GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR CANON BUSINESS ID’S

Deze Gebruiksvoorwaarden (de 'Voorwaarden') vormen een bindende overeenkomst tussen Canon Europa N.V. (Bedrijfsregistratienummer: 33166721; btw-registratienummer: NL005916343B01; contactadres: www.canon-europe.com) ('Canon') en de entiteit die zich registreert voor een Business ID-account ('Organisatie', 'u' of 'uw') en Business-account voor een organisatie, en bepalen uw gebruik van de 'Business ID' zoals gedefinieerd in Artikel 1 van deze Voorwaarden.

Canon behoudt zich het recht voor de Voorwaarden op elk moment en naar eigen inzicht te wijzigen. In het geval van wijziging van de Voorwaarden, zal Canon de gewijzigde Voorwaarden publiceren op haar online portal en u van de wijziging op de hoogte stellen. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, kunt u uw Business ID-account verwijderen.

1. Definitie van de Business ID

De 'Business ID' is uw account dat u in staat stelt een verscheidenheid aan websites, apps, platforms en services ('Services') van Canon te gebruiken. Voor Services kunnen eigen gebruiksvoorwaarden gelden waarmee u afzonderlijk akkoord dient te gaan.

2. Business-account

2.1. Door een Business ID-account aan te maken, verklaart u dat (i) het individu dat namens de Organisatie handelt, gemachtigd is om een Business-account voor de Organisatie aan te maken, en (ii) is gemachtigd om de Organisatie te binden aan de Overeenkomst, (iii) dat de Organisatie over alle vereiste rechten, bevoegdheden en toestemmingen beschikt om haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst aan te gaan en na te komen, en deze rechten en bevoegdheden in het kader van deze Overeenkomst te verlenen aan een gemachtigde, en (iv) de Organisatie een In aanmerking komende entiteit is. 'In aanmerking komende entiteiten' omvatten alle typen ondernemingen (bijv. bedrijven, vennootschappen, eenmanszaken en coöperaties), alle typen entiteiten gerelateerd aan de overheid (instanties van de centrale, lokale en semi-overheid, openbare instellingen zoals scholen en ziekenhuizen), en alle typen non-profitorganisaties. Het individu dat een account aanmaakt namens een Organisatie krijgt de rol toegewezen van Super User.

2.2. Een Business-account wordt gemaakt voor uw organisatie. U kunt anderen machtigen om een Gebruikersaccount aan te maken dat is gekoppeld aan uw Business-account. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw Business-account en eventuele gekoppelde Gebruikersaccounts, en dient erop toe te zien dat uw Gebruikers zich aan het Beleid voor aanvaardbaar gebruik en deze Overeenkomst houden. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van de wachtwoorden die zijn gekoppeld aan uw Business-account en Gebruikersaccounts; als u denkt dat een onbevoegd persoon toegang heeft tot uw wachtwoord, Business ID-account, of een gekoppeld Gebruikersaccount, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen en de betroffen wachtwoorden te wijzigen.

2.3. Bij registratie zult u ons voorzien van bepaalde actuele gegevens met betrekking tot uw organisatie, waaronder uw volledige naam, functie/rol, bedrijf/organisatie en zakelijke e-mailadres, die alle correct, waarheidsgetrouw en up-to-date dienen te zijn. Wij zullen uw registratiegegevens controleren en een wachtwoord aan u toekennen. Wij behouden ons het recht voor u het aanmaken van uw account te ontzeggen, om welke reden dan ook.

2.4. Canon verwacht dat u nauwkeurige, actuele en volledige gegevens opgeeft voor de informatie die door ons wordt gevraagd, met inbegrip van uw e-mailadres en wachtwoord. U mag geen e-mailadres gebruiken waarvoor u niet zelf gemachtigd bent en waarop Canon u niet kan bereiken. Canon zal niet aansprakelijk worden geacht voor enigerlei schade of verlies die u lijdt in het geval dat u onjuiste informatie opgeeft of vergeet deze informatie bij te werken.

2.5. U bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord. Niettegenstaande de bepalingen elders in deze Overeenkomst, behouden Wij ons het recht voor (rechts)vorderingen in te stellen tegen u en enige andere gebruiker van uw account. Uw account is alleen geldig zolang u in dienst bent bij de organisatie die staat vermeld in uw oorspronkelijke registratieaanvraag. U mag uzelf geen toegang meer verschaffen tot uw account vanaf het moment dat uw dienstverband bij die organisatie is beëindigd.

