingen of materialen van derden ("materialen van derden") bevatten of beschikbaar maken, of koppelingen bieden naar bepaalde websites van derden. Door gebruik te maken van de diensten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de leverancier van de toepassing niet verantwoordelijk is voor onderzoek of beoordeling van content, juistheid, volledigheid, actualiteit, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke materialen of websites van derden. De leverancier van de toepassing garandeert noch onderschrijft, en is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk jegens u of enige andere persoon voor enigerlei diensten, materialen of websites van derden, noch enige andere materialen, producten of diensten van derden. Materialen van derden en koppelingen naar andere websites worden uitsluitend aangeboden als service aan u. Financiële informatie, weergegeven door diensten, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld om te worden beschouwd als beleggingsadvies. Voordat u een effectentransactie aangaat, gebaseerd op informatie die is verkregen via de diensten, dient u een financieel adviseur te raadplegen. Locatiegegevens die worden verstrekt door de diensten, zijn bestemd voor eenvoudige navigatiedoeleinden en zijn niet bedoeld om te worden toegepast in situaties waar exacte locatie-informatie nodig is of waar verkeerde, onjuiste of onvolledige gegevens kunnen leiden tot overlijden, lichamelijk letsel, materiële schade of milieuschade. Noch de leverancier van de toepassing, noch zijn contentproviders, garanderen de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie over aandelen of locatiegegevens die door diensten worden weergegeven.

U gaat ermee akkoord dat de diensten eigen inhoud, informatie en materialen bevatten die door geldende intellectuele eigendomsrechten en andere wettelijke voorschriften worden beschermd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het auteursrecht, en dat u dergelijke auteursrechtelijk beschermde inhoud, informatie of materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, met uitzondering van toegestaan gebruik van de diensten. Geen enkel deel van de diensten mag in welke vorm of op welke manier dan ook worden gereproduceerd. U gaat ermee akkoord de diensten niet te wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren, of daarvan afgeleide werken te maken, op welke manier dan ook, en u mag niet op ongeautoriseerde wijze profiteren van de diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overtreding of overbelasting van de netwerkcapaciteit.

Bovendien gaat u ermee akkoord de diensten niet te gebruiken om op enigerlei wijze te intimideren, misbruiken, stalken, bedreigen, mishandelen of anderszins inbreuk te maken op de rechten van enige andere partij of deze te schenden, en dat de leverancier van de toepassing op geen enkele manier verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik door u, noch voor intimiderende, bedreigende, lasterlijke, beledigende of illegale berichten of zendingen die u mogelijk ontvangt als gevolg van het gebruik van de diensten.

Bovendien is het mogelijk dat diensten en materialen van derden die kunnen worden gebruikt op, weergegeven op of verbonden met het apparaat, niet beschikbaar zijn in alle talen of in alle landen. De leverancier van de toepassing geeft geen garantie dat dergelijke diensten en materialen van derden geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. De mate waarin u dergelijke diensten of materialen van derden gebruikt, bepaalt u zelf en u bent zelf verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot geldende lokale wetten. De leverancier van de toepassing en zijn licentiegevers behouden zich het recht voor, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, diensten te wijzigen, schorsen, verwijderen of ontoegankelijk te maken. In geen geval zal de leverancier van de toepassing aansprakelijk zijn voor de verwijdering of het ontoegankelijk maken van dergelijke diensten. De leverancier van de toepassing kan ook te allen tijde beperkingen opleggen voor het gebruik van of de toegang tot bepaalde diensten, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

E-mail GEEN GARANTIE

U AANVAARDT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING GEHEEL OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT EEN BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIE, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ U LIGT. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING EN EVENTUELE DOOR DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING VERRICHTE OF VERSTREKTE DIENSTEN ("DIENSTEN") IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD ("AS IS") EN ZOALS BESCHIKBAAR ("AS AVAILABLE"), EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EN DE LEVERANCIER VAN DE TOEPASSING EN ZIJN LICENTIEGEVERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE GELICENTIEERDE TOEPASSINGEN EN DIENSTEN AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, RUSTIG GENOT, EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. DE LEVERANCIER VAN DE TOEPASSING BIEDT GEEN GARANTIE DAT U ONGESTOORD KUNT GENIETEN VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING, DAT DE FUNCTIES VAN, OF VERRICHTE OF VERSTREKTE DIENSTEN DOOR DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING VOLDOEN AAN UW EISEN, DAT DE WERKING VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING OF DIENSTEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, OF DAT GEBREKEN IN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN DIE WORDEN VERSTREKT DOOR LEVERANCIER VAN DE TOEPASSING OF ZIJN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VORMEN EEN GARANTIE. INDIEN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSINGEN OF DIENSTEN DEFECT BLIJKEN TE ZIJN, NEEMT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, REPARATIES OF CORRECTIES OP ZICH. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

U erkent dat de in licentie gegeven toepassing niet is ontwikkeld om te voldoen aan uw specifieke eisen en dat het dus uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de voorzieningen en functies van de in licentie gegeven toepassing, zoals beschreven in de documentatie, aan uw eisen voldoet.

