Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

Algemene voorwaarden voor een Canon account

Canon werkt deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bij. Canon houdt je op de hoogte van eventuele wijzigingen aan deze Algemene voorwaarden door deze online te publiceren. Canon gebruikt ook een van de door jou aangegeven communicatiemethoden om je te informeren over belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid. Als je je Canon account blijft gebruiken nadat Canon updates voor deze Algemene voorwaarden heeft gepubliceerd, erken je dat je bent gehouden aan deze bijgewerkte voorwaarden.

1. Wat is een Canon account?

Een Canon account, voorheen bekend onder de naam You Connect-account of MyCanon-account, bestaat uit de gegevens waarmee je je identiteit bekendmaakt en bevestigt bij websites en services van Canon. Met je Canon account heb je toegang tot diverse services, kun je informatie krijgen over Canon-producten, aanmelden bij de online winkel van Canon voor het aanschaffen van bepaalde Canon-producten, en toegang krijgen tot diverse websites van Canon en daaraan gerelateerde services (bijvoorbeeld aanmelding voor de Canon-nieuwsbrief, You Connect-fotogalerijen en irista enz.), die worden geleverd door Canon, partnerondernemingen van Canon of externe partijen die door Canon periodiek worden aangewezen (gezamenlijk aangeduid als 'Canon Services'). Je gebruik van Canon Services is onderworpen aan van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen voor elke Service. Onthoud dat de Canon-producten en Canon Services van land tot land kunnen verschillen; het is mogelijk dat bepaalde Canon-producten en een bepaalde Service van Canon niet in alle landen beschikbaar zijn en dat bepaalde Canon Services die rechtstreeks betrekking hebben op specifieke Canon-producten, gekoppeld zijn aan je verblijfsplaats.

2. Wie kan zich met een Canon account registreren?

Een Canon account is beschikbaar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika voor personen van 18 jaar en ouder. De toegang tot en het gebruik van Canon Services door personen jonger dan 18 jaar is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijke voogd, die zich onder zijn of haar eigen naam moet registreren.

3. Hoe maak je een Canon account?

Om een Canon account te maken, moet je een geldig e-mailadres opgeven dat ook als je gebruikersnaam wordt gebruikt, en bepaalde demografische gegevens zoals je voornaam, achternaam, land van verblijf enzovoort. Nadat de registratie is voltooid, kun je na aanmelding bij je Canon account desgewenst je gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen. Het Canon account wordt je kosteloos aangeboden en is bestemd voor persoonlijk gebruik. Mocht je desalniettemin kosten hebben gemaakt of uitgaven hebben gedaan die noodzakelijk zijn voor je registratie van het Canon account en het gebruik van Canon Services, dan zijn deze volledig voor je eigen rekening.

Canon behoudt zich het recht voor om aanvragers naar eigen oordeel te accepteren en om, zonder onderscheid, een aanvrager te weigeren die het in redelijkheid ongeschikt acht.

Als je een Canon account registreert, beloof je Canon dat je juiste gegevens verstrekt waar op het registratieformulier om wordt gevraagd. Bovendien moet je na de registratie deze gegevens bijhouden zodat deze actueel blijven. Dit doe je door de koppelingen te gebruiken die in de e-mail ter bevestiging van je registratie zijn gegeven of die op de website van Canon worden vermeld. Zie voor informatie over het gebruik en de overdracht door Canon van je persoonlijke gegevens het verderop opgenomen Privacybeleid.

4. Privacybeleid

Voor meer informatie over het gebruik door Canon van consumentengegevens, raadpleeg je het Privacybeleid voor consumentengegevens.

5. Disclaimer

Je erkent en stemt er nadrukkelijk in toe dat:

je registratie en gebruik van het Canon account en daaraan gerelateerde Canon Services volledig voor eigen risico zijn. Het Canon account en alle daaraan gerelateerde Canon Services worden geleverd IN DE FEITELIJKE STAAT en BESCHIKBAARHEID. Canon en partnerondernemingen sluiten, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk alle garanties en zekerheden uit, expliciet dan wel impliciet, waaronder, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie en zekerheid van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Canon en partnerondernemingen garanderen niet dat (a) het gebruik van een Canon account en Canon Services voldoet aan je vereisten, (b) het gebruik van een Canon account en Canon Services storingsvrij, op tijd, veilig of foutenvrij is, (c) eventuele resultaten van het gebruik van een Canon account en Canon Services accuraat of betrouwbaar zijn.

Al het materiaal dat je downloadt of anderszins verkrijgt via je gebruik van een Canon account en Canon Services is op eigen risico en je bent volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan je computerserver of een ander apparaat, of voor enig verlies van gegevens resulterend uit het downloaden van dergelijk materiaal.

Geen enkel(e) advies of informatie, woordelijk of schriftelijk overgebracht, verkregen door jou van Canon (waaronder de partnerondernemingen) of via of als gevolg van het gebruik van een Canon account en Canon Services, zal enige garanties scheppen anders dan uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene voorwaarden.

6. Handelsmerk van Canon

Het is niemand toegestaan om de handelsmerken of logo’s van Canon of de Canon groep op enigerlei wijze te tonen of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.

7. Rechts- en forumkeuze

7.1 In overeenstemming met artikel 7.2 zijn deze Algemene voorwaarden en enige geschillen die eruit voortvloeien of met betrekking tot het Canon account onderhevig aan het recht van Engeland en Wales, en geschillen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden worden beslecht in de rechtbanken van Engeland en Wales.

7.2 Als consument kun je recht hebben op het instellen van gerechtelijke procedures in je eigen taal en bij je lokale rechtbanken. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn je te informeren over je rechten. Deze voorwaarden beperken niet je wettelijke rechten.

8. Gegevens van Canon Europa N.V.

Canon Nederland N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Nederland
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222
Registratienummer van bedrijf: 33166721
Btw-nr: NL005916343B01

9. Copyright

Copyright © Canon Europa N.V. Alle rechten voorbehouden. Het is streng verboden om informatie, beelden en handelsmerken die op deze website staan, te kopiëren, opnieuw te distribueren, opnieuw te publiceren of aan te passen.