LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
voor Canon Mini Print-app

Laatst bijgewerkt:  13 oktober 2020

BELANGRIJK – ZORGVULDIG DOORLEZEN: Het gebruik van deze app (zoals hieronder gedefinieerd) is onderworpen aan deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers.  Als u akkoord gaat met deze voorwaarden, klikt u op “Accepteren” hieronder.  Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, klikt u op “Weigeren” hieronder en verwijdert u deze app direct van uw apparaat.

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“licentieovereenkomst voor eindgebruikers”) is een wettelijke overeenkomst tussen u (als individu of als een enkele bedrijfsentiteit) en Canon Europa N.V. als de licentieverlener (“licentieverlener” of “Canon”) van de “Canon Mini Print-app” (de “app”) die verbonden is met de Canon Zoemini Mini-fotoprinter en de Canon Zoemini Instant camera printer (de “printer”). Het hierin gebruikte “u” of “uw” omvat de individu aan wie of de enkele bedrijfsentiteit waaraan een licentie wordt verleend op grond van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers.  Het gebruik van deze app is onderworpen aan de bepalingen van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

DOOR DEZE LICENTIEOVEREENKOMST TE ACCEPTEREN OF DE APP ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN HET VOLGENDE TE HEBBEN GELEZEN, BEGREPEN EN HIERAAN TE ZIJN VERBONDEN: (1) DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS; (2) LICENTIES VAN DERDEN VOOR RESPECTIEVE SOFTWARE VAN DERDEN DIE MOGELIJK IN OF MET DE APP WORDT GEBRUIKT ZOALS HIERONDER UITEENGEZET

DAARNAAST BEVESTIGT U DAT U MINIMAAL DE WETTELIJKE MINIMUMLEEFTIJD HEBT DIE GELDT VOOR UW RECHTSGEBIED EN DAT U IN STAAT BENT OM NAMENS UZELF AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS.  INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS EN/OF NIET BESCHIKT OVER DE BEVOEGDHEID OM NAMENS UW BEDRIJF AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS, DIENT U DE APP NIET TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

1. Mobiele app.  De term “app” die in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt gebruikt, betekent (i) de software die door Canon wordt aangeboden onder de merknaam “Canon Mini Print Application” die u downloadt via Google Play™ dat wordt geëxploiteerd door Google Inc. (“Google”), voor het gelicentieerde gebruik met of op een mobiel apparaat van het merk Android™ of een ander handheld softwareplatform van het merk Android dat werkt op een wireless handheld apparaat of voor het gelicentieerde gebruik met of op een mobiel apparaat van het merk Apple® of een ander handheld softwareplatform van het merk Apple dat werkt op een wireless handheld apparaat (elk een “apparaat”), en (ii) alle bijbehorende elektronische documentatie voor de app. 

2. Verlening van licentierecht. Canon verleent u een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de app te downloaden, installeren en gebruiken op één apparaat dat door u wordt beheerd, en om toegang te krijgen tot de app en de app te gebruiken op dit apparaat, in strikte overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers.  Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers is van toepassing op updates van of aanvullingen op de originele app die door Canon is verstrekt, indien deze updates of aanvullingen op grond hiervan worden aangeboden; Canon en diens licentieverleners zijn echter geenszins verplicht updates of aanvullingen aan u te verstrekken.

3. Beperkingen. Het is u niet toegestaan: (i) de app te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen, te demonteren, te trachten de broncode ervan af te leiden, of de app te ontsleutelen; (ii) de app te wijzigen, aan te passen, te verbeteren, uit te breiden, te vertalen of er afgeleide werken van te maken; (iii) te handelen in strijd met toepasselijk recht, wettelijke regels of bepalingen met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de app; (iv) eigendomsaanduidingen (met inbegrip van auteursrecht- of handelsmerkaanduidingen) van Canon of diens gelieerde bedrijven, partners, leveranciers of de licentieverleners van de app te verwijderen, wijzigen of verbergen of de app anderszins te verbergen of te wijzigen; (v) de app te installeren, gebruiken of toe te staan dat de app op enig moment aanwezig is op meer dan één (1) apparaat of op een ander mobiel apparaat of een computer, op een andere wijze dan via uw afzonderlijke downloads van de app, elk onderworpen aan een aparte licentie (deze beperking is echter geen beperking van uw recht om de app opnieuw te installeren op het specifieke apparaat waarvoor de app was gedownload); (vi) de app te verspreiden op of te koppelen aan meerdere apparaten of andere services; of (vii) de app beschikbaar te stellen via een netwerk of andere omgeving die toegang verleent tot of gebruik mogelijk maakt door meerdere apparaten of gebruikers tegelijk.