U erkent dat de in licentie gegeven toepassing mogelijk niet vrij is van fouten of bugs en u gaat ermee akkoord dat het bestaan van kleine fouten geen schending vormt van deze licentie.

U erkent verder dat gebeurtenissen buiten de redelijke controle van de leverancier van de toepassing, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, het gebruik van of de toegang tot de in licentie gegeven toepassing tijdelijk of definitief kunnen beïnvloeden, beperken of verhinderen.

f. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL DE LEVERANCIER VAN DE TOEPASSING IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIEZEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING, OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) EN ZELFS ALS DE LEVERANCIER VAN DE TOEPASSING OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR LICHAMELIJK LETSEL, OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid jegens u van de leverancier van de toepassing voor alle schade (anders dan mogelijk door de geldende wetgeving wordt vereist in geval van lichamelijk letsel) hoger zijn dan het bedrag van 50 euro (vijftig euro). In het geval dat u een vergoeding hebt betaald voor de in licentie gegeven toepassing, kunt u ook Apple of Google op de hoogte stellen, aan wie u hebt betaald voor het downloaden en het gebruik van de in licentie gegeven toepassing, waarna Apple of Google deze vergoeding restitueert volgens hun eigen van toepassing zijnde bepalingen en voorwaarden. Apple of Google dragen geen enkele andere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik, het niet-gebruik of gebreken van de in licentie gegeven toepassing. De bovengenoemde beperkingen zijn zelfs van toepassing als de hierboven vermelde verhaalmogelijkheid het wezenlijke doel niet heeft gediend.

g. Exportwetten

U mag de in licentie gegeven toepassing niet gebruiken of anderszins exporteren of herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten en de wetten van het rechtsgebied waarin de in licentie gegeven toepassing is verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag de in licentie gegeven toepassing niet worden geëxporteerd of geherexporteerd (a) naar landen waarop een embargo van de Verenigde Staten rust, of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door de Treasury Department van de Verenigde Staten opgestelde lijst van Specially Designated Nationals of de door het Department of Commerce van de Verenigde Staten opgestelde lijst van geweigerde personen of entiteiten. Door de in licentie gegeven toepassing te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een dergelijke lijst. U gaat er ook mee akkoord dat u geen gebruik maakt van deze producten voor doeleinden die zijn verboden door de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van, zonder beperking, de ontwikkeling, het ontwerp, de vervaardiging of productie van nucleaire wapens, raketten, of chemische of biologische wapens.

h. Commercial Items

De in licentie gegeven toepassing en bijbehorende documentatie zijn "Commercial Items" (commerciële items), zoals deze term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit "Commercial Computer Software" (commerciële computersoftware) en "Commercial Computer Software Documentation" (documentatie bij commerciële computersoftware), zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, naar gelang van toepassing. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, indien van toepassing, wordt voor commerciële computersoftware en de bijbehorende documentatie licentie verleend aan eindgebruikers van de overheid van de Verenigde Staten (a) uitsluitend als commerciële items en (b) met uitsluitend de rechten die worden toegekend aan alle andere eindgebruikers overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden hierin. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten.

i. Wetgeving

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de partijen die uit deze overeenkomst kunnen ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, Nederland. De leverancier van de toepassing heeft echter als enige het recht om af te zien van deze paragraaf en op deze overeenkomst de lokale wetgeving en/of jurisdictie van de gebruiker toe te passen.

j. Contactgegevens

In het onwaarschijnlijke geval dat u niet volledig tevreden bent met de in de licentie gegeven toepassing, of als u vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met uw plaatselijke Canon-kantoor of wederverkoper.

k. OSS gebruikt in de in licentie gegeven toepassing

Versie 5.0 van de Canon Photo Companion en latere versies die beschikbaar komen voor iOS, gebruiken de volgende opensourcesoftwareNaam Koppeling en copyrightvermelding indien beschikbaar Beschrijving Type licentie
AlamoFire https://github.com/Alamofire/Alamofire
Copyright (c) 2014-2018 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)
HTTP-netwerkbibliotheek geschreven in Swift MIT License
RealmSwift https://realm.io/docs/swift/3.5.0/api/index.html
U kunt een exemplaar van de licentie verkrijgen op https://github.com/realm/realm-core/blob/master/LICENSE
Een mobiele database die rechtstreeks in telefoons, tablets of wearables wordt uitgevoerd Apache License 2.0
SnapKit https://github.com/SnapKit/SnapKit
Met dank aan: Robert Payne (@robertjpayne) en andere medewerkers
SnapKit is een domeinspecifieke taal om automatische lay-out gemakkelijk te maken op iOS en OS X MIT License
SDWebImage https://github.com/rs/SDWebImage
Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com
Asynchrone image-downloader met cache-ondersteuning als UIImageView-categorie MIT License
PromiseKit https://github.com/mxcl/PromiseKit
Copyright 2016-heden, Max Howell; mxcl@me.com
Implementatie van beloften voor Swift en ObjC MIT License
SwiftFormat https://github.com/nicklockwood/SwiftFormat
Copyright (c) 2016 Nick Lockwood
Een codebibliotheek en tool voor opdrachtregelformattering om Swift-code opnieuw te formatteren MIT License
Tealium Swift https://github.com/Tealium/tealium-swift Tealium SDK om de tag manager te integreren in iOS-apps Tealium aangepaste licentie
https://github.com/Tealium/tealium-swift/blob/master/LICENSE.txt zoals beschreven in "gedeelte vorige versie"

Voorwaarden MIT Licence:

Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is geleverd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden: (De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.)
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.

Voorwaarden Apache License 2.0:

U begrijpt dat de Software cryptografische functies kan bevatten die mogelijk zijn onderworpen aan exportbeperkingen, en u verklaart en garandeert dat u niet gevestigd bent in een jurisdictie die onderworpen is aan economische sancties van de Verenigde Staten ("Prohibited Jurisdiction"), met inbegrip van Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië of de Krim-regio, (ii) een persoon die is vermeld op een lijst van de overheid van de VS (zoals de lijst Specially Designated Nationals and Blocked Persons of de Consolidated Sanctions-lijst, beheerd door het Office of Foreign Assets Control van het Ministerie van Financiën van de VS, of de Denied Persons-lijst of Entity-lijst, beheerd door het Ministerie van Handel van de VS ("Sanctioned Person"), of (iii) onder zeggenschap of 50% of meer eigendom van een Sanctioned Person. U verplicht zich om u te houden aan alle export-, heruitvoer- en importbeperkingen en -bepalingen van het Ministerie van Handel van de VS of andere instanties of autoriteiten van de Verenigde Staten of andere toepasselijke landen. U verklaart ook dat u niet direct of indirect dan wel anderszins in strijd met dergelijke beperkingen of voorschriften zult overgaan tot of toestemming zult verlenen voor overdracht van de software aan een verboden rechtsgebied.

Apache License, versie 2.0 (de "Licentie"); u mag dit bestand uitsluitend in overeenstemming met de licentie gebruiken. U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de software onder de licentie gedistribueerd op een "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES OF VOORWAARDEN, hetzij expliciet of impliciet. Bekijk de Licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de Licentie worden beheerst.

Versie 5.0 van de Canon Photo Companion en latere versies die beschikbaar komen voor Android, gebruiken de volgende opensourcesoftware

Naam Koppeling en copyrightvermelding indien beschikbaar Beschrijving Type licentie en kopieën
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Android Support Library-pakketten https://developer.android.com/reference/android/support/classes Gebruikte pakketten: design, appcompat, recyclerview, cardview, palette, constraint Apache License 2.0
Dagger https://github.com/google/dagger Een snelle dependency-injector voor Android en Java. Apache License 2.0
Retrofit https://github.com/square/retrofit
Copyright 2013 Square, Inc.
Type-veilige HTTP-client voor Android en Java by Square, Inc Apache License 2.0
Retrofit-adapter https://github.com/JakeWharton/retrofit2-rxjava2-adapter Een RxJava 2 CallAdapter.Factory-implementatie voor Retrofit 2 Apache License 2.0
OKHTTP https://github.com/square/okhttp Een HTTP+HTTP/2-client voor Android- en Java-applicaties. Apache License 2.0
Picasso https://github.com/square/picasso
Copyright 2013 Square, Inc.
Een krachtige imagedownload- en cachingbibliotheek voor Android Apache License 2.0
AHBottomNavigation https://github.com/aurelhubert/ahbottomnavigation
AHBottomNavigation-bibliotheek voor Android
Copyright (c) 2017 Aurelien Hubert (http://github.com/aurelhubert).
Een bibliotheek voor het reproduceren van het gedrag van de Bottom Navigation-richtlijnen van Material Design Apache License 2.0
Material ViewPagerIndicator https://github.com/ronaldsmartin/Material-ViewPagerIndicator
Copyright 2016 Ronald Martin
Dot-gebaseerde Android ViewPager-indicator met Material Design-animaties Apache License 2.0
ShimmerLayout https://github.com/team-supercharge/ShimmerLayout
Copyright 2017 Supercharge
Geheugen-efficiënt glinstereffect voor Android-applicaties van Supercharge. Apache License 2.0
RxJava https://github.com/ReactiveX/RxJava
Copyright (c) 2016-heden, RxJava-medewerkers.
Een bibliotheek voor het samenstellen van asynchrone en event-gebaseerde programma's met behulp van waarneembare sequenties voor de Java VM. Apache License 2.0
RXAndroid https://github.com/ReactiveX/RxAndroid
Copyright 2015 The RxAndroid-auteurs
RxJava-bindingen voor Android. Apache License 2.0
Kotlin https://github.com/JetBrains/kotlin De Kotlin-programmeertaal Apache License 2.0
Timber https://github.com/JakeWharton/timber
Copyright 2013 Jake Wharton
Een logger met een kleine, uitbreidbare API voor extra functionaliteit bij de normale Android-logklasse. Apache License 2.0
jUnit https://junit.org/junit4/license.html
Copyright © 2002-2018 JUnit. Alle rechten voorbehouden.
JUnit is een eenvoudig model om herhaalbare tests te schrijven. Eclipse Public License - v1.0
Android-testuitvoeringsprogramma https://developer.android.com/reference/android/support/test/runner/package-summary Een Android-testuitvoeringsprogramma Documentatie onder Apache 2.0-licentie. Alle andere content, behalve de licentiedocumenten zelf en tenzij anders vermeld, is in licentie gegeven onder de Creative Commons 2.5-licentie met naamsvermelding https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode
Espresso https://developer.android.com/reference/android/support/test/espresso/package-summary Espresso wordt gebruikt om beknopte, mooie, en betrouwbare Android UI-tests te schrijven Apache License 2.0
Realm https://github.com/realm/realm-java
Dit project onderschrijft de gedragscode voor bijdragers: Contributor Covenant. Wanneer u deelneemt, wordt u geacht deze code op te volgen. Gelieve onacceptabel gedrag te melden bij info@realm.io.
Realm is een mobiele database: een vervanging voor SQLite en ORM’s Apache License 2.0
Tealium Android https://github.com/Tealium/tealium-android Tealium SDK om de tag manager te integreren in Android-apps Tealium aangepaste licentie
https://github.com/Tealium/tealium-android/blob/master/LICENSE.txt zoals beschreven in "gedeelte vorige versie"
Crashlytics https://try.crashlytics.com/
Copyright 2002 © The Codehaus. Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
Systeem voor crash-rapportage Algemene voorwaarden
 
