LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
voor Canon Mini Print-app

Laatst bijgewerkt: 9 april 2019

BELANGRIJK – ZORGVULDIG DOORLEZEN:  Het gebruik van deze app (zoals hieronder gedefinieerd) is onderworpen aan deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Als u akkoord gaat met deze voorwaarden, klikt u op “Accepteren” hieronder. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, klikt u op “Weigeren” hieronder en verwijdert u deze app direct van uw apparaat.

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“licentieovereenkomst voor eindgebruikers”) is een wettelijke overeenkomst tussen u (als individu of als een enkele bedrijfsentiteit) en Canon Europa N.V. als de licentieverlener (“licentieverlener” of “Canon”) van de “Canon Mini Print-app” (de “app”) die verbonden is met de Canon Zoemini Mini-fotoprinter en de Canon Zoemini Instant camera printer (de “printer”). Het hierin gebruikte “u” of “uw” omvat de individu aan wie of de enkele bedrijfsentiteit waaraan een licentie wordt verleend op grond van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Het gebruik van deze app is onderworpen aan de bepalingen van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

DOOR DEZE LICENTIEOVEREENKOMST TE ACCEPTEREN OF DE APP ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN HET VOLGENDE TE HEBBEN GELEZEN, BEGREPEN EN HIERAAN TE ZIJN VERBONDEN: (1) DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS; (2) LICENTIES VAN DERDEN VOOR RESPECTIEVE SOFTWARE VAN DERDEN DIE MOGELIJK IN OF MET DE APP WORDT GEBRUIKT ZOALS HIERONDER UITEENGEZET

DAARNAAST BEVESTIGT U DAT U MINIMAAL DE WETTELIJKE MINIMUMLEEFTIJD HEBT DIE GELDT VOOR UW RECHTSGEBIED EN DAT U IN STAAT BENT OM NAMENS UZELF AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS EN/OF NIET BESCHIKT OVER DE BEVOEGDHEID OM NAMENS UW BEDRIJF AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS, DIENT U DE APP NIET TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

1. Mobiele app. De term “app” die in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt gebruikt, betekent (i) de software die door Canon wordt aangeboden onder de merknaam “Canon Mini Print Application” die u downloadt via Google Play™ dat wordt geëxploiteerd door Google Inc. (“Google”), voor het gelicentieerde gebruik met of op een mobiel apparaat van het merk Android™ of een ander handheld softwareplatform van het merk Android dat werkt op een wireless handheld apparaat of voor het gelicentieerde gebruik met of op een mobiel apparaat van het merk Apple® of een ander handheld softwareplatform van het merk Apple dat werkt op een wireless handheld apparaat (elk een “apparaat”), en (ii) alle bijbehorende elektronische documentatie voor de app.

2. Verlening van licentierecht. Canon verleent u een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de app te downloaden, installeren en gebruiken op één apparaat dat door u wordt beheerd, en om toegang te krijgen tot de app en de app te gebruiken op dit apparaat, in strikte overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers is van toepassing op updates van of aanvullingen op de originele app die door Canon is verstrekt, indien deze updates of aanvullingen op grond hiervan worden aangeboden; Canon en diens licentieverleners zijn echter geenszins verplicht updates of aanvullingen aan u te verstrekken.

3. Beperkingen. Het is u niet toegestaan: (i) de app te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen, te demonteren, te trachten de broncode ervan af te leiden, of de app te ontsleutelen; (ii) de app te wijzigen, aan te passen, te verbeteren, uit te breiden, te vertalen of er afgeleide werken van te maken; (iii) te handelen in strijd met toepasselijk recht, wettelijke regels of bepalingen met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de app; (iv) eigendomsaanduidingen (met inbegrip van auteursrecht- of handelsmerkaanduidingen) van Canon of diens gelieerde bedrijven, partners, leveranciers of de licentieverleners van de app te verwijderen, wijzigen of verbergen of de app anderszins te verbergen of te wijzigen; (v) de app te installeren, gebruiken of toe te staan dat de app op enig moment aanwezig is op meer dan één (1) apparaat of op een ander mobiel apparaat of een computer, op een andere wijze dan via uw afzonderlijke downloads van de app, elk onderworpen aan een aparte licentie (deze beperking is echter geen beperking van uw recht om de app opnieuw te installeren op het specifieke apparaat waarvoor de app was gedownload); (vi) de app te verspreiden op of te koppelen aan meerdere apparaten of andere services; of (vii) de app beschikbaar te stellen via een netwerk of andere omgeving die toegang verleent tot of gebruik mogelijk maakt door meerdere apparaten of gebruikers tegelijk.

