Bedrijf – verantwoordelijke bedrijfsvoering

Door verantwoordelijke bedrijfsvoering wil Canon een bredere economische waarde creëren voor een grote verscheidenheid aan belanghebbenden en andere groepen. Canon realiseert dit met producten, diensten en oplossingen die bedrijven helpen concurreren, de gezondheid in de gemeenschappen verbeteren, de levenskwaliteit van klanten verhogen en de maatschappij verrijken.

Onze producten en diensten omvatten managed print services en zakelijke oplossingen, waaronder business process outsourcing en oplossingen voor het maken en opslaan van beelden; camera's, multifunctionals, broadcast camera's, apparatuur voor digitale radiografie, halfgeleiders, scanners, productieprinters, grootformaat printers, consultancy services, projectoren en calculators. Lees meer over Canon's producten voor thuis, gezondheidszorg, zakelijke producten, services en oplossingen.

De kyosei-filosofie houdt in dat Canon haar verantwoordelijkheid serieus neemt en een bijdrage wil leveren aan een gezonde economie met toegevoegde waarde voor iedereen. Dankzij Canon's zakelijke succes kan het bedrijf lokale en regionale economieën steunen, waarde creëren voor klanten en andere belanghebbenden, zoals leveranciers, werknemers en overheden.

Lees meer over Canon's betrokkenheid bij belanghebbenden. Relaties met belanghebbenden [PDF, 167KB]

United Nations Global Compact

Picture_banner_BusinessCanon is doortastend in haar beleid en procedures om geldende wetten en regels na te leven en daarmee te voldoen aan verwachtingen van belanghebbenden. Verantwoordelijke bedrijfsvoering gaat voor Canon echter verder dan voldoen aan geldende wetten; het houdt ook verwachtingen in over het gedrag van medewerkers op de werkvloer; alsmede normen hoe medewerkers worden behandeld; en maatregelen om fatsoenlijk en veilig zaken te doen, klanten en het milieu te beschermen, ethisch te werk te gaan, belasting te betalen en te werken volgens best practice.

Picture_UNGC logoOm de toewijding aan verantwoordelijke bedrijfsvoering te onderstrepen en de aanpak voor het integreren van duurzaamheid in de strategie, cultuur en bedrijfsvoering te formaliseren, heeft Canon Europe zich aangesloten bij de United Nations Global Compact. Hiermee committeert zij zich aan de 10 universeel erkende principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, het milieu en anti-corruptie.

Lees hoe Canon werkt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Lees hoe Canon het milieu-effect van haar activiteiten reduceert.

Canon Europe, Middle East & Africa Duurzaamheidsrapport 2013 [PDF, 2.1MB]

Naleving en maatregelen

Als dochteronderneming van Canon Inc., speelt Canon Europe haar rol in het interne bestuursproces, onder andere door deel te nemen aan de Expanded Corporate Ethics and Compliance Committee-bespreking, waar wordt beslist over maatregelen ter ondersteuning van compliance. Canon neemt compliance op in het bedrijfsbestuur, naast ethische handel, wetten en regelgeving, economische effecten, werknemer- en werkgeververantwoordelijkheden en productveiligheid.

Canon's interne compliance assessmentgroep zorgt dat het bedrijf het effect van nieuwe wet- en regelgeving op haar bedrijfsactiviteiten begrijpt voordat deze van kracht wordt. Zo kan Canon passende maatregelen nemen. Dat Canon de regelgeving naleeft is geruststellend voor klanten: ze weten dat ze een veilig product kopen dat voldoet aan de regels.

Canon houdt zich aan de relevante wetten en regels van de vele landen waarin het bedrijf actief is. Canon neemt deel aan brancheverenigingen en groepen om aspecten van milieuregelgeving en productveiligheid te bekijken. Canon wil de wetgevende ontwikkelingen vóór blijven en zoekt kansen om deel te nemen aan het formuleren van de wetten. Canon is onder andere lid van DIGITALEUROPE, EuroVAprint, de Japan Business Council in Europe (JBCE), COCIR en CSR Europe.

Richtlijn Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

REACH-verordening

Restriction of Hazardous Substances (RoHS, beperking van gevaarlijke stoffen)

Richtlijn Batterijen en accu's

Richtlijn Verpakking

Eco-verklaringen

(Material) Safety Data Sheets

De wet Sarbanes-Oxley

ISO 9001

ISO 27001

Gedragscode

ISO 14001

Groen inkopen

Patenten

Tegen vervalsingen

Mineralen uit de Democratische Republiek Congo

Investor relations

Werknemers

Supply chain management

Tegen omkoping en corruptie

Cadeaus en vertier

Eerlijke concurrentie

Relaties met belanghebbenden

Richtlijn Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Canon houdt zich aan de EU-richtlijn (2012/19/EG) inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De richtlijn is bedoeld om het milieu-effect van afgedankte elektronica te reduceren. De WEEE-richtlijn is verankerd in de wet van alle EU-lidstaten. Lees meer over Canon en de WEEE-richtlijn.

