Het standpunt van Canon over belastingen

18 december 2018

Inleiding

Dit beleid is van toepassing op Canon Europa NV en alle Britse entiteiten in deze groep. Verwijzingen naar 'Canon Europa' gelden voor alle Britse bedrijven en permanente vestigingen binnen de Canon Europa NV Group.

Canon Europa maakt deel uit van de multinationale groep Canon Inc waarvan het hoofdkantoor zich in Japan bevindt.

Canon Europa wordt geleid door dezelfde principes als Canon Inc en volgt de gedragscode van Canon Group.

Gedragscode en beginselen van Canon Group

Canon hanteert als bedrijfsfilosofie het concept 'kyosei' dat kan worden vertaald als 'samen leven en werken aan een gemeenschappelijk doel'. Canon's basisbeleid voor bedrijfsvoering is erop gericht bij te dragen aan de welvaart en het welzijn van de wereld en tegelijkertijd een echte wereldwijde ondernemingsgroep te zijn die excelleert en het hoogst haalbare bereikt in continue bedrijfsgroei en -ontwikkeling.

Canon is van mening dat, als multinationaal bedrijf met activiteiten over de hele wereld, een van zijn meest fundamentele en belangrijke sociale verantwoordelijkheden bestaat uit de juiste betaling van belastingen in de landen en regio's waar het actief is.

Canon houdt zich derhalve aan de volgende beginselen met betrekking tot belastingzaken.

  1. Belastingen betalen overeenkomstig de fiscale wet- en regelgeving
  2. Ervoor zorgen dat de fiscale boekhouding en andere daarmee samenhangende processen onfeilbaar en overeenkomstig de wet worden uitgevoerd
  3. Belastinggerelateerde governancesystemen ontwikkelen en zich actief inzetten om naleving van de fiscale wetgeving onder de aandacht te brengen
  4. Zich houden aan gemeenschappelijke internationale regels inzake internationale belastingheffing (richtlijnen die zijn opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Verenigde Naties) en ervoor zorgen dat acties in overeenstemming zijn met de fiscale wetgeving van elk land

Risicomanagement en governancestructuur

De fiscale functie van de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) met verantwoordelijkheid voor belastingen in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De EMEA fiscale functie wordt geleid door de EMEA Tax Director die rapporteert aan de Canon EMEA CFO. Deze fiscale strategie is goedgekeurd en eigendom van de Raad van Canon Europa NV.

De EMEA fiscale functie streeft ernaar de naleving van alle belastingwetgeving in de regio's waar Canon actief is, te waarborgen en is tevens verantwoordelijk voor het verlenen van hulp en ondersteuning bij technische aspecten. Dit geldt in het bijzonder voor grensoverschrijdende kwesties, het ondernemingsmodel en de herstructurering van rechtspersonen waarbij is bevestigd dat er fiscale risico's kunnen ontstaan. Canon richt zich actief op het identificeren, evalueren, bewaken en beheren van deze risico's om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming blijven met Canon's doelstellingen. Wanneer er sprake is van onzekerheid of aanzienlijke complexiteit, wordt naar behoefte extern advies ingewonnen. Op deze manier kan de EMEA fiscale functie ervoor zorgen dat eventuele fiscale problemen binnen het Verenigd Koninkrijk en in de regio als geheel naar behoren worden opgelost. Tevens wordt gewaarborgd dat alle fiscale kwesties correct worden afgehandeld met betrekking tot de fiscale boekhouding en wordt er toegezien op volledige verslaglegging aan de externe accountants.

Houding ten aanzien van fiscale planning en risico's

Bij het beheren van de belastingzaken van Canon Europa wordt gestreefd naar zekerheid en het voorkomen van verrassingen. Canon voert geen transacties uit zonder een duidelijk onderliggend commercieel doeleinde. Canon maakt geen gebruik van kunstmatige constructies of probeert winsten niet te verschuiven naar landen met lage belastingtarieven.

Bij het structureren van Canon's commerciële activiteiten dient naleving en zekerheid wat betreft belasting zoveel mogelijk te worden gewaarborgd. Binnen het Verenigd Koninkrijk kan Canon gebruikmaken van beschikbare belastingvoordelen en -vrijstellingen om de fiscale kosten van Canon's bedrijfsactiviteiten te minimaliseren. Deze worden toegepast op de wijze zoals die door HM Revenue and Customs is bedoeld en Canon zal, waar nodig, extern advies inwinnen.

In de gevallen waar Canon Europa-entiteiten onderling en met andere Canon-entiteiten samenwerken, streeft Canon ernaar dat transacties op objectieve grondslag worden uitgevoerd. Als transacties grensoverschrijdend zijn, zal Canon trachten het risico van dubbele belastingheffing te vermijden conform de beschikbare vrijstellingen die door belastingverdragen worden geboden.

De EMEA fiscale functie handhaaft een hoge mate van educatie en bewustwording wat betreft belastingzaken en volgt de laatste ontwikkelingen zoals de OESO/G20-actiepunten in het kader van Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) die als doel hebben ervoor te zorgen dat winsten worden belast daar waar de economische activiteiten die de winsten genereren, plaatsvinden en daar waar waarde wordt gecreëerd.

Relatie met HM Revenue and Customs en andere autoriteiten

Canon Europa heeft een open, eerlijke en constructieve relatie met HM Revenue and Customs (HMRC). Canon zet zich actief in om deze relatie waarin Canon een laag risicoprofiel heeft, in stand te houden door de dialoog aan te gaan met de relevante fiscale medewerkers wanneer er zich problemen voordoen in realtime of wanneer een complexe interpretatie van de wet moet worden verduidelijkt. Canon neemt deel aan vergaderingen met HM Revenue and Customs om zakelijke updates te geven over de Britse entiteiten en de bredere EMEA-groep.

Canon Europa streeft ernaar om volledige, nauwkeurige en tijdige informatie te verstrekken over belastingaangiften voor alle Britse belastingen. Indien onbedoelde fouten zich voordoen, worden deze zo spoedig mogelijk na de identificatie gecorrigeerd.

Naast het handhaven van een goede relatie met HM Revenue and Customs zal Canon Europa, via representatieve organisaties, in voorkomend geval communiceren met overheden en organisaties over voorgestelde wijzigingen aan internationale normen.

De bovenstaande fiscale strategie is bedoeld om te voldoen aan Schedule 19, paragraaf 19 van de Finance Act 2016. Verwijzingen naar 'belasting' die betrekking hebben op het Verenigd Koninkrijk, zijn die welke zijn opgenomen in Schedule 19, paragraaf 15 van de Finance Act 2016.

Deze fiscale strategie is goedgekeurd en eigendom van de Raad van Canon Europa NV.

Deze strategie is van toepassing vanaf de datum van publicatie totdat deze strategie wordt vervangen.