4. Door gebruikers gegenereerde content.

4.1 Alle content die u verzendt of uploadt via of naar de app, ongeacht de vorm of het medium, wordt beschouwd als "door gebruikers gegenereerde content." U verklaart en garandeert dat u het recht hebt om alle door gebruikers gegenereerde content op de app via uw apparaat te gebruiken en te verzenden. Door het genereren, verzenden, indienen of plaatsen van door gebruikers gegenereerde content via de app, ongeacht de vorm of het medium, verleent u Canon, diens gelieerde bedrijven of dochterondernemingen, en aanverwante mobiele-apparaatplatforms en serviceproviders, alsmede derde partijen die door Canon zijn geautoriseerd voor het verspreiden van de informatie die via de app is gescand en geüpload, een uitdrukkelijke, permanente, onherroepelijke, royalty-vrije, wereldwijde en niet-exclusieve licentie voor het aanpassen, wijzigen, verwijderen, vertalen, verzenden of gebruiken van al deze door gebruikers gegenereerde content, zonder enige verplichting, kennisgeving of vergoeding ten aanzien van u, uitsluitend ten behoeve van het volgende: (1) het printen van door gebruikers gegenereerde content op de printer via de app, en (2) het delen van door gebruikers gegenereerde content platforms van derden (zoals hieronder gedefinieerd). Deze licentie wordt verleend aan Canon, diens gelieerde bedrijven of dochterondernemingen, en aanverwante mobiele-apparaatplatforms en serviceproviders, alsmede de derde partijen die zijn geautoriseerd met betrekking tot het gebruik van deze door gebruikers gegenereerde content in verband met de services en enige volgende versie of aanpassing daarvan. Canon is niet verantwoordelijk voor door gebruikers gegenereerde content.

4.2 U stemt ermee in, accepteert en erkent dat Canon, diens gelieerde bedrijven of dochterondernemingen, en aanverwante mobiele-apparaatplatforms en serviceproviders, alsmede derde partijen die zijn geautoriseerd met betrekking tot het verspreiden van de informatie die via de app wordt verzonden of geüpload, door u gegenereerde content mogen wijzigen, aanpassen, opnieuw mogen indelen, en door u gegenereerde content anderszins mogen veranderen of gebruiken om te voldoen aan de normen, protocollen, indelingen en vereisten die compatibel zijn met de app, door u gegenereerde content mogen printen via de printer of door u gegenereerde content mogen delen met de passende platforms van derden.

4.3 De app verzamelt, naast door gebruikers gegenereerde content, mogelijk bepaalde andere informatie. Deze informatie: (i) kan technische informatie omvatten over het apparaat waarop de app wordt uitgevoerd, (ii) vereist zijn voor optimale prestaties van de app, en (iii) worden gebruikt in verband met technische ondersteuning die door Canon wordt geboden.

5. Kennisgeving intellectuele-eigendomsrechten. De app en alle rechten, inclusief en zonder beperking van eigendomsrechten daarin (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, broncode, objectcode, afbeeldingen, foto's, animaties, video's, audio, muziek, tekst en "applets" die zijn opgenomen in de app maar exclusief enige software van derden), de geprinte bijbehorende materialen en elke kopie van de app, en alle intellectuele-eigendomsrechten daarin (met inbegrip van enige en alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en publiciteitsrechten ), zijn het eigendom van of worden onder licentie verstrekt door Canon, diens gelieerde bedrijven of dochterondernemingen. Tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig vermeld in dit document, hebt u geen, en verleent Canon u geen, expliciete of impliciete rechten (hetzij door implicatie, uitsluiting of enig ander wettelijk beginsel) in of op dergelijke intellectuele-eigendomsrechten en alle dergelijke rechten komen toe aan Canon, diens gelieerde bedrijven of diens licentieverleners. U erkent en stemt ermee in dat u alleen - en niet Canon, Apple, Google of een platform of serviceprovider van de app - verantwoordelijk bent voor het onderzoek, de verdediging, verrekening en kwijting van een claim of enig rechtsgeding in verband met een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, of enige andere schade of nadeel resulterend uit uw gebruik van of toegang tot de app.