Gegevensverwerkings- en beveiligingsvoorwaarden

Licentie-overzicht voor open-source dependencies in Fabric: Javascript onder Creative Commons-licentie; Apache; en ongelicentieerde https://fabric.io/licenses/javascript en Android-tools onder de Classworlds-licentie van Codehaus en de GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE beschikbaar op https://fabric.io/licenses/android_plugin
BSD-licentie met 3 clausules

BSD-licentie met 3 clausules

Herdistributie en gebruik in broncodevorm en binaire vorm, met of zonder wijzigingen, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Een herdistributie in broncodevorm moet altijd de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer bevatten.

2. Bij herdistributie in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer altijd worden opgenomen in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de naam van de rechthebbenden of de namen van de medewerkers te gebruiken voor het goedkeuren of promoten van producten die zijn afgeleid van deze software.

DE COPYRIGHTHOUDERS EN MEDEWERKERS LEVEREN DEZE SOFTWARE OP EEN "AS IS"-BASIS EN WIJZEN EVENTUELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN DE COPYRIGHTHOUDER OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKING), OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEWEZEN IS OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Apache 2.0

Gelicentieerd onder de Apache License, Versie 2.0 (de 'Licentie'); u mag dit bestand uitsluitend in naleving van de Licentie gebruiken. U kunt een exemplaar van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de software gedistribueerd onder de Licentie gedistribueerd op een "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES OF ZEKERHEDEN, hetzij expliciet of impliciet. Bekijk de Licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de Licentie worden beheerst.

Eclipse Public License - v1.0

HET BIJBEHORENDE PROGRAMMA WORDT GELEVERD ONDER DE VOORWAARDEN VAN DE ONDERHAVIGE ECLIPSE PUBLIC LICENSE ("OVEREENKOMST"). ALLE GEBRUIK EN ELKE REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE VAN HET PROGRAMMA GELDT ALS AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST.

1. DEFINITIES

"Bijdrage" betekent:

a) in het geval van de eerste medewerker, de oorspronkelijke code en documentatie die op grond van deze overeenkomst is verspreid, en

b) in het geval van elke volgende medewerker:

i) wijzigingen in het programma, en

ii) toevoegingen aan het programma;

voor zover de betreffende wijzigingen in en/of toevoegingen aan het programma het werk zijn van en gedistribueerd worden door die specifieke medewerker. Een bijdrage wordt beschouwd als het "werk" van een medewerker als de bijdrage is toegevoegd aan het programma door de medewerker zelf of iemand die namens hem of haar optreedt. De volgende toevoegingen aan het programma gelden niet als bijdrage: (i) afzonderlijke modules van software die samen met het programma onder hun eigen licentieovereenkomst worden gedistribueerd en (ii) geen afgeleide werken van het programma betreffen.

"Medewerker": een persoon of entiteit die het programma distribueert.

"In licentie gegeven octrooien": octrooiconclusies die een medewerker in licentie geeft en waarop noodzakelijkerwijs inbreuk wordt gemaakt als de bijdrage, hetzij alleen of in combinatie met het programma, wordt gebruikt of verkocht.

"Programma": de op grond van deze overeenkomst gedistribueerde bijdragen.

"Ontvanger": elke persoon die het programma ontvangt in het kader van deze overeenkomst, met inbegrip van alle medewerkers.

