Voorzorgsmaatregelen - RDS

Deze software wordt gebruikt voor het simuleren van de vereisten aan bandbreedte en vrije schijfruimte voor het opnemen of live streamen van video's vastgelegd met een Canon-netwerkcamera. Zorg ervoor dat u de volgende opmerkingen hebt gelezen en begrijpt voordat u deze software gebruikt.
<Opmerkingen>
[Harde schijven selecteren afhankelijk van de berekende resultaten]
* De waarden door deze software berekend, dienen uitsluitend als richtlijn te worden gebruikt. De daadwerkelijke hoeveelheid gegevens kan aanzienlijk afwijken afhankelijk van factoren zoals het onderwerp van de opname en de omgeving.
* Naast video en audio is er ook een deel voor systeemgegevens voor het besturingssysteem en de opnamesoftware vereist. Zorg voor voldoende vrije schijfruimte bij het voorbereiden van de harde schijven voor de opslagserver.
[Opmerkingen voor gebruikers van de Canon-netwerkvideorecorder RM-serie]
* De opslagservers van de RM-serie beschouwen vrije schijfruimte die onder de volgende waarde valt als het waarschuwingsniveau voor de vrije schijfruimte en de servers zijn ontworpen om automatisch gegevens te wissen, te beginnen met de oude gegevens.
(Aantal aangesloten camera's + 1) x 64 MB
Houd er rekening mee dat de resultaten door deze software berekend voor de opneembare tijdsduur geen rekening houden met deze specificatie.
[Gebruiksopmerkingen en voorzorgsmaatregelen]
* Onder de camera's die met dit hulpmiddel kunnen worden geselecteerd, zitten mogelijk modellen die in sommige landen of regio's niet worden verkocht.
* Dit hulpmiddel berekent de gegevensgrootte in aantal weken. Dit betekent dat de 'totale opnamecapaciteit' en de 'opneembare tijdsduur' in weken worden weergegeven.
* Het geselecteerde model en de videocompressiemethode zijn van invloed op de opties die onder overige instellingen beschikbaar zijn.
* Voor deze software zijn instellingen (videokwaliteit, grootte, etc.) vereist die variëren afhankelijk van de tijd van de opname, zelfs met één enkele camera.
Geef voor elk tijdslot instellingen op en bereken de totale hoeveelheid gegevens aan de hand van de waarden van die hoeveelheden. U kunt geen instellingen opgeven waarbij datums elkaar overlappen.
Om instellingen op te geven voor overlappende datums, geeft u instellingen op die verdeeld zijn in nacht (0:00 tot 8:00), dag (8:00 tot 18:00) en nacht
(18:00 tot 24:00).
* Dit hulpmiddel kan schattingen opslaan. Er kunnen tot 20 projecten worden opgeslagen.
* In dit hulpmiddel wordt dit berekend als 1 TB = 1024 GB.
* Wanneer u de cookie-gegevens uit Internet Explorer verwijdert, wordt de lijst met instellingen die u met de knop 'Opslaan' hebt opgeslagen ook verwijderd.
* Specificaties van het hulpmiddel en andere details kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
<Aanbevolen gebruiksomgeving>
* Besturingssysteem: Windows Vista/7/8/8.1
* Webbrowser: Internet Explorer 8/9/10/11
* Geheugen: 256 MB
* Schermresolutie: 1024 x 768 of meer
* Vereiste schijfruimte:10 MB of meer
<Over software>
Versie: 5.0
 
<Over Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers>
 
Software van derden
De Software (hieronder bepaald) bevat software van derden die onder de MIT License of Unlicense zijn gelicentieerd. Voor meer informatie leest u 'Software van derden' hieronder.
 
Zorg ervoor dat u deze SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST leest voordat u de Software gebruikt.
 
INDIEN U EEN CONSUMENT BENT, HEBT U MOGELIJK WETTELIJK VERPLICHTE LOKALE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT WAT DEZE LICENTIE BEVAT. UW LOKALE CONSUMENTENADVIESBUREAUS KUNNEN INFORMATIE EN ADVIES OVER CONSUMENTENRECHTEN GEVEN.
 
============================================================
CANON-SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST (BELANGRIJK!)
============================================================
 
Dit is een juridische overeenkomst ('Overeenkomst') tussen u en CANON INC., gevestigd te 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ('Canon') met betrekking tot de software geleverd onder deze overeenkomst en de bijbehorende 'online' of digitale documentatie, indien van toepassing (gezamenlijk de 'Software').
 
LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR EN ZORG DAT U ALLE DAARIN BESCHREVEN RECHTEN EN BEPERKINGEN BEGRIJPT, VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT. DOOR OP DE ONDERSTAANDE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN BENT. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, VERZOEKT CANON U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SOFTWARE.
ER WORDT GEEN RESTITUTIE GEGEVEN, OMDAT DE SOFTWARE GRATIS AAN U WERD VERSTREKT.
 