6. Voorbehoud van rechten. Canon en diens gelieerde bedrijven of dochterondernemingen en licentieverleners behouden alle rechten die in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers niet uitdrukkelijk zijn verleend aan u.

7. Beëindiging. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers is van kracht vanaf de eerste datum dat u verklaart akkoord te gaan met deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers of deze app anderszins gebruikt. Onverminderd verdere rechten van enige “provider” (zoals gedefinieerd in Sectie 9 hieronder) of zoals in deze voorwaarden anders wordt bepaald, wordt deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zonder kennisgeving beëindigd indien u verzuimt enige bepaling of voorwaarde van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers na te komen. U gaat akkoord met en accepteert deze voorwaarde. In een dergelijk geval dient u alle kopieën van de app, alle bijbehorende materialen en alle componenten hiervan direct te vernietigen. U kunt deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers beëindigen door de app van uw apparaat te verwijderen.

8. Printen van documentatie. De app bevat informatie die alleen in elektronische vorm wordt verstrekt. U kunt kopieën van deze elektronische documentatie printen. U dient de auteursrechtaanduidingen te reproduceren en over te nemen op alle toegestane kopieën die u van dergelijke elektronische documenten of de app maakt.

9. AFWIJZING VAN GARANTIES

9.1 DE APP WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE APP LIGT BIJ U. INDIEN DE APP DEFECT BLIJKT TE ZIJN, NEEMT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, REPARATIES OF CORRECTIES OP ZICH. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. MOGELIJK BESCHIKT U OOK OVER ANDERE RECHTEN DIE PER LAND OF RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

9.2 NOCH CANON, DIENS DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE BEDRIJVEN, HUN LICENTIEVERLENERS, GOOGLE, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE BEDRIJVEN OF LICENTIEVERLENERS VAN GOOGLE, APPLE, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE BEDRIJVEN OF LICENTIEVERLENERS VAN APPLE, NOCH ENIGE ANDERE AAN CANON GERELATEERDE MOBIELE-APPARAATPLATFORMS OF SERVICEPROVIDERS (GEZAMENLIJK “PROVIDERS”), GARANDEREN DAT DE APP (I) VOLDOET AAN UW VEREISTEN OF DAT DE APP ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN ZAL WERKEN; OF (II) COMPATIBEL OF INTEROPERABEL IS MET UW APPARAAT OF ANDERE HARDWARE, SOFTWARE, OF APPARATUUR DIE OF ENIG ANDER APPARAAT DAT GEÏNSTALLEERD IS OP OF WORDT GEBRUIKT IN VERBAND MET UW APPARAAT. U ERKENT DAARNAAST DAT COMPATIBILITEITS- EN INTEROPERABILITEITSPROBLEMEN ERTOE KUNNEN LEIDEN DAT DE PRESTATIES VAN UW APPARAAT AFNEMEN OF HET APPARAAT NIET MEER FUNCTIONEERT, EN DAT DIT KAN RESULTEREN IN PERMANENTE SCHADE AAN UW APPARAAT, VERLIES VAN DE GEGEVENS OP UW APPARAAT, EN BESCHADIGING VAN DE SOFTWARE EN BESTANDEN OP UW APPARAAT. U ERKENT, ACCEPTEERT EN STEMT ERMEE IN DAT GEEN PROVIDER (MET INBEGRIP VAN AIRTIME-SERVICEPROVIDERS OF TELECOMMUNICATIEBEDRIJVEN) ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDT JEGENS U VOOR GELEDEN VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET COMPATIBILITEITS- OF INTEROPERABILITEITSPROBLEMEN.

