Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG VOORALEER U DE "YOU CONNECT WEB SERVICES" RAADPLEEGT. DOOR DE "YOU CONNECT WEB SERVICES" TE RAADPLEGEN AANVAARDT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

1. "You Connect Services"

"You Connect Services" bestaat uit verschillende gepersonaliseerde online en offline diensten die verbonden zijn aan één klantenbestand. Deze individuele websites kunnen afzonderlijk of in hun geheel geraadpleegd worden via You Connect Services, maar ze moeten steeds via hetzelfde klantenbestand geraadpleegd worden. In beginsel is het nodig om op de Portaalsite te registreren om de individuele online of offline diensten en/of de Portaalsite te kunnen gebruiken. Er zijn echter bepaalde diensten die gebruikt kunnen worden zonder voorafgaande registratie.

You Connect Services geeft u informatie over Canon producten en maakt het mogelijk om bepaalde Canon producten te kopen en/of bepaalde diensten die geleverd worden door Canon of door derden aangeduid door Canon te gebruiken. Canon heeft het recht om de producten en/of de diensten op elk ogenblik aan te passen of te veranderen. Het is mogelijk dat de producten of de diensten verschillen van land tot land en dat deze producten en diensten niet beschikbaar zijn in elk land. Bovendien zal de beschikbaarheid van sommige diensten die rechtstreeks verband houden met bepaalde Canon producten afhankelijk zijn van uw woonplaats.

2. Aanvaarding

Canon Europa N.V. ("Canon") biedt u You Connect Services aan onder de volgende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden"). U aanvaardt deze Algemene Voorwaarden en u erkent het bindend karakter van deze Algemene Voorwaarden telkens u You Connect Services en/of de individuele online of offline diensten gebruikt. Canon kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. In dergelijk geval zal Canon u informeren over het bestaan en de inhoud van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, waarbij u de mogelijkheid wordt geboden om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden binnen een bepaalde periode. Gelieve er rekening mee te houden dat, indien u de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, u zult worden uitgeschreven en niet langer toegang zal hebben tot de You Connect Services bij registratie. .

3. Gebruik

You Connect Services en elke ondersteuning worden u gratis aangeboden en zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik. U zult echter instaan voor alle noodzakelijke kosten om You Connect Services te kunnen raadplegen.

Het gebruik van CANON iMAGE GATEWAY-services is gebonden aan de volgende voorwaarden en bepalingen: http://www.cig.canon-europe.com/ce/nl_NL/tandc.html

Bij de registratie voor You Connect Services heeft Canon het recht om de aanvragers naar eigen goeddunken te aanvaarden of, zonder ongeoorloofde discriminatie, te weigeren. Kinderen (mensen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen zich niet registreren voor You Connect Services. Na de aanvaarding van uw registratie voor You Connect Services zult u een paswoord ontvangen via e-mail. U kunt dit paswoord zelf wijzigen. Uw username zal het e-mail adres zijn dat u opgeeft bij uw registratie. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het paswoord en de username en u bent volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw username en paswoord.

Canon probeert er voor te zorgen dat You Connect Services altijd beschikbaar is, dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld op en in verband met You Connect Services steeds correct is en dat de diensten worden geleverd met redelijke zorg. Canon is echter geenszins aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van You Connect Services of voor de juistheid van de informatie die beschikbaar is op, of die verzonden wordt in verband met You Connect Services. Canon kan uw username en paswoord op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken annuleren. Canon heeft het recht om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving You Connect Services tijdelijk of blijvend te wijzigen of stop te zetten. Canon heeft het recht om niet te antwoorden op vragen en om te weigeren ondersteuning te bieden in verband met You Connect Services.

Indien de digitale gegevens die u, in eender welk formaat, hebt opgenomen in You Connect Services ("Gegevens"), de werking van You Connect Services beïnvloeden kan Canon vragen dat u deze Gegevens aanpast of verwijdert. Indien u niet aan deze vraag tegemoetkomt, kan Canon deze Gegevens zelf aanpassen of wijzigen. Indien deze Gegevens ten gevolge van computervirussen of andere technisch gecorrumpeerde inhoud de werking van You Connect Services beïnvloeden of indien de Gegevens om enige andere reden technische problemen veroorzaken die de goede werking van You Connect Services hypothekeren, heeft Canon het recht om deze Gegevens te verwijderen van You Connect Services zonder uw goedkeuring. In dat geval zal Canon niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door deze aanpassing of verwijdering.