2.6. U zult Ons er zo snel mogelijk van op de hoogte stellen (i) als aan u toegang is verleend tot informatie waartoe u, redelijk handelend, denkt geen toegang te mogen hebben op basis van uw functie/rol/bedrijf/organisatie en/of (ii) als u zich ervan bewust wordt dat aan iemand in uw bedrijf/organisatie toegang is verleend tot informatie, en u, redelijk handelend, gelooft dat deze persoon hier geen toegang toe zou mogen hebben op basis van diens functie/rol.

3. Rollen en machtigingen

3.1. Machtigingen van de Super User omvatten, maar beperken zich niet tot, het beheren van informatie met betrekking tot het Business-account, het uitvoeren van/uitnodigen tot/uitschakelen van/aanvragen van (de mogelijkheid tot) het opnieuw instellen van wachtwoorden voor Gebruikersaccounts, het goedkeuren/afwijzen van aanvragen en gebruik van Rechten, het goedkeuren/afwijzen van offertes, en het beheren van abonnementen en de toegang tot services en anderen.

3.2. Toegang tot Services/Voorstellen wordt verleend aan een organisatie als geheel, niet aan specifieke gebruikers en wordt automatisch verleend aan Super User.

3.3. De Super User kan toegang tot services verlenen/verwijderen voor gebruikers. Dit kan eenzelfde of kleiner aantal gebruikers zijn dan de Organisatie in totaal heeft, maar nooit meer.

Gebruikersmachtigingen omvatten maar beperken zich niet tot het bekijken van informatie met betrekking tot het Business-account, het indienen van aanvragen en het aanvragen van het gebruik van rechten.

4. Organisatiegegevens

Wij vragen u informatie te verstrekken over uw organisatie zodat we de Zakelijke status kunnen verifiëren, en informatie over u en Gebruikers met oog op toegang en gebruik van het Business-account. U zult erop toezien dat alle informatie die u aan ons verstrekt te allen tijde accuraat en volledig is. Wij kunnen de door u verstrekte informatie (bijv. naam, adressen, btw-nummer van uw organisatie) gebruiken en delen met anderen in uw organisatie en met derden, om de juistheid van deze informatie en uw geschiktheid voor het gebruik van het Business-account of bepaalde services te bevestigen (bijv. om te bevestigen dat u over een geldige licentie, certificering, accreditatie beschikt of aan een andere voorwaarde voldoet, indien vereist).

5. Betalingsvoorwaarden en kredietlimiet

Bij het instellen van het Business-account voor uw organisatie, kunt u de gewenste betalingsmethode selecteren. In het geval dat u dit op een later moment wilt wijzigen, dient u contact op te nemen met Canon Support op https://www.canon.nl/contact_us/

Bij validatie van het Business-account voor uw Organisatie kan een Kredietlimiet worden ingesteld waar u dienovereenkomstig over zult worden geïnformeerd. De Kredietlimiet kan elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.]

6. Persoonsgegevens

Canon gebruikt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid voor zakelijke klanten van Canon https://www.canon-europe.com/privacy/privacy-notice/

7. Beëindiging van het account door Canon

Canon kan elk moment uw account voor de Business-ID beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u, als:

(1) u zich niet houdt aan deze Voorwaarden en/of de voorwaarden van de Service;

(2) er hiertoe een (gerechtelijk) verzoek is ingediend door een rechtbank, overheidsinstantie, toezichthoudende instantie of andere officiële instantie uit hoofde van geldende wet- of regelgeving;

(3) er een onverwacht technisch of veiligheidsprobleem optreedt door of in verband met de Business ID en/of de Service;

(4) Canon niet met u in contact kan komen via uw geregistreerde e-mailadres; of

(5) door Canon uw gebruik van de Business ID en/of de Service om welke reden dan ook als ongepast wordt beschouwd.