2. TOEKENNING VAN RECHTEN

A) Met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst verleent elke medewerker hierbij aan de ontvanger een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie voor het gebruik van auteursrechten om een bijdrage van de desbetreffende medewerker te reproduceren, openbaar ten toon te stellen, uit te voeren, te distribueren en in sublicentie te geven, zowel in broncodevorm als objectcodevorm, of om hiervan afgeleide versies te maken en deze te reproduceren, openbaar ten toon te stellen, uit te voeren, te distribueren en in sublicentie te geven, zowel in broncodevorm als objectcodevorm.

b) Met in achtneming van de bepalingen van deze overeenkomst verleent elke medewerker hierbij aan de ontvanger een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije octrooilicentie om een bijdrage van de medewerker te vervaardigen, te gebruiken, te verkopen, voor verkoop aan te bieden, te importeren en anderszins over te dragen, zowel in broncodevorm als objectcodevorm. Deze octrooilicentie is van toepassing op de combinatie van de bijdrage en het programma voor zover de combinatie door de in licentie gegeven octrooien wordt gedekt op het moment dat de bijdrage wordt toegevoegd door de medewerker. De octrooilicentie is niet van toepassing op alle andere combinaties die de bijdrage omvatten. Hierbij wordt uitdrukkelijk geen hardware in licentie gegeven.

c) De ontvanger begrijpt dat ongeacht de hierin beschreven licenties die elke medewerker ten aanzien van zijn bijdragen verleent, de medewerker geen garanties geeft dat het programma geen inbreuk maakt op de octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van andere entiteiten. Elke medewerker aanvaardt tegenover de ontvanger geen aansprakelijkheid voor vorderingen van andere entiteiten op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins. Als voorwaarde voor de uitoefening van de rechten en licenties die hierbij worden toegekend, aanvaardt elke ontvanger hierbij volledige verantwoordelijkheid voor het verwerven van alle andere intellectuele eigendomsrechten die eventueel vereist zijn. Als de ontvanger bijvoorbeeld een octrooilicentie van derden nodig heeft om het programma te kunnen verspreiden, is het de verantwoordelijkheid van de ontvanger om die licentie te verwerven voordat het programma wordt verspreid.

d) Elke medewerker verklaart bij zijn of haar weten over voldoende auteursrechten ten aanzien van eventuele bijdragen te beschikken om de in deze overeenkomst beschreven octrooilicentie te kunnen verlenen.

3. VEREISTEN

Een medewerker kan ervoor kiezen om het programma in objectcodevorm te verspreiden onder een eigen licentieovereenkomst, mits:

a) hij of zij voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst; en

b) de betreffende licentieovereenkomst:

i) ten behoeve van alle medewerkers alle expliciete en impliciete garanties en voorwaarden op doeltreffende wijze afwijst, met inbegrip van garanties betreffende eigendom en niet-inbreuk en impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel;

ii) ten behoeve van alle medewerkers alle aansprakelijkheid voor schade op doeltreffende wijze uitsluit, met inbegrip van directe, indirecte, bijzondere, incidentele en gevolgschade, zoals verloren winsten;

iii) vermeldt dat alle bepalingen die afwijken van deze overeenkomst, uitsluitend worden aangeboden door de medewerker in kwestie en niet door enige andere partij; en

iv) vermeldt dat de broncode van het programma verkrijgbaar is bij de medewerker in kwestie en de licentienemers vertelt hoe ze de code op een redelijke manier kunnen verkrijgen op of via een gebruikelijke methode voor software-uitwisseling.

Wanneer het programma beschikbaar wordt gesteld in broncodevorm:

a) moet de verstrekking op grond van deze overeenkomst plaatsvinden; en

b) moet samen met elke kopie van het programma een kopie van deze overeenkomst worden verstrekt.

Medewerkers mogen de in het programma opgenomen copyrightvermeldingen niet verwijderen of wijzigen.

Iedere medewerker die een bijdrage levert, dient zich als de maker daarvan te identificeren op een wijze die volgende ontvangers redelijkerwijs toestaat om de maker van de bijdrage te bepalen.

4. COMMERCIËLE DISTRIBUTIE

Commerciële distributeurs van software kunnen bepaalde verantwoordelijkheden aanvaarden met betrekking tot eindgebruikers, zakenpartners en dergelijke. Hoewel deze licentie is bedoeld om het commercieel gebruik van het programma te vergemakkelijken, moet een medewerker bij het opnemen van het programma in een commercieel product zodanig te werk gaan dat er geen potentiële aansprakelijkheid voor andere medewerkers ontstaat. Indien een medewerker het programma dus verwerkt in een commercieel product, stemt deze medewerker ("commerciële medewerker") er hierbij mee in iedere andere medewerker ("gevrijwaarde medewerker") te beschermen en te vrijwaren tegen eventuele verliezen, schade en kosten (gezamenlijk "verliezen") die voortvloeien uit vorderingen, rechtszaken en andere rechtshandelingen van derden tegen de gevrijwaarde medewerker, voor zover veroorzaakt door de handelingen of nalatigheden van de desbetreffende commerciële medewerker in verband met de distributie van het programma in een aangeboden commercieel product. De verplichtingen in dit deel zijn niet van toepassing op vorderingen of verliezen in verband met feitelijke of vermeende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Om in aanmerking te komen moet een gevrijwaarde medewerker: a) de commerciële medewerkers prompt in kennis stellen van een vordering en b) de commerciële medewerker in staat stellen de verdediging en eventuele daarmee samenhangende schikkingsonderhandelingen te controleren en daaraan medewerking te verlenen. De gevrijwaarde medewerker kan op eigen kosten deelnemen aan een dergelijke vordering.

