Werkgever – werkgeverbeleid en best practices

Canon wil fatsoenlijk en ethisch zaken doen en beseft welke cruciale bijdrage de werknemers leveren aan succes en de duurzame economische groei van het bedrijf. Canon wil voorkeurswerkgever zijn in de sector en een veilige werkomgeving en goede werkpraktijken bieden. Omgekeerd verwacht Canon van haar werknemers en contractanten dat ze het beleid en de procedures van het bedrijf volgen, zodat Canon de relevante wetten en regels kan naleven en verantwoordelijk kan opereren.

Werknemers
Canon heeft ruim 17.000 mensen in dienst in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Indien mogelijk met het oog op lokale wetten en situaties hanteert Canon pan-Europese beleidsregels en procedures. Deze zijn gericht op consistente werkvoorwaarden en verwachtingen.

Dialoog met medewerkers

Beoordeling, ontwikkeling en erkenning

3 Selfs (San-Ji)

Diversiteit en cultureel besef

Werkgeverpraktijken

Beleidsregels

Dialoog met medewerkers

Picture_banner_footprintVia een onafhankelijke externe organisatie doet Canon in 16 talen onderzoek naar de werknemerbetrokkenheid. Hierin wordt onder meer gevraagd hoe goed managers werknemers motiveren en informeren, of werknemers Canon een goede werkgever vinden en of werknemers geloven dat Canon maatschappelijk verantwoord onderneemt. Ongeveer 70% van de werknemers beantwoordt deze regelmatig en bedrijfsonderdelen en afdelingen formuleren actieplannen om de belangrijkste aandachtspunten aan te pakken.

Er is een drie jaar durend programma gestart om werknemers nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van het bedrijf. Je vindt meer informatie in het duurzaamheidsrapport.

Tijdens het integratieproces met Océ heeft Canon enquêtes gehouden in de eerste landen waarin de integratie werd doorgevoerd om te zien wat goed is gegaan en wat beter kon. De antwoorden van de medewerkers werden geëvalueerd en omgezet in acties die in volgende landen werden.

Ook worden werknemervertegenwoordigers uitgenodigd om zitting te nemen in de Canon European Consultative Committee. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en management van Canon die op Europees niveau informatie en meningen uitwisselen over de huidige status en toekomst van de activiteiten van Canon Europe.

Afhankelijk van de geldende wetten in de landen waar Canon actief is – deze wetten gaan boven het bedrijfsbeleid uit – mogen werknemers lid worden van vakbonden en deelnemen aan cao-onderhandelingen wanneer dit gepast is. Op zijn minst streeft Canon naar voortdurende dialoog en communicatie met haar werknemers.

  Top

Beoordeling, ontwikkeling en erkenning

Nieuwe werknemers doorlopen een inwerkprogramma dat is gericht op hun rol. Managers ontvangen de middelen om ervoor te zorgen dat alle nieuwe werknemers zowel bedrijfsvereiste als functiespecifieke informatie ontvangen als onderdeel van hun introductieprogramma.

Canon hanteert het beleid dat alle werknemers jaarlijks minstens één officieel functioneringsgesprek voeren met hun lijnmanager. Hierbij worden de prestaties aan de hand van een standaard meetsysteem getoetst aan de doelstellingen en vaardigheden.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt geformuleerd en training wordt vastgesteld. De training wordt verzorgd via uiteenlopende leermogelijkheden, zoals de Canon Academy met online leren en begeleiding. Canon erkent de inzet van werknemers op een aantal manieren, bijvoorbeeld door onderscheidingen voor lang dienstverband en de 3 Selfs-onderscheidingen.

Als de situatie zich voordoet, zijn er klachtenprocedures die werknemers kunnen volgen, in overeenstemming met lokale wetgeving. Er zijn ook duidelijk gecommuniceerde disciplinaire procedures ingeval van prestatie- of gedragsproblemen, eveneens in overeenstemming met lokale wetgeving.