  Top

REACH-verordening

De REACH-verordening EC 1907/2006 verplicht tot een herziening van de eigenschappen van chemicaliën om de risico’s voor de volksgezondheid of het milieu te benoemen. In nauwe samenwerking met leveranciers spant Canon zich in om te zorgen dat de REACH-verordening voortdurend wordt nageleefd. Lees meer over Canon en de REACH-verordening. Lees meer over Canon’s groene inkoopprogramma.

  Top

Restriction of Hazardous Substances (RoHS, beperking van gevaarlijke stoffen)

Canon hanteert de RoHS-richtlijn van de EU (2011/65/EU) en in sommige gevallen zelfs nog strengere eisen. De RoHS-richtlijn is bedoeld om het milieu-effect van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de gebruiksduur te reduceren door een limiet te stellen voor de hoeveelheden van zes stoffen die de apparatuur mag bevatten. Producten die worden verkocht in de Europese Unie mogen momenteel niet meer dan de aangegeven hoeveelheden lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's) bevatten. We bereiden ons voor op de extra stoffen die aan de RoHS-richtlijn zullen worden toegevoegd, wat rond 2017 zal worden geïmplementeerd. Lees meer over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

  Top

Richtlijn Batterijen en accu's

Als producent of importeur van batterijen neemt Canon deel aan recyclingsystemen voor afgedankte batterijen en accu's in alle EU-lidstaten waar het bedrijf actief is. Canon voldoet aan zijn verplichtingen om inzameling en verwerking van batterijen te melden en financieren. De Richtlijn Batterijen van de EU (2013/56/EG) heeft als doel om het milieu-effect van batterijen en accu's te reduceren en de recycling van afgedankte batterijen en accu's te stimuleren.

Sommige Canon calculators werken geheel op zonne-energie en hebben dus geen batterij nodig. Andere werken op een combinatie van zonne-energie en batterij om batterijvermogen te sparen. Lees meer over Canon's energiezuinige calculatorassortiment en recycling van batterijen.

  Top

Richtlijn Verpakking

Canon neemt deel aan recyclingystemen voor verpakking en draagt bij in de financiering van inzameling en recycling van verpakkingsafval. Dit in overeenstemming met de EU-richtlijn over Verpakking en verpakkingsafval (94/62/EG) en plaatselijke regelgeving in de landen waar Canon een nationale verkooporganisatie heeft. Verder probeert Canon voortdurend de benodigde hoeveelheid verpakking te reduceren.

  Top

Eco-verklaringen

Canon produceert Eco-verklaringen die informatie verschaffen over de milieukenmerken van zijn producten, zoals materiaalgebruik en energiezuinigheid. Neem contact op met uw nationale Canon kantoor voor meer informatie over Eco-verklaringen.

  Top

(Material) Safety Data Sheets

Material Safety Data Sheets (MSDS) verschaffen informatie over potentiële nadelige gevolgen voor de gezondheid door blootstelling aan chemicaliën of andere mogelijk gevaarlijke stoffen. Een overzicht van de beschikbare sheets vindt u hier.  Voor alle vragen over MSDS-documentatie, kunt u contact opnemen met onze support afdeling.

  Top

De wet Sarbanes-Oxley

Canon-aandelen worden verhandeld op de beurs van New York. Canon voldoet derhalve aan de wet Sarbanes-Oxley.

  Top

ISO 9001

Verschillende Europese vestigingen van Canon hebben een kwaliteitsmanagementsysteem en zijn ISO 9001-gecertificeerd. Dergelijke systemen zijn gericht op het kwaliteitsproces binnen de organisatie om te voldoen aan wettelijke en klantvereisten. Ze houden geen verband met productkwaliteit. Zoek een lijst met ISO 9001-gecertificeerde vestigingen. Zoek een lijst met ISO 9001-gecertificeerde Océ-vestigingen.

  Top

ISO 27001

Canon Europe heeft een ISO 27001-certificering behaald voor het managementsysteem voor gegevensbeveiliging, om klanten ervan te verzekeren dat Canon voldoet aan normen van wereldklasse. ISO 27001 omvat alle aspecten van gegevensbeveiliging, van risico- en auditmanagement tot productbeveiliging en incident management.

  Top

Gedragscode

Alle Canon-medewerkers moeten voldoen aan de bedrijfsbrede gedragscode. Dit biedt Canon een kader om te kunnen voldoen aan wettelijke en ethische zakelijke verplichtingen. Het biedt een standaard voor verantwoord gedrag van medewerkers. Of het nu gaat om het beschermen van vertrouwelijke gegevens tot het voorkomen van ongepast gedrag. In vestigingen in de EMEA-regio wordt dit versterkt met een aanvullend werkgeversbeleid.

  Top

ISO 14001

Canon is sinds 2007 wereldwijd gecertificeerd volgens de strenge ISO 14001-milieumanagementnorm en streeft naar voortdurende verbetering in alle vestigingen. Op dit moment zijn meer dan 200 vestigingen in 25 landen in de EMEA-regio gecertificeerd. In de toekomst zullen relevante vestigingen onder Canon's wereldwijde certificering worden gevoegd, overeenkomstig het Océ-integratieproces.