9.3 VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, GARANDEERT OF WAARBORGT GEEN PROVIDER DAT CONTENT DIE U MOGELIJK OPSLAAT OF WAAR U TOEGANG TOT KUNT KRIJGEN VIA DE APP, GEVRIJWAARD IS VAN ONOPZETTELIJKE SCHADE, BESCHADIGING, VERLIES, AANVALLEN, VIRUSSEN, STORING, HACKEN, INBREUK OP DE BEVEILIGING, OF VERWIJDERING CONFORM DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS, EN GEEN PROVIDER IS VERANTWOORDELIJK VOOR EN ELKE PROVIDER WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND HIERMEE AF, WANNEER DERGELIJK(E) SCHADE, BESCHADIGING, VERLIES, AANVALLEN, VIRUSSEN, STORING, HACKEN, INBREUK OP DE BEVEILIGING OF VERWIJDERING ZICH VOORDOEN.

9.4 TOEGANG TOT MATERIAAL DAT VANAF UW APPARAAT WORDT GEÜPLOAD EN VERZONDEN OF ANDERSZINS VIA HET GEBRUIK VAN DE APP WORDT VERKREGEN, NAAR UW EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW APPARAAT DIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE APP. U ERKENT VERDER DAT DE APP NIET BESTEMD OF GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK IN ALLE SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN HET FALEN OF VERTRAGEN VAN, OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN, DE CONTENT, GEGEVENS OF INFORMATIE DIE VIA DE APP WORDT VERSTREKT, BIJ EEN WETTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE BEPALING WORDT VERBODEN.

10. NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE.

10.1 IN GEEN GEVAL ZAL EEN PROVIDER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN BEDRIJFSWINST OF PERSOONLIJKE WINST, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF PERSOONLIJKE INFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE COMPENSERENDE SCHADEVERGOEDING, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE, BIJZONDERE OF DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING DIE VOORTVLOEIT UIT DE APP, HET GEBRUIK ERVAN OF HET ONVERMOGEN DE APP TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS DE PROVIDERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET VOLGENDE: (I) DE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF AANPASSING VAN UW VERZENDINGEN, GEGEVENS, DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT, OF UW APPARAAT; (II) DE VERWIJDERING VAN, BESCHADIGING VAN, OF HET NIET OPSLAAN EN/OF VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN UW VERZENDINGEN, GEGEVENS, DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT, OF UW APPARAAT, VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE APP; (III) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE APP, MET INBEGRIP VAN UW TOEGANG TOT SERVICES VAN DERDEN; OF (IV) ELKE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE APP.

10.2 U STEMT ERMEE IN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID TE AANVAARDEN VOOR HET BEREIKEN VAN UW BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE APP. IN SOMMIGE LANDEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD DIE DOOR EEN TOEREKENBARE TEKORTKOMING VAN EEN PROVIDER HIERONDER IS VEROORZAAKT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

11. Toepasselijk recht/exportbeperkingen/wettelijke naleving.

Op deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing.

U verklaart hierbij dat u de app, of enig deel daarvan, of verwante informatie, media of app niet direct of indirect zult exporteren, herexporteren, doorsturen of verzenden als dat in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving en -verordeningen, inclusief maar niet beperkt tot de Export Administration Act 1979 van de VS en alle toepasselijke nationale of EU-wet- en regelgeving, zoals gewijzigd, en de relevante uitvoeringsverordeningen, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van deze overeenkomst, en dat u uw agent dit evenmin laat doen.

U verklaart en garandeert dat u zich niet (i) bevindt in een land waar een relevant embargo van de regering geldt, of dat door de regering van relevante landen is aangewezen als een land dat "terroristen steunt", of niet (ii) voorkomt op enige door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen, met inbegrip van de lijst op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

12. Overige gebruiksregels, beperkingen, verplichtingen, rechten en kennisgevingen in verband met de mobiele app.

12.1 U erkent dat (i) deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers uitsluitend is aangegaan tussen u en Canon, en niet met Google, Apple, of een platform of serviceprovider van de app, en dat (ii) Canon, niet Google of Apple, als enige verantwoordelijk is voor de app en de content daarvan. Uw gebruik van de app en services met een apparaat is, zonder beperking, onderworpen aan de gebruiksregels die zijn vastgesteld door Google of Apple (afhankelijk van de regels die op uw apparaat van toepassing zijn), met inbegrip van, voor een Android-apparaat, de regels op https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html of toegankelijk op Google Play of, voor een Apple-apparaat, de bepalingen die uiteengezet zijn in de algemene voorwaarden voor de Apple App Store® op https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, waarvan de toepasselijke bepalingen door middel van deze verwijzing hierin zijn opgenomen.