4. Door gebruikers gegenereerde content.

4.1  Alle content die u verzendt of uploadt via of naar de app, ongeacht de vorm of het medium, wordt beschouwd als "door gebruikers gegenereerde content." U verklaart en garandeert dat u het recht hebt om alle door gebruikers gegenereerde content op de app via uw apparaat te gebruiken en te verzenden.   Door het genereren, verzenden, indienen of plaatsen van door gebruikers gegenereerde content via de app, ongeacht de vorm of het medium, verleent u Canon, diens gelieerde bedrijven of dochterondernemingen, en aanverwante mobiele-apparaatplatforms en serviceproviders, alsmede derde partijen die door Canon zijn geautoriseerd voor het verspreiden van de informatie die via de app is gescand en geüpload, een uitdrukkelijke, permanente, onherroepelijke, royalty-vrije, wereldwijde en niet-exclusieve licentie voor het aanpassen, wijzigen, verwijderen, vertalen, verzenden of gebruiken van al deze door gebruikers gegenereerde content, zonder enige verplichting, kennisgeving of vergoeding ten aanzien van u, uitsluitend ten behoeve van het volgende: (1) het printen van door gebruikers gegenereerde content op de printer via de app, en (2) het delen van door gebruikers gegenereerde content platforms van derden (zoals hieronder gedefinieerd).  Deze licentie wordt verleend aan Canon, diens gelieerde bedrijven of dochterondernemingen, en aanverwante mobiele-apparaatplatforms en serviceproviders, alsmede de derde partijen die zijn geautoriseerd met betrekking tot het gebruik van deze door gebruikers gegenereerde content in verband met de services en enige volgende versie of aanpassing daarvan.  Canon is niet verantwoordelijk voor door gebruikers gegenereerde content.  

4.2  U stemt ermee in, accepteert en erkent dat Canon, diens gelieerde bedrijven of dochterondernemingen, en aanverwante mobiele-apparaatplatforms en serviceproviders, alsmede derde partijen die zijn geautoriseerd met betrekking tot het verspreiden van de informatie die via de app wordt verzonden of geüpload, door u gegenereerde content mogen wijzigen, aanpassen, opnieuw mogen indelen, en door u gegenereerde content anderszins mogen veranderen of gebruiken om te voldoen aan de normen, protocollen, indelingen en vereisten die compatibel zijn met de app, door u gegenereerde content mogen printen via de printer of door u gegenereerde content mogen delen met de passende platforms van derden.

4.3  De app verzamelt, naast door gebruikers gegenereerde content, mogelijk bepaalde andere informatie.  Deze informatie:  (i) kan technische informatie omvatten over het apparaat waarop de app wordt uitgevoerd, (ii) vereist zijn voor optimale prestaties van de app, en (iii) worden gebruikt in verband met technische ondersteuning die door Canon wordt geboden.

5. Kennisgeving intellectuele-eigendomsrechten. De app en alle rechten, inclusief en zonder beperking van eigendomsrechten daarin (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, broncode, objectcode, afbeeldingen, foto's, animaties, video's, audio, muziek, tekst en "applets" die zijn opgenomen in de app maar exclusief enige software van derden), de geprinte bijbehorende materialen en elke kopie van de app, en alle intellectuele-eigendomsrechten daarin (met inbegrip van enige en alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en publiciteitsrechten ), zijn het eigendom van of worden onder licentie verstrekt door Canon, diens gelieerde bedrijven of dochterondernemingen.  Tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig vermeld in dit document, hebt u geen, en verleent Canon u geen, expliciete of impliciete rechten (hetzij door implicatie, uitsluiting of enig ander wettelijk beginsel) in of op dergelijke intellectuele-eigendomsrechten en alle dergelijke rechten komen toe aan Canon, diens gelieerde bedrijven of diens licentieverleners. U erkent en stemt ermee in dat u alleen - en niet Canon, Apple, Google of een platform of serviceprovider van de app - verantwoordelijk bent voor het onderzoek, de verdediging, verrekening en kwijting van een claim of enig rechtsgeding in verband met een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, of enige andere schade of nadeel resulterend uit uw gebruik van of toegang tot de app.

6. Voorbehoud van rechten. Canon en diens gelieerde bedrijven of dochterondernemingen en licentieverleners behouden alle rechten die in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers niet uitdrukkelijk zijn verleend aan u.

7. Beëindiging. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers is van kracht vanaf de eerste datum dat u verklaart akkoord te gaan met deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers of deze app anderszins gebruikt. Onverminderd verdere rechten van enige “provider” (zoals gedefinieerd in Sectie 9 hieronder) of zoals in deze voorwaarden anders wordt bepaald, wordt deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zonder kennisgeving beëindigd indien u verzuimt enige bepaling of voorwaarde van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers na te komen.  U gaat akkoord met en accepteert deze voorwaarde.  In een dergelijk geval dient u alle kopieën van de app, alle bijbehorende materialen en alle componenten hiervan direct te vernietigen.  U kunt deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers beëindigen door de app van uw apparaat te verwijderen.

8. Printen van documentatie. De app bevat informatie die alleen in elektronische vorm wordt verstrekt. U kunt kopieën van deze elektronische documentatie printen.  U dient de auteursrechtaanduidingen te reproduceren en over te nemen op alle toegestane kopieën die u van dergelijke elektronische documenten of de app maakt.

9. AFWIJZING VAN GARANTIES

9.1  DE APP WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.  HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE APP LIGT BIJ U.  INDIEN DE APP DEFECT BLIJKT TE ZIJN, NEEMT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, REPARATIES OF CORRECTIES OP ZICH.  IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.   MOGELIJK BESCHIKT U OOK OVER ANDERE RECHTEN DIE PER LAND OF RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

9.2  NOCH CANON, diens dochterondernemingen of gelieerde bedrijven, hun licentieverleners, GOOGLE, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE BEDRIJVEN OF LICENTIEVERLENERS VAN GOOGLE, APPLE, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE BEDRIJVEN OF LICENTIEVERLENERS VAN APPLE, NOCH ENIGE ANDERE AAN CANON GERELATEERDE MOBIELE-APPARAATPLATFORMS OF SERVICEPROVIDERS (GEZAMENLIJK “PROVIDERS”), GARANDEREN DAT DE APP (I) VOLDOET AAN UW VEREISTEN OF DAT DE APP ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN ZAL WERKEN; OF (II) COMPATIBEL OF INTEROPERABEL IS MET UW APPARAAT OF ANDERE HARDWARE, SOFTWARE, OF APPARATUUR DIE OF ENIG ANDER APPARAAT DAT GEÏNSTALLEERD IS OP OF WORDT GEBRUIKT IN VERBAND MET UW APPARAAT. U ERKENT DAARNAAST DAT COMPATIBILITEITS- EN INTEROPERABILITEITSPROBLEMEN ERTOE KUNNEN LEIDEN DAT DE PRESTATIES VAN UW APPARAAT AFNEMEN OF HET APPARAAT NIET MEER FUNCTIONEERT, EN DAT DIT KAN RESULTEREN IN PERMANENTE SCHADE AAN UW APPARAAT, VERLIES VAN DE GEGEVENS OP UW APPARAAT, EN BESCHADIGING VAN DE SOFTWARE EN BESTANDEN OP UW APPARAAT. U ERKENT, ACCEPTEERT EN STEMT ERMEE IN DAT GEEN PROVIDER (MET INBEGRIP VAN AIRTIME-SERVICEPROVIDERS OF TELECOMMUNICATIEBEDRIJVEN) ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDT JEGENS U VOOR GELEDEN VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET COMPATIBILITEITS- OF INTEROPERABILITEITSPROBLEMEN.

9.3  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, GARANDEERT OF WAARBORGT GEEN PROVIDER DAT CONTENT DIE U MOGELIJK OPSLAAT OF WAAR U TOEGANG TOT KUNT KRIJGEN VIA DE APP, GEVRIJWAARD IS VAN ONOPZETTELIJKE SCHADE, BESCHADIGING, VERLIES, AANVALLEN, VIRUSSEN, STORING, HACKEN, INBREUK OP DE BEVEILIGING, OF VERWIJDERING CONFORM DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS, EN GEEN PROVIDER IS VERANTWOORDELIJK VOOR EN ELKE PROVIDER WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND HIERMEE AF, WANNEER DERGELIJK(E) SCHADE, BESCHADIGING, VERLIES, AANVALLEN, VIRUSSEN, STORING, HACKEN, INBREUK OP DE BEVEILIGING OF VERWIJDERING ZICH VOORDOEN.

9.4  TOEGANG TOT MATERIAAL DAT VANAF UW APPARAAT WORDT GEÜPLOAD EN VERZONDEN OF ANDERSZINS VIA HET GEBRUIK VAN DE APP WORDT VERKREGEN, NAAR UW EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW APPARAAT DIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE APP.  U ERKENT VERDER DAT DE APP NIET BESTEMD OF GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK IN ALLE SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN HET FALEN OF VERTRAGEN VAN, OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN, DE CONTENT, GEGEVENS OF INFORMATIE DIE VIA DE APP WORDT VERSTREKT, BIJ EEN WETTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE BEPALING WORDT VERBODEN.

10. NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE.

10.1 IN GEEN GEVAL ZAL EEN PROVIDER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN BEDRIJFSWINST OF PERSOONLIJKE WINST, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF PERSOONLIJKE INFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE COMPENSERENDE SCHADEVERGOEDING, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE, BIJZONDERE OF DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING DIE VOORTVLOEIT UIT DE APP, HET GEBRUIK ERVAN OF HET ONVERMOGEN DE APP TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS DE PROVIDERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET VOLGENDE:  (I) DE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF AANPASSING VAN UW VERZENDINGEN, GEGEVENS, DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT, OF UW APPARAAT; (II) DE VERWIJDERING VAN, BESCHADIGING VAN, OF HET NIET OPSLAAN EN/OF VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN UW VERZENDINGEN, GEGEVENS, DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT, OF UW APPARAAT, VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE APP; (III) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE APP, MET INBEGRIP VAN UW TOEGANG TOT SERVICES VAN DERDEN; OF (IV) ELKE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE APP.

10.2  U STEMT ERMEE IN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID TE AANVAARDEN VOOR HET BEREIKEN VAN UW BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE APP.   IN SOMMIGE LANDEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD DIE DOOR EEN TOEREKENBARE TEKORTKOMING VAN EEN PROVIDER HIERONDER IS VEROORZAAKT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

11. Toepasselijk recht/exportbeperkingen/wettelijke naleving.

Op deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing.

U verklaart hierbij dat u de app, of enig deel daarvan, of verwante informatie, media of app niet direct of indirect zult exporteren, herexporteren, doorsturen of verzenden als dat in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving en -verordeningen, inclusief maar niet beperkt tot de Export Administration Act 1979 van de VS en alle toepasselijke nationale of EU-wet- en regelgeving, zoals gewijzigd, en de relevante uitvoeringsverordeningen, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van deze overeenkomst, en dat u uw agent dit evenmin laat doen. 

 U verklaart en garandeert dat u zich niet (i) bevindt in een land waar een relevant embargo van de regering geldt, of dat door de regering van relevante landen is aangewezen als een land dat "terroristen steunt", of niet (ii) voorkomt op enige door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen, met inbegrip van de lijst op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

12. Overige gebruiksregels, beperkingen, verplichtingen, rechten en kennisgevingen in verband met de mobiele app.

12.1  U erkent dat (i) deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers uitsluitend is aangegaan tussen u en Canon, en niet met Google, Apple, of een platform of serviceprovider van de app, en dat (ii) Canon, niet Google of Apple, als enige verantwoordelijk is voor de app en de content daarvan.  Uw gebruik van de app en services met een apparaat is, zonder beperking, onderworpen aan de gebruiksregels die zijn vastgesteld door Google of Apple (afhankelijk van de regels die op uw apparaat van toepassing zijn), met inbegrip van, voor een Android-apparaat, de regels op https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html of toegankelijk op Google Play of, voor een Apple-apparaat, de bepalingen die uiteengezet zijn in de algemene voorwaarden voor de Apple App Store® op https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, waarvan de toepasselijke bepalingen door middel van deze verwijzing hierin zijn opgenomen.

12.2  In geen geval zullen Google, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven of licentieverleners van Google, Apple, dochtermaatschappijen, gelicentieerde bedrijven of licentieverleners van Apple, of platforms of serviceproviders voor de app (met inbegrip van airtime-serviceproviders of telecommunicatiebedrijven) aansprakelijk zijn voor enige claims, van welke aard dan ook, door u of een derde partij in verband met de app (inclusief de verkoop en verspreiding hiervan), of uw bezit of gebruik van de app, inclusief, maar niet beperkt tot, (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) claims dat de app niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of reglementaire voorschriften; en (iii) claims die voortvloeien uit de wetgeving inzake consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving.

12.3  Behalve zoals voorzien in deze sectie 12.3, is niets in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers bedoeld of mag niets in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers worden geïnterpreteerd als het verlenen van rechten, voordelen of rechtsmiddelen, van welke aard dan ook, aan personen of afzonderlijke bedrijfsentiteiten (anders dan de deelnemende partijen) of het scheppen van enige verplichting of aansprakelijkheid bij een partij in verband met een dergelijke persoon.  Niettegenstaande het voorgaande, erkent u en stemt u ermee in dat Apple en dochterondernemingen van Apple derden-begunstigden zijn van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers, en dat wanneer u deze voorwaarden en bepalingen hebt geaccepteerd, Apple het recht heeft (en geacht zal worden dat recht te hebben aanvaard) om deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers jegens u te handhaven als een derde-begunstigde daarvan.

12.4  Google, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven of licentieverleners van Google, Apple, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven of licentieverleners van Apple, zijn niet aansprakelijk voor enige claims door u of een derde partij in verband met de app, of uw bezit of gebruik van de app, inclusief, maar niet beperkt tot, (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) claims dat de app niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of reglementaire voorschriften; en (iii) claims die voortvloeien uit de wetgeving inzake consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving.

12.5 Voor uw gebruik van de app kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht.   Canon is niet verantwoordelijk voor mobiele kosten of kosten die zijn verbonden aan uw gebruik van de app.  Neem contact op met uw mobiele-telefonieaanbieder om vast te stellen of mobiele kosten bij u in rekening worden gebracht.  

13. Schadeloosstelling.

13.1  U stemt ermee in elke provider en de respectieve functionarissen, directeuren, agenten en medewerkers hiervan, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor elke claim of vordering, met inbegrip van enige en alle verliezen, aansprakelijkheden, claims, aanspraken, schadevergoedingen, kosten of uitgaven, rechtsvorderingen, rechtszaken, gerechtelijke stappen, rechterlijke beslissingen, uitspraken, uitvoeringen en zekerheidsrechten, inclusief honoraria van advocaten, van derden of anderszins, als gevolg van of voortvloeiend uit:  (i) Uw schending van enige verklaring, garantie, afspraak of verplichting die is uiteengezet in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (of enige andere schending van uw overeenkomst met Canon op basis van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers); (ii) enige informatie, door gebruikers gegenereerde content, of andere materialen die u via uw apparaat hebt verzonden, ingediend of verstrekt; of (iii) uw schending van enige wet, of uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van de inbreuk door u op een intellectuele-eigendomsrecht of een ander recht van een persoon of entiteit.

13.2  De vrijwaringsverplichtingen in sectie 13.1 hierboven blijven ook na beëindiging van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers gelden.

14. Persoonsgegevens.

Canon verzamelt en analyseert automatisch technische-gebruiksgegevens van uw apparaat om de werking van uw apparaat te faciliteren. Meer informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken vindt u in de desbetreffende secties van het Privacybeleid voor consumenten van Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=nl-NL).

We maken gebruik van Google Analytics om uw gebruiksgegevens te verzamelen. Voor meer informatie oSver Google Analytics kunt u terecht op www.google.com/policies/privacy/partners en leest u het hoofdstuk "Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken".

15. Bepalingen software van derden; kennisgevingen.

15.1  Bepaalde delen van de app kunnen software van derden gebruiken of bevatten waarop open-sourcelicentiebepalingen en/of licentiebepalingen van derden ("software van derden") van toepassing zijn.  U erkent, accepteert en stemt ermee in dat uw recht op het gebruik van dergelijke software van derden als onderdeel van of in verband met een app is onderworpen aan en wordt geregeld door de voorwaarden en bepalingen van de open-sourcelicentie en/of licentie van derden die van toepassing is op dergelijke software van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke erkenningen, licentiebepalingen en -disclaimers die daarin zijn vervat.  In het geval van een conflict tussen de bepalingen van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de bepalingen van dergelijke open-sourcelicenties en/of licenties van derden met betrekking tot uw gebruik van de desbetreffende software van derden, prevaleren de bepalingen van de open-sourcelicentie en/of licentie van derden.

15.2  Bepaalde delen van de app stellen u in staat de app te verbinden met specifieke platformen die geen eigendom zijn van en niet worden geëxploiteerd door Canon zoals weergegeven in de app (“platforms van derden”) waarvoor u zich mogelijk moet aanmelden bij uw eigen account bij het platform van derden.  U erkent, accepteert en stemt ermee in dat Canon op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor uw eigen account bij het platform van derden of voor enige activiteiten met betrekking tot uw gebruik van de platforms van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw aanmelding bij uw eigen account op het platform van derden. 

15.3  Delen van de app worden verstrekt met kennisgevingen en open-sourcelicenties van de community's en derde partijen die het gebruik van deze delen beheren, en licenties die in het kader van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zijn verleend laten eventuele rechten en verplichtingen die u mogelijk hebt onder dergelijke open-sourcelicenties onverlet; de bepalingen betreffende de afwijzing van garanties en de beperking van aansprakelijkheid in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers gelden echter voor alle elementen van de app.

15.4  Android™, Google Play™ en daaraan verbonden handelsmerken, servicemerken, namen en logo's zijn het eigendom van Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® en daaraan verbonden handelsmerken, servicemerken, namen en logo's zijn het eigendom van Apple Inc. 

15.6 De onderstaande voorwaarden van derden zijn hierin opgenomen en maken deel uit van deze licentievoorwaarden:

Als u de app downloadt, erkent u volgende licentieovereenkomsten en stemt u hiermee in:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Diversen. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers, inclusief de documenten die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Canon in verband met de app; (i) vervangt alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en verklaringen met betrekking tot het onderwerp ervan; en (ii) prevaleert over afwijkende of aanvullende voorwaarden of enige aanvaarding of vergelijkbare communicatie tussen de partijen gedurende de looptijd van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Indien een bepaling van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ongeldig wordt geacht, zullen alle andere bepalingen geldig blijven, tenzij een dergelijke geldigheid ingaat tegen het doel van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers, en deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt ten uitvoer gelegd voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht.   Wijzigingen aan deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij.  Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zal bindend zijn en van kracht zijn ten voordele van de erfgenamen, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de betreffende partijen.  Wanneer een der partijen de wederpartij niet aanspreekt op een tekortkoming in de nakoming van bepalingen in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers door de andere partij, mag zulks niet worden uitgelegd als een afstand van het recht om tegen een eventuele volgende tekortkoming van deze bepaling op te treden.

© 2020 Canon Europa N.V., Nederland.  Alle rechten voorbehouden.