In het geval van beëindiging van uw account, zult u niet langer in staat zijn de Business ID en/of de Service te gebruiken, in hun volledigheid dan wel gedeeltelijk. Canon zal niet verantwoordelijk worden gehouden jegens u of een derde partij voor enigerlei schade of verlies geleden door u of de derde partij vanwege een dergelijke beëindiging en het niet beschikbaar zijn van de Business ID en/of de Service hetzij in hun volledigheid dan wel gedeeltelijk.

8. Beëindiging van het account door u

U kunt uw account elk gewenst moment opzeggen in overeenstemming met de procedure die hiervoor is bepaald door Canon.

9. Verboden activiteiten

U gaat ermee akkoord dat u de Business ID niet zult gebruiken om:

(1) enigerlei content te verwerken die onwettelijk, intimiderend, bedreigend, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, gewelddadig, haatdragend, obsceen of vulgair van aard is, grof taalgebruik bevat, de privacy van anderen schendt, ethisch of raciaal beledigend of anderszins verwerpelijk is;

(2) te handelen in strijd met wet- of regelgeving, richtlijnen, regels of enigerlei verdrag, of met als doel de publieke orde te verstoren;

(3) inbreuk te plegen op auteurs- of handelsmerkrechten, octrooien, handelsgeheimen of andere intellectuele-eigendomsrechten;

(4) inbreuk te plegen op privacyrechten of andere wettelijke of morele rechten van enige andere persoon;

(5) onzedelijke beelden, kinderporno, beelden van kindermisbruik of andere soortgelijke beelden te verwerken;

(6) informatie te verwerken waarin oorlog, rassendiscriminatie, religieuze vervolging, mensensmokkel, prostitutie, geweld, wreedheid of drugsgebruik wordt aangemoedigd;

(7) massavernietigingswapens te ontwerpen, te ontwikkelen of te produceren, terroristische daden te plegen dan wel te ondersteunen of andere militaire handelingen uit te voeren;

(8) criminele handelingen te plegen dan wel te ondersteunen zoals de obstructie van handel of fraude;

(9) andere personen te stalken, lastig te vallen, te bedreigen of schade toe te brengen;

(10) uzelf voor te doen of uit te geven als een andere persoon of entiteit of uw affiliatie met een bepaalde persoon of entiteit onjuist voor te stellen;

(11) virussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s te verwerken die zijn ontworpen om de reguliere werking van de Business ID te schaden, te verstoren of te beperken;

(12) de beveiliging van de Business ID te compromitteren, middels hacken, wachtwoord-mining of andere middelen;

(13) de Business ID of servers of netwerken die worden gebruikt voor de inrichting van de Business ID, of enigerlei beleid, vereisten of regelgeving met betrekking tot de netwerken die worden gebruikt voor de inrichting van de Business ID te manipuleren of te verstoren; of

(14) andere handelingen uit te voeren die door Canon als ongepast worden beschouwd.

10. Garantiedisclaimer

DE BUSINESS ID EN DE SOFTWARE DIE MOET WORDEN GEBRUIKT VOOR DE BUSINESS ID WORDEN VOETSTOOTS ('IN DE HUIDIGE STAAT') EN OP BASIS VAN HUIDIGE BESCHIKBAARHEID VERSTREKT. CANON DOET GEEN BINDENDE UITSPRAKEN EN GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK DAN WEL GEÏMPLICEERD, OVER DE INRICHTING EN WERKING VAN DE BUSINESS ID EN DE SOFTWARE DIE MOET WORDEN GEBRUIKT VOOR DE BUSINESS ID. HET GEBRUIK VAN DE BUSINESS ID EN DE SOFTWARE DIE MOET WORDEN GEBRUIKT VOOR DE BUSINESS ID IS NAAR UW EIGEN INZICHT EN OP UW EIGEN RISICO. U BENT ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGERLEI SCHADE OF VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE BUSINESS ID EN DE SOFTWARE DIE MOET WORDEN GEBRUIKT VOOR DE BUSINESS ID, EN CANON ZAL HIERVOOR IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK WORDEN GEACHT.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST CANON UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, COMPATIBILITEIT VAN DE BUSINESS ID MET SPECIFIEKE GEBRUIKSSCENARIO’S OF DOELEN, EN HET NIET MAKEN VAN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM. CANON GEEFT NIET DE GARANTIE DAT (1) DE BUSINESS ID ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, (2) UW GEBRUIK VAN DE BUSINESS ID ONONDERBROKEN, TIJDIG OF VEILIG ZAL ZIJN, OF (3) DEFECTEN IN DE BUSINESS ID ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. VERDER GEEFT CANON GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN UW GEBRUIK VAN DE BUSINESS ID WAT BETREFT DE NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID ERVAN.