1. LICENTIEVERLENING
(1) Canon verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken (onder 'gebruiken' behoort het opslaan, laden, installeren, uitvoeren en weergeven van de software) op uw computers, zoals werkstations, terminals of ander apparaten om de specificaties van de Canon-netwerkcameraproducten te simuleren.
(2) Met uitzondering van de licenties volgens bovengenoemde (1) verleend, wordt er hierbij aan u door Canon geen expliciete of impliciete licentie of recht overgebracht of verleend op intellectueel eigendom van Canon en licentiegevers van Canon.
 
2. BEPERKINGEN
(1) U zult de Software niet gebruiken behalve zoals hierin nadrukkelijk is goedgekeurd of toegestaan en zult de Software niet toewijzen, in sublicentie geven, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, overdragen of verzenden aan een derde partij.
(2) U zult de Software niet verkopen, toewijzen, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen of naar een andere programmeertaal omzetten, aanpassen, disassembleren, decompileren of er op andere wijze reverse-engineering op toepassen noch zult u dit door een derde laten doen of de Software laten gebruiken behalve nadrukkelijk door deze Overeenkomst toegestaan en behalve voor zover en onder de omstandigheden nadrukkelijk door de wet toegestaan.
 
3. EIGENDOM
Canon en de licentiegevers van Canon behouden in alle opzichten het recht, eigendom, de intellectuele-eigendomsrechten en belangen in en op de Software.
4. COPYRIGHTINFORMATIE
Het is u niet toegestaan om een copyright-aanduiding van Canon en/of licentiegevers van Canon in de Software of een kopie daarvan te wijzigen, te verwijderen of te wissen.
 
5. GEEN ONDERSTEUNING
CANON, DOCHTERONDERNEMINGEN VAN CANON OF AAN CANON GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HUN RESPECTIEVELIJKE DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONDERHOUDEN VAN OF HET HELPEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. ER WORDEN GEEN UPGRADES, OPLOSSINGEN OF ONDERSTEUNING VOOR DE SOFTWARE BESCHIKBAAR GESTELD.
 
6. BEPERKTE GARANTIE EN AFWIJZING VAN VERGOEDING
BEPERKTE GARANTIE
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE OF ZEKERHEID, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK VAN EEN RECHT, EIGENDOM EN BELANG, MET INBEGRIP VAN EN NIET BEPERKT TOT INTELLECTUEEL EIGENDOM. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. MOCHT DE SOFTWARE DEFECTEN VERTONEN, DAN DRAAGT U (EN NIET CANON, DOCHTERONDERNEMINGEN VAN CANON EN AAN CANON GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE DISTRIBUTEURS EN DEALERS) DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE. IN SOMMIGE GEBIEDEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE OF ZEKERHEID NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE PER GEBIED OF RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. CANON, DOCHTERONDERNEMINGEN VAN CANON EN AAN CANON GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HUN DISTRIBUTEURS OF DEALERS GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE SOFTWARE AAN UW VEREISTEN VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN EN ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN.
 
NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE
IN GEEN GEVAL ZAL CANON OF DE LICENTIEGEVERS VAN CANON AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE SCHADEVERGOEDING, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT DE SOFTWARE, HET GEBRUIK ERVAN OF HET ONVERMOGEN DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS CANON OF EEN LICENTIEGEVER OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
IN SOMMIGE GEBIEDEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID VAN DE VERKOPER NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING.
 
VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID
VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT, ONTSLAAT U HIERBIJ CANON, DOCHTERONDERNEMINGEN VAN CANON EN AAN CANON GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HUN RESPECTIEVELIJKE DISTRIBUTEURS, DEALERS EN LICENTIEGEVERS VAN CANON VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET ALLE CLAIMS BETREFFENDE DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN.
 
7. EXPORTBEPERKING
U verklaart en garandeert naleving van alle exportwetten, -beperkingen en -bepalingen van het betreffende land/de betreffende landen te zullen naleven, evenals de U.S. Export Administration Regulations ("EAR"), en dat u de software niet zult exporteren of opnieuw exporteren, direct of indirect, op een wijze die strijdig is met dergelijke wet- en regelgeving en beperkingen, of zonder alle vereiste vergunningen.
 
8. TERMIJN
Deze Overeenkomst is van kracht nadat u deze accepteert door op onderstaande knop 'Akkoord' te klikken en blijft van kracht tot die wordt beëindigd. Deze Overeenkomst wordt beëindigd indien u een van de bepalingen ervan niet naleeft. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, zal Canon de haar toekomende wettelijke rechten afdwingen en dient u tevens de Software en alle kopieën ervan onmiddellijk te vernietigen. Behoudens het bovenstaande, zullen de artikelen 1-(2), 3, 4 en 6 ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven.
 