12.2 In geen geval zullen Google, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven of licentieverleners van Google, Apple, dochtermaatschappijen, gelicentieerde bedrijven of licentieverleners van Apple, of platforms of serviceproviders voor de app (met inbegrip van airtime-serviceproviders of telecommunicatiebedrijven) aansprakelijk zijn voor enige claims, van welke aard dan ook, door u of een derde partij in verband met de app (inclusief de verkoop en verspreiding hiervan), of uw bezit of gebruik van de app, inclusief, maar niet beperkt tot, (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) claims dat de app niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of reglementaire voorschriften; en (iii) claims die voortvloeien uit de wetgeving inzake consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving.

12.3 Behalve zoals voorzien in deze sectie 12.3, is niets in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers bedoeld of mag niets in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers worden geïnterpreteerd als het verlenen van rechten, voordelen of rechtsmiddelen, van welke aard dan ook, aan personen of afzonderlijke bedrijfsentiteiten (anders dan de deelnemende partijen) of het scheppen van enige verplichting of aansprakelijkheid bij een partij in verband met een dergelijke persoon. Niettegenstaande het voorgaande, erkent u en stemt u ermee in dat Apple en dochterondernemingen van Apple derden-begunstigden zijn van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers, en dat wanneer u deze voorwaarden en bepalingen hebt geaccepteerd, Apple het recht heeft (en geacht zal worden dat recht te hebben aanvaard) om deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers jegens u te handhaven als een derde-begunstigde daarvan.

12.4 Google, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven of licentieverleners van Google, Apple, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven of licentieverleners van Apple, zijn niet aansprakelijk voor enige claims door u of een derde partij in verband met de app, of uw bezit of gebruik van de app, inclusief, maar niet beperkt tot, (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) claims dat de app niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of reglementaire voorschriften; en (iii) claims die voortvloeien uit de wetgeving inzake consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving.

12.5 Voor uw gebruik van de app kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Canon is niet verantwoordelijk voor mobiele kosten of kosten die zijn verbonden aan uw gebruik van de app. Neem contact op met uw mobiele-telefonieaanbieder om vast te stellen of mobiele kosten bij u in rekening worden gebracht.

13. Schadeloosstelling.

13.1 U stemt ermee in elke provider en de respectieve functionarissen, directeuren, agenten en medewerkers hiervan, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor elke claim of vordering, met inbegrip van enige en alle verliezen, aansprakelijkheden, claims, aanspraken, schadevergoedingen, kosten of uitgaven, rechtsvorderingen, rechtszaken, gerechtelijke stappen, rechterlijke beslissingen, uitspraken, uitvoeringen en zekerheidsrechten, inclusief honoraria van advocaten, van derden of anderszins, als gevolg van of voortvloeiend uit: (i) Uw schending van enige verklaring, garantie, afspraak of verplichting die is uiteengezet in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (of enige andere schending van uw overeenkomst met Canon op basis van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers); (ii) enige informatie, door gebruikers gegenereerde content, of andere materialen die u via uw apparaat hebt verzonden, ingediend of verstrekt; of (iii) uw schending van enige wet, of uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van de inbreuk door u op een intellectuele-eigendomsrecht of een ander recht van een persoon of entiteit.

13.2 De vrijwaringsverplichtingen in sectie 13.1 hierboven blijven ook na beëindiging van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers gelden.

14. Persoonsgegevens.

Canon verzamelt en analyseert automatisch technische-gebruiksgegevens van uw apparaat om de werking van uw apparaat te faciliteren. Meer informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken vindt u in de desbetreffende secties van het Privacybeleid voor consumenten van Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=nl-NL).

