Canon imagePROGRAF grootformaat printer

Garantievoorwaarden voor printkoppen
Work professional strengthening security and compliance

Garantievoorwaarden

Deze garantie van [naam van de NSO invoegen] ('Canon') geldt voor printkoppen ('printkop') van Canon imagePROGRAF-printers met een breedte van minimaal 24 inch ('product') die gedurende de hieronder vermelde garantieperiode wordt verkocht in een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
Deze garantieservice kan alleen door de klant worden aangevraagd en door Canon worden geleverd in het land waar de klant zich bevindt en op voorwaarde dat de klant zich in een van de landen van de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt. Indien een printkop tijdens de garantieperiode een defect vertoont, dan levert Canon volgens deze garantievoorwaarden gratis een vervangende printkop van dezelfde serie of een compatibel vervolgmodel.

 • Deze garantie is geldig tot één jaar na aankoop van de printkop - die samen met het product of afzonderlijk is aangeschaft - of zolang in de statusafdruk een partijnummer met de status 'a' (gegevensveld 'Head Info (Kopinfo)' wordt weergegeven, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
  De statusafdruk wordt door Canon gelezen bij retournering van de defecte printkop naar Canon, samen met de vereiste documentatie zoals uiteengezet in clausule 2 hieronder.
  [Voor elke vervangende printkop is de garantieperiode van de defecte printkop van toepassing.] (Als deze definitie niet beheersbaar is in uw lokale systemen en processen, is de volgende verklaring van toepassing [De garantieperiode voor een vervangende printkop begint opnieuw vanaf het moment van de installatie].)

 • Bereid eerst de printer voor volgens de instructies in de bijgevoegde bijlage 1.
  Bij een garantieclaim stuurt u

  (a) de defecte printkop,
  (b) een kopie van het aankoopbewijs met de datum van aankoop (van het product of de printkop, naargelang hetgeen van toepassing is) en
  (c) het ingevulde garantieclaimformulier (bijlage 2 bij deze voorwaarden) naar het adres dat op het garantieclaimformulier vermeld staat.

  Canon kan geautoriseerde servicecentra vragen om de garantieprocedure namens Canon uit te voeren.
  Na ontvangst van de printkop en alle hierboven genoemde documentatie, bekijkt Canon of de klant in aanmerking komt voor een gratis vervangend exemplaar en wordt dit vervangende exemplaar, indien van toepassing, naar de klant gestuurd. De klant betaalt de kosten voor de veilige verzending van de printkop naar Canon en Canon betaalt de verzendkosten van de vervangende printkop naar de klant, mits de klant zich in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt.
  Defecte printkoppen worden het eigendom van Canon en worden niet geretourneerd.

 • De garantie is niet geldig in gevallen waarin de printkop is beschadigd als gevolg van:

  • Misbruik, verwaarlozing, verkeerde behandeling, onjuiste reiniging, ongeautoriseerde reparaties of aanpassingen aan de printkop of een product waarin de printkop is geïntegreerd, stroomfluctuaties of ongelukken.
  • Oneigenlijk gebruik waaronder het niet volgen van de installatie-, gebruiks- of onderhoudsinstructies of omstandigheden zoals omschreven in Canon's bedieningshandleiding of andere documentatie van Canon.
  • Gebruik van niet-originele reserveonderdelen of verbruiksmaterialen (zoals inkt en media), voor het geval dat het gebruik ervan defecten veroorzaakt of de prestaties van het product en de printkop negatief beïnvloedt.
  • Bovendien geldt deze garantie niet voor printkoppen waarvan de oorspronkelijke identificatietekens of serienummers zijn doorgekrast, verwijderd of gewijzigd.

 • Deze garantie is noch van invloed op de wettelijke rechten van de klant binnen de geldende wetten, noch op de rechten van de klant ten opzichte van de leverancier die voortvloeien uit het koopcontract. Bij afwezigheid van een geldende wetgeving vormt deze garantie het enige en exclusieve middel van de klant. Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de schending van elke expliciete of impliciete garantie van de printkop.

Garantievalidatie

Canon streeft ernaar klanten de allerbeste printervaring en hoogwaardige uitvoer te bieden met een garantieregeling voor printkoppen voor imagePROGRAF-grootformaatprinters.
Wanneer u een beroep wilt doen op deze regeling, volgt u de onderstaande stappen om een garantieclaim voor te bereiden bij technische problemen met de printkop:
Voordat u een garantieclaim bij uw leverancier of serviceprovider indient, dient u de onderstaande richtlijnen in exact dezelfde volgorde te volgen.

  1. Blader omlaag op het bedieningspaneel van de printer en selecteer 'Printer Settings (Printerinstellingen)'

  2. Selecteer 'Test Print (Testafdruk)'

  3. Selecteer 'Nozzle Check (Controle spuitmonden)':

   1 Dit voorbeeldbedieningspaneel ziet er mogelijk iets anders uit op uw printer, maar de functies en aanpassingen volgen dezelfde menustructuur op alle imagePROGRAF-grootformaatprinters van Canon. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw printer.

  4. Selecteer vervolgens 'Yes (Ja)', zodat het controlepatroon voor de spuitmonden kan worden afgedrukt

   Wanneer op de afdruk van het controlepatroon voor de spuitmonden onregelmatigheden worden weergegeven, gaat u verder met stap 2.