9. INFORMATIE OVER BEPERKINGEN DOOR AMERIKAANSE OVERHEID
De Software is een 'commercieel item', zoals die term wordt bepaald in 48 C.F.R. 2.101 (oktober 1995), bestaande uit 'commerciële computersoftware' en 'documentatie bij commerciële computersoftware', zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Overeenkomstig 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.
 
10. SCHEIDBAARHEID
Ingeval enige sectie van deze overeenkomst door een bevoegde rechterlijke instantie ongeldig wordt bevonden of verklaard, zal de bewuste sectie nietig zijn voor wat betreft de jurisdictie van de genoemde rechterlijke instantie en zullen alle verdere bepalingen van deze overeenkomst onveranderd van kracht blijven.
 
11. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
DOOR OP ONDERSTAANDE KNOP 'Akkoord' TE KLIKKEN, ERKENT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, DEZE HEBT BEGREPEN EN ERMEE AKKOORD GAAT DAT U AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ERVAN BENT GEBONDEN. U STEMT ER OOK MEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE WEERGAVE VORMT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN CANON BETREFFENDE HET ONDERWERP DAARVAN EN DAT DEZE OVEREENKOMST IN DE PLAATS KOMT VAN ALLE VOORSTELLEN OF EERDERE OVEREENKOMSTEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE ANDERE COMMUNICATIES TUSSEN U EN CANON BETREFFENDE HET ONDERWERP HIERVAN. EEN WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOMST ZAL UITSLUITEND VAN KRACHT ZIJN INDIEN DIE DOOR EEN NAAR BEHOREN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN CANON IS ONDERTEKEND.
 
12. SOFTWARE VAN DERDEN
De Software bevat software van derden waarvoor Canon Inc. of licentiegevers van Canon Inc. krachtens bepaalde voorwaarden en bepalingen licenties verleend heeft gekregen. Met betrekking tot dergelijke software zullen de van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen worden toegepast en geen van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst zullen worden toegepast.
 
CANON INC.
 
Indien u vragen hebt over deze Overeenkomst of om welke reden dan ook contact met Canon wilt opnemen, wordt u verzocht naar Canon's verkoopvertegenwoordiger of distributeur/dealer te schrijven die werkzaam is in het land waar u de Producten hebt gekocht.
 
============================================================
- Software van derden
Deze Software bevat de volgende software van derden.
De licentievoorwaarden van de software van derden zijn hieronder beschreven.
 
(1) base64.js v2.15
Copyright (c) 2014, Dan Kogai Alle rechten voorbehouden.
Toepasselijke licentie: MIT License
 
(2) bootstrap.js v3.2.0
Copyright (c) 2011-2015 Twitter, Inc
Toepasselijke licentie: MIT License
 
(3) html5shiv-printshiv.js v3.7.2
Copyright (c) 2014 Alexander Farkas (aFarkas).
Toepasselijke licentie: MIT License
 
(4) jquery_jsonp.js v2.4.0
Copyright (c) 2012 Julian Aubourg
Toepasselijke licentie: MIT License
 
(5) jquery-1.11.1.js v1.11.1
Copyright (c) 2005, 2014 jQuery Foundation, Inc.
Toepasselijke licentie: MIT License
 
(6) jstorage.js v0.4.12
Copyright (c) 2010 - 2012 Andris Reinman, andris.reinman@gmail.com
Toepasselijke licentie: Unlicense
 
(7) underscore.js v1.7.0
Copyright (c) 2009-2014 Jeremy Ashkenas, DocumentCloud en Investigative Reporters & Editors
Toepasselijke licentie: MIT License
 
- Licentievoorwaarden van de software van derden
<MIT License>
Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:
 
De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.
 
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.
 
 
<Unlicense>
Dit is gratis en onbelaste software die in het publieke domein is vrijgegeven.
 
Het staat iedereen vrij om deze software te kopiëren, aan te passen, te publiceren, gebruiken, compileren, verkopen of distribueren, zowel in broncodevorm of gecompileerd binaire vorm, voor elk doel, zowel commercieel of niet-commercieel en op elke manier.
 
In rechtsgebieden waar auteurswetten worden erkend, wijst de auteur of wijzen de auteurs van deze software alle belangen inzake auteursrecht op de software toe aan het publieke domein. Ze doen dit ten gunste van het algemene publiek en ten koste van erfgenamen en opvolgers. Deze toewijzing is bedoeld als openlijke permanente afstandsverklaring van alle huidige en toekomstige rechten op deze software krachtens auteurswetten.
 
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.
 
Voor meer informatie gaat u naar http://unlicense.org/