Voorbeeld: een medewerker verwerkt het programma in commercieel product X. Die medewerker is dan een commerciële medewerker. Indien de commerciële medewerker daarbij bepaalde prestaties claimt of garanties biedt met betrekking tot product X, rust de verantwoordelijkheid voor dergelijke prestatieclaims en garanties uitsluitend bij de commerciële medewerker in kwestie. Op grond van dit deel zou de commerciële medewerker de andere medewerkers moeten verdedigen tegen vorderingen in verband met de betreffende prestatieclaims en garanties, en indien een rechtbank als gevolg daarvan een schadevergoeding oplegt aan een andere medewerker, dient de commerciële medewerker deze schadevergoeding te betalen.

5. GEEN GARANTIE

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST UITEENGEZET, WORDT HET PROGRAMMA GELEVERD OP EEN "AS IS"-BASIS EN ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EIGENDOM, NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Elke ontvanger moet zelf de gepastheid van het gebruik en de distributie van het programma vaststellen en neemt alle risico's op zich die verband houden met de uitoefening van zijn of haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de risico's en kosten van programmafouten, naleving van toepasselijke wetten, schade aan of verlies van gegevens, programma's of apparatuur, en onbeschikbaarheid of onderbreking van activiteiten.

6. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST UITEENGEZET, AANVAARDEN NOCH DE ONTVANGER NOCH ENIGE MEDEWERKER AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING), ONGEACHT DE OORZAAK EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE DISTRIBUTIE VAN DIT PROGRAMMA OF DE UITOEFENING VAN DE TOEGEKENDE RECHTEN, ZELFS INDIEN GEWEZEN IS OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

7. ALGEMEEN

Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is, is deze niet van invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de rest van de voorwaarden van deze overeenkomst, en zonder verdere actie van de partijen bij deze overeenkomst, wordt deze bepaling zodanig gewijzigd dat deze bepaling geldig en afdwingbaar is.

Indien de ontvanger een octrooiprocedure instelt (met inbegrip van een vordering of tegenvordering in een proces) en beweert dat het programma zelf (met uitzondering van de combinaties van het programma met andere software of hardware) inbreuk maakt op een of meerdere octrooien van de ontvanger, dan worden de rechten van de ontvanger op grond van deel 2, onder b), beëindigd met ingang van de datum waarop de procedure wordt ingediend.

Alle rechten van de ontvanger op grond van deze overeenkomst worden beëindigd indien de ontvanger tekortschiet in een materiële voorwaarde van deze overeenkomst en verzuimt zulks te herstellen binnen een redelijke termijn nadat de tekortkoming ter kennis is gekomen van de ontvanger. Als alle rechten van de ontvanger op grond van deze overeenkomst worden beëindigd, stemt de ontvanger ermee in het gebruik en de distributie van het programma zo spoedig mogelijk te staken. De verplichtingen van de ontvanger uit hoofde van deze overeenkomst en eventuele licenties die de ontvanger heeft verleend met betrekking tot het programma, blijven echter voortbestaan.

Deze overeenkomst mag door iedereen worden gekopieerd en gedistribueerd, maar om tegenstrijdigheden te vermijden is de overeenkomst auteursrechtelijk beschermd en is wijziging ervan alleen op de volgende manier mogelijk. De beheerder van de overeenkomst behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd nieuwe versies te publiceren (met inbegrip van revisies). Alleen de beheerder van de overeenkomst is gerechtigd deze overeenkomst te wijzigen. De Eclipse Foundation geldt als de oorspronkelijke beheerder van de overeenkomst. De Eclipse Foundation kan de taak van beheerder van de overeenkomst toewijzen aan een geschikte aparte entiteit. Elke nieuwe versie van de overeenkomst krijgt een kenmerkend versienummer. Het programma (met inbegrip van de bijdragen) mag altijd worden gedistribueerd conform de versie van de overeenkomst op basis waarvan het programma is ontvangen. Bovendien kan de medewerker na publicatie van een nieuwe versie van de overeenkomst ervoor kiezen het programma (inclusief de bijdragen) op basis van de nieuwe versie te distribueren. Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is vermeld in deel 2, onder (a) en (b), ontvangt de ontvanger krachtens deze overeenkomst geen rechten of licenties op de intellectuele eigendom van de medewerkers, noch uitdrukkelijk, noch op grond van implicatie, het estoppel-beginsel of anderszins. Alle rechten op het programma die niet uitdrukkelijk worden verleend in het kader van deze overeenkomst, zijn voorbehouden.

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat New York en de wetgeving inzake intellectuele eigendom van de Verenigde Staten van Amerika. Geen van de partijen bij deze overeenkomst zal op grond van deze overeenkomst een rechtsprocedure aanhangig maken als er meer dan één jaar is verstreken sinds de aanleiding daartoe. Elke partij doet afstand van haar recht op een juryproces in een eventuele procedure.

