VoorzorgsmaatregelenDe Simulator voor camera-lay-out is een hulpmiddel om de plaatsing van netwerkcamera's op een installatielocatie te bekijken.

Lees de volgende notities door te scrollen. Door op de knop Akkoord te drukken aan het eind van deze pagina, verklaart u zich aan de voorwaarden van deze overeenkomst te zullen houden. Het downloaden van het programma wordt vervolgens gestart.


[Opmerkingen]

* Onder de camera's die met dit hulpmiddel kunnen worden geselecteerd, zitten mogelijk modellen die in sommige landen of regio's niet worden verkocht.

* Simulatieresultaten zijn uitsluitend bedoeld als referentiewaarden. Controleer de daadwerkelijke schermgrootte ter plekke voor het gebruik.

* Het gesimuleerde camerabeeld in de rechterbovenhoek van het scherm van het programma, is een weergave van de relatieve schaal van de objecten die worden weergegeven in de lay-out-tekening. Het formaat dat wordt getoond op het scherm van het programma wijkt mogelijk af van het daadwerkelijke formaat.

* Daarnaast kan het gesimuleerde beeld mogelijk een hogere definitie weergeven dan de daadwerkelijke camerabeelden, en andersom.

* Details en eigenschappen van deze software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


[Aanbevolen gebruiksomgeving]

* Besturingssysteem: Windows 7 Ultimate/Professional SP1 32/64-bits

  Windows 8/Windows 8 Pro 32/64-bits

  Windows 8.1/Windows 8.1 Pro 32/64-bits

  Windows 10 Pro/Enterprise

* CPU : Intel Core i5 3427U of hoger of een Intel CPU of overeenkomstige klasse die voldoet aan de volgende vereisten:

   Aantal cores: 2 of meer

   Kloksnelheid: 1,8 GHz of meer

   L3 cache 3 MB or meer

   Geïntegreerde GPU: Intel HD Graphics 4000 of beter

* Werkgeheugen : 2 GB or meer

* Schermresolutie: 1024 x 768 of hoger

* Graphics : GPU met ondersteuning voor OpenGL 3.0 of hoger


[Over software]

versie: 1.0.0


[Over Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers]


Software van derden

De Software (hieronder gedefinieerd) bevat bepaalde software van derden.  U kunt deze softwarecomponenten en bijbehorende licentievoorwaarden herkennen door het bestand 'ThirdPartySoftware-E.pdf' in te zien, dat is opgeslagen in de map <OpenSourceSoftware> in de map <LICENSE.> U kunt ook de respectievelijke licentievoorwaarden lezen die in dezelfde map zijn opgeslagen.


Zorg ervoor dat u deze SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST leest voordat u de Software gebruikt.


INDIEN U EEN CONSUMENT BENT, HEBT U MOGELIJK WETTELIJK VERPLICHTE LOKALE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT WAT DEZE LICENTIE BEVAT. UW LOKALE CONSUMENTENADVIESBUREAUS KUNNEN INFORMATIE EN ADVIES OVER CONSUMENTENRECHTEN GEVEN.


============================================================

Canon-SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST (BELANGRIJK!)

============================================================


Dit is een juridische overeenkomst ('Overeenkomst') tussen u en Canon INC., gevestigd te 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ('Canon') met betrekking tot de software geleverd onder deze overeenkomst en de bijbehorende 'online' of digitale documentatie, indien van toepassing (gezamenlijk de 'Software').


LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR EN ZORG DAT U ALLE DAARIN BESCHREVEN RECHTEN EN BEPERKINGEN BEGRIJPT, VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT. DOOR OP DE ONDERSTAANDE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN BENT. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, VERZOEKT Canon U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SOFTWARE.

ER WORDT GEEN RESTITUTIE GEGEVEN, OMDAT DE SOFTWARE GRATIS AAN U WERD VERSTREKT.


1. LICENTIEVERLENING

(1) Canon verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken (onder 'gebruiken' behoort het opslaan, laden, uitvoeren en weergeven van de software) op uw computers, zoals werkstations, terminals of ander apparaten om de specificaties van de Canon-netwerkcameraproducten te simuleren.

(2) Met uitzondering van de licenties volgens bovengenoemde (1) verleend, wordt er hierbij aan u door Canon geen expliciete of impliciete licentie of recht overgebracht of verleend op intellectueel eigendom van Canon en licentiegevers van Canon.


2. BEPERKINGEN

(1) U zult de Software niet gebruiken behalve zoals hierin nadrukkelijk is goedgekeurd of toegestaan en zult de Software niet toewijzen, in sublicentie geven, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, overdragen of verzenden aan een derde partij.

(2) U zult de Software niet verkopen, toewijzen, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen of naar een andere programmeertaal omzetten, aanpassen, disassembleren, decompileren of er op andere wijze reverse-engineering op toepassen noch zult u dit door een derde laten doen of de Software laten gebruiken behalve nadrukkelijk door deze Overeenkomst toegestaan en behalve voor zover en onder de omstandigheden nadrukkelijk door de wet toegestaan.


3. EIGENDOM

Canon en licentiegevers van Canon blijven eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de software, met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten.


4. COPYRIGHT-AANDUIDING

Het is u niet toegestaan om een copyright-aanduiding van Canon en/of licentiegevers van Canon in de Software of een kopie daarvan te wijzigen, te verwijderen of te wissen.


5. GEEN ONDERSTEUNING

Canon, DOCHTERONDERNEMINGEN VAN Canon OF AAN Canon GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HUN RESPECTIEVELIJKE DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONDERHOUDEN VAN OF HET HELPEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. ER WORDEN GEEN UPGRADES, OPLOSSINGEN OF ONDERSTEUNING VOOR DE SOFTWARE BESCHIKBAAR GESTELD.