We maken gebruik van Google Analytics om uw gebruiksgegevens te verzamelen. Voor meer informatie oSver Google Analytics kunt u terecht op www.google.com/policies/privacy/partners en leest u het hoofdstuk "Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken",

15. Bepalingen software van derden; kennisgevingen.

15.1 Bepaalde delen van de app kunnen software van derden gebruiken of bevatten waarop open-sourcelicentiebepalingen en/of licentiebepalingen van derden ("software van derden") van toepassing zijn. U erkent, accepteert en stemt ermee in dat uw recht op het gebruik van dergelijke software van derden als onderdeel van of in verband met een app is onderworpen aan en wordt geregeld door de voorwaarden en bepalingen van de open-sourcelicentie en/of licentie van derden die van toepassing is op dergelijke software van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke erkenningen, licentiebepalingen en -disclaimers die daarin zijn vervat. In het geval van een conflict tussen de bepalingen van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de bepalingen van dergelijke open-sourcelicenties en/of licenties van derden met betrekking tot uw gebruik van de desbetreffende software van derden, prevaleren de bepalingen van de open-sourcelicentie en/of licentie van derden.

15.2 Bepaalde delen van de app stellen u in staat de app te verbinden met specifieke platformen die geen eigendom zijn van en niet worden geëxploiteerd door Canon zoals weergegeven in de app (“platforms van derden”) waarvoor u zich mogelijk moet aanmelden bij uw eigen account bij het platform van derden. U erkent, accepteert en stemt ermee in dat Canon op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor uw eigen account bij het platform van derden of voor enige activiteiten met betrekking tot uw gebruik van de platforms van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw aanmelding bij uw eigen account op het platform van derden.

15.3 Delen van de app worden verstrekt met kennisgevingen en open-sourcelicenties van de community's en derde partijen die het gebruik van deze delen beheren, en licenties die in het kader van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zijn verleend laten eventuele rechten en verplichtingen die u mogelijk hebt onder dergelijke open-sourcelicenties onverlet; de bepalingen betreffende de afwijzing van garanties en de beperking van aansprakelijkheid in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers gelden echter voor alle elementen van de app.

15.4 Android™, Google Play™ en daaraan verbonden handelsmerken, servicemerken, namen en logo's zijn het eigendom van Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® en daaraan verbonden handelsmerken, servicemerken, namen en logo's zijn het eigendom van Apple Inc.

15.6 De onderstaande voorwaarden van derden zijn hierin opgenomen en maken deel uit van deze licentievoorwaarden:

Als u de app downloadt, erkent u volgende licentieovereenkomsten en stemt u hiermee in:

GPUImage2
Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Verdere distributie en gebruik in broncode- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Bij de verdere distributie van de broncode moeten de bovenstaande auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden opgenomen.

Bij de verdere distributie in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.

De naam GPUImage framework en de namen van de contribuanten mogen niet worden gebruikt voor het goedkeuren of aanbevelen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DE SOFTWARE WORDT DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUANTEN VERSTREKT “ZOALS DEZE IS” EN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OF DE CONTRIBUANTEN AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJFSPROCES) OP GROND VAN WELKE OORZAAK OF WELK AANSPRAKELIJKHEIDSBEGINSEL DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE BETROKKENEN OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Android-GPUImage
Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de "licentie"); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.

U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Glide
Copyright (c) 2014 Google, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verdere distributie en gebruik in broncode- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Bij de verdere distributie van de broncode moeten de bovenstaande auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden opgenomen.

Bij de verdere distributie in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR GOOGLE, INC. VERSTREKT “ZOALS DEZE IS” EN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN GOOGLE, INC. OF CONTRIBUANTEN AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJFSPROCES) OP GROND VAN WELKE OORZAAK OF WELK AANSPRAKELIJKHEIDSBEGINSEL DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE BETROKKENEN OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