Onder voorbehoud van Canon's verplichtingen onder het Privacybeleid, zal alle informatie of gegevens die naar Canon verzonden worden via You Connect Services, met uitzondering van uw persoonlijke gegevens, geacht worden niet vertrouwelijk te zijn. Door Canon informatie of gegevens door te sturen geeft u Canon een onbeperkte en onherroepbare licentie om die informatie en gegevens te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, aan te passen, door te sturen en te verdelen. U erkent ook dat Canon het recht heeft om vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die u Canon doorstuurt met het doel om u te voorzien van de You Connect Services. Canon kan persoonlijke gegevens gebruiken voor de doeleinden die verder beschreven zijn in Sectie 8, in overeenstemming met het privacybeleid van Canon, en beperkt tot het toepasselijke deel van het registratieformulier waarin u de toestemming geeft voor dit gebruik.

U verbindt zich er toe om geen gegevens op You Connect Services te plaatsen die redelijkerwijze beschouwd zouden kunnen worden als: (i) onjuist; (ii) lasterlijk, eerrovend, obsceen, aanstootgevend of die kunnen aanzetten tot rassenhaat, discriminatie of godslastering; (iii) een schending van eender welke verplichting tot geheimhouding of bedrijfsgeheim; (iv) een schending van de intellectuele eigendomsrechten van eender welke derde of waarvoor u niet alle nodige licenties of goedkeuringen ontvangen heeft; of (v) een overtreding van eender welke wet.

U verbindt zich er verder toe om You Connect Services geen gegevens door te sturen die redelijkerwijze beschouwd kunnen worden als, of die kunnen aanzetten tot gedrag dat beschouwd kan worden als een strafrechtelijk misdrijf, die aanleiding kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of die op een andere wijze het recht van eender welk land of bevoegde autoriteit schenden of die de rechten van een derde schenden die eender waar ter wereld afdwingbaar zijn.

Canon heeft het recht om gegevens van You Connect Services te verwijderen als het redelijkerwijze vermoedt dat deze gegevens verboden zijn door Sectie 3 of om andere redenen ongepast zijn. Niettegenstaande het voorgaande erkent u dat Canon geen controle heeft over de inhoud van You Connect Services die door andere gebruikers verschaft wordt en dat het niet beweert de inhoud van You Connect Services te observeren en zijn juistheid, gepastheid, en overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te waarborgen.

U mag geen websites aan You Connect Services verbinden die ongepast of obsceen zijn en u moet onmiddellijk elke link verwijderen indien Canon dit vraagt, naar haar eigen goeddunken.

U verbindt zich ertoe om Canon en ondernemingen verbonden aan Canon te vergoeden voor elke vordering, eis, verlies of schade geleden ten gevolge van een inbreuk op deze Sectie 3.

Indien u uw verbintenissen onder deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, heeft Canon het recht om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving uw lidmaatschap van en/of toegang tot You Connect Services te beëindigen.

U kunt op elk ogenblik uitschrijven uit You Connect Services volgens de uitschrijvingprocedure die opgenomen is in You Connect Services.

De beëindiging of uitschrijving van het lidmaatschap zal echter geen invloed hebben op de verbintenissen die u bent aangegaan krachtens deze Algemene Voorwaarden vóór deze uitschrijving.

4. Aankoop van Canon producten

Canon kan de mogelijkheid creëren om door middel van You Connect Services Canon producten te kopen via een Canon website of via de website van een derde die aangeduid is door Canon om deze diensten aan onze klanten te verschaffen. Indien een dergelijke verkoop gedaan wordt door middel van een website van een derde die verbonden is aan You Connect Services, zult u verwezen worden naar de website van deze derde en de regels die van toepassing zijn op deze transactie zullen beschreven zijn op die website en kunnen verschillen van de bepalingen van deze Sectie. U aanvaardt dat Canon niet aansprakelijk is voor het aankoopproces door middel van de website van een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verzending, de behandeling en de betaling.

5. Aankoop van diensten

Bepaalde diensten zijn enkel tegen betaling beschikbaar via You Connect Services. De betalingsvoorwaarden beschreven in Sectie 4 zullen eveneens van toepassing zijn voor de betaling van deze diensten.

6. Derden en uitbesteding

Derden - anderen dan Canon - kunnen betrokken zijn in bepaalde aspecten van de levering van de producten of de diensten, met uitzondering van de betaling. In dat geval zult u doorverwezen worden naar de websites van deze derden, en Canon is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of voor enige verbintenis of betrekking die u op deze website aangaat met deze derde. Elk geschil dat ontstaat met betrekking tot dergelijke verbintenissen of betrekkingen zal dan ook uitsluitend opgelost worden door u en deze derde.

Canon kan alle of een deel van zijn activiteiten met betrekking tot You Connect Services uitbesteden aan eender welke derde gekozen door Canon.

7. Aansprakelijkheid

De diensten die beschikbaar zijn via You Connect Services gebruikt u op eigen risico en verantwoordelijkheid en u bent aansprakelijk voor en staat op eigen risico en kosten in voor alle kosten, vorderingen, verliezen of schade die een derde van u vordert met betrekking tot het gebruik van de diensten. Dit geldt voor alle gevallen waarin u terugbetaling vraagt van een derde van kosten, vorderingen, verliezen of schade of waarin u een procedure wil beginnen of een vordering wil instellen tegen een derde.

8. Uw persoonlijke gegevens

Bij de registratie voor You Connect Services verbindt u zich er toe om Canon de juiste informatie te geven zoals gevraagd in het registratieformulier. Voor verdere details voor het gebruik en de verzending van uw persoonlijke gegevens wordt verwezen naar het PRIVACYBELEID.

PRIVACYBELEID

8.1 Alle persoonlijke gegevens die u via You Connect Services of via e-mail verschaft, zullen gebruikt worden door Canon - dat, wat betreft Sectie 8, ook andere vennootschappen die deel uitmaken van de Canon Groep in Europa zal omvatten - om de door u gevraagde diensten te leveren. Door voor You Connect Services te registreren of door het toepasselijke vakje aan te kruisen wanneer u de online of offline diensten van You Connect Services gebruikt die geen registratie vereisen, maar waarvoor u persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, geeft u Canon en de andere vennootschappen van de Canon Groep het recht om deze gegevens te gebruiken voor de doeleinden omschreven in het registratieformulier.

8.2 Canon en andere vennootschappen van de Canon Groep in Europa kunnen deze persoonlijke gegevens gebruiken voor marketing doeleinden of om u op de hoogte te brengen van andere producten of diensten die u, volgens Canon, kunnen interesseren. Door het toepasselijke vakje aan te kruisen op het registratieformulier kunt u aanduiden of u deze informatie wenst te ontvangen.

8.3 Uw persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere vennootschappen van de Canon Groep in Europa voor de hierboven beschreven doeleinden en voor de groepsadministratie en om u verbonden websites of informatie aan te bieden met inbegrip van, maar niet beperkt tot You Connect Services. Dit kan tot gevolg hebben dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte verzonden worden. In dat geval zal u gevraagd worden om toestemming te geven voor deze gegevensoverdracht door het toepasselijke vakje aan te kruisen op You Connect Services. Canon zal het nodige doen om er voor te zorgen dat de noodzakelijke maatregelen genomen zijn om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te beschermen.

8.4 Uw persoonlijke gegevens zullen doorgegeven worden aan derden van wie u de Canon producten wenst te kopen, in overeenstemming met Sectie 4, en in de mate dat deze gegevensoverdracht nodig is om deze derden in staat te stellen om hun verbintenissen hieromtrent na te komen.

8.5 Canon hecht bijzonder belang aan de bescherming van uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op een beveiligde computer en in schriftelijke dossiers en zullen uitsluitend verwerkt worden voor de doeleinden die opgenoemd worden in dit Privacybeleid. De server die Canon gebruikt om deze gegevens te bewaren is enkel toegankelijk voor gemachtigd personeel, is verbonden met het Internet door een firewall en is bijgevolg niet toegankelijk voor het publiek. Als de server van een derde gebruikt wordt, zullen dezelfde beveiligingsmaatregelen genomen worden.

8.6 Kleine gegevensbestanden, bekend als cookies, zullen op uw computer opgeslagen worden om een nummer te bewaren dat het systeem toelaat om uw bestaande verbinding met You Connect Services te identificeren. De cookie zal geen persoonlijke gegevens bewaren en kan geen gegevens op uw harde schijf lezen. U kunt de cookie weigeren door uw Internet browser er op in te stellen cookies te weigeren of u te waarschuwen vooraleer een cookie te aanvaarden. Door de cookies te weigeren is het echter mogelijk dat Canon u de diensten niet kan aanbieden.

8.7 U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen, te verbeteren en te actualiseren door de desbetreffende verbinding naar uw profiel te gebruiken. Om uw gegevens te verwijderen moet u een aanvraag indienen via new.media@canon-europe.com.

8.8 Indien u geregistreerd bent bij You Connect Services, zal Canon uw persoonlijke gegevens bewaren voor de noodzakelijke duur en voor het verlenen van You Connect Services en voor de doelstellingen waarvoor u Canon toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in het desbetreffende vak van het registratieformulier, tenzij u Canon vraagt om uw gegevens te verwijderen in overeenstemming met de vorige Sectie. Indien u niet geregistreerd bent bij You Connect Services maar bepaalde persoonlijke gegevens heeft verschaft bij het gebruiken van bepaalde online of offline diensten, zal Canon deze persoonlijke informatie enkel bewaren voor een periode die Canon toelaat om deze gegevens te leveren.

8.9 Dit Privacybeleid kan door Canon worden gewijzigd. In dergelijk geval zal Canon u informeren over het bestaan en de inhoud van het gewijzigde privacybeleid, waarbij u de mogelijkheid wordt geboden om akkoord te gaan met dit privacybeleid binnen een bepaalde periode. Gelieve er rekening mee te houden dat, indien u het gewijzigde privacybeleid niet aanvaardt, u zult worden uitgeschreven en niet langer toegang zal hebben tot de You Connect Services bij registratie.

9. Exoneratie

In de mate dat de wet dit toelaat, sluit Canon alle waarborgen of zekerheden met betrekking tot de levering of de beweerde levering, de niet-levering of de vertraging in de levering van enige diensten met betrekking tot You Connect Services en alle waarborgen of zekerheden dat de e-mail communicatie met betrekking tot You Connect Services of enige andere dienst accuraat, volledig of up-to-date is uit, die zonder deze Sectie 9 van toepassing zouden zijn op de verhouding tussen u en Canon, of die op een of andere manier deel zouden uitmaken van deze Algemene Voorwaarden of een bijkomende overeenkomst, hetzij krachtens de wet, common law, of een andere manier. U begrijpt en aanvaardt dat u You Connect Services uitsluitend op uw eigen risico gebruikt en dat Canon niet waarborgt dat You Connect Services of enige e-mails met betrekking tot You Connect Services aan uw vereisten zullen voldoen of dat You Connect Services ononderbroken of zonder enige fout zal werken. Alle gegevens of diensten die geleverd worden door Canon via of in verband met You Connect Services, worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden en in de mate dat ze beschikbaar zijn en Canon geeft geen enkele waarborg of zekerheid, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud van You Connect Services of de diensten die deel uitmaken van, of beschikbaar zijn in verband met You Connect Services. Canon heeft het recht om naar eigen goeddunken de inhoud of diensten die aangeboden worden als deel van You Connect Services te wijzigen of in te trekken.

10. Aansprakelijkheid

Canon en alle vennootschappen van de Canon Groep en hun bestuurders, werknemers, aandeelhouders of agenten sluiten, in de mate dat de wet dit toelaat, alle aansprakelijkheid voor eender welk verlies of schade uit die u of een derde oploopt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe en indirecte schade, boetebedingen of daaruit volgend verlies of schade of enig ander verlies van inkomen, winst, goodwill, gegevens, contracten of het gebruik van geld) en die voortvloeit uit of verbonden is met een onderbreking van uw zakenactiviteiten, ongeacht of deze schade voortvloeit uit onrechtmatig gedrag (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid), een contractuele fout of op een andere manier verband houdt met You Connect Services, of de schade verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik of de gevolgen van het gebruik van You Connect Services, of de schade voortvloeit uit e-mail communicatie met betrekking tot You Connect Services of andere geleverde diensten, of uit websites die verbonden zijn aan You Connect Services of de inhoud van deze websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies of schade ten gevolge van virussen die uw computer, software, gegevens of andere eigendommen aantasten doordat u You Connect Services gebruikt of raadpleegt of doordat u gegevens van You Connect Services of van andere websites verbonden met You Connect Services download. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechten die u voorbehouden zijn door regels van dwingend recht.

Deze Algemene Voorwaarden beperken of sluiten Canon's aansprakelijkheid niet uit voor: (i) overlijden of persoonlijke schade veroorzaakt door Canon's nalatigheid; (ii) bedrog; of (iii) andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden volgens het toepasselijke recht.

11. Merken

U mag de merken en de logo's van Canon of van de Canon Groep op geen enkele manier aanwenden of gebruiken zonder Canon's voorafgaande schriftelijke toestemming.

12. Diverse bepalingen

De interpretatie, de geldigheid en de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden wordt beheerst door Nederlands recht en zal onderworpen zijn aan de niet-exclusieve rechtsmacht van de Amsterdamse rechtbanken.

U mag uw lidmaatschap van You Connect Services of enige andere rechten die ontstaan door You Connect Services niet overdragen zonder Canon's voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

De beslissing van Canon om zijn rechten onder deze Algemene Voorwaarden of een bepaling daarvan niet uit te oefenen of af te dwingen maakt geen verzaking aan dit recht of deze bepaling uit en zal geen invloed hebben op Canon's recht om deze bepaling of dit recht op latere datum uit te oefenen of af te dwingen.

De beslissing van een bevoegde rechtbank dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, heeft geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen of rechten die onverminderd van kracht blijven, met uitzondering van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of een deel daarvan.

13. Gegevens van Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Nederland
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222
Geregistreerd bij: Kamer van Koophandel Amsterdam
Registratie nr.: Registratienummer vennootschap: 33166721
BTW nummer: NL005916343B01
E-mail adres: new.media@canon-europe.com

14. Auteursrecht

Copyright (c) Canon Europa N.V. 2002-2013. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden om gegevens of software die deel uitmaken van You Connect Services of van bijhorende ondersteuning te kopiëren, te verdelen, te publiceren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.