Canon EUROPA N.V.
3 JAAR LAMPGARANTIEPROMOTIE
ACTIEVOORWAARDEN

Actie en promotor

1) De Promotor is Canon Europa N.V., geregistreerd op Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland (hierna 'Canon' genoemd).

2) Deze 3 jaar lampgarantiepromotie (‘Lampgarantie’) omvat voor de hieronder beschreven geselecteerde Canon-producten (‘Actieproducten’):

a) Gratis nieuwe lampen voor maximaal 3 defecte lampen,

b) Gratis bezorging van de nieuwe lamp op het adres dat is opgegeven door de Deelnemer,

c) Gratis recycling bij vervanging van de lamp.


Actieperiode

3) Actieproducten moeten tussen 15-12-2015 en 31-12-2017 zijn gekocht in het Actiegebied (hieronder gedefinieerd) bij een erkende Canon-dealer. De datum van de productaankoop moet worden bevestigd door een geldig aankoopbewijs. Producten moeten binnen 60 dagen na aankoop zijn geregistreerd.


Actiegebied

4) De Actieproducten moeten zijn gekocht in en geregistreerd voor een adres binnen een van de volgende Actiegebieden: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk.


Actieproducten

5) De geselecteerde Canon-producten die in aanmerking komen voor deze Lampgarantie (de 'Actieproducten'), zijn alle projectoren met lamp uit het Canon-assortiment. Zie de actuele lijst actieproducten hier.

6) Actieproducten moeten nieuwe en originele Canon-producten zijn en moeten aan retailers zijn geleverd en gedistribueerd door bedrijven van de Canon Group binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Ga bij uw retailer na of dit het geval is om teleurstelling te voorkomen. De aankoop van tweedehands-, gereviseerde of herstelde producten of producten die imitatieproducten zijn of inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van de Canon Group van bedrijven (dit geldt voor, maar is niet beperkt tot, parallelle of 'grijze' producten) voldoet niet aan de voorwaarden van deze actie. Klik hier voor meer informatie over parallelle producten.

7) Actieproducten moeten binnen 60 dagen na aankoop zijn geregistreerd om voor deze Promotie in aanmerking te komen. Registreer uw product door uw aanvraag volgens onderstaande instructies in te dienen.

8) Deze aanbieding is alleen beschikbaar voor eindgebruikers.

9) Alle deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze Actievoorwaarden.


Uw product registreren en aanspraak maken op uw Lampgarantie

10) Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Door uw product te registreren en aanspraak te maken op deze promotie, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. U wordt verzocht geen aanspraak te maken op uw Lampgarantie als u nog geen 18 bent en/of niet akkoord wenst te gaan met de voorwaarden van deze Actie.

11) Productregistratie

a) Als u aanspraak wilt maken op uw Lampgarantie, moet u uw product eerst registreren. Voor de productregistratie moet u een online registratieformulier invullen en indienen om uw product te registreren (inclusief geldig(e) productserienummer(s)*). Dien het formulier binnen zestig dagen na aankoop van het product in. Registratie-aanvragen die later dan 60 dagen na aankoop van uw product worden ontvangen, worden niet geaccepteerd door Canon. Deelnemers moeten een geldig aankoopbewijs scannen, uploaden en bij het online registratieformulier voegen (bijvoorbeeld een kassabon of een online bestelling en betalingsbevestiging). Let op: een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als geldig aankoopbewijs.

* Klik hier om te zien waar u uw serienummer kunt vinden.

b) Zodra de registratie van het product is goedgekeurd, ontvangen Deelnemers een e-mailbevestiging dat hun registratie-aanvraag is geaccepteerd en hun product is geregistreerd. Als u niet binnen 8 werkdagen na indiening van uw registratie-aanvraag een dergelijke e-mailbevestiging ontvangt, kunt u contact opnemen met Canon via 020 721 91 03. Bewaar uw e-mailbevestiging zorgvuldig. Deze kan later dienen als bewijs van een geldige productregistratie in het geval dat u aanspraak wenst te maken op bepaalde garantieservices.