11. Beperking van aansprakelijkheid

U zult de Business ID alleen gebruiken nadat u hebt begrepen en aanvaard dat vanwege beperkingen met betrekking tot de beveiliging die wordt gebruikt door de Business ID, geen beveiliging voor de Business ID kan worden gegarandeerd bij uw gebruik van de Business ID. Canon zal niet aansprakelijk worden geacht voor een dergelijke ontoereikende beveiliging of de gevolgen hiervan.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL CANON NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEACHT VOOR ENIGERLEI DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF TIJD, BEDRIJFSVERSTORING OF ANDERE VERLIEZEN, ZELFS ALS CANON OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIT SOORT SCHADE OF VAN DEZE MOGELIJKHEID OP DE HOOGTE HAD KUNNEN ZIJN GEWEEST, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE BUSINESS ID, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT UW GEBRUIK OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE BUSINESS ID OF HET RESULTAAT VAN UW GEBRUIK VAN DE BUSINESS ID, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SCHADECLAIM IS GEBASEERD OP EEN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUUT OF ANDERE WETTELIJKE THEORIE.

12. Uitsluiting van Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Bepaalde jurisdicties staan mogelijk het uitsluiten van bepaalde garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor bepaalde typen schadeclaims niet toe. Dergelijke uitzonderingen en beperkingen zullen daarom van toepassing zijn in zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

13. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord dat u Canon, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en onderaannemers zult vrijwaren en verdedigen voor en tegen enigerlei (rechts)vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten of onkosten (met inbegrip van redelijke kosten voor rechtsbijstand) als gevolg van of in verband met gebruik van de Business ID door u (of een ieder die uw account gebruikt), of schending van de Voorwaarden door u (of een ieder die uw account gebruikt).

14. Aanpassing, opschorting, toewijzing en beëindiging van de Business ID

Canon behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen inzicht de Business ID aan te passen, op te schorten, toe te wijzen aan een derde partij of te beëindigen, evenals het recht om Services toe te voegen, aan te passen of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Canon zal niet aansprakelijk worden geacht voor enigerlei schade of verlies geleden door u of enige derde partij als gevolg van de aanpassing, opschorting, toewijzing of beëindiging van de Business ID.

15. Openbaarmaking

Canon kan informatie die zij ontvangt via de Business ID openbaar maken indien zij hiertoe (gerechtelijk) wordt verzocht door een rechtbank, overheidsinstantie, toezichthoudende instantie of andere overheidsinstantie van de relevante jurisdictie. Canon zal niet aansprakelijk worden geacht voor enige schade of verlies geleden door u als gevolg van een dergelijke openbaarmaking.

16. Servicecommunicatie

U gaat ermee akkoord dat u servicekennisgevingen zult ontvangen van Canon per e-mail.

17. Geen verklaring van afstand

Het onvermogen van Canon om een recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

18. Scheidbaarheid

Mocht enig deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijken, gaat u ermee akkoord dat een dergelijk deel zal worden geïnterpreteerd als in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met behoud van de oorspronkelijke intentie van de Overeenkomst gesloten tussen Canon en u, dat dit geen invloed zal hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van andere voorwaarden of rechten, die volledig van kracht zullen blijven.

19. Overleving

Niettegenstaande een eventuele beëindiging van uw gebruik van de Business ID, zullen deze Voorwaarden volledig van kracht blijven.

20. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Voor zover toegestaan door de wet, zijn deze Voorwaarden onderworpen aan de wetgeving van Engeland en Wales en zullen rechtszaken die voortvloeien uit of in verband met de Voorwaarden of uw gebruik van de Business ID worden voorgelegd aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

21. Volledige overeenkomst

De Voorwaarden vormen samen met het Privacybeleid voor zakelijke klanten de volledige overeenkomst tussen u en Canon met betrekking tot de Business ID.

22. Contact opnemen met Canon

U kunt met vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden contact opnemen met Canon via de volgende website: https://www.canon.nl/contact_us/