De meningen en conclusies in de software en documentatie zijn de meningen en conclusies van de auteurs en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een weergave van officiële beleidsregels, expliciet noch impliciet, van Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licentie voor third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de "licentie"); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie. U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licentie voor third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de “software”) ontvangt de software zonder beperkingen te verhandelen zonder dat daaraan kosten zijn verbonden, met inbegrip van, zonder beperking, het recht tot het gebruiken, kopiëren, aanpassen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de software, en het recht personen aan wie de software is verstrekt toe te staan ditzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtaanduiding en deze toestemmingsmededeling dienen te worden opgenomen in alle kopieën van de software of aanzienlijke delen ervan.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS WERKEN MET DE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licentie voor third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java en third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Geen aanspraak gedaan op de broncode van deze klasse. Mag worden gebruikt voor elk doel; raadpleeg echter het Unisys LZW-patent voor beperkingen op het gebruik van de verbonden LZWEncoder-klasse. Eventuele correcties kunnen worden gestuurd naar kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

Licentie voor third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net-kwantiseringsalgoritme door Anthony Dekker, 1994. Zie "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pag. 351-367 voor een bespreking van het algoritme.

Aan elke partij die, direct of indirect, een kopie van deze bestanden verkrijgt van de auteur, wordt zonder kosten een volledig en onbeperkt, onherroepbaar, wereldwijd, betaald, royalty-vrij, niet-exclusief recht en een volledige en onbeperkte, onherroepbare, wereldwijde, betaalde, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie verleend om deze software- en documentatiebestanden (de "software") te verhandelen, inclusief, maar niet beperkt tot de rechten op het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de software, en om personen die hiertoe kopieën ontvangen van een dergelijke partij, met de enige vereiste dat deze auteursrechtaanduiding intact blijft.

SDWebImage
Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

MIT-licentie (MIT)

Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de “software”) ontvangt de software zonder beperkingen te verhandelen zonder dat daaraan kosten zijn verbonden, met inbegrip van, zonder beperking, het recht tot het gebruiken, kopiëren, aanpassen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de software, en het recht personen aan wie de software is verstrekt toe te staan ditzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtaanduiding en deze toestemmingsmededeling dienen te worden opgenomen in alle kopieën van de software of aanzienlijke delen ervan.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS WERKEN MET DE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK
Copyright (c) 2014-heden, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt u een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije licentie verleend om deze software in de broncode of in binaire vorm te gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren voor gebruik in verband met de webservices en API's die worden geleverd door Facebook.

Zoals het geval is voor alle software die wordt geïntegreerd met het Facebook-platform, is uw gebruik van deze software onderworpen aan de Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. Deze auteursrechtaanduiding dient te worden opgenomen in alle kopieën van de software of aanzienlijke delen ervan.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS WERKEN MET DE SOFTWARE.

Facebook Android SDK
Copyright (c) 2014-heden, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt u een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije licentie verleend om deze software in de broncode of in binaire vorm te gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren voor gebruik in verband met de webservices en API's die worden geleverd door Facebook.

Zoals het geval is voor alle software die wordt geïntegreerd met het Facebook-platform, is uw gebruik van deze software onderworpen aan de Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. Deze auteursrechtaanduiding dient te worden opgenomen in alle kopieën van de software of aanzienlijke delen ervan.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS WERKEN MET DE SOFTWARE.

Google Drive SDK
Copyright (c) Google (jaar onbekend)

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de "licentie"); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.

U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Google Photos Library Client
Copyright (c) Google (2018)

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de "licentie"); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.

U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Dropbox SDK-Java
Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT-licentie (MIT)

Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de “software”) ontvangt de software zonder beperkingen te verhandelen zonder dat daaraan kosten zijn verbonden, met inbegrip van, zonder beperking, het recht tot het gebruiken, kopiëren, aanpassen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de software, en het recht personen aan wie de software is verstrekt toe te staan ditzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtaanduiding en deze toestemmingsmededeling dienen te worden opgenomen in alle kopieën van de software of aanzienlijke delen ervan.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS WERKEN MET DE SOFTWARE.

Dropbox SDK-Obj-C
Copyright (c) 2015-2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT-licentie (MIT)

Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de “software”) ontvangt, de software zonder beperkingen te verhandelen zonder dat daaraan kosten zijn verbonden, met inbegrip van, zonder beperking, het recht tot het gebruiken, kopiëren, aanpassen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de software, en het recht personen aan wie de software is verstrekt toe te staan ditzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtaanduiding en deze toestemmingsmededeling dienen te worden opgenomen in alle kopieën van de software of aanzienlijke delen ervan.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS WERKEN MET DE SOFTWARE.