  Top

3 Selfs (San-Ji)

San-Ji spirit, oftewel de 3 Selfs, geeft een beeld van de normen waaraan werknemers worden geacht zich te houden volgens de Canon gedragscode. 3 Selfs-onderscheidingen worden per kwartaal en jaar uitgereikt op nationaal en regionaal niveau om drie soorten gedrag te stimuleren en belonen:

• Zelfmotivatie: initiatief nemen en oplossingen zoeken

• Zelfmanagement: effectief je taken plannen en organiseren

• Zelfbewustzijn: beseffen welke impact je woorden en daden hebben op anderen

  Top

Diversiteit en cultureel besef

Diversiteit is een zakelijk gebod voor Canon in het kader van de filosofie dat alle mensen samenwerken voor het algemeen belang. Aangezien Canon in zo veel diverse landen en gebieden actief is, doorlopen de werknemers een diversiteitstraining. Het doel hiervan is dat iedereen de diversiteit van mensen, culturen en het bedrijf beter begrijpt en meer waardeert.

Op het Europese hoofdkantoor werken meer dan 50 verschillende nationaliteiten, een afspiegeling van Canon's multiculturele structuur. In de directie van Canon zijn 8 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd.

Lees meer over Canon's focus op diversiteit.

  Top

Werkgeverpraktijken

Discriminatie: Canon discrimineert niet op etnische achtergrond, sekse, religie, sociale achtergrond, handicap, politieke overtuiging of seksuele geaardheid. Canon tolereert geen enkele vorm van intimidatie of pesten.

Gezondheid en veiligheid: Canon biedt een veilige werkomgeving, met passende training voor werknemers die werken in gevaarlijke omgevingen of met chemische stoffen. We stimuleren werknemers om te zorgen voor een goede balans tussen werk en privéleven.

Klokkenluider: Canon heeft een klokkenluiderregeling, zodat alle werknemers anoniem hun zorgen kunnen uiten wanneer ze ongepaste praktijken vermoeden.

Gedragscode: alle werknemers worden geacht zich te houden aan de gedragscode van de Canon Group. In dit document staan de normen die van werknemers worden verwacht, van het beschermen van vertrouwelijke informatie tot een verbod op ongepast gedrag, zoals pesten.

Arbeidsvoorwaarden: deze variëren naargelang de plaatselijke wetgeving en praktijken, en omvatten recht op ouderschapsverlof, overuren, standaard werktijden.
 
Mensenrechten en kinderarbeid: Canon respecteert de mensenrechten van alle werknemers. Zie het Canon Inc. inkoopbeleid en richtlijnen voor leveranciers inzake mensenrechten, kinderarbeid, ethische, fatsoenlijke en maatschappelijk verantwoorde zakelijke praktijken. Canon Europe hanteert een leveranciersgedragscode die onderdeel uitmaakt van de algemene inkoopvoorwaarden van het bedrijf. Leveranciers dienen minimaal te voldoen aan de specifieke gedragsnormen.Picture_UNGC logo

Canon Europa is toegetreden tot de United Nations Global Compact (januari 2014). Hiermee committeren wij ons aan de 10 universele richtlijnen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. 

Milieubewustzijn: via introductiedagen en verplichte online cursussen traint Canon alle werknemers in milieubewustzijn. Er wordt hen duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is voor Canon om het milieu-effect van zijn activiteiten te reduceren, en hoe ze daaraan in hun rol kunnen bijdragen. Lees meer over Canon milieu-activiteiten.

Lees meer over Canon bestuursactiviteiten.

  Top

Beleidsregels

Door onze beleidsregels in acht te nemen kunnen werknemers Canon helpen fatsoenlijk en ethisch zaken te doen.

Cadeaus/vertier: werknemers moeten zich houden aan het Canon beleid inzake het geven en ontvangen van cadeaus en vertier.

Steekpenningen/corruptie: werknemers moeten zich houden aan het Canon beleid tegen steekpenningen en corruptie.

Sociale media: om de integriteit van Canon’s reputatie en merk te waarborgen krijgen medewerkers advies over verantwoordelijk gebruik van sociale media.

ICT-gebruik: om ons netwerk te beschermen tegen kwaadaardige software en virussen zijn duidelijke normen geformuleerd over aanvaardbaar en ongeoorloofd gebruik van de IT-faciliteiten van het bedrijf.

Eerlijke concurrentie: training is verplicht voor alle medewerkers en Canon heeft een netwerk van juridisch adviseurs voor de diverse landen om advies te geven over dit onderwerp.

Lees meer over het economische beleid en bestuursbeleid van Canon.

Canon Europe, Middle East & Africa Duurzaamheidsrapport 2013

  Top

spacer
					image
Maatschappij
Regionaal
Lokaal
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Onderscheidingen
Duurzaamheidsrapporten