Voorzorgsmaatregelen - AOV


Deze software wordt gebruikt om te controleren op welke grootte onderwerpen vastgelegd met een Canon-netwerkcamera op uw scherm worden weergegeven.
Zorg ervoor dat u de volgende opmerkingen hebt gelezen en begrijpt voordat u deze software gebruikt.
 
[Opmerkingen]
* Onder de camera's die met dit hulpmiddel kunnen worden geselecteerd, zitten mogelijk modellen die in sommige landen of regio's niet worden verkocht.
* Simulatieresultaten zijn uitsluitend bedoeld als referentiewaarden. Controleer de daadwerkelijke schermgrootte ter plekke voor het gebruik.
* De gesimuleerde afbeelding biedt een algemeen idee van de grootte waarin het onderwerp wordt weergegeven in verhouding tot het afbeeldingsbereik van de zoeker. De daadwerkelijke grootte en beeldhoek waarop het onderwerp wordt weergegeven, kan afwijken.
Deze software simuleert ingezoomde afbeeldingen door de weergegeven afbeelding te vergroten.
Het onderwerp in de gesimuleerde afbeeldingen kan daardoor onscherp worden. Ingezoomde afbeeldingen in de daadwerkelijk door de camera vastgelegde video zullen echter niet onscherp zijn op voorwaarde dat het onderwerp zich binnen het bereik van de optische zoom bevindt.
* Dit hulpmiddel ondersteunt geen 4:3 aspect ratio voor VB-H41/VB-H610VE/VB-H610D/VB-H710F.
* Dit hulpmiddel kan de brandpuntsafstand tot op een decimaal simuleren.
* Details en eigenschappen van deze software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
[Aanbevolen gebruiksomgeving]
* Besturingssysteem: Windows Vista/7/8/8.1
* Webbrowser: Internet Explorer 8/9/10/11
* Geheugen: 256 MB
* Schermresolutie: 1024 x 768 of meer
* Vereiste schijfruimte: 10 MB of meer
[Over software]
versie: 5.0
 
[Over Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers]
 
Software van derden
De Software (hieronder bepaald) bevat software van derden die onder de MIT License of Apache License, versie 2.0 zijn gelicentieerd. Voor meer informatie leest u 'Software van derden' hieronder.
 
Zorg ervoor dat u deze SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST leest voordat u de Software gebruikt.
 
INDIEN U EEN CONSUMENT BENT, HEBT U MOGELIJK WETTELIJK VERPLICHTE LOKALE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT WAT DEZE LICENTIE BEVAT. UW LOKALE CONSUMENTENADVIESBUREAUS KUNNEN INFORMATIE EN ADVIES OVER CONSUMENTENRECHTEN GEVEN.
 
============================================================
CANON-SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST (BELANGRIJK!)
============================================================
 
Dit is een juridische overeenkomst ('Overeenkomst') tussen u en CANON INC., gevestigd te 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ('Canon') met betrekking tot de software geleverd onder deze overeenkomst en de bijbehorende 'online' of digitale documentatie, indien van toepassing (gezamenlijk de 'Software').
 
 
LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR EN ZORG DAT U ALLE DAARIN BESCHREVEN RECHTEN EN BEPERKINGEN BEGRIJPT, VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT. DOOR OP DE ONDERSTAANDE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN BENT. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, VERZOEKT CANON U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SOFTWARE.
ER WORDT GEEN RESTITUTIE GEGEVEN, OMDAT DE SOFTWARE GRATIS AAN U WERD VERSTREKT.
 
1. LICENTIEVERLENING
(1) Canon verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken (onder 'gebruiken' behoort het opslaan, laden, installeren, uitvoeren en weergeven van de software) op uw computers, zoals werkstations, terminals of ander apparaten om de specificaties van de Canon-netwerkcameraproducten te simuleren.
(2) Met uitzondering van de licenties volgens bovengenoemde (1) verleend, wordt er hierbij aan u door Canon geen expliciete of impliciete licentie of recht overgebracht of verleend op intellectueel eigendom van Canon en licentiegevers van Canon.
 