Eerdere versies dan versie 5.0 van Canon Photo Companion bevatten de volgende besturingssystemen in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

1. Keychain helper OSS voor iOS/Swift is in licentie gegeven onder de MIT License-Copyright (c) 2015 Marketplacer. Een exemplaar van de OSS en de licentie kan worden verkregen op https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE

Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


2. ObjectMapper OSS is in licentie gegeven onder de MIT License (MIT)-Copyright (c) 2014 Hearst. U kunt een exemplaar van de OSS en de licentie verkrijgen op https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE

Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


3. Alamofire OSS. U kunt een exemplaar van de OSS en de licentie verkrijgen op https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE

Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


4. Bond OSS. U kunt een exemplaar van de OSS en de licentie verkrijgen op https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE

Copyright (c) 2015-2016 Bond


Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


5. UICollectionViewLeftAlignedLayout OSS is in licentie gegeven onder https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE

Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


6. RFQuiltLayout OSS is in licentie gegeven onder https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md

Copyright (c) 2012 ITV LLC


Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


7. ICSPullToRefresh OSS is in licentie gegeven onder https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE

Copyright (c) 2015 Lei Wang


Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:


De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.


DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.


8. Fabric OSS is in licentie gegeven onder en u kunt een exemplaar verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Gelicentieerd onder de Apache License, Versie 2.0 (de 'Licentie'); u mag dit bestand uitsluitend in naleving van de Licentie gebruiken.


Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de software gedistribueerd onder de Licentie gedistribueerd op een "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES OF ZEKERHEDEN, hetzij expliciet of impliciet.
Bekijk de Licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de Licentie worden beheerst.


9. Tealium OSS is in licentie gegeven onder https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt Licentie-overeenkomst

Gelicentieerd onder de Apache License, Versie 2.0 (de 'Licentie'); u mag dit bestand uitsluitend in naleving van de Licentie gebruiken.


Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de software gedistribueerd onder de Licentie gedistribueerd op een "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES OF ZEKERHEDEN, hetzij expliciet of impliciet. Bekijk de Licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de Licentie worden beheerst.


Bedankt voor uw interesse in onze Tealium iOS Library (de "Software"), eigendom van en gelicentieerd door Tealium Inc. ("Tealium", "onze", "wij" of "ons"). Lees deze licentieovereenkomst (de "Overeenkomst") aandachtig door, want het bevat de voorwaarden die gelden voor uw gebruik van en toegang tot de Software


U mag de Software niet gebruiken indien u onze directe concurrent bent, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen. Daarnaast mag u de Software niet gebruiken voor het bewaken van de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van onze producten en diensten of voor andere vormen van benchmarking of voor andere concurrentiedoeleinden.


DOOR DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN OF DOOR EEN DOOR TEALIUM VERSTREKT BESTELFORMULIER IN TE DIENEN, WAARNAAR IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERWEZEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN BENT EN VOLDOET AAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT, VERKLAART U DAT U BENT GEMACHTIGD OM DEZE ENTITEIT EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN TE BINDEN AAN DEZE OVEREENKOMST, IN WELK GEVAL DE TERMEN "U" OF "UW" BETREKKING HEBBEN OP DEZE ENTITEIT EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN. ALS U HIERTOE NIET BENT GEMACHTIGD OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN.


De duur van uw licentie voor het gebruik van de software (de 'Duur') begint wanneer u deze Overeenkomst accepteert zoals hierboven bepaald en zal voortduren tot beëindigd ingevolge de bepalingen van de onderstaande sectie 'Annulering en beëindiging'. Gedurende de looptijd verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije, beperkte licentie (zonder het recht om onderlicenties te verlenen) om de Software te gebruiken voor de volgende doeleinden:


Het ontwikkelen van softwaretoepassingen en functionaliteit die is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de producten en services van Tealium;
Het uitvoeren van kwaliteitscontroles om compatibiliteit tussen uw softwaretoepassing en de producten en diensten van Tealium te garanderen; en
Het uitvoeren van ondersteunende testen om compatibiliteitsproblemen tussen uw softwaretoepassing en de producten en diensten van Tealium op te lossen.Gedurende de looptijd verleent Tealium u bovendien een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije, beperkte wereldwijde licentie (zonder het recht om sublicenties te verlenen), om toepassingen te exploiteren, reproduceren en distribueren met de geïntegreerde software die u ontwikkelt in het kader van deze overeenkomst, zowel rechtstreeks, als via meerdere niveaus van distributeurs, aan uw eindgebruikers, maar alleen onder een licentieovereenkomst voor eindgebruikers die de rechten van Tealium in dezelfde mate beschermt als deze overeenkomst.

Wij verlenen geen andere rechten aan de software. U mag alleen gebruikmaken van de Software gedurende de looptijd, wij behouden alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in het kader van deze overeenkomst en er zijn geen impliciete rechten of andere rechten die wij hieronder verlenen, noch door uitsluiting of anderszins. Het is u niet toegestaan: (i) de Software te kopiëren of reproduceren (behalve voor redelijke archiveringsdoeleinden); (ii) de Software te wijzigen of er afgeleide werken van te maken; (iii) te decompileren, demonteren of aan reverse engineering te onderwerpen (behalve voor zover uitdrukkelijk wettelijk toegestaan onder toepasselijk recht); of (iv) enig handelsmerk, logo, copyright of andere eigendomsaanduidingen, legenda's, symbolen of etiketten in de Software te verwijderen of wijzigen. Verder kunt u de Software niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

Tealium behoudt alle rechten, eigendom en intellectuele eigendomsrechten op de Software en alle afgeleiden daarvan. 'Intellectuele Eigendomsrechten' betekent alle patentrechten, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken en andere eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten, inclusief morele rechten. De software is beschermd door het auteursrecht, andere intellectuele eigendomsrechten en door internationale verdragen. U stemt ermee in dat ons het recht toekomt van alle suggesties, verbeteringen, feedback, aanbevelingen of andere informatie die wij van u of enige andere partij met betrekking tot de software ontvangen. Met uitzondering van het gebruik dat in deze Overeenkomst uitdrukkelijk wordt toegekend, vormt deze overeenkomst noch haar prestaties een overdracht van intellectueel eigendom van Tealium van ons aan u.

Algemene voorwaarden en beperkingen
Uw gebruik van de software is geheel op eigen risico.
U gaat er mee akkoord dat Tealium niet verplicht is u ondersteuning te bieden voor de Software, of om u te voorzien van updates of foutcorrecties ("Updates") voor de Software. Als Tealium, naar eigen goeddunken, beslist om u te voorzien van updates, maken updates deel uit van de Software, en zijn daardoor onderworpen aan de bepalingen van deze overeenkomst.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel of functie van de Software te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren of de Software te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tealium.

Geen garantie
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT EN BESCHIKBAAR IS EN TEALIUM WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, ONGESTOORDE WERKING, NAUWKEURIGHEID OF NIET-INBREUK. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, GARANDEERT TEALIUM NIET DAT DE SERVICE VOLDOET AAN UW SPECIFIEKE VEREISTEN, DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN IS, DAT DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VOLLEDIG, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, DAT DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, SERVICES, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE SOFTWARE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN, OF DAT EVENTUELE FOUTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

Aansprakelijkheidsbeperking
U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT TEALIUM NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN WINSTEN, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE (ZELFS INDIEN TEALIUM IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), MET INBEGRIP VAN EVENTUELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE; DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN SERVICES DIE VOORTVLOEIEN UIT ALLE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF SERVICES GEKOCHT OF VERKREGEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN DOOR OF VANUIT DE SOFTWARE; ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE; BEËINDIGING VAN UW ACCOUNT; OF ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.
NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE HIER GENOEMDE STRIJDIGE BEPALING ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TEALIUM VOOR ENIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE SOFTWARE (VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT BLIJVEN TOT MAXIMAAL (1) HET DOOR U BETAALDE BEDRAG AAN TEALIUM IN DE ZES (6) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAANDE AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE VORDERING OF (2) HONDERDVIJFTIG DOLLAR (USD 150,00).

Annulering en beëindiging
Tealium kan, naar eigen goeddunken, uw licentie beëindigen, ongeacht de reden en op enig moment.
U kunt, naar uw eigen goeddunken, deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Tealium.
Na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst dient u onmiddellijk het gebruik van de Software in uw bezit of macht te staken en het origineel en alle kopieën te vernietigen. Op schriftelijk verzoek van Tealium bevestigt u schriftelijk aan Tealium te hebben voldaan aan alle bepalingen van deze Overeenkomst.
Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij bij een materiële schending door de andere partij, indien deze inbreuk niet binnen dertig (30) dagen wordt hersteld nadat de niet-overtredende partij de beweerdelijk overtredende partij schriftelijk van een dergelijke inbreuk op de hoogte heeft gesteld.

Overige
Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat van Californië zonder inachtneming van conflicten tussen wetten of bepalingen die mogelijk de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied vereist. Voor elk geschil of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken in San Diego County, Californië, en de federale rechtbanken in het Zuidelijke District van Californië. Het onvermogen van Tealium een recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Tealium en is van toepassing op uw gebruik van de service en vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen u en Tealium (inclusief, maar niet beperkt tot eventuele eerdere versies van de Overeenkomst).

Auteursrecht - kennisgevingen/mededelingen

Apple, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen;
Google is een handelsmerk van Google Inc.
Android is een handelsmerk van Google Inc.

Door de Lens Guru-applicatie te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat voor de diensten en/of de in licentie gegeven toepassing de volgende auteursrechtelijke bescherming geldt

1. AndroidAnnotation

AndroidAnnotations is gemaakt door Pierre-Yves Ricau en wordt gesponsord door eBusinessInformations.

Meer informatie over deze open software, vindt u op http://github.com/excilys/androidannotations/wiki

2. AFNETWORKING

De MIT-licentie (MIT)

Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.