ZipArchive
Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

MIT-licentie (MIT)

Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de “software”) ontvangt, de software zonder beperkingen te verhandelen zonder dat daaraan kosten zijn verbonden, met inbegrip van, zonder beperking, het recht tot het gebruiken, kopiëren, aanpassen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de software, en het recht personen aan wie de software is verstrekt toe te staan ditzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtaanduiding en deze toestemmingsmededeling dienen te worden opgenomen in alle kopieën van de software of aanzienlijke delen ervan.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS WERKEN MET DE SOFTWARE.

Libgdx-1.6.1.zip
Copyright (c) Mario Zechner (2013)

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de "licentie"); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.

U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Firebase Analytics
Copyright (c) Google (jaar onbekend)

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de "licentie"); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.

U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Protobuf.framework
Copyright 2014, Google Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verdere distributie en gebruik in broncode- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Bij de verdere distributie van de broncode moeten de volgende auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden opgenomen.

* Bij de verdere distributie in binaire vorm moeten de volgende auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.

* De naam Google Inc. en de namen van de contribuanten mogen niet worden gebruikt voor het aanbevelen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DE SOFTWARE WORDT DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUANTEN VERSTREKT “ZOALS DEZE IS” EN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE EIGENAAR VAN HET AUTEURSRECHT OF CONTRIBUANTEN AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, OF HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJFSPROCES) OP GROND VAN WELKE OORZAAK OF WELK AANSPRAKELIJKHEIDSBEGINSEL DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGERLEI WIJZE VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE BETROKKENEN OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

android.support.v4

Copyright (c) Google (jaar onbekend)

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de "licentie"); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.

U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

Kotlin-website
Copyright onbekend

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de "licentie"); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.

U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

OpenCV (Open Source Computer Vision Library)
Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV wordt gebruikt in programma's met de volgende licentie: Licentieovereenkomst voor Open Source Computer Vision Library ('3-clause' BSD-licentie)

Verdere distributie en gebruik in broncode- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Bij de verdere distributie van de broncode moeten de bovenstaande auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden opgenomen.

* Bij de verdere distributie in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.

* De naam van de houders van het auteursrecht en de namen van de contribuanten mogen niet worden gebruikt voor het goedkeuren of aanbevelen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

De software wordt door de houders van het auteursrecht en de contribuanten verstrekt “zoals deze is” en elke expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties terzake verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, wordt van de hand gewezen. In geen geval zijn de houders van het auteursrecht of de contribuanten aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, door het gerecht opgelegde of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aanschaffen van vervangende goederen of services, het verlies van gebruik, gegevens of winsten, of onderbreking van het bedrijfsproces) op grond van welke oorzaak of welk aansprakelijkheidsbeginsel dan ook, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid of anderszins) op enigerlei wijze voortvloeiend uit het gebruik van deze software, zelfs indien de betrokkenen op de hoogte waren gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

OKHttp
Copyright 2016 Square, Inc.

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de “licentie”); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie.

U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de onder de licentie gedistribueerde software gedistribueerd “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de licentie worden beheerst.

16. Diversen. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers, inclusief de documenten die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Canon in verband met de app; (i) vervangt alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en verklaringen met betrekking tot het onderwerp ervan; en (ii) prevaleert over afwijkende of aanvullende voorwaarden of enige aanvaarding of vergelijkbare communicatie tussen de partijen gedurende de looptijd van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Indien een bepaling van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ongeldig wordt geacht, zullen alle andere bepalingen geldig blijven, tenzij een dergelijke geldigheid ingaat tegen het doel van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers, en deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt ten uitvoer gelegd voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht. Wijzigingen aan deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zal bindend zijn en van kracht zijn ten voordele van de erfgenamen, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de betreffende partijen. Wanneer een der partijen de wederpartij niet aanspreekt op een tekortkoming in de nakoming van bepalingen in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers door de andere partij, mag zulks niet worden uitgelegd als een afstand van het recht om tegen een eventuele volgende tekortkoming van deze bepaling op te treden.

© 2019 Canon Europa N.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.