2. BEPERKINGEN
(1) U zult de Software niet gebruiken behalve zoals hierin nadrukkelijk is goedgekeurd of toegestaan en zult de Software niet toewijzen, in sublicentie geven, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, overdragen of verzenden aan een derde partij.
(2) U zult de Software niet verkopen, toewijzen, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen of naar een andere programmeertaal omzetten, aanpassen, disassembleren, decompileren of er op andere wijze reverse-engineering op toepassen noch zult u dit door een derde laten doen of de Software laten gebruiken behalve nadrukkelijk door deze Overeenkomst toegestaan en behalve voor zover en onder de omstandigheden nadrukkelijk door de wet toegestaan.
 
3. EIGENDOM
Canon en de licentiegevers van Canon behouden in alle opzichten het recht, eigendom, de intellectuele-eigendomsrechten en belangen in en op de Software.
 
4. COPYRIGHTINFORMATIE
Het is u niet toegestaan om een copyright-aanduiding van Canon en/of licentiegevers van Canon in de Software of een kopie daarvan te wijzigen, te verwijderen of te wissen.
 
5. GEEN ONDERSTEUNING
CANON, DOCHTERONDERNEMINGEN VAN CANON OF AAN CANON GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HUN RESPECTIEVELIJKE DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONDERHOUDEN VAN OF HET HELPEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. ER WORDEN GEEN UPGRADES, OPLOSSINGEN OF ONDERSTEUNING VOOR DE SOFTWARE BESCHIKBAAR GESTELD.
 
6. BEPERKTE GARANTIE EN AFWIJZING VAN VERGOEDING
BEPERKTE GARANTIE
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE OF ZEKERHEID, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK VAN EEN RECHT, EIGENDOM EN BELANG, MET INBEGRIP VAN EN NIET BEPERKT TOT INTELLECTUEEL EIGENDOM. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. MOCHT DE SOFTWARE DEFECTEN VERTONEN, DAN DRAAGT U (EN NIET CANON, DOCHTERONDERNEMINGEN VAN CANON EN AAN CANON GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE DISTRIBUTEURS EN DEALERS) DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE. IN SOMMIGE GEBIEDEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE OF ZEKERHEID NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE PER GEBIED OF RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. CANON, DOCHTERONDERNEMINGEN VAN CANON EN AAN CANON GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HUN DISTRIBUTEURS OF DEALERS GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE SOFTWARE AAN UW VEREISTEN VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN EN ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN.
 
NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE
IN GEEN GEVAL ZAL CANON OF DE LICENTIEGEVERS VAN CANON AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE SCHADEVERGOEDING, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT DE SOFTWARE, HET GEBRUIK ERVAN OF HET ONVERMOGEN DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS CANON OF EEN LICENTIEGEVER OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
IN SOMMIGE GEBIEDEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID VAN DE VERKOPER NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING.
 
VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID
VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT, ONTSLAAT U HIERBIJ CANON, DOCHTERONDERNEMINGEN VAN CANON EN AAN CANON GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HUN RESPECTIEVELIJKE DISTRIBUTEURS, DEALERS EN LICENTIEGEVERS VAN CANON VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET ALLE CLAIMS BETREFFENDE DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN.
 
7. EXPORTBEPERKING
U verklaart en garandeert naleving van alle exportwetten, -beperkingen en -bepalingen van het betreffende land/de betreffende landen te zullen naleven, evenals de U.S. Export Administration Regulations ("EAR"), en dat u de software niet zult exporteren of opnieuw exporteren, direct of indirect, op een wijze die strijdig is met dergelijke wet- en regelgeving en beperkingen, of zonder alle vereiste vergunningen.
 
8. TERMIJN
Deze Overeenkomst is van kracht nadat u deze accepteert door op onderstaande knop 'Akkoord' te klikken en blijft van kracht tot die wordt beëindigd. Deze Overeenkomst wordt beëindigd indien u een van de bepalingen ervan niet naleeft. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, zal Canon de haar toekomende wettelijke rechten afdwingen en dient u tevens de Software en alle kopieën ervan onmiddellijk te vernietigen. Behoudens het bovenstaande, zullen de artikelen 1-(2), 3, 4 en 6 ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven.
 
9. INFORMATIE OVER BEPERKINGEN DOOR AMERIKAANSE OVERHEID
De Software is een 'commercieel item', zoals die term wordt bepaald in 48 C.F.R. 2.101 (oktober 1995), bestaande uit 'commerciële computersoftware' en 'documentatie bij commerciële computersoftware', zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Overeenkomstig 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.
 