  Top

Groen inkopen

In 2008 is Canon in de EMEA-regio gestart met het groene inkoopprogramma, om er zeker van te zijn dat er veilige materialen en componenten worden gebruikt. Canon vraagt leveranciers om de relevante regels na te leven en om tevens hun eigen leveranciers te controleren. Regelgeving varieert van gevaarlijke chemicaliën tot hout.

Canon's leveranciers komen in aanmerking voor een audit op basis van een risicoanalyse. Canon werkt daarbij de leveranciersvragenlijst bij in lijn met eventuele wijzigingen in de regelgeving. Nieuwe leveranciers moeten een volledige vragenlijst invullen en komen wellicht in aanmerking voor een audit. Huidige leveranciers wordt gevraagd om te bevestigen dat zij eventuele gewijzigde regelgeving naleven.

Daar waar ruimte is voor verbetering, werkt Canon samen met de leveranciers om dit te realiseren. Zo kan Canon ervoor zorgen dat ingekochte onderdelen en producten voldoen aan zowel de van toepassing zijnde wetgeving in de Europese unie, als Canon's groene inkoopprogramma, zodat de consument wordt beschermd tegen gevaarlijke chemicaliën. Meer informatie over Canon's groene inkoopprogramma.

  Top

Patenten

In de EMEA-regio vraagt Canon elk jaar meer patenten aan om nieuwe producten en ontwikkelingen te beschermen. Deze patenten omvatten hardware en software; consumables; optische producten; medische apparatuur en software voor print- en scanbeheer. In voorkomende gevallen gebruiken we onze patenten in EMEA tegen derden die inbreuk maken op onze rechten.

Vanwege de groei van onze organisatie door acquisitie en in nieuwe markten, is er een toenemende behoefte om nieuwe producten en ontwikkelingen in EMEA te beschermen en we nemen stappen om deze uitdagingen te volbrengen.

  Top

Tegen vervalsingen

Canon spant zich in om namaakproducten uit de verkoop te halen. Canon's intellectual property team werkt nauw samen met de politie, douane, organisaties die handelsnormen beheren en andere nationale en internationale organisaties om te voorkomen dat vervalste Canon-producten op de markt komen. Zo kunnen zowel het merk en de reputatie van Canon als de klanten worden beschermd. Vervalste Canon-producten zijn illegaal en het gebruik van deze producten kan mogelijk schadelijk zijn voor klanten. De kans is groot dat namaakartikelen niet voldoen aan milieuwetgeving, zoals WEEE en REACH. Lees meer over Canon's initiatieven tegen vervalsing enparallelproducten.

  Top

Mineralen uit de Democratische Republiek Congo

Raadpleeg de informatie op de website van Canon Inc.

  Top

Investor relations

Ga voor meer informatie naar onze mondiale investor relations-website.

  Top

Werknemers

Canon legt de lat voor werknemers erg hoog, maar biedt hen tevens een veilige werkomgeving en gelijke kansen. Er zijn beleidsregels en werkwijzen opgesteld om ervoor te zorgen dat werknemers eerlijk worden behandeld en er op verantwoorde wijze zaken wordt gedaan, zoals regels ter voorkoming van omkoping en corruptie, en regels met betrekking tot eerlijke concurrentie, cadeaus en vertier en sociale media. Deze beleidsregels helpen werknemers relevante procedures en aanvaardbaar gedrag te begrijpen. Meer informatie over Canon's werkgeversbeleid en carrièremogelijkheden.

  Top

Supply chain management

De leveranciersgedragscode van Canon in de EMEA-regio schrijft voor dat alle leveranciers moeten voldoen aan alle internationale voorschriften voor arbeid, mensenrechten en milieu. De code is onderdeel van onze Algemene Inkoopcondities en -voorwaarden [PDF, 173KB].

Zie het inkoopbeleid van Canon Inc. en richtlijnen voor leveranciers inzake mensenrechten, kinderarbeid, ethische, fatsoenlijke en maatschappelijk verantwoorde zakelijke praktijken.

  Top

Tegen omkoping en corruptie

Meer informatie over Canon's werkgeverbeleid.

  Top

Cadeaus en vertier

Meer informatie over Canon's werkgeverbeleid.

  Top

Eerlijke concurrentie

Training is verplicht voor alle medewerkers. Bovendien staat er een netwerk van juridisch adviseurs voor de diverse landen klaar om advies te geven over dit onderwerp.

  Top

Relaties met belanghebbenden

Canon communiceert en werkt samen met een breed scala aan belanghebbenden, van de gebruikers van Canon's oplossingen en diensten tot degenen die Canon helpen deze te ontwikkelen en te leveren. Lees meer over Canon's belanghebbenden. Relaties met belanghebbenden [PDF, 167KB]

  Top

spacer
					image
Bedrijfsvoering
WEEE-richtlijn
REACH-verordening
Richtlijn Batterijen
ISO 9001
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Onderscheidingen
Duurzaamheidsrapporten