12) Aanspraak maken op Lampgarantie

a) Zodra de Deelnemer het Actieproduct heeft geregistreerd, ontvangt de Deelnemer de bevestigingse-mail met persoonlijke aanmeldgegevens voor het online systeem waar de Deelnemer de garantieclaims kan beheren. Om aanspraak te maken op de Lampgarantie moet de Deelnemer de aanvraag correct online invullen en indienen via het online systeem met diens persoonlijke aanmeldgegevens.

b) Deelnemers ontvangen een e-mailbevestiging dat hun aanvraag is geaccepteerd. Als u niet binnen 8 werkdagen na indiening van uw aanvraag een dergelijke e-mailbevestiging ontvangt, kunt u contact opnemen met Canon via 020 721 91 03. Bewaar uw e-mailbevestiging zorgvuldig. Deze kan later dienen als bewijs van een geldige aanvraag in het geval dat u aanspraak wenst te maken op bepaalde garantieservices. De nieuwe lamp wordt gratis naar het opgegeven adres verzonden.

c) Volgens de Lampgarantie mag de Deelnemer een gratis lamp claimen ter vervanging van de oude lamp. De Deelnemer mag maximaal 3 lampen claimen per Actieproduct in de loop van drie jaar.

13) Canon behoudt zich het recht voor om onvolledige, onjuiste of onterechte productregistraties of claims ongeldig te verklaren.


Disclaimers

14) Voor zover rechtens toegestaan, zal Canon niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel van enige aard op welke manier dan ook veroorzaakt, geleden door Deelnemers onder deze promotie. Niets in deze regels zal echter als effect hebben dat de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van medewerkers of agenten van Canon wordt uitgesloten of beperkt.

15) Canon behoudt zich het recht voor aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen en/of Deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de actie. Canon’s beslissingen met betrekking tot de actie zijn definitief en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

16) De Actieproducten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden indien retailers tijdens de Actieperiode niet in staat zijn tegemoet te komen aan de vraag naar Actieproducten.

17) Canon behoudt zich het recht voor deze promotie op elk moment nietig te verklaren, aan te passen en/of te wijzigen zonder daarvoor enige aansprakelijkheid op zich te nemen maar zal altijd doen wat in haar vermogen ligt om het effect voor de Deelnemer zoveel mogelijk te beperken, om onnodige teleurstelling te voorkomen.


Bescherming van persoonsgegevens

18) Canon Europa N.V. en Canon Europe Limited, geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder registratienummer 4093977, gevestigd op het adres 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Verenigd Koninkrijk, zijn de Gegevens Verantwoordelijken in het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, ten aanzien van persoonsgegevens die door Deelnemers zijn verstrekt met betrekking tot deze actie. De bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens, door Canon of door Canon bevoegde derden, verloopt strikt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving in verband met privacy en persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend door Canon of door Canon bevoegde derden opgeslagen en verwerkt ten behoeve van registratie van deze Actie en de services onder de Lampgarantie, tenzij anders overeengekomen. Als Deelnemers willen dat hun contactinformatie niet wordt gebruikt voor marketingdoeleinden of om Canon in staat te stellen om in de toekomst contact met hen op te nemen met betrekking tot soortgelijke acties, moeten zij bij het invullen van het aanvraagformulier het desbetreffende hokje 'opt-in' NIET aanvinken.


Wetgeving en bevoegdheid

19) Niets in deze bepalingen beperkt uw rechten als consument.

20) Voor zo ver rechtens toegestaan zullen op deze promotie, deze actievoorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of met deze promotie in verband staan, de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn en zullen de rechtbanken in Engeland en Wales niet-exclusieve bevoegdheid hebben.

21) Als consument kunt u recht hebben op het instellen van gerechtelijke procedures in uw eigen taal en bij uw lokale rechtbanken. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze Voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.