10. SCHEIDBAARHEID
Ingeval enige sectie van deze overeenkomst door een bevoegde rechterlijke instantie ongeldig wordt bevonden of verklaard, zal de bewuste sectie nietig zijn voor wat betreft de jurisdictie van de genoemde rechterlijke instantie en zullen alle verdere bepalingen van deze overeenkomst onveranderd van kracht blijven.
 
11. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
DOOR OP ONDERSTAANDE KNOP 'Akkoord' TE KLIKKEN, ERKENT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, DEZE HEBT BEGREPEN EN ERMEE AKKOORD GAAT DAT U AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ERVAN BENT GEBONDEN. U STEMT ER OOK MEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE WEERGAVE VORMT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN CANON BETREFFENDE HET ONDERWERP DAARVAN EN DAT DEZE OVEREENKOMST IN DE PLAATS KOMT VAN ALLE VOORSTELLEN OF EERDERE OVEREENKOMSTEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE ANDERE COMMUNICATIES TUSSEN U EN CANON BETREFFENDE HET ONDERWERP HIERVAN. EEN WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOMST ZAL UITSLUITEND VAN KRACHT ZIJN INDIEN DIE DOOR EEN NAAR BEHOREN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN CANON IS ONDERTEKEND.
 
12. SOFTWARE VAN DERDEN
De Software bevat software van derden waarvoor Canon Inc. of licentiegevers van Canon Inc. krachtens bepaalde voorwaarden en bepalingen licenties verleend heeft gekregen. Met betrekking tot dergelijke software zullen de van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen worden toegepast en geen van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst zullen worden toegepast.
 
CANON INC.
 
Indien u vragen hebt over deze Overeenkomst of om welke reden dan ook contact met Canon wilt opnemen, wordt u verzocht naar Canon's verkoopvertegenwoordiger of distributeur/dealer te schrijven die werkzaam is in het land waar u de Producten hebt gekocht.
 
============================================================
- Software van derden
Deze Software bevat de volgende software van derden.
De licentievoorwaarden van de software van derden zijn hieronder beschreven.
 
(1) base64.js v2.15
Copyright (c) 2014, Dan Kogai Alle rechten voorbehouden.
Toepasselijke licentie: MIT License
 
(2) bootstrap.js v3.2.0
Copyright (c) 2011-2015 Twitter, Inc
Toepasselijke licentie: MIT License
 
(3) html5shiv-printshiv.js v3.7.2
Copyright (c) 2014 Alexander Farkas (aFarkas).
Toepasselijke licentie: MIT License
 
(4) jquery_customSelect.js v0.5.1
Copyright (c) 2013 Adam Coulombe
Toepasselijke licentie: MIT License
 
(5) jquery_jsonp.js v2.4.0
Copyright (c) 2012 Julian Aubourg
Toepasselijke licentie: MIT License
 
(6) jquery-1.11.1.js v1.11.1
Copyright (c) 2005, 2014 jQuery Foundation, Inc.
Toepasselijke licentie: MIT License
 
(7) jquery-ui.js v1.11.2
Copyright (c) 2014 jQuery Foundation en andere bijdragers
Toepasselijke licentie: MIT License
 
(8) raphael.js v2.1.2
Copyright (c) 2008-2012 Dmitry Baranovskiy
Copyright (c) 2008-2012 Sencha Labs
Toepasselijke licentie: MIT License
 
Copyright (c) 2013 Adobe Systems Incorporated.
Toepasselijke licentie: Apache License, Versie 2.0
 
(9) underscore.js v1.7.0
Copyright (c) 2009-2014 Jeremy Ashkenas, DocumentCloud en Investigative Reporters & Editors
Toepasselijke licentie: MIT License
 
- Licentievoorwaarden van de software van derden
<MIT License>
Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:
 
De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.
 
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.
 
<Apache License, Versie 2.0>
Gelicentieerd onder de Apache License, Versie 2.0 (de 'Licentie'); u mag dit bestand uitsluitend in naleving van de Licentie gebruiken.
U kunt een exemplaar van de Licentie verkrijgen op
 
 
Tenzij door het van toepassing zijnde recht vereist of schriftelijk overeengekomen, wordt de software gedistribueerd onder de Licentie gedistribueerd op een "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES OF ZEKERHEDEN, hetzij expliciet of impliciet.
Bekijk de Licentie voor de specifieke taal waarin toestemmingen en beperkingen onder de Licentie worden beheerst.