ARTIKEL

Geef meer gewicht aan duurzaamheid

In dit decennium, dat ook wel het klimaatdecennium genoemd wordt, moet de klimaatverandering aangepakt worden door bedrijven en overheden. Duurzaamheid staat dan ook hoog in het vaandel bij veel organisaties. Uit het recent gehouden benchmarkonderzoek blijkt echter dat de realisatie van duurzaamheid sterk achterblijft bij de hoge ambities van bedrijven op dit vlak. Tijd om meer gewicht in de schaal te leggen.

DOWNLOAD HET ONDERZOEKSRAPPORT

Theorie versus praktijk

De Nationale Benchmark Slim Documentmanagement & Informatiebeheer laat zien dat het belang van duurzaamheid hoog scoort onder alle deelnemende organisaties: gemiddeld een 8,0. De realisatie scoort echter een magere 5,5. De vraag is waar dit grote verschil vandaan komt én hoe het anders kan.

Download het onderzoeksrapport

Nationale Benchmark Slim Documentmanagement & Informatiebeheer

Meer een ‘must’ dan een speerpunt

Wat Haiko Brinkers als manager van het Bidcenter van Canon Nederland ziet, is dat er altijd wordt gevraagd naar duurzaamheid bij tenders, maar dat de weging aan andere factoren wordt toegekend: “Vanuit de aanbestedingswet is het verplicht duurzaamheid op te nemen. Wij zien duurzaamheid dan ook vrijwel altijd terugkomen in tenders, maar we zien ook dat er weinig waarde aan gegeven wordt. De lagere weging maakt dat je er als aanbieder niet hoog op kunt scoren, waardoor het naar mijn idee voor veel organisaties meer een must is dan een speerpunt.” Dat stemt overeen met het benchmarkonderzoek waaruit blijkt dat de wens er is, maar dat de uitvoering achter blijft. “Duurzaamheid wordt pas echt van belang bij inkoop als het ingebed is in de organisatie. Dat heeft dan direct effect op de wijze van inkopen. Andersom werkt het gewoon niet.”

Geef meer gewicht aan duurzaamheid

Vraag om duurzame oplossingen

De manier van uitvragen van duurzaamheid kan een stuk gerichter: “Wat je vaak ziet is dat aan inschrijvers gevraagd wordt om aan te tonen hoe duurzaam zij zijn, maar dat er niet of nauwelijks gevraagd wordt naar wat de oplossing voor de opdrachtgever gaat doen op het gebied van duurzaamheid. Het is dus een geschiktheidseis die over de inschrijver gaat in plaats van een gunningscriterium dat over de inschrijving gaat, oftewel datgene wat je levert. Mijn advies is: als je het belangrijk vindt, neem het op in je gunningscriteria en geef daar gewicht aan. Vraag niet alleen wat de inschrijver doet op gebied van duurzaamheid maar ook hoe hij de oplossing duurzaam inricht en inzet”, aldus Haiko Brinkers.

Keuzes maken: waar liggen de prioriteiten?

Wat Haiko betreft gaat het om het maken van afgewogen keuzes: “Tegenstrijdige vragen en niet-duurzame eisen, zoals de eis dat alles fabrieksnieuw moet zijn, maken het voor ons moeilijk om duurzaamheid in de praktijk te brengen. Je kan bijvoorbeeld refurbished of second life niet altijd combineren met de hoogste eisen aan informatiebeveiliging. Voor organisaties is het afwegen van prioriteiten een belangrijke eerste stap in het proces.”

Zoals in het benchmarkonderzoek wordt aangegeven, bieden oplossingen voor documentmanagement en informatiebeheer allerlei mogelijkheden om bedrijfsprocessen te optimaliseren en verspilling tegen te gaan. Kiezen voor een nieuwe printinfrastructuur, raakt nu echter aan meer kennisgebieden dan in het verleden. Daarbij ondersteunen allerlei innovaties en functies verschillende doelstellingen. Van duurzaamheid en compliance tot kostenbesparing en productiviteitsverbetering. Wil je als organisatie werk maken van duurzaamheid, dan zal je eerst moeten bepalen hoe zwaar bijvoorbeeld gebruikerstevredenheid of productiviteit weegt ten opzichte van duurzaamheid.

Keuzes maken: waar liggen de prioriteiten?

Groei door duurzaamheid

Duurzaamheid is niet alleen maar een kostenpost. Door met subsidies en regelgeving te sturen op verduurzaming en energietransitie zorgt de overheid voor het ontstaan van nieuwe groeisectoren en marktkansen. Als grootste aanbesteder neemt zij het voortouw met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Dit heeft grote invloed op de totale leveringsketen omdat de grote partijen die aan de overheid leveren, op hun beurt weer duurzame eisen moeten stellen aan al hun toeleveranciers. Zo gaat duurzaamheid de komende jaren steeds meer gewicht in de schaal leggen, het begin van een langetermijn-trend waar ook documentmanagement & informatiebeheer een vitale rol in heeft.

Canon biedt een scala aan oplossingen; van digitalisering tot duurzame documentlogistiek en duurzame beheermodellen. We denken graag mee over het efficiënt omgaan met apparatuur en papier.

PRAAT MET HET TEAM VAN CANON

Gerelateerde oplossingen

Ontdek meer

Meer weten over duurzaamheid en de Nationale Benchmark Slim Documentmanagement & Informatiebeheer 2020? Maak dan vrijblijvend een afspraak
-->