 • Raadpleeg voor het reinigen van de printkop de online handleiding via deze koppeling. Kies het imagePROGRAF-product waarvoor u richtlijnen wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld 'PRO' kiest, krijgt u toegang tot alle beschikbare imagePROGRAF PRO-printers in het assortiment. Kies het juiste printermodel. De online handleiding is klaar voor gebruik:

  • Raadpleeg het gedeelte 'Maintenance and Consumables (Onderhoud en verbruiksartikelen)' en volg de richtlijnen met betrekking tot de 'Pint Head (Printkop)'.
  • Zodra de reinigingscyclus is voltooid, voert u stap 1 opnieuw uit.

  Wanneer de afdruk van het controleraster voor de spuitmonden nog steeds onregelmatigheden vertoont, gaat u verder met stap 3.

 • Om de prestaties van de printkop en de printerhardware te optimaliseren, wordt u ten zeerste aangeraden de printer bij te werken naar de nieuwste firmwareversie. Het bijwerken van de firmware naar de nieuwste versie verbetert de prestaties van de printer.

  Als u de firmware wilt bijwerken met de Firmware Update Tool, gebruikt u deze link.

  Typ de printernaam in de zoekbalk op de landingspagina van het Software Download Center. Zie het onderstaande voorbeeld:

  Selecteer 'Firmware' en download de juiste versie voor uw besturingssysteem met de meest recente 'Release date (Releasedatum)'.

  Na het downloaden kan de tool worden geïnstalleerd op een ondersteunde pc of Mac en op de printer worden aangesloten via een USB-kabel of het netwerk. Er zijn twee methoden om de printer bij te werken met de Firmware Update Tool:

  • De tool controleert de huidige versie van de printer en controleert of de nieuwste versie beschikbaar is. Voor dit proces is een internetverbinding vereist.
  • Als er geen internetverbinding beschikbaar is, kunt u zowel de Firmware Update Tool als de nieuwste firmware rechtstreeks downloaden van het Software Download Center en rechtstreeks verbinding maken met de printer via USB.

  Als u de firmware wilt bijwerken via de externe gebruikersinterface van de printer, typt u het IP-adres van de printer in een internetbrowser en navigeert u in de menustructuur zoals weergegeven in het onderstaande voorbeeld:

 • Problemen met de afdrukkwaliteit van de printkop hebben meestal te maken met de manier waarop de spuitopeningen zich gedragen. Er worden dan foutcodes weergegeven op het bedieningspaneel met volledige informatie over het probleem. De Canon imagePROGRAF-grootformaatprinters zijn uitgerust met onderhoudsaanpassingen via het bedieningspaneel om de prestaties van de printkop te handhaven en bepaalde problemen met de printkop op te lossen.
  Raadpleeg de online handleiding via deze link voor meer informatie over het onderhoud van de printkop.

  Zodra u op de webpagina met de handleiding bent aangekomen, kiest u het imagePROGRAF-product waarvoor u richtlijnen en controles nodig hebt. Als u bijvoorbeeld 'PRO' kiest, krijgt u toegang tot alle beschikbare imagePROGRAF PRO-printers in het assortiment. Kies het juiste printermodel en de online handleiding is vervolgens klaar voor gebruik.

  • Raadpleeg het gedeelte 'Adjustments for Better Print Quality (Aanpassingen voor een betere afdrukkwaliteit)' en volg de richtlijnen onder 'Adjusting the Print Head (De printkop aanpassen)'.
  • Raadpleeg het gedeelte 'Color Management (Kleurbeheer)' en selecteer 'Performing Color Calibration (Kleurkalibratie uitvoeren)' voor informatie over het kalibreren van de printkop.
  • Nadat de aanpassingen zijn voltooid, drukt u het bestand dat in eerste instantie kwaliteitsproblemen vertoonde opnieuw af.

  Wanneer deze nieuwe afdruk nog steeds kwaliteitsfouten vertoont, gaat u verder met stap 5.

  1. Blader omlaag op het bedieningspaneel van de printer en selecteer 'Printer Settings (Printerinstellingen)'

  2. Selecteer 'Test Print (Testafdruk)'

  3. Selecteer 'Status Print (Statusafdruk)'

  4. Selecteer 'Yes (Ja)' bij de prompt 'Start Printing (Afdrukken starten)'

  Zoek vervolgens de gele informatie op de statusafdruk: printermodel (TM-200 in dit voorbeeld), serienummer of 'S/N', firmwareversie of 'Firm' en kopinformatiestatus, inclusief de letter na LOT NUMBER (PARTIJNUMMER) (gegevensveld 'Head Info (Kopinformatie)':

  Wanneer de letter na het partijnummer 'a' is en de aankoopdatum van de printkop minder dan 1 jaar geleden is, vult u het 'Warranty Claim Form (Garantieclaimformulier)' in. Als niet aan een van deze voorwaarden wordt voldaan, valt de printkop niet meer onder de garantie.

  • Als de printkop reeds voor de installatie beschadigd was, neem dan contact op met uw serviceprovider.
  • Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer en volg de richtlijnen van de fabrikant om de prestaties van de printkop te optimaliseren en te handhaven.
  • Zorg dat u de nieuwste firmware hebt geïnstalleerd voordat u wijzigingen aan de printkop aanbrengt. Raadpleeg stap 2 hierboven om te controleren of er nieuwe firmware beschikbaar is voor uw apparaat.
  • Wanneer u de printkop vervangt, voert u de optie 'Replace Print Head (De printkop vervangen)' in het menu van het bedieningspaneel van de printer uit. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de printer.
  • Controleer de afdrukkwaliteit en volg de gebruikershandleiding van de printer voor informatie over het aanpassen van de afdrukkwaliteit en het handhaven van de uitvoer.

Dit is wellicht ook iets voor jou...