6. BEPERKTE GARANTIE EN AFWIJZING VAN VERGOEDING

BEPERKTE GARANTIE

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE OF ZEKERHEID, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK VAN EEN RECHT, EIGENDOM EN BELANG, MET INBEGRIP VAN EN NIET BEPERKT TOT INTELLECTUEEL EIGENDOM. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. MOCHT DE SOFTWARE DEFECTEN VERTONEN, DAN DRAAGT U (EN NIET Canon, DOCHTERONDERNEMINGEN VAN Canon EN AAN Canon GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HUN RESPECTIEVELIJKE DISTRIBUTEURS, DEALERS EN LICENTIEGEVERS VAN Canon) DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE. IN SOMMIGE GEBIEDEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE OF ZEKERHEID NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE PER GEBIED OF RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Canon, DOCHTERONDERNEMINGEN VAN Canon EN AAN Canon GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HUN DISTRIBUTEURS, DEALERS OF LICENTIEGEVERS GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE SOFTWARE AAN UW VEREISTEN VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN EN ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN.


NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE

IN GEEN GEVAL ZAL Canon OF DE LICENTIEGEVERS VAN Canon AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE SCHADEVERGOEDING, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT DE SOFTWARE, HET GEBRUIK ERVAN OF HET ONVERMOGEN DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS Canon OF EEN LICENTIEGEVER OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
IN SOMMIGE GEBIEDEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID VAN DE VERKOPER NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING.


VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT, ONTSLAAT U HIERBIJ Canon, DOCHTERONDERNEMINGEN VAN Canon EN AAN Canon GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HUN RESPECTIEVELIJKE DISTRIBUTEURS, DEALERS EN LICENTIEGEVERS VAN Canon VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET ALLE CLAIMS BETREFFENDE DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN.


7. EXPORTBEPERKINGEN

U verklaart en garandeert naleving van alle exportwetten, -beperkingen en -bepalingen van het betreffende land/de betreffende landen te zullen naleven, evenals de U.S. Export Administration Regulations ("EAR"), en dat u de software niet zult exporteren of opnieuw exporteren, direct of indirect, op een wijze die strijdig is met dergelijke wet- en regelgeving en beperkingen, of zonder alle vereiste vergunningen.


8. TERMIJN

Deze Overeenkomst is van kracht nadat u deze accepteert door op onderstaande knop 'Akkoord' te klikken en blijft van kracht tot die wordt beëindigd. U kunt deze overeenkomst beëindigen door de software en alle kopieën ervan te vernietigen. Deze Overeenkomst wordt ook beëindigd indien u een van de bepalingen ervan niet naleeft. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, zal Canon de haar toekomende wettelijke rechten afdwingen en dient u tevens de Software en alle kopieën ervan onmiddellijk te vernietigen. Behoudens het bovenstaande, zullen de artikelen 1-(2), 2 tot en met 6 ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven.


9. V.S. BEPERKINGEN DOOR AMERIKAANSE OVERHEID

De Software is een 'commercieel item', zoals die term wordt bepaald in 48 C.F.R. 2.101 (oktober 1995), bestaande uit 'commerciële computersoftware' en 'documentatie bij commerciële computersoftware', zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Overeenkomstig 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.


10. SCHEIDBAARHEID

Ingeval enige sectie van deze overeenkomst door een bevoegde rechterlijke instantie ongeldig wordt bevonden of verklaard, zal de bewuste sectie nietig zijn voor wat betreft de jurisdictie van de genoemde rechterlijke instantie en zullen alle verdere bepalingen van deze overeenkomst onveranderd van kracht blijven.


11. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

DOOR OP ONDERSTAANDE KNOP 'Akkoord' TE KLIKKEN, ERKENT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, DEZE HEBT BEGREPEN EN ERMEE AKKOORD GAAT DAT U AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ERVAN BENT GEBONDEN. U STEMT ER OOK MEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE WEERGAVE VORMT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN Canon BETREFFENDE HET ONDERWERP DAARVAN EN DAT DEZE OVEREENKOMST IN DE PLAATS KOMT VAN ALLE VOORSTELLEN OF EERDERE OVEREENKOMSTEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE ANDERE COMMUNICATIES TUSSEN U EN Canon BETREFFENDE HET ONDERWERP HIERVAN. EEN WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOMST ZAL UITSLUITEND VAN KRACHT ZIJN INDIEN DIE DOOR EEN NAAR BEHOREN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN Canon IS ONDERTEKEND.


12. SOFTWARE VAN DERDEN

De Software bevat software van derden waarvoor Canon Inc. of licentiegevers van Canon Inc. krachtens bepaalde voorwaarden en bepalingen licenties verleend heeft gekregen. Met betrekking tot dergelijke software zullen de van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen worden toegepast en geen van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst zullen worden toegepast.  U kunt deze softwarecomponenten en bijbehorende licentievoorwaarden herkennen door het bestand 'ThirdPartySoftware-E.pdf' in te zien, dat is opgeslagen in de map <OpenSourceSoftware> in de map <LICENSE.> U kunt ook de respectievelijke licentievoorwaarden lezen die in dezelfde map zijn opgeslagen.


Canon INC.


Indien u vragen hebt over deze Overeenkomst of om welke reden dan ook contact met Canon wilt opnemen, wordt u verzocht naar Canon's verkoopvertegenwoordiger of distributeur/dealer te schrijven die werkzaam is in het land waar u de Producten hebt gekocht.


============================================================