365 dagen lang zomer-wedstrijd
Voorwaarden

Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Instagram. Deelnemers leveren een volledige vrijgave van Instagram voor deelname aan deze wedstrijd.

Neem niet deel aan deze wedstrijd als u niet in staat bent om één jaar lang te reizen.

Deze voorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op de '365 dagen lang zomer'-wedstrijd 2017 ('Wedstrijd') zoals hieronder beschreven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Canon Europa N.V. (geregistreerd in Amsterdam onder registratienummer 33166721 gevestigd te Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland) ('Canon') en u, de deelnemer aan de Wedstrijd ('U', Uw').

Door uw persoonlijke gegevens in te sturen om deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat u ermee akkoord dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1. WEDSTRIJD EN WEDSTRIJDDEELNAME

1.1 Dit is een wedstrijd waarmee u een reis om de wereld kunt winnen voor 1 (één) persoon zoals beschreven in de informatie in het PRIJS-gedeelte van deze algemene voorwaarden.

1.2 Alle inwoners uit Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Ierland, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk ('Actiegebieden') van 18 jaar en ouder mogen aan deze wedstrijd deelnemen. Deelname is uitgesloten voor werknemers van Canon en hun familieleden, de bureaus en andere mensen die professioneel bij deze wedstrijd zijn betrokken, evenals Canon Masters, Canon Ambassadors en Canon Explorers. Er is geen aankoop noodzakelijk om aan deze wedstrijd mee te kunnen doen. Deelname aan deze wedstrijd is nietig waar het verboden is bij wet.

1.3 Om deel te nemen aan de wedstrijd dient u: (i) uw favoriete foto die uw zomerverhaal vastlegt ('Uw afbeelding') te uploaden naar uw persoonlijke Instagram-pagina; (ii) een onderschrift te plaatsen bij uw afbeelding waarin u uw zomerverhaal in maximaal 50 woorden beschrijft en #LiveForTheStory en een @vermelding van uw lokale Instagram Canon-account tijdens de deelnameperiode toevoegt.

1.4 Er is geen aankoopverplichting, maar u moet wel een geldig Instagram-account en toegang tot internet hebben.

1.5 De 'Deelnameperiode' van de wedstrijd loopt van de openingsdatum op 17 mei 2017 9:00 uur (CEST) tot de sluitingsdatum op 28 juni 2017 23:59 uur (CEST). Deelnamen buiten de deelnameperiode worden niet geaccepteerd voor deelname aan de wedstrijd.

1.6 Canon aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onvolledig of beschadigd zijn of Canon niet op de uiterste datum bereiken om welke reden dan ook (met inbegrip van eventuele problemen op de Instagram-site, eventuele problemen met netwerken of online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur of software, storingen vanwege technische problemen of verkeerscongestie op internet, telefoonlijnen of op een website, of een combinatie hiervan.)

1.7 Maximaal één inzending per persoon, via Instagram, tijdens de actieperiode. Alle andere deelnames die door één persoon worden ingediend, worden niet geaccepteerd of beoordeeld en komen niet in aanmerking om te winnen.

1.8 Door uw gegevens in te dienen en via uw Instagram-account aan deze wedstrijd deel te nemen, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Instagram. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring akkoord gaat, kunt u niet aan deze wedstrijd deelnemen.

1.9 Canon zal elke deelname verwerpen die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden in clausule 1.4 (i)-(ii) hierboven en elke inzending verwerpen die volgens Canon's redelijke oordeel: (i) content bevat die beledigend is of negatieve gevolgen heeft voor de naam, reputatie of goodwill van Canon of merkpartners; (ii) inclusief handelsmerken, logo's of auteursrechtelijk beschermd materiaal dat niet uw eigendom is of dat u gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar (waaronder beroemde namen, bedrijfsnamen, etc.); (iii) lasterlijk is voor, een verkeerde voorstelling maakt van of beledigend is voor andere personen of ondernemingen, waaronder, maar niet beperkt tot Canon (met inbegrip van haar partners); of (iv) een politieke agenda promoot.

1.10 Tijdens de wedstrijdperiode of op enig tijdstip daarna kunt u worden gevraagd om een origine(e)le en/of ruw(e) gegevensbestand(en) van uw afbeelding naar Canon te sturen. Canon zal contact met u opnemen via uw persoonlijke Instagram-account en vragen om het desbetreffende bestand(en).

2. SELECTIEPROCES

2.1 De winnaar van deze wedstrijd zal door een panel van onafhankelijke juryleden, waaronder een vertegenwoordiger van Canon en Zoë Kravitz, worden geselecteerd. De criteria voor selectie worden gebaseerd op de creativiteit van de afbeelding, de beeldkwaliteit, de originaliteit van de afbeelding en de creativiteit van tekstinvoer, maximaal 50 (vijftig) woorden.

2.2 De winnaar van de wedstrijd wordt binnen 6 (zes) weken na de sluitingsdatum van de wedstrijd via een rechtstreeks bericht op Instagram op zijn/haar Instagram-account op de hoogte gebracht. In het geval dat selectie van de winnaar als gevolg van een technisch defect of andere reden is vertraagd, voert Canon de wedstrijd uit zodra dat redelijkerwijs uitvoerbaar is en accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele vertraging. De beslissing van de jury is definitief en hierover kan niet met Canon worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.

2.3 De winnaar is vereist de aanvaarding van de prijs (zoals hieronder gedefinieerd) te bevestigen binnen 5 (vijf) dagen nadat hij/zij door Canon is ingelicht over het winnen van de wedstrijd. Indien de prijs niet binnen deze tijd door de winnaar wordt geaccepteerd of als de gekozen winnaar niet in staat is de prijs zoals vermeld te accepteren - 365 dagen de wereld over reizen vóór 31 december 2018, dan kan Canon de aanbieding intrekken en de prijs aan de op een na beste inzending geven.

3. PRIJS

3.1 De winnaar van de wedstrijd (de 'Winnaar') ontvangt een reis rond de wereld voor ENKEL 1 (één) persoon die binnen 1 (één) jaar kan worden gemaakt met een maximumwaarde van € 33.000 (drieëndertigduizend euro) of een equivalent daarvan in uw lokale valuta, onderhevig aan de wisselkoersen op 21 juli 2017, met dank aan Cloud Nine (http://www.uponcloudnine.co.uk/). Definitieve reisschema wordt door Canon en de winnaar bevestigd.

3.2 De prijs is onderhevig aan de beperkingen van de uitvoering en de parameters van Cloud Nine en Canon zal in geen geval aansprakelijk zijn indien de winnaar vluchten of accommodatie om welke reden dan ook (de 'Prijs') wordt geweigerd.

3.3 Alle reizen moeten vóór 31 december 2017 aanvangen en moeten vóór 31 december 2018 zijn gemaakt, onder voorbehoud van beschikbaarheid en uitgezonderd van reizen met kerstmis (21 december - 3 januari 2017/2018), Pasen en eventuele Engelse feestdagen. Andere reizen, accommodatie, eten en drinken en andere voorwerpen die niet in de prijs zijn opgenomen, moeten door de winnaar en reisgenoot (indien van toepassing) op eigen kosten worden geregeld.

3.4 De reis rond de wereld met een maximale waarde van € 33.000 (drieëndertigduizend euro) bevat: reis rond de wereld met economy-tickets met een maximum van 7 (zeven) vluchten waarvan een van die vluchten uw terugvlucht is naar uw land van verblijf of het land waaruit u oorspronkelijk bent vertrokken, 2 (twee) overnachtingen op elk van de 6 gekozen bestemmingen, £ 1500 (vijftienhonderd pond) zakgeld per maand voor 11 maanden (alleen tijdens het reizen), uitgebreide reisverzekering plus alle start- en beheerskosten.

3.5 De winnaar heeft de verantwoordelijkheid om op eigen kosten alle vereiste visa, geldige paspoorten en inentingen te regelen en zal op verzoek van Canon voldoende bewijs leveren dat hij/zij geschikt is om te reizen. Reisverzekering wordt geleverd aan de winnaar. Reeds bestaande medische aandoeningen vallen niet onder de reisverzekering. De winnaar is verantwoordelijk voor eventuele extra kosten in verband met het verkrijgen van een verzekering voor reeds bestaande medische aandoeningen en/of voor eventuele extra kosten die zijn bepaald wanneer de winnaar ouder is dan 75 (vijfenzeventig) jaar.

3.6 De prijs is niet overdraagbaar. Er is absoluut geen geld of ander alternatief voor de prijzen beschikbaar, behalve als de opgegeven prijs om wat voor reden ook niet beschikbaar is. In dat geval behoudt Canon zich het recht voor om een vergelijkbare prijs met gelijkwaardige of hogere specificaties en/of waarde aan te bieden.

3.7 De winnaar is verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen die voortvloeien uit het winnen van de wedstrijd. De winnaar kan worden verzocht om schriftelijke, fotografische en/of audiovisuele materialen gerelateerd aan de prijs in te dienen wanneer dat redelijkerwijs nodig is voor Canon.

3.8 De winnaar stemt er hierbij mee in om deel te nemen aan latere reclamedoeleinden en met het gebruik van zijn/haar naam en gelijkenis in dergelijke reclames wanneer dat redelijkerwijs nodig is voor Canon.

3.9 De winnaar verklaart tevens akkoord te gaan met het vastleggen van zijn/haar prijs op Instagram met een minimum van 7 (zeven) berichten per week voor de duur van de reis.

4. GARANTIES

4.1 Door deelname aan deze wedstrijd bevestigt u hierbij dat uw afbeelding volledig in handen is van u en dat niets in de afbeelding inbreuk maakt op auteursrecht of enig recht van derden. U vrijwaart Canon hierbij van enige en alle claims en eisen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van uw afbeelding door Canon, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims in verband met copyright of merkinbreuk, schending van de privacy of publiciteitsrechten, smaad, inbreuk op morele rechten en andere persoonlijke en eigendomsrechten binnen elk rechtsgebied.

4.2 Door deelname aan deze wedstrijd bevestigt u hierbij ook dat u schriftelijke toestemming hebt gekregen van iedereen die in uw afbeelding staat (of van de ouders of de voogd van de desbetreffende persoon indien het individu jonger is dan 18 jaar) om de afbeelding in te dienen als onderdeel van uw deelname aan de wedstrijd, voorafgaand aan de deelname.

5. LICENTIE

Door deelname aan deze wedstrijd verleent u aan Canon een eeuwigdurende, royaltyvrije, niet-exclusieve, overdraagbare licentie voor het gebruiken, bewerken, publiceren, vertalen, wijzigen, aanpassen, beschikbaar maken en distribueren van uw afbeelding, over de gehele wereld in alle media die nu bekend zijn of hierna worden uitgevonden, voor elk doel. U verbindt zich ertoe om alle benodige documentatie te verzamelen ter formalisering van de licenties op aanvraag en op kosten van Canon.

6. GEGEVENS en PRIVACY

6.1 Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB is de houder van uw gegevens voor toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, aangepast of vervangen met betrekking tot eventuele door u verstrekte persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens die bij Canon worden ingediend, worden verwerkt door deze wedstrijd en, indien van toepassing, voor marketingdoeleinden van Canon en dochterondernemingen van Canon - wanneer u gekozen hebt voor marketingcommunicatie van Canon. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER.

6.2 Uw persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan het Privacybeleid van Canon inzake consumentengegevens
http://www.canon.nl/privacy-policy/

6.3 De persoonsgegevens die door u worden geleverd, kunnen (i) alleen worden bewaard en gebruikt door agenten van Canon en derden voor de organisatie van de wedstrijd; en (ii) de naam en contactgegevens van de winnaar worden verstrekt aan externe leveranciers van Canon (waaronder Cloud Nine) slechts voor zover dit vereist is voor de uitvoering en/of levering van de prijs, en worden onmiddellijk verwijderd van alle servers van derden na voltooiing van de prijs. Door deelname aan deze wedstrijd en het indienen van persoonlijke gegevens, geeft u hierbij toestemming dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt voor bovengenoemde doeleinden.

6.4 Indien de prijs reizen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') bevat, mogen alle persoonlijke gegevens die worden aangeleverd door de winnaar worden overgebracht buiten de EER, uitsluitend voor het vervullen van de prijs en de winnaar stemt hierbij met deze overdracht voor deze doeleinden in.

7. DISCLAIMER

7.1 Canon is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van deze voorwaarden van de wedstrijd wanneer dit het gevolg is van force majeure. Zulke omstandigheden zijn bijvoorbeeld ernstige weersomstandigheden, brand, overstromingen, oorlogen, aardbevingen, rellen, arbeidsconflicten, terrorisme, natuurrampen of gebeurtenissen die van invloed zijn op de toelevering van een product dat als prijs dient of gebeurtenissen die zonder schuld van enige partij uitvoering onmogelijk maken.

7.2 Canon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, verlies of letsel opgelopen door deelnemers aan de wedstrijd of als gevolg van de aanvaarding van of deelname aan prijzen. Niets zal de aansprakelijkheid van Canon voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid uitsluiten.

7.3 Door deel te nemen aan de wedstrijd vrijwaart u Canon van claims of gedingen die voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd of ontvangst van de prijs.

7.4 Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Instagram. U begrijpt dat u uw gegevens aan Canon geeft en niet aan Instagram en dat Instagram niet aansprakelijk is voor enig onderdeel van deze wedstrijd.

8. ALGEMEEN

8.1 Als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden die redelijkerwijs niet toe te schrijven zijn aan Canon en alleen in gevallen waar dit onvermijdelijk is, behoudt Canon zich het recht voor om in elk stadium de wedstrijd of deze voorwaarden te annuleren of aan te passen, maar Canon zal er altijd naar streven om de gevolgen voor u tot een minimum te beperken om onnodige teleurstellingen te voorkomen.

8.2 De naam en het land van de winnaar wordt beschikbaar gesteld door een mail te sturen naar Canon365DOS@PromoWinners.com en zal na 1 oktober 2017 voor vier (4) weken beschikbaar zijn

8.3 Als consument zijn de wetten van het land waar u uw verblijfplaats hebt van toepassing op deze wedstrijd en is het mogelijk dat u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in uw eigen taal bij uw eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn. Als u volgens uw lokale wetten geen consument bent, zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing op deze wedstrijd